sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö PhD

Haritud sotsiaaltöötajaid oodatakse nii avalikus-, era- kui mittetulundussektorites erinevates valdkondades, sh: hoolekande, haridus- justiits- ja tervishoiusüsteemis või hakka ettevõtjaks - saa edukaks tegeledes sotsiaalse ettevõtlusega või leia peale õpinguid ühiskonna jaoks oluline erialane töö.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 2

 

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)
Õppeteenustasu: tasuta õpe
Õppetöö keel: eesti keel, inglise keel
Vastuvõtu valdkond: terviseteadused
Antav kraad: filosoofiadoktor (sotsiaaltöö)

Detailse õppekava leiate SIIT

Sotsiaaltööd õpetatakse Tallinna Ülikoolis (ja ka Eestis) alates 1991. aastast. Kuna eriala on noor, ei jätku ikka veel piisavalt erialase haridusega spetsialiste, kes teeksid ühiskonna jaoks väga olulist ja tänuväärset tööd. 

Tule ja alusta õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis!

Õppekava eesmärgid:

 • luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks sotsiaaltöös
 • toetada kompetentsi kujunemist sotsiaaltöö valdkonnas töötamiseks iseseisva eksperdina
 • luua eeldused iseseisva uurimisoskusega teadlaste ning õppejõudude järelkasvu kujunemiseks teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna asutustele

Õppekava õpiväljundid:

 • omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet sotsiaaltöö valdkonnast, sügavamaid teadmisi oma uurimisteema valdkonnast
 • valdab teadmisi ja oskusi sotsiaal- ja terviseteaduste valdkonna uurimismeetodite rakendamiseks
 • omab iseseisva kriitilise analüüsi ja sünteesi oskusi
 • omab teadmisi ja oskusi osalemiseks rahvusvahelises teadus- ja arendustöös;
 • oskab kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata erialast teadus- ja arendustegevust;
 • suudab esitada uurimistöö tulemusi suuliselt ja kirjalikult Eesti ja rahvusvahelises teaduskommunikatsioonis (konverentsidel ja teadusväljaannetes)
 • oskab pädevalt edasi anda erialaseid teadmisi, juhendada teadustöid ja korraldada erialaõpet
 • suudab osaleda ühiskondlikus diskussioonis, esitada oma uurimistulemusi argumenteeritult ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse

Keda ootame õppima?

Soovitame kaaluda sotsiaaltöö doktorantuuri kandideerimist, kui soovite:

 • omandada süvendatud teadmisi sotsiaaltööteadusest;
 • arendada oskusi tegutsemaks sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika valdkonna teadus- ja arendustegevuses, esitada uurimistöö tulemusi sotsiaaltöö alases rahvusvahelises teaduskirjanduses ja konverentsidel
 • arendada oskusi töötamaks ülikooli õppejõuna, et anda edasi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika alaseid teadmisi ning korraldada erialaõpet
 • osaleda ühiskondlikus diskussioonis, esitada oma teadustulemusi argumenteeritult ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse

Doktoriõppe konkursid on avatud täiskoormusega õppeks. Et tagada võimalus doktoritööle pühendumiseks, eeldame kõigilt 2022/23 õppeaastal vastuvõetud doktorantidelt nooremteadurina tööleasumist 1,0 koormusega Ühiskonnateaduste instituudis.

Miks tulla meile õppima?

Õpingud annavad teadmisi ühiskonnast ja inimesest: sotsiaalpoliitikast, klienditööst, sotsiaalteenuste korraldamisest, õpetavad analüüsima oma tööd ja sotsiaalseid probleeme, toetamaks kõigi elanikkonnakihtide toimetulekut nii üksikisiku, perekonna kui ka ühiskonna tasandil. Saad kaasa aidata ühiskonna hoolivamaks muutmisele. 

Eriala omandamist toetav õpikeskkond

Tallinna Ülikoolis on kaasaegsed tingimused õppimiseks - meil on uued ja kaasaegsed õppekorpused, õpperaamatukogu ja akadeemiline raamatukogu. Meie üliõpilastel on ligipääs ka online-raamatukogule.

Ülikool pakub erinevaid võimalusi huvitegevusega tegelemiseks. Üliõpilasi toetavad tugispetsialistid ning instituudi üliõpilasnõukogu.

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Vastuvõtutingimused

2022/23. õppeaasta vastuvõtu prioriteetsed teemad:

1) Lapse õigused ja sotsiaalne areng digikeskkonnas; perekonna ökosüsteem selle mõjutegurina; sellega seotud sotsiaalsed rollid, kokkulepped ja reeglid perekonnas.

2) Suitsiidikäitumise uuring, varajane märkamine ja sekkumine kogukonnas ja esmatasandil, sotsiaalsed mõjutegurid ja stigma.

3) Sotsiaalpoliitika kujundamine; kodanike kaasamine jätkusuutlike, riske ja probleeme adresseeritavate ja eri sotsiaal-demograafiliste rühmade huve tasakaalustavate sotsiaalpoliitiliste lahenduste leidmisel.

Sisseastumiste ajakava

Sotsiaaltöö õppekava täiendavad vastuvõtutingimused:

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaaltöös või lähierialadel (sotsiaalteadused, meditsiin, kasvatusteadused).
 • Kandideerimiseks on vajalik potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud ja juhendaja poolt allkirjastatud doktoritöö kava.
 • Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud doktoritöö kava aruteluna.

Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu):   

 • (1) doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada        
 • (2) töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid                
 • (3) lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega
 • (4) andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted
 • (5) tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid

Juhendajate kontaktid on leitavad: https://www.tlu.ee/yti/kontaktid

Juhendajate uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda: https://www.etis.ee

Võta ühendust!

Õppenõustaja: Agnes Janson telefon: 6409 452, e-post: agnes.janson@tlu.ee

Eriala kuraator: Merike Sisask
E-post: merike.sisask@tlu.ee

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee