Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium 2023/2024. õppeaastast vastuvõetud üliõpilastele

Stipendiumi maksmise aluseks on haridus- ja teadusministri määrus Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord.

Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane õppeinfosüsteemis taotluse. Taotlemine toimub sügissemestril perioodil 15.september – 1. oktoober ning kevadsemestril perioodil 15.veebruar – 1. märts

Täiskoormusega õppival üliõpilasel on õigus esitada taotlus esimesest õppesemestrist alates, õppekava nominaalkestuse jooksul. Näiteks kui õppekava nominaalkestus on 2 aastat, siis on tudengil võimalus stipendiumi saada kokku kuni 20 kuud (4 semestrit, 5 kuud semestris). Kui üliõpilane nominaalne õppeaeg pikeneb seoses akadeemilisel puhkusel viibimise või välisõppega, siis võib stipendiumi taotlemine toimuda ka pärast õppekavas määratud nominaalkestuse lõppu. Täiskoormusega õpinguid alustanud üliõpilase stipendium on 400 eurot kuus. 

Osakoormusega õpinguid alustanud üliõpilasel on õigus esitada taotlus esimesest õppesemestrist alates, õppekava nominaalkestuse ja pikendatud õppeaja jooksul. Näiteks kui õppekava nominaalkestus on 2 aastat, kuid tegelikult on planeeritud õpe kolmele aastale, siis on tudengil võimalus stipendiumi saada kokku kuni 30 kuud (6 semestrit, 5 kuud semestris). Kui üliõpilase nominaalne õppeaeg pikeneb seoses akadeemilisel puhkusel viibimise või välisõppega, siis võib stipendiumi taotlemine toimuda ka pärast pikendatud õppeaja lõppu. Osakoormusega õpinguid alustanud üliõpilase stipendium on 250 eurot kuus.

Õppevaldkonna juht määrab stipendiumi saajad vastavalt määruses kehtestatud tingimustele sügissemestril oktoobrikuu lõpuks ning kevadsemestril märtsikuu lõpuks. Taotlejaid teavitatakse otsusest õppeinfosüsteemi kaudu. 

Stipendium makstakse välja iga kuu, st sama kuu stipendium makstakse välja hiljemalt kuu lõpuks. Septembri eest määratud stipendium makstakse välja oktoobris ja veebruari eest määratud stipendium märtsis. 

2023.a. sügissemestril määratakse stipendiumi vastuvõtu punktide alusel. Edaspidi on aluseks üliõpilase õppekoormuse täitmise maht ning õppetulemused. Üliõpilase kohustus on kontrollida, et tema õppetulemused oleksid enne stipendiumi taotlemise lõppu õppeinfosüsteemis korrastatud. Andmete korrastamiseks või info saamiseks palume pöörduda oma õppenõustaja poole. 

Üliõpilasel, kelle hinnangul on stipendiumi määramisel rikutud stipendiumi määramise tingimusi ja korda on õigus esitada vaie õppekorralduse eeskirja § 33 alusel. 

Ülikool nõuab isikult, kes sai stipendiumi ja eksmatrikuleeriti esimese õppeaasta esimese semestri jooksul, stipendiumi täismahus tagasi. Stipendium tuleb tagastada nädala jooksul pärast eksmatrikuleerimise avalduse esitamist. 

Õppekavad, millel õppijatest 20% saavad stipendiumi:
 • Alushariduse pedagoog, BA
 • Eripedagoogika, BA
Õppekavad, millel õppijatest 60% saavad stipendiumi:
 • Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, MA
 • Eripedagoogika, MA
 • Kehakultuuri õpetaja, MA
 • Klassiõpetaja, INT
 • Kunstiõpetaja, MA
 • Kutsepedagoogika, BA
 • Kutseõpetaja, MA
 • Muusikaõpetaja, MA
 • Psühholoogia (koolipsühholoogia suund), MA
 • Sotsiaalpedagoogika, BA
 • Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, MA
 • Vene keele ja kirjanduse õpetaja, MA
Õppekavad, millel õppijatest 80% saavad stipendiumi:
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, MA
 • Loodusteaduste õpetaja, MA
 • Informaatikaõpetaja, MA
 • Matemaatikaõpetaja, MA
 • Mitme aine õpetaja, MA
 • Pedagoogika, BA
 • Võõrkeeleõpetaja, MA

Stipendiumi väljamaksed toimuvad iga kuu lõpus, välja arvatud septembrikuu stipendium, mis makstakse välja oktoobrikuu lõpus ja veebruarikuu stipendium, mis makstakse märtsikuu lõpus. 

Õpetajakoolituse stipendium kuni 2022/2023. õppeaastani sisseastunud üliõpilastele

Stipendiumi taotlemine toimub ÕISis. Sügissemestril saab stipendiumi taotleda 15. septembrist 1. oktoobrini ja kevadsemestril 15. veebruarist 1. märtsini. Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks (viieks kuuks) ning selle suurus on 160 eurot kuus.

Õpetajakoolituse erialastipendiumi saab taotleda üliõpilane, kes:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks; 
 • õpib täiskoormusega või osakoormusega, kui õppekavale toimus vastuvõtt ainult osakoormusega õppesse; 
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
 • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Stipendium määratakse sügissemestril hiljemalt 20. oktoobriks ning kevadsemestril hiljemalt 20. märtsiks.

Stipendiumi makstakse iga kuu 10. kuupäevaks eelmise kuu eest, välja arvatud septembrikuu eest, mis makstakse oktoobrikuu jooksul ja veebruarikuu eest, mis makstakse märtsikuu jooksul.

Stipendiumi makstakse juhul, kui üliõpilane on õppinud terve kalendrikuu.

Tutvu ka õpetajakoolituse erialastipendiumi korraga.