Oluline teada

 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend (pastapliiats) ja isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksamitel ei ole lubatud kasutada abivahendeid, kui eriala juures ei ole välja toodud teisiti.
 • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja või mobiili ID. Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead, mis su PIN 1 on. Pangad enam uusi paroole ei väljasta.
 • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 punkti). Vaata iga eriala juurest, kas või millist riigieksamit kandideerimiseks vaja on.
 • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
 • Tallinna Ülikooli kandideerides ei vaadata keskkooli lõputunnistuse hindeid. Kui eriala juures on kirjas 100% vastuvõtueksam, siis ei vaadata ka riigieksamite tulemusi.
 • Vastuvõtulävend on õppekava sisseastumisnõuetes määratletud sisseastumiseksamite tulemuste kaalutud miinimumsumma, mille täitmine on õpingute alustamise eelduseks. Vastuvõtulävend kõrghariduse I astmel on 65 punkti ja II astmel 70 punkti.

 • Kui sul on meditsiiniline seisund, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta maarja.jogioja@tlu.ee.

 • Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel B1 test. Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada.

Bakalaureuse vastuvõtueksamid

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Itaalia keel ja kultuur

12. augustil kell 10.00 ruumis S-422. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat kaasa võtma isikut tõendava dokumendi. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri "Milles väljendub minu huvi itaalia keele ja kultuuri vastu". Muu hulgas tuleb motivatsioonikirjas kajastada, millist raamatut või raamatuid olete lugenud selle maa kirjandusest ja selle maa kultuuri kohta. Mida nendest teada saite? Miks olete veendunud oma erialavaliku õigsuses? Motivatsioonikirja pikkus on umbes üks lehekülg. Motivatsioonikiri esitatakse koos avaldusega SAISis. Faili nimeks peab olema kandidaadi nimi. Vastuvõtueksami teine osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu.

Sisseastumisnõuded: 40% eesti keele riigieksam, 60% vastuvõtueksam

Täpsustub
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales

12. augustil Zoomis. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat kaasa võtma isikut tõendava dokumendi. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on motivatsioonikiri, mis esitatakse koos avaldusega SAISis. Motivatsioonikirja ja muude esitatud dokumentide alusel valitakse välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele. Suuline osa on vestlus, mille käigus hinnatakse kandidaadi huvi valitud õppekava vastu, motivatsiooni ja arutatakse loetud tekste. Vestluse kellaaeg ja Zoomi link antakse kandidaadile teada e-posti teel.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam

Lävendipõhine
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused – Artes Liberales

10. augustil Zoomis. Täpse vestluse aja ja Zoom lingi saab teada pärast SAISis avalduse esitamist (saadetakse kandidaadi e-mailile). Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (750-850 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:
- The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this specific programme? What interests you about social sciences, liberal arts? What kinds of courses and fields are you most interested in and why?
- Previous experience and studies: What have you done before applying here? Where and what have you studied? What kind of previous work or volunteer experience do you have?
- Having read the text (see below), what do you agree and disagree with and why? What are the two main points the author made?
- In what ways is this text relevant to studying liberal arts in social sciences? If not, elaborate. How did you find reading this text? What were the positives and the challenges? Why did you choose this specific text?

Choose one of these three articles to read. These articles do not represent the views of Tallinn university, they were simply chosen for discussion.
1. Social sciences: Between theory and intuition
2. As U.S. election nears, researchers are following the trail of fake news
3. Introductory essay

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel automaatselt ei kajastu, tuleb vastav tõend ise avaldusele lisada.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam

Lävendipõhine
Poliitika ja valitsemine

10. augustil Zoomis. Täpse vestluse aja ja Zoom lingi saab teada pärast SAIS-is avalduse esitamist (saadetakse kandidaadi e-mailile). Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (750-850 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:
- The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this specific programme? What interests you about politics? What kinds of courses and fields are you most interested in and why?
- Previous experience and studies: What have you done before applying here? Where and what have you studied? What kind of previous work or volunteer experience do you have?
- Having read the text (see below), what do you agree and disagree with and why? What are the two main points the author made?
- In what ways is this text relevant to studying politics and governance? If not, elaborate. How did you find reading this text? What were the positives and the challenges? Why did you choose this specific text?

Choose one of these four articles to read. These articles do not represent the views of Tallinn university, they were simply chosen for discussion.
1. Democracy is losing the online arms race
2. Racial Security: The Unobserved Threat in IR
3. Introductory essay
4. Caught by a Cresting Debt Wave

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel automaatselt ei kajastu, tuleb vastav tõend ise avaldusele lisada.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam

Lävendipõhine
Õigusteadus 
Õppetöö toimub inglise keeles

(Tallinnas)

10. augustil Zoomis. Täpse vestluse aja ja Zoom lingi saab teada pärast SAISis avalduse esitamist (saadetakse kandidaadi e-mailile). Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (750-850 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:
- The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this specific programme? What interests you about law? What kinds of courses are you most interested in and why?
- Previous experience and studies: What have you done before applying here? Where and what have you studied? What kind of previous work or volunteer experience do you have?
- Your plans after BA studies: What do you plan to do after your BA? How will this degree help with your career and future studies? Discuss your plans in as much detail as possible.
- Knowledge of the field: What area of law interest you the most and why? What are the biggest global issues in the field of law today? How would you solve them if they are solvable?
- Describe yourself as a student, what are your strengths and weaknesses?
- How do you plan to finance your studies?

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel automaatselt ei kajastu, tuleb vastav tõend ise avaldusele lisada.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam

Lävendipõhine
Ristmeedia

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

I voor - audiovisuaalne CV
Kandidaadid peavad esitama hiljemalt 9. augustil audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse, mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatformil (nt Vimeo, YouTube). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit ning keelena kasutatakse inglise keelt. Lisaks enda tutvustusele peaks materjal sisaldama ka selgitust, miks potentsiaalne üliõpilane ristmeediat õppima soovib tulla. Audiovisuaalsele CV-le on soovitatav lisada eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, sh videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused, muusika vms. Audiovisuaalne CV tuleb saata hiljemalt 9. augustil meilile crossmedia@tlu.ee.

II voor - loominguline ülesanne
Ülesande sisu saab teada SAISis ja see tuleb esitatada koos avaldusega hiljemalt 9. augustil.

III voor - vestlus vastuvõtukomisjoniga
Vestlus toimub 11. augustil algusega kell 10.00 (kas BFMi ruumides või virtuaalselt Zoomis, täpsustub). Individuaalse vestluse aja saab kandidaat SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam

Lävendipõhine

Magistri vastuvõtueksamid

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad 12. augustil kell 10.00 ruumis S-416. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. Lävendipõhine
Aasia uuringud: Jaapani uuringud

12. augustil kell 10.00 ruumis S-416. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal ja muu hulgas hinnatakse ka kandidaadi teadmisi jaapani kultuuri põhialuste kohta.

Kandidaadi jaapani keele oskus peab olema vähemalt B1-tasemel. Kui jaapani keele oskuse kohta puudub dokument, hinnatakse kandidaadi jaapani keele oskust vastuvõtueksamil.

Lävendipõhine
Ajalugu

12. augustil kell 10.00 Zoomis (Zoomi link saadetakse kandidaadile pärast SAISis avalduse esitamist). Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandidaadi magistritöö kavand, mis tuleb kaasa võtta vastuvõtueksamile, kus kandidaat tutvustab seda vastuvõtukomisjonile. Vestluse käigus hinnatakse lisaks kandidaadi seniseid õpinguid, töökogemust ning motivatsiooni. Lisaks peab kandidaat esitama SAISis koos avaldusega oma bakalaureusetöö, mille alusel hinnatakse akadeemilise kirjutamise oskust. Kui kandidaat on lõpetanud varasemad õpingud bakalaureuseeksamiga, siis peab ta esitama oma bakalaureuseõpingute käigus koostatud uurimistöö. Seega on oodatud kandideerima nii bakalaureusetööga kui ka -eksamiga lõpetanud.

12
Slaavi keeled ja kultuurid 12. augustil kell 10.00 ruumis S-333. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas kirjutatakse kohapeal essee-motivatsioonikiri (umbes 200 sõna). Seejärel toimub vestlus, mille alguskellaaja saab kandidaat teada pärast essee kirjutamist. Vestluseks peab kandidaat lugema teadusliku teksti, nimekirja tekstidest leiab siit. 9
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Vestlused 10. augustil alates kell 12.00 Zoomis. Vestluse aja saab teada avalduselt, kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Eksam toimub vestlusvormis, kus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, õpingute alustamise suuremat eesmärki. Kaardistatakse spetsiifilisi valdkondlikke huvisid, eelnevalt omandatud eksperimentaalseid ja analüütilisi võtteid. Oluline on üliõpilase valmidus töötada ingliskeelsete materjalidega. SAISi tuleb lisada eelmise kõrgharidusastme akadeemiline õiend. Vestluse sisu:

 • kaitstud lõputöö pealkiri ja juhendaja;
 • loetlege, milliste laboriseadmete ja analüüsimeetoditega olete kokku puutunud;
 • millised uurimisvaldkonnad pakuvad teile enim huvi? Millisel teemal sooviksite kirjutada magistritöö;
 • milliste teemade puhul tunnete, et peate tegema tavapärasest rohkem tööd nende paremaks mõistmiseks;
 • miks soovite õppima asuda just antud erialale? Kust saite infot selle eriala kohta;
 • hinnake inglise keele oskust skaalal A1, A2, B1, B2, C1, C2.
5
Nüüdismeedia

Avaldusele tuleb lisada magistritöö uurimishuvi kirjeldus ning CV. Vestluseg aeg ja koht on selgumisel.

10
Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Avaldusele tuleb lisada ühes PDF-failis CV, motivatsioonikiri, magistritöö kavand ja loominguline portfoolio. Portfoolio võib olla ka viitena kodulehele. Magistritöö kavand sisaldab teema kirjeldust, uurimisprobleemi ja -eesmärki ning peamisi allikaid.
Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, mis toimub 12. augustil kell 9.00 ruumis N-307. Vestlus toimub 12. augustil alates kell 10.00 Zoomis. Täpne vestluse aeg saadetakse koos Zoomi kutsega kandidaatidele meilile hiljemalt üks päev enne vestlust. Hinnatakse eelnevat loomingulist tegevust, arusaama haridusest ja kunstist, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil ning valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse.

Lävendipõhine
Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, mis toimub 12. augustil kell 9.00 ruumis N-307 (Narva mnt 27). Vastuvõtueksam toimub 12. augustil alates kell 11.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ruumides A103 ja B205 (Tatari 13). Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne eksami kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks päev enne vestlust meilile.
Loomingulise konkursi raames tuleb kandidaadil:
- esitada omal valikul laul a cappella;
- esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga;
- komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
- instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
- muusikateoreetiliste teadmiste eksam;
- suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Täpsem informatsioon:
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristi.kiilu@eamt.ee)

Lävendipõhine
Politoloogia 10. augustil kell 16.00 Zoomis. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust vormist ning vestlusest.
Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus spetsialiseeruda võiks. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest.
Vestlus põhineb kirjalikul vormil, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud).
2
Mitme aine õpetaja

12. augustil kell 10.00 akadeemiline test ja kell 11.15 teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (toimub ülikooli kampuses, Uus-Sadama 5, ruum täpsustub)
13. augustil kutsesobivusvestlus (võimalus sooritada Zoomis või ülikooli kampuses, Uus-Sadama 5), vestluse kellaaeg antakse igale kanidaadile pärast kirjaliku osa lõppu.

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb erinevatest osadest: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded, ruumilise mõtlemise ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded, testi sooritamiseks on aega 60 minutit;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust. Arutlusülesande kirjutamiseks on ettenähtud 90 minutit;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi esinemis- ja eneseväljendusoskust, arusaama õppimisest ja õpetamisest, motivatsiooni õpetajakoolituse läbimiseks ning õpetajatööks. Kutsesobivusvestluseks on igale kandidaadile ettenähtud u 15 minutit ning sinna pääsevad vaid kirjaliku osa sooritanud kandidaadid.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel. Kandidaatidel, kes on sisseastumise tingimused täitnud väljaspool Tallinna Ülikooli, palume esitada SAISis diplomi ja akadeemilise õiendi koopia.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Lävendipõhine
Heaolu ja tervisekäitumine

Vestlused 10. augustil alates kell 9.30 Zoomis. Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, kus hinnatakse ka esitatud CVd ja motivatsioonikirja, mille osana soovime ülevaadet varasema uurimistöö läbiviimise kogemusest ning magistritöö esmane kavand või teema lühikirjeldus. Vestluse aja saab kandidaat teada SAISis pärast avalduse esitamist, kandidaadile arvestatakse 20 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine
Ekraanimeedia ja innovatsioon

Avaldusele tuleb lisada CV ja motivatsioonikiri (maht maksimaalselt 1000 sõna, Times New Roman 12, 1,5 reavahe). Motivatsioonikirja kirjutades lähtu kodulehel välja toodud juhistest.
Vestlused toimuvad 12. augustil Zoomis, täpne vestluse ajakava koos Zoom lingiga saadetakse meilile.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine
Kommunikatsioonijuhtimine

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
motivatsioonikiri (50%),
vestlus 50%.
Nõuetekohane motivatsioonikiri (juhised leiad siit, tuleb lisada SAISis avaldusele.
Vestlused toimuvad 11. augustil Zoomis, vestluse aeg koos Zoom lingiga saadetakse meilile.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

10. augustil Zoomis. Täpse vestluse aja ja Zoom lingi saab teada pärast SAIS-is avalduse esitamist (saadetakse kandidaadi e-mailile). Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (850-1000 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:
- The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this programme? What courses of the programme are you most interested in?
- Previous experience and studies: What is your first degree in? Why did you choose field of study? How does it relate to our MA programme?
- Your plans after MA studies: Where do you see yourself in three years? How will the MA studies help your career?
- Knowledge of the field: Briefly discuss one issue regarding human rights and digitalization.
- How do you plan to finance your studies?

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine
Rahvusvahelised suhted

10. augustil Zoomis. Täpse vestluse aja ja Zoom lingi saab teada pärast SAIS-is avalduse esitamist (saadetakse kandidaadi e-mailile). Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (850-1000 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:
- The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why IR programme? What courses and modules interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
- Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it.
- Having read the text (see below), what do you agree and disagree with and why? What are the two main points the author made?
- In what ways is this text relevant to studying international relations? If not, elaborate. How did you find reading this text? What were the positives and the challenges? Why did you choose this specific text?

Choose one of these four articles to read. These articles do not represent the views of Tallinn university, they were simply chosen for discussion.
1. Sacred Struggles: How Islam Shapes Politics in Mali
2. EU Strategic Autonom
3. China’s Strategic Objectives in a Post COVID-19 World
4. Globalizing Political Theory and the Role of the Particular

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine
Sotsiaalne ettevõtlus

10. augustil Zoomis. Täpse vestluse aja ja Zoom lingi saab teada pärast SAIS-is avalduse esitamist (saadetakse kandidaadi e-mailile). Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne projektiplaan (850-1000 sõna) teemal: "Sotsiaalse ettevõtte projektiidee, mida arendatakse sotsiaalse ettevõtluse programmi projektipõhise õppe meetodi raames". Projektiplaan koosneb järgnevatest osadest:
- Introduction of a social enterprise idea that you may develop during the Social Entrepreneurship programme. It can be a working enterprise or a completely new idea.
- Clarification of the problem you want to address.
- The target group.
- The expected impact.
- The plan for a revenue stream.
- Your motivation for the project.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine
Lisainfo

Telefon: 640 9135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti