täiendav vastuvõtt

Ajakava

Esita avaldus SAISis

 

Oluline teada

 • Ülikooli kandideerimiseks on vaja esitada avaldus SAISis. Seda saab teha 4.–9. augustini.
 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend (pastapliiats) ja isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksamitel ei ole lubatud kasutada abivahendeid, kui eriala juures ei ole välja toodud teisiti.
 • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja, mobiil-ID või HarID (võimalik sisse logida Smart-ID-ga). Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead oma PIN-koode. 
 • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 punkti). Vaata iga eriala juurest, kas või millist riigieksamit kandideerimiseks vaja on.
 • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Kui ei ole võimalik oma keeletaset tõestada, tuleb osaleda Tallinna Ülikooli keeletestil, mis toimub 10. augustil kell 8 ruumis T-223. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja.
 • Eestikeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema eesti keele tase B1. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Kui ei ole võimalik oma keeletaset tõestada, tuleb osaleda Tallinna Ülikooli keeletestil, mis toimub 15. augustil (kellaaeg ja ruum teatatakse kandidaadile SAISi kaudu). Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja.
 • Tallinna Ülikooli kandideerides ei vaadata keskkooli lõputunnistuse hindeid. Kui eriala juures on kirjas 100% vastuvõtueksam, siis ei vaadata ka riigieksamite tulemusi.
 • Vastuvõtulävend on õppekava sisseastumisnõuetes määratletud sisseastumiseksamite tulemuste kaalutud miinimumsumma, mille täitmine on õpingute alustamise eelduseks. Vastuvõtulävend kõrghariduse I astmel on 65 punkti ja II astmel 70 punkti.

 • Kui sul on füüsiline või psühhosotsiaalne erivajadus, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta maarja.jogioja@tlu.ee.

Bakalaureuse vastuvõtueksamid

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Audiovisuaalne meedia

Loovmoodulile kandideerijate portfoolio nõuded:

1. motivatsioonikiri inglise keeles;

2. vähemalt 10 loomingulist fotot;

3. lühifilm/video (võib lisada veebilehe või Drive'i kausta lingi PDF-failina);

4. essee, stsenaarium, käsikiri, luuletused jne, mis peaksid näitama teie loomingulist väljendusoskust kirjakeeles (ühes PDF-failis!).

Kogu nõutava portfoolio sisu tuleb SAISi üles laadida ühe zip-kaustana. NB! (Drive'i) kaustale/lingile peab olema tagatud juurdepääs ilma registreerimata/eraldi kutseta!

Tehnilisele moodulile kandideerijate portfoolio nõuded:

1. motivatsioonikiri inglise keeles;

2. kandidaat peab valima või tegema 10 fotot järgmiselt:

 • 2x portree
 • 2x maastik/linnapilt
 • 2x vaikelu
 • 2x igapäevaelu
 • 2x vaba teema, kandidaadi valikul.

Portfooliosse võib lisada nii värvilisi kui ka mustvalgeid fotosid. Suurema fotoportfoolio korral soovitame esitada fotode kausta link (nt PDF-failina);

3. audiovisuaalne portfoolio (heli, video). Valige oma parimatest töödest kuni 10 minutit, kuid lisage link ka kogu olemasolevale portfooliole. NB! Kaustale/lingile peab olema tagatud juurdepääs ilma registreerimata/eraldi kutseta!

Kogu nõutava portfoolio sisu tuleb SAISi üles laadida ühe zip-kaustana.

Vastuvõtueksami üldine struktuur:

I voor: Kandidaadid peavad SAISi üles laadima oma motivatsioonikirja ja portfoolio hiljemalt avalduste esitamise tähtajaks.

II voor: Kaks loovülesannet. Kandidaadi SAISi sisestatud e-mailile laekub esimese loovtöö kirjeldus (10.08 kell 10.00), mille täitmiseks on kandidaadil aega 90 minutit. Kui esimene loovülesanne on tagasi saadetud, laekub kandidaadile uus töökirjeldus, mille täitmiseks on kandidaadil aega 24 tundi.

III voor: Vestlused toimuvad 15. augustil Zoomis. Individuaalne vestluste aeg teavitatakse igale kandidaadile e-mailile. Igale kandidaadile on vestluseks komisjoniga ette nähtud 15 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam 

Lävendipõhine
Haldus- ja ärikorraldus(osakoormus, tasuline)

12. augustil kell 12 elektrooniliselt kandidaadile sobivas kohas. Täpsem info ja eksami link saadetakse kandidaadi e-mailile. Eksam kestab 45 minutit ja koosneb neljast osast:
1) ühiskonnaõpetuse aine materjalidel põhinev teadmiste osa;
2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika, valitsemise ja majanduse valdkonna teadmisi;
3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste ja tabelite põhjal;
4) ingliskeelsest tekstist arusaamist näitav osa.

NB! Õppetöö toimub reedeti ja laupäeviti (erandina I semestril osaliselt ka neljapäeviti).

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam

 12 
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused – Artes Liberales

Vestlused toimuvad 11. augustil Zoomis alates kella 10st. Täpne ajagraafik saadetakse kandidaadi e-mailile 10. augustil. Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart). 

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 30 punkti, on lubatud vestlusele. Vestlus toimub inglise keeles ning kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).

Kirjalik osa on ingliskeelne motivatsioonikiri (750–850 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:

 • The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this specific programme? What interests you about social sciences, liberal arts? What kinds of courses and fields are you most interested in and why?
 • Previous experience and studies: What have you done before applying here? Where and what have you studied? What kind of previous work or volunteer experience do you have?
 • Having read the text (see below), what do you agree and disagree with and why? What are the two main points the author made?
 • In what ways is this text relevant to studying liberal arts in social sciences? If not, elaborate. How did you find reading this text? What were the positives and the challenges? Why did you choose this specific text?

Choose one of these three articles to read (these articles do not represent the views of Tallinn University, they were simply chosen for discussion):
1. Social sciences: Between theory and intuition
2. As U.S. election nears, researchers are following the trail of fake news
3. Introductory essay

NB! Plagiarised motivation letters are not accepted in any form and will be failed!

Ingliskeelne motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam

Lävendipõhine
Poliitika ja valitsemine

Vestlused toimuvad 11. augustil alates kella 10st Zoomis. Täpne ajagraafik saadetakse kandidaadi e-mailile 10. augustil. Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart). 

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 30 punkti, on lubatud vestlusele. 

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (750–850 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:

 • The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this specific programme? What interests you about politics? What kinds of courses and fields are you most interested in and why?
 • Previous experience and studies: What have you done before applying here? Where and what have you studied? What kind of previous work or volunteer experience do you have?
 • Having read the text (see below), what do you agree and disagree with and why? What are the two main points the author made?
 • In what ways is this text relevant to studying politics and governance? If not, elaborate. How did you find reading this text? What were the positives and the challenges? Why did you choose this specific text?

Choose one of these four articles to read (these articles do not represent the views of Tallinn university, they were simply chosen for discussion):
1.How COVID-19 became a ‘crisis
2.Racial Security: The Unobserved Threat in IR
3.Introductory essay
4.Linking Climate and Inequality

Ingliskeelne motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam

Lävendipõhine
Ristmeedia

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

I voor: audiovisuaalne CV. Kandidaadid peavad koos avaldusega SAISi lisama audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse, mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatformil (nt Vimeo, YouTube). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit ning keelena kasutatakse inglise keelt. Lisaks enda tutvustusele peaks materjal sisaldama ka selgitust, miks kandidaat ristmeediat õppima soovib tulla. Audiovisuaalsele CV-le on soovitatav lisada eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, sh videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused, muusika vms. NB! SAISi saab lisada ühe faili, tee oma materjalidest üks zip-kaust ja lisa see avaldusele.

II voor: loominguline ülesanne. Ülesande sisu saab teada SAISis avaldust esitades ja see tuleb esitada koos avaldusega.

III voor: vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlused toimuvad 11. augustil alates kell 10 Zoomis. Individuaalse vestluse aja saab kandidaat SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam 

Lävendipõhine

Õigusteadus

Õppetöö toimub eesti keeles (osakoormus, tasuline)

12. augustil kell 12 elektrooniliselt kandidaadile sobivas kohas. Täpsem info ja eksami link saadetakse kandidaadi e-mailile.

Vastuvõtueksam on elektrooniline valikvastustega test, mis eeldab üldteadmisi riigist, ühiskonnast ja õigusest (väga üldisel tasandil). Eksami kestus on 1 tund.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam

26
Õigusteadus 
Õppetöö toimub inglise keeles
(Tallinnas ja Helsingis)

Vestlused toimuvad 11. augustil alates kella 10st Zoomis. Täpne ajagraafik saadetakse kandidaadi e-mailile 10. augustil. Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 30 punkti, on lubatud vestlusele.

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (750–850 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:

 • The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this specific programme? What interests you about law? What kinds of courses are you most interested in and why?
 • Previous experience and studies: What have you done before applying here? Where and what have you studied? What kind of previous work or volunteer experience do you have?
 • Your plans after BA studies: What do you plan to do after your BA? How will this degree help with your career and future studies? Discuss your plans in as much detail as possible.
 • Knowledge of the field: What area of law interest you the most and why? What are the biggest global issues in the field of law today? How would you solve them if they are solvable?
 • Describe yourself as a student, what are your strengths and weaknesses?
 • How do you plan to finance your studies?

Ingliskeelne motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam

Lävendipõhine

Magistri vastuvõtueksamid

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja(bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

11. augustil elektrooniline akadeemiline test ja vestlus alates kell 13 Zoomis

Vastuvõtueksam koosneb akadeemilisest testist ja vestlusest. 

1. Akadeemiline test sooritatakse Moodle keskkonnas 11. augustil vahemikus 10–12 endale sobivas kohas. Täpsem info testi kohta asub siin

2. Vestlus komisjoniga Zoomis. Täpse vestluse kellaaja saab kandidaat teada avalduse esitamisel SAISis. Igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Palume vastuvõtueksamile kindlasti kaasa võtta eelnevate õpingute akadeemilised õiendid.
Motivatsioonikiri (tuleb lisada SAISi) on sisendiks vestlusele.

14
Heaolu ja tervisekäitumine

11. augustil alates kell 11 Zoomis

Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, kus hinnatakse ka esitatud CVd ja motivatsioonikirja, mille osana soovime ülevaadet varasema uurimistöö läbiviimise kogemusest ning magistritöö esmane kavand või teema lühikirjeldus. Vestluse teemadeks on eelnevad õpi- ja töökogemused, kandidaadi teadmised valdkonnast ja kogemus empiiriliste andmetega töötamisel, motivatsioon, finantsiline ja sotsiaalne võimekus. Vestluse aja saab kandidaat teada SAISis pärast avalduse esitamist, kandidaadile arvestatakse 20 minutit.

Koos avaldusega palume SAISis esitada CV, motivatsioonikiri ja magistritöö projekt.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

10
Informaatikaõpetaja

10. augustil alates kell 9 kutsesobivusvestlused Zoomis ja 11. augustil akadeemiline test

Vastuvõtueksam koosneb akadeemilisest testist, motivatsioonikirjast ja vestlusest.

Akadeemiline test sooritatakse Moodle keskkonnas 11. augustil vahemikus 10–12 endale sobivas kohas. Testi lisainfo on leitav ülikooli kodulehelt.

Motivatsioonikirjas (2000-4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest informaatika ja/või õpetamisega seonduvast tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele või näidetele, mis tõendavad kandidaadi pikemaajalist motivatsiooni hariduse digitaalsete muutustega tegeleda. Motivatsioonikirjas tuuakse välja erialavaliku motivatsioon, otsus valikmooduli osas (haridustehnoloogia, matemaatika või ühiskonnaõpetuse õpetaja) ning enesearengu eesmärk magistriõpinuguteks. Kirjeldatakse huvipakkuvat magistritöö teemat koos teema eelistamise põhjendusega. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele.

Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja. Igale inimesele arvestatakse vestluseks 15 minutit. Vestlusel käsitletakse järgmisi teemasid: motivatsioon ja konkreetsed plaanid töötada informaatikaõpetajana (50%), näidetega tõendatud informaatika ja/või õpetamise alased varasemad kogemused (50%).

3
Inimõigused digitaalses ühiskonnas

 

Vestlused toimuvad 11. augustil alates kella 13st Zoomis. Täpne ajagraafik saadetakse kandidaadi e-mailile 10. augustil. Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust (motivatsioonikiri) ja suulisest osast (vestlus komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 35 punkti, on lubatud vestlusele. 

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (850–1000 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:

 • The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this programme? What courses of the programme are you most interested in?
 • Previous experience and studies: What is your first degree in? Why did you choose field of study? How does it relate to our MA programme?
 • Your plans after MA studies: Where do you see yourself in three years? How will the MA studies help your career?
 • Knowledge of the field: Briefly discuss one issue regarding human rights and digitalization.
 • How do you plan to finance your studies?

NB! Plagiarised motivation letters are not accepted in any form and will be failed.

Motivatsioonikiri ja akadeemiline õiend tuleb üles laadida SAISi.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine
Kaasav haridus

Kandideerijal peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 4-aastase nominaalajaga (240 ainepunkti) rakenduskõrgharidus või ülikooli õpetajakoolituse diplomiõppe õppekava lõpetatud. Lisaks õpetajana töötamise kogemus minimaalselt 5 aastat. Kandideerimiseks on vajalik tööandja soovituskiri, millest nähtub, et tööandja on kursis õppimise intensiivsusega ja sellest tulenevate muudatuste vajadusega tunniplaanis (ülikoolis on loengud valdavalt neljapäeval ja reedel). 

11. augustil akadeemiline test ja kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (50%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2. kutsesobivusvestlus (50%) – vestluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja kaasava hariduse päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud kaasava hariduse õppekavaga. Kutsesobivusvestlusele võtta kaasa väljatrükitult  tööandja soovituskiri ja  motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuuakse välja varasem haridustee, eelnev töökogemus (vähemalt 5 aastat kooliõpetajana), eelnev kokkupuude kaasava hariduse valdkonnaga, eriala valiku põhjendus.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 40 esimest kandidaati. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud kandidaatidele saadetakse SAISi kaudu täpsem info (vastuvõtueksami kellaaeg ja ruum) pärast avalduste esitamise tähtaega.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

.

9
Kunstiõpetaja(ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Avaldusele tuleb lisada ühes PDF-failis CV, motivatsioonikiri, magistritöö kavand ja loominguline portfoolio. Portfoolio võib olla ka viitena kodulehele. Magistritöö kavand sisaldab teema kirjeldust, uurimisprobleemi ja -eesmärki ning peamisi allikaid.

Vastuvõtueksam toimub 11. augustil alates kella 12st kutsesobivusvestlusena Zoomis. Täpne vestluse aeg saadetakse kandidaatidele meilile. Hinnatakse eelnevat loomingulist tegevust, arusaama haridusest ja kunstist, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil ning valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse. 

Kõik vastuvõtueksamil osalevad kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, mis toimub 11. augustil elektrooniliselt kandidaadile sobivas kohas. Testikeskkond on avatud kell 10.00–12.00, kandidaat sooritab testi selles vahemikus arvestusega, et testi tegemiseks on aega 30 minutit. Akadeemiline test sisaldab 40 ülesannet ning hindab akadeemilise õppe jaoks vajalikke verbaalseid ja matemaatilis-loogilis oskusi ja võimeid. Testi täpsem kirjeldus on siin

Lävendipõhine
Muusikaõpetaja(ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Kõik vastuvõtueksamil osalevad kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, mis toimub 11. augustil elektrooniliselt kandidaadile sobivas kohas. Testikeskkond on avatud kell 10.00–12.00, kandidaat sooritab testi selles vahemikus arvestusega, et testi tegemiseks on aega 30 minutit. Akadeemiline test sisaldab 40 ülesannet ning hindab akadeemilise õppe jaoks vajalikke verbaalseid ja matemaatilis-loogilis oskusi ja võimeid. Testi täpsem kirjeldus on siin

Vastuvõtueksam toimub 12. augustil algusega kell 13.00 ruumis Vita-402 (Tallinna Ülikool). Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne eksami kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks päev enne vestlust meili teel.

Vastuvõtueksami osad on:

1. Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil:

 • esitada omal valikul laul a cappella;
 • esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga; 
 • komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
 • instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
 • muusikateoreetiliste teadmiste eksam;
 • suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

2. Kutsesobivuskatse

Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Täpsem informatsioon: TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere, EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristi.kiilu@eamt.ee)

Lävendipõhine
Psühholoogia (koolipsühholoogia suund)

10. augustil kell 12 kirjalik osa ruumis S-219, kell 14 suuline osa ruumis S-219

Kandideerimisel tuleb lisada avaldusele:

 • elulookirjeldus (CV),
 • esialgse magistritöö projekt (ca 4lk) koos juhendaja allkirjaga,
 • bakalaureuseõpingute diplom ja akadeemiline õiend,
 • motivatsioonikiri.

Vastuvõtueksam koosneb:
1) kirjalikust osast;
2) vestlusest, kuhu palume kaasa võtta viimane kaitstud bakalaureuse- või seminaritöö.

4
Rahvusvahelised suhted

Vestlused toimuvad 11. augustil alates kella 10st Zoomis. Täpne ajagraafik saadetakse kandidaadi e-mailile 10. augustil. Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust (motivatsioonikiri, tuleb üles laadida koos avaldusega SAISi) ja suulisest osast (vestlus komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 35 punkti, on lubatud vestlusele.

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (850–1000 sõna), mis tuleb üles laadida SAISi ja milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:

 • The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why IR programme? What courses and modules interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
 • Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Give an overview of your BA thesis or discuss your overall academic writing experience. Describe your work experience if you have it.
 • Having read the text (see below), what do you agree and disagree with and why? What are the two main points the author made?
 • In what ways is this text relevant to studying international relations? If not, elaborate. How did you find reading this text? What were the positives and the challenges? Why did you choose this specific text?

Choose one of these four articles to read (these articles do not represent the views of Tallinn university, they were simply chosen for discussion):

NB! Plagiarised motivation letters are not accepted in any form and will be failed.

Koos avaldusega tuleb SAISi üles laadida ingliskeelne motivatsioonikiri ja akadeemiline õiend.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine
Sotsiaalne ettevõtlus

Vestlused toimuvad 11. augustil alates kella 11st Zoomis. Täpne ajagraafik saadetakse kandidaadi e-mailile 10. augustil. Vestlus toimub inglise keeles ning isiku tuvastamise eesmärgil tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart).

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust (projektiplaan) ja suulisest osast (vestlus komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 35 punkti, on lubatud vestlusele. 

Kirjalik osa on inglisekeelne projektiplaan (850– 1000 sõna), mille sisuks on "Project idea of a social enterprise that will be developed within the framework of the Social Entrepreneurship programme's project-based learning method." The project plan should consist of:

 • Introduction of a social enterprise idea that you may develop during the Social Entrepreneurship programme. It can be a working enterprise or a completely new idea.
 • Clarification of the problem you want to address.
 • The target group.
 • The expected impact.
 • The plan for a revenue stream.
 • Your motivation for the project.

NB! Plagiarised motivation letters are not accepted in any form and will be failed.

Projektiplaan ja akadeemiline õiend tuleb lisada SAISis avaldusele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Lävendipõhine

Õigusteadus                      (eestikeelne, osakoormus, tasuline)                          

12. augustil kell 12 kirjalik osa ja vestlus. Ruumi kohta saadetakse info kandidaadi meiliaadressile pärast avalduste esitamise lõppu.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist (60 minutit) ja vestlusest. Kirjalik valikvastustega test koosneb küsimustest, mis põhinevad TLÜ õigusteaduse bakalaureuse õppekava kohustuslike ainete baasteadmistel. Vestluse aluseks on magistritöö kava, mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis.

30

Doktoriõppe vastuvõtueksamid

Sotsioloogia

Avatud teemadega konkurss

Eelistatud on kandidaadid teemadele

 • Tööturu, töö ja/või hariduse protsessid Eestis või riikide võrdluses
 • Sotsiaalsed protsessid elutee perspektiivist
 • Eristumine ja kaasamine kultuuriliselt orienteeritud perspektiivist.
Õppenõustaja Agnes Janson

Doktorant-üliõpilane 1

12. augustil kell 12.00 ruumis M-542. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksam on intervjuu doktoritöö kava teemadel, doktoriõppe kandidaadi ilmunud publikatsioonide ning akadeemiliste saavutuste taseme hindamine.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Doktoritöö kavandi (40%) eest on võimalik saada maksimaalselt 40 p, mis jagunevad järgnevalt:
 • teema aktuaalsus, uurimisprobleemi uudsus ja olulisus (max 10 p);
 • valitud teoreetilise ja metodoloogilise raamistiku põhjendatus ja seos ühiskonnateaduste instituudi teadus- ja arendustegevusega (max 10 p);
 • uurimisplaani selgus (max 10 p);
 • uurimuse teostatavus ühiskonnateaduste instituudis (max 10 p).

Intervjuu (60%) eest saab maksimaalselt 60 p. Intervjuu hindamiskriteeriumid:

 • kandidaadi orienteerumine sotsioloogia põhiseisukohtades/aktuaalsetes probleemides (max 10 p);
 • motivatsioon doktoriõpinguteks/lõpetamiseks (max 10 p);
 • valmisolek tööks ülikoolis nooremteadurina (max 10 p);
 • varasema õppe- ja töökogemuse seotus sotsioloogia teadus-arendusprojektiga (max 10 p);
 • suutlikkus põhjendada doktoritöö kavandis tehtud valikuid (max 10 p);
 • suhtlemis- ja väljendusoskus (max 10 p).
Lisainfo

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, tutvu korduma kippuvate küsimustega või võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti