dude with vr-glases

Inimese ja arvuti interaktsioon

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekaval keskendutakse tehnoloogiale, mille abil on võimalik inimeste heaolu suurendada.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekava ühendab infotehnoloogiat, disaini ja kognitiivset psühholoogiat, pakkudes teaduspõhist lähenemist kasutajaliideste disainile, tarkvaraarendusele ja tehnilistele süsteemidele.

Saadud oskused võimaldavad sul oma disaini kaudu maailma kujundada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keda ootame õppima?

Oodatud on väga laia taustaga tudengid. Eelistame neid, kes on huvitatud inimlähedasema tehnoloogia loomisest ja lahenduste paremast sidumisest kasutajatega. Ootame:

 • arendajaid
 • disainereid
 • antropolooge
 • psühholooge

Õppekava ja -ained

Õppekava

Õppekava eesmärk on valmistada ette spetsialiste, kes mõistavad ja suudavad interdistsiplinaarse uurimistegevuse, disaini-, informaatika- või sotsiaalteadusliku hariduse põhjalt luua kasutajasõbralikke tarkvalahendusi ning luua tehnoloogiaid, mis parendavad sotsiaalseid keskkondi või harmoneeruvad nendega. 

Vaata õppekava

Õppekava nominaaljaotus

Õppevormi kirjeldus

 • Õppetöö toimub inglise keeles
 • Õppe kestus 2 aastat
 • Tasulised õppekohad

Millal toimub õppetöö?

Sessioonõpe, loengud toimuvad tööpäevade õhtutel, algusega kell 16:00. Erandjuhul võivad õppeained alata kell 14.00.

Osade ainete läbimine on korraldatud lühikeste ja intensiivsete õppetsüklitena ning vahel toimub õppetöö veebipõhiste kursustena.

 

Õppekeskkond

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6–8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

Vastuvõtt

Sisseastujal peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Kasuks tulevad oskused või kogemused ühes järgmistest valdkondadest: informaatika, disain või sotsiaalteadused.

Sisseastujad, kelle emakeel ei ole inglise keel, on kohustatud esitama inglise keele oskust tõendava dokumendi vähemalt B2 tasemel.

Edukal kandidaadil on:

 • Motivatsioon õppida inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnas, demonstreerides küpsuse ja nägemuse, kuidas nad plaanivad tulevikus rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja kogemust. 
 • Huvid, mis haakuvad inimese ja arvuti interaktsiooni uurimisrühma uurimisteemadega. Uurimisteemade kirjeldused on saadaval inglise keeles.
 • Taust ja/või kogemus arvutiteaduste, disaini, sotsiaal- või käitumisteaduste valdkonnas. 
 • Oskus ennast suuliselt ja kirjalikult inglise keeles väljendada.

Iga kandidaat peab esitama: 

 • Akadeemilise õiendi oma eelmiste õpingute kohta 
 • CV
 • Motivatsioonikirja
 • Tõendi inglise keele oskuse kohta 
 • Portfoolio

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri (kuni 2 lk) peab andma selge ülevaate kandidaadi motivatsioonist õppima inimese ja arvuti interaktsiooni õppekaval. Motivatsioonikirja eesmärgiks on positsioneerida kandidaadi huvid inimese ja arvuti interaktsiooni uurimisrühma teemade seas. Motivatsioonikiri annab võimaluse seostada kandidaadi pädevused ja akadeemiline ja/või professionaalne taust valitud teemaga. Kandidaate julgustatakse demonstreerima teadlikkust nüüdisaegsetest akadeemilistest ja/või tööstusprojektidest, ning kujutama ette võimalikke projekte ja potentsiaalse magistritöö võimalikke tulemusi.

Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISi avaldusele pdf formaadis.

Oskused

1) Kunsti/disainitaustaga kandidaadid peavad esitama disainiportfoolio. Portfoolio peaks andma ülevaate kandidaati kogemusest ja oskustest, nii akadeemilisel kui professionaalsel tasemel. Portfoolio võib sisaldada videoid, pilte, jooniseid, 3D mudeleid ja muid graafilise ja interaktiivseid elemente.  

 • Portfoolios võib tutvustada kuni 5 parimaid töid koos lühikirjeldustega.
 • Valitud tööd peaksid välja tooma kandidaadi parimaid oskusi.
 • Iga töö kirjeldus peaks sisaldama lühikokkuvõte ja muu asjakohase taustainfo.
 • Iga töö puhul peab kandidaat selgelt kirjeldama projekti elluviimiseks nõutud pädevusi ja oma isikliku panust. 

Disainiportfoolio tuleb esitada aadressile hci-studies@tlu.ee. Sobivad formaadid on: PowerPoint, Google Slides, PDF, link veebilehele. 

2) Tehnilise taustaga kandidaadid peavad selgelt kirjeldama oma tehnilised ja programmeerimisoskused CV’s, keskendudes programmeerimiskeeltele ja raamistikutele, milles nad on kõige rohkem pädevad. Tehnilise taustaga kandidaadid peavad läbima täiendava vestluse.

3) Sotsiaal- või käitumisteaduste taustaga kandidaadid peavad esitama uurimisportfoolio, mis peaks keskenduma läbiviidud uuringutele ja projektidele, demonstreerides kandidaadi oskust läbi viima analüütilist või uurimistööd, koguma ja analüüsima andmeid ja jõudma järeldusteni. Iga uuringu/projekti kirjeldus peaks sisaldama:

 • Ülevaate probleemipüstitusest. 
 • Ülevaate valimist koos antud valimi moodustamise põhjendusega. 
 • Ülevaate uuringudisainist, keskendudes andmete kogumise ja analüüsimise protseduurile. 
 • Peamiste tulemuste kirjeldust. 

Uurimisportfoolio tuleb esitada aadressile hci-studies@tlu.ee. Sobivad formaadid on: PowerPoint, Google Slides, Word, PDF. 

Vestlus

Vestlus vastuvõtukomisjoniga toimub inglise keeles. Igal kandidaadil on aega 20 minutit. Vestluse täpne kellaaeg lepitakse kokku e-posti teel.

 • Kandidaadi tutvustus, õpingute ja töökogemuse tutvustus ning sidumine selle edasiste õpingutega inimese ja arvuti interaktsiooni õppekaval.
 • Ülevaade kandidaadi motivatsioonist õppida inimese ja arvuti interaktsiooni õppekaval, tutvustades teemasid, mida kandidaat soovib sügavuti uurida oma õpingute käigus.
 • Ülevaade pädevustest, mida kandidaat soovib omandada oma õpingute käigus, põhjendades nende pädevuste asjakohasust tulevases karjääris. 
 • Vastused komisjoniliikmete küsimustele. 

Kandidaadi hindamine

 • Eelmiste õpingute asjakohasus ja kvaliteet, mida tõendab akadeemiline õiend. 
 • Töökogemus ja erialaste õpingute asjakohasus, mida tõendab CV. 
 • Uurimistöö kirjeldus, mida näitlikustab motivatsioonikiri.
 • Tehnilised ja/või disaini- ja/või uurimisoskused, mida näitlikustab tehniline eksam või portfoolio. 
 • Inglise keele oskus, mida illustreerib akadeemiline õiend või inglise keele tasemeeksami tulemus. 

Palun saatke täiendavad küsimused vastuvõtuprotseduuri või -nõuete kohta aadressile hci-studies@tlu.ee.

Võta meiega ühendust!

Kristi Oikimus

Õppenõustaja ja -spetsialist

RuumNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon(+372) 640 9384

Sarnased erialad

Interaktsioonidisain

Digitehnoloogiate instituut

Interaktsioonidisain on ingliskeelne õppekava, kus õpe toimub ainult veebipõhiselt. Õppekava lõpetajatel on õpingute lõppedes teadmised ja oskused, mida valdkonna tööturul on vaja. Headeks näideteks on oskused disainis, inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnas ning tehnoloogiamaastikul.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2400 €/ 9600 € kogu õppekava
Vaata eriala

Digitaalsed õpimängud

Digitehnoloogiate instituut

Digitaalsed õpimängud on interdistsiplinaarne programm, mis ühendab mängude disaini kasvatusteaduste ja psühholoogiaga. DLG-s mõistame, et videomängud on kui meelelahutus: need pakuvad ka enamat viise haridus- ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Ootame õpetajaid, disainereid, arendajaid, kunstnikke ja kõiki teisi, kes on huvitatud uuenduslike mängude loomisest, mis võivad muuta maailma paremaks kohaks.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)
Vaata eriala