Akadeemiliste ametikohtade täitmiseks väljakuulutatud konkursil osalemiseks esitada nõutud kandideerimisdokumendid ametikirjelduses esitatud kuupäevaks Tallinna Ülikooli personaliosakonda (digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile konkurss@tlu.ee või Narva mnt 25, ruum T-218, 10120 Tallinn) märgusõnaga "Akadeemiline konkurss" võimaluse korral PDF-formaadis: 

  • allkirjastatud avaldus-motivatsioonikiri rektori nimele, milles sisaldub ülevaade kandidaadi eesmärkidest õppe- ning teadus- ja arendus- või loometegevuse läbiviimisel. Tenuurisüsteemi ametikohale kandideerija esitab ka tegevuskava eelpool nimetatud eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas visiooni tenuuriprofessuuriga seotud õppe- ja teadusvaldkonna arenguks Tallinna ülikoolis.
  • elulookirjeldus, mis sisaldab muuhulgas ülevaadet kandidaadi õppetegevuse, teadus- ja loometegevuse ning ühiskondliku ja institutsionaalse tegevuse kohta;
  • ametikohal nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda ENIC/NARIC keskuse hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
  • teaduspublikatsioonide loetelu, milles on eraldi välja toodud rahvusvahelise leviku ja toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritavates väljaannetes avaldatud teadustööd. Kandidaadi teaduspublikatsioonide loetelu on kajastatud soovitavalt ETIS-es (kandideerimisdokumentides esitatakse link kontole);
  • tenuurisüsteemi ja sihtrahastusega professori ametikoha kandidaadi valikul kuni viie, vanemteaduri ja dotsendi ametikoha kandidaadi valikul kuni kolme ning teaduri ja lektori ametikoha kandidaadi valikul ühe esindusliku teaduspublikatsiooni täisteksti link või selle võimatuse korral fail(id);
  • kunstialade korral loominguliste tööde loetelu, milles on eraldi välja toodud rahvusvaheliselt tunnustatud loometegevus koos vastava tõendusmaterjaliga;
  • valdkondades, kus publitseerimise võib võrdsustada erialases arendus- ja loometegevuses saavutatud silmapaistvate tunnustust leidnud tulemustega ning kandidaat soovib neile tugineda, esitab kandidaat ülevaate ja tõendid nende kohta;
  • dokumendid ja materjalid muude teadmiste ja oskuste tõendamiseks juhul, kui ametikoha kirjelduses on esitatud vastavaid nõudeid või kandidaat neid oluliseks peab.

Tenuurisüsteemi ametikoha kandidaadid esitavad kandideerimisdokumendid nii eesti kui inglise keeles.
Vanemteaduri ametikoha kandidaatidelt võib nõuda kandideerimisdokumentide esitamist nii eesti kui inglise keeles.
Teiste ametikohtade kandidaadid esitavad kandideerimisdokumendid eesti keeles.
Erandina esitatakse kandideerimisdokumendid ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei eeldata eesti keele oskust.