Teadus

Tallinna Ülikool alustas distantsõppe mõjude uuringuga ülikoolide kontekstis

Tänavu kevadel pidid COVID-19 kriisi tõttu ka ülikoolid kiirelt ümber korraldama kogu oma õppetöö. Oluline on sellest kogemusest õppida, et olla järgmisel korral paremini valmis ümberkorraldusteks ja üliõpilaste õppimise toetamiseks. Tallinna Ülikool on alustanud uuringuga "Distantsõppe õppijale sobivuse hindamine ja kohandamine ülikoolides elukestva õppe kontekstis“, mille tulemuste järel loodetakse veelgi tõhustada ülikooli valmisolekut distanstõppe läbiviimiseks tulevikus.

tudengid

Uurimisrühm loodab, et uurimuse tulemused võimaldavad integreerida parimaid distantsõppe praktikaid tavaõppesse ja suurendada seeläbi ka õppe paindlikkust.

Kuna eriolukorras toimunud distantsõppe parim tagasisidestaja on üliõpilane, siis saadeti küsitlus kõigile kevadsemestril aineid võtnud tudengitele. Lisaks Tallinna Ülikoolis õppijatele vastasid küsitlusele ka Tartu Ülikooli haridusteaduste intsituudi  ja Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna üliõpilased.

Üliõpilaste uuringu laiem eesmärk on luua diagnostiline tööriist, toetudes uurimisrühma varasematele uuringutele õppijate üldpädevuste ja õpioskuste uurimisel, mis võimaldaks (eel)hinnata kõrgkoolis õppija individuaalseid eeldusi, näiteks õpi- ja eneseregulatsioonioskuseid. Sellest lähtudes saavad ülikoolid õppeprotsessi kohandada ning teha soovitusi õppijale õppevormi valikul. 

Uuringu teine oluline sihtrühm on õppejõud, nende toimetulek, pädevused ja toe vajadus. Uurimisrühmal on kavas kaardistada Tallinna Ülikooli eriolukorra ajal toimunud distantsõppe kogemused ning kitsaskohad, misjärel saab ülikooli ja instituutide tasandil kavandada muudatusi, et edaspidi sarnastes olukordades tõhusamalt õppejõudusid toetada. Õppejõudude küsitlus on praegu käimas ja uurimisrühm loodab, et kõik kolleegid, kelle postkasti jõuab kiri koos palvega küsimustikule vastata, seda ka teevad.

Lisaks küsitlustele tehakse ka intervjuud erinevate sihtrühmade esindajatega ning analüüsitakse õpikeskkondade kasutust distanstõppe ajal õpianalüütika võimalusi kasutades.

Vastuseid loodetakse uuuringus leida järgmistele küsimustele: 

  • Millised on üliõpilaste ja õppejõudude hinnangud õppekorraldusele ning pakutud toele eriolukorras toimunud distantsõppel?
  • Kuidas mõjutas eriolukord üliõpilaste õppekoormust, õppejõudude töökoormust ja milliste teguritega see eelkõige seostus?
  • Millised olid õppimist enim toetavad distantsõppe strateegiad ja praktikad nii üliõpilaste kui ka õppejõudude hinnangul?
  • Millised tegurid (strateegiad, praktikad) soodustavad nii üliõpilaste kui ka õppejõudude tõhusat toimetulekut distantsõppes?

Tulemusi tutvustakse sügissemestril. Uurimust toetab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi uuringufond ja TLÜ õppefond ja TLÜ uuringufond. Uurimisrühma juhib haridusteaduste instituudi professor Katrin Poom-Valickis ning rühma kuuluvad lisaks haridusteaduste instituudi teadur Kati Aus ja õpikeskkonna uuringute vanemteadur Terje Väljataga ning digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadur Kairit Tammets.