Konverents

TLÜ klassiõpetajate juubelikonverents

Haridusteaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Juba 65 aastat tagasi alustati Tallinna Ülikoolis kõrgharidusega algklasside õpetajate ettevalmistust. Praegune klassiõpetajate ettevalmistus (5-aastane BA ja MA integreeritud õppekava) hõlmab põhikooli I ja II astet ning ühte kõrvalainet kuni 9. klassi lõpuni.

Juubeli tähistamiseks korraldame konverentsi, kuhu ootame klassiõpetajaid, vilistlasi, koolijuhte ja erialaga seotud akadeemilist peret ning hariduspoliitika kujundajad.

Konverentsile registreerumine algab õige pea siinsamal lehel!

Esialgne ajakava

3. veebruar

11.00 avasõnad

11.10 sissejuhatav ettekanne

11.25 paneeldiskussioonide moderaatorite sissejuhatavad sõnavõtud koos töötubade tutvustustega (paneeldiskussioonides esinevad asjatundjad teemakohaste lühisõnavõttudega, mis kergitavad olulisi probleeme ning osutavad lahendusvõimalustele; töötubades jagatakse uuemat teadmist ja parimaid praktikaid algõpetuse fookuses olevate teemade käsitlemiseks)

11.45 kohvipaus Mare maja aatriumis

12.00 magistritööde paraad I osa (lühivideod viimase viie aasta jooksul kaitstud silmapaistvatest töödest)

12.10 I PANEELDISKUSSIOON: Klassiõpetaja roll ühiskonnas

 • Arutame, millised on ühiskonna arenemisega seotud väljakutsed klassiõpetaja töös.
 • Keskendume sellele, kuidas õpetamise kaudu panustada ühiskonna sidususse ja Eesti jätkusuutlikku arengusse.
 • Mõtleme koos, kuidas vähendada erinevate õpilaste kogemuste lõhet ja toetada laste huvidele ning võimetele vastavat haridust.
 • Käsitleme eesti keele ja kultuuri edendamise ning mitmekultuurilisuse teemat ja koostööd lapsevanemate ning kogukondadega.

13.20 magistritööde paraad II osa

13.30 lõunapaus

14.15 I TÖÖTUBADE SESSIOON: Õpetaja professionaalne areng

 • töötuba 1: Õpetamine mitmekultuurilises klassiruumis (teemadeks erinevate kultuuride märkamine ja arvestamine, lõimitud aine- ja keeleõpe, eesti keele õpetamise metoodika venekeelses koolis ning uus-sisserändajate probleemistik)
 • töötuba 2: Paindlikud õpiteed klassiõpetajaks õppides (arutleme töötoas mitmete erinevate probleemide üle, mis on tekkinud seoses erineva tausta ja ettevalmistusega klassiõpetajate töötamisega koolis ja muutuste sisseviimisega õpetamisse; ettekanded keskenduvad sellele, missuguseid probleeme näeb koolijuht ja missuguseid õpetajad; mõtleme, millised on arenguvõimalused ja lahendused, sh erinevad ja paindlikud õpiteed)
 • töötuba 3: Õpetaja enesehoid 

15.45 kohvipaus

16.00 magistritööde paraad III osa

16.10 II PANEELDISKUSSIOON: Õpetaja heaolu ja professionaalne areng.

 • Arutame, kuivõrd mõjutavad õpetaja heaolu ja professionaalsus õpilaste heaolu ning võimetekohast arengut. Keskendume õpetaja tervise ja enesehoiu teemadele.
 • Analüüsime, mis osas saab õpetajate esmaõpe ning täiendõpe õpetaja enesearengut ja toimetulekut senisest veel enam toetada.
 • Mõtleme koos, milline on koolikultuuri roll õpetaja heaolus ja professionaalses arengus. 

17.20 magistritööde paraad IV osa

17.30–18.00 päeva kokkuvõte

4. veebruar

11.00 päeva alustamine

11.10 III PANEELDISKUSIOON: Algõpetuse aktuaalsed probleemid

 • Arutame kõiki õpilasi kaasava hariduse küsimusi.
 • Keskendume hoolivuse ja vastutustunde ning aktiivsuse ja lahenduskesksuse arendamise teemadele.
 • Mõtleme, kuidas õpetajad ja lapsevanemad saavad üksteist paremini toetada.
 • Arutame, kuidas tehnoloogia võimalusi õppijate kaasamiseks paremini kasutada.

12.00 kohvipaus

12.15 II TÖÖTUBADE SESSIOON: Terve inimene koolis

 • töötuba 4: Õpilaste kaasamine õppimisse (töötoas tehakse ülevaade õppimisse kaasamise võtetest ja sellest, kuidas kaasamine aitab vältida varast väljalangevust koolist ning toetab paremate õpitulemuste saavutamist; konkreetsed näited ja nõuanded tuuakse loodusõpetuse ja muusikaõpetuse näitel)
 • töötuba 5: Lapse tervise ja arengu toetamine (teemadeks murdeea, väärkohtlemise märkamise ja tervisliku toitumise küsimused)
 • töötuba 6: Avatud mikrofon: õpilaste ja alustava õpetaja toetamine

13.45 lõunapaus

14.15 III TÖÖTUBADE SESSIOON: Õppekeskkond ja õppimine

 • töötuba 7: Lasteaiast kooli (otsime töötoas vastuseid mitmete küsimustele seoses lapse üleminekuga lasteaiast kooli: mida see endaga kaasa toob, missuguseid väljakutseid esitab lasteaiale ja koolile, missugune on praktikute vaade ning millega peab arvestama lasteaiaõpetaja ja millega klassiõpetaja; arutleme mitmete erinevate teemade üle: kooliküpsuse erinevad aspektid, õpioskustele aluse loomine, lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemine, matemaatika alastele oskustele aluse panemine)
 • töötuba 8: Värske pilk õpikeskkonnale (töötoa fookuses on füüsiline õpikeskkond; ettekanded keskenduvad järgmistele küsimustele: miks me peaks õppima väljaspool klassiruumi, millised digitööriistad toetavad õpikeskkonna avardamist, kuidas tagada uuenduslike võtete ja mõtete püsimajäämine koolis)
 • töötuba 9: Ainete lõimimine (teemadeks on üldõpetuse ja projektõppe elementide kasutamine ning lõimingu olulisus õppijate kaasamisel õppimisse)

15.45 kohvipaus

16.00 töötubade kokkuvõte

17.00–19.00 lõpetamine ja tänuõhtu