Seminar

HTI teadusseminar „Õpilaste tegevusvõimekus etniliselt ja kultuuriliselt lõhenenud ühiskonnas“

Haridusteaduste instituut

06.06.2022 kell 10.00 - 12.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tallinna Ülikooli teadur ja Stirlingi Ülikooli järeldoktor Maria Erss annab esialgse ülevaate oma uuringust „Õppija agentsuse kontseptsioon eesti- ja venekeelsete õppijate hulgas: Eesti gümnaasiumiõpilaste kogemused ja suhtumised agentsusesse“.

teadusseminari bänner

Õppija agentsuse ehk tegevusvõimekuse uuringu lähtekoht on Eesti vene- ja eestikeelsetes koolides leitud kultuurilised ja pedagoogilised erinevused, mida ilmestab ka lõhe 15-aastaste õpilaste PISA testide saavutustes. Seminar keskendub põhiliselt 16-17-aastaste gümnaasiumiõpilaste kokkupuudetele ja kogemustele tegevusvõimekusega kooli kontekstis, millest ilmneb nende arusaam tegevusvõimekusest. 

Uuring toetub ökoloogilise agentsuse teooriale, mis käsitleb tegevusvõimekust kui arenevat fenomeni, mida võib saavutada kombineerides isiklikke pingutusi sotsiaalsest struktuurist ja keskkonna tingimustest tulenevate võimaluste ja takistustega. 

Fookusgrupi uuring 10. klasside õpilaste seas näitas, et eesti ja vene õppekeelega koolides on õpilastel erinevad võimalused oma tegevusvõimekust arendada. Õpilaste tegevusvõimekus seostub tihti valikute ja otsustega, mida õpilased saavad omast tahtest ja huvidest lähtudes koolis teha. Kui eestikeelsetes koolides on õpilastel rohkem valikuvõimalusi, mis puudutab koolivalikut, õppesuundade või valikainete valikuid ja enam kogemusi õppijakeskse pedagoogikaga, siis venekeelsetes koolides kirjeldasid õpilased oma otsustusvabadust rohkem huvihariduse valdkonnas. Samuti rõhutasid vene tüdrukud intervjuudes tegevusvõimekuse väljendusena enda emantsipeerumist perekonnast ja õpetajatest. Mõnedes koolides, kus õppijate tegevusvõimekus oli kõige enam piiratud, avaldus see vastupanuna või reeglitest kõrvalehiilimisena. 

Lisaks tuleb juttu Kooliuuringu 2022 raames kogutud õppijate agentsuse kohta käivast kvantitatiivsest andmestikust ning eraldi 11. klasside seas läbi viidud küsitlusest.

Registreerumine ja Zoom

Seminaril saab osaleda nii Tallinna Ülikoolis kohepeal kui ka Zoomi vahendusel.

Seminarile registreerumine

Zoom

Toetab

Uuringu läbiviimine on toimunud SA Eesti Teadusagentuur järeldoktori grandi PUTJD1031 toel.