sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö PhD

Haritud sotsiaaltöötajaid oodatakse nii avalikus-, era- kui mittetulundussektorites erinevates valdkondades, sh: hoolekande, haridus- justiits- ja tervishoiusüsteemis või hakka ettevõtjaks - saa edukaks tegeledes sotsiaalse ettevõtlusega või leia peale õpinguid ühiskonna jaoks oluline erialane töö. Kuna eriala on noor, ei jätku ikka veel piisavalt erialase haridusega spetsialiste, kes teeksid ühiskonna jaoks väga olulist ja tänuväärset tööd. Tule ja alusta õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis!

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 2 doktorant-nooremteadur; 1 doktorant üliõpilane

Maksumus semestris 0

Antav kraad filosoofiadoktor

Ootame sotsiaaltöö doktorantuuri, kui soovite:

 • omandada süvendatud teadmisi sotsiaaltööteadusest;
 • arendada oskusi tegutsemaks sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika valdkonna teadus- ja arendustegevuses, esitada uurimistöö tulemusi sotsiaaltöö alases rahvusvahelises teaduskirjanduses ja konverentsidel
 • arendada oskusi töötamaks ülikooli õppejõuna, et anda edasi sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika alaseid teadmisi ning korraldada erialaõpet
 • osaleda ühiskondlikus diskussioonis, esitada oma teadustulemusi argumenteeritult ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse

Doktoriõppe konkursid on avatud täiskoormusega õppeks. Et tagada võimalus doktoritööle pühendumiseks, eeldame kõigilt 2024/25 õppeaastast vastuvõetud doktorantidelt nooremteadurina tööleasumist 1,0 koormusega Ühiskonnateaduste instituudis.

Õppekava

 

Õppekava eesmärgid:

 • luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks sotsiaaltöös
 • toetada kompetentsi kujunemist sotsiaaltöö valdkonnas töötamiseks iseseisva eksperdina
 • luua eeldused iseseisva uurimisoskusega teadlaste ning õppejõudude järelkasvu kujunemiseks teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna asutustele

Õppekava õpiväljundid:

 • omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet sotsiaaltöö valdkonnast, sügavamaid teadmisi oma uurimisteema valdkonnast
 • valdab teadmisi ja oskusi sotsiaal- ja terviseteaduste valdkonna uurimismeetodite rakendamiseks
 • omab iseseisva kriitilise analüüsi ja sünteesi oskusi
 • omab teadmisi ja oskusi osalemiseks rahvusvahelises teadus- ja arendustöös;
 • oskab kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata erialast teadus- ja arendustegevust;
 • suudab esitada uurimistöö tulemusi suuliselt ja kirjalikult Eesti ja rahvusvahelises teaduskommunikatsioonis (konverentsidel ja teadusväljaannetes)
 • oskab pädevalt edasi anda erialaseid teadmisi, juhendada teadustöid ja korraldada erialaõpet
 • suudab osaleda ühiskondlikus diskussioonis, esitada oma uurimistulemusi argumenteeritult ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse

Tutvu õppekavaga SIIN!

Vastuvõtutingimused

 

Sisseastumise ajakava

2024/25. õppeaasta vastuvõtu prioriteetsed teemad:

1) Sotsiaalpoliitika kujundamine, kodanike kaasamine jätkusuutlike, riske ja probleeme adresseeritavate ja eri
sotsiaal-demograafiliste rühmade huve tasakaalustavate sotsiaalpoliitiliste lahenduste leidmisel.
Potentsiaalsed juhendajad: Lauri Leppik, Anu Toots, Kersti Kriisk

2) Klassikaline sotsiaaltöö ja sotsiaaltöötaja professioon, laste hoolekande kujunemine ja suundumus sotsiaaltöö
kontekstis, sotsiaaltöö spetsialiseerumine (tervishoius, vanglas, kriminaalhoolduses, ohvriabisüsteemis,
erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustes), tõenduspõhised praktikad sotsiaaltöös
Potentsiaalsed juhendajad: Lauri Leppik, Karmen Toros, Marju Medar, Ingrid Sindi

3) Euroopa hooldusstrateegia ja selle peegeldus Eestis, rakenduv hoolekandereform, hoolekandesektori tööjõu
(care workers) problemaatika, professionaliseerumine hoolekandes üldsotsiaaltöö raamistikus, juhtimine
hoolekandes, kvalifitseeritud tööjõu nappus, tööränne, hooldustöötajate töösuhete regulatsioon ja sotsiaalne
kaitse
Potentsiaalsed juhendajad: Anu Toots, Lauri Leppik, Kersti Kriisk

4) Kogukonna mobiliseerumine kriisiolukorras, kohaliku omavalitsuse, kogukonna ja vabaühenduste koostöö
kriisiolukorras, sotsiaalkaitse valdkonna eesliinitöötaja roll kogukonna jaoks tähenduslike koosloome
projektide algatamisel ja elluviimisel
Potentsiaalsed juhendajad: Mariann Märtsin, Karmen Toros

Sotsiaaltöö õppekava täiendavad vastuvõtutingimused:

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaaltöös või lähierialadel (sotsiaalteadused, meditsiin, kasvatusteadused).
 • Kandideerimiseks on vajalik potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud ja juhendaja poolt allkirjastatud doktoritöö kava.
 • Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud doktoritöö kava aruteluna.

Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu):   

 • (1) doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada        
 • (2) töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid                
 • (3) lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega
 • (4) andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted
 • (5) tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid

Hindamiskriteeriumid:

Doktoritöö kavandi (40%) eest on võimalik saada maksimaalselt 40 p, mis jagunevad järgnevalt:

 • teema aktuaalsus, uurimisprobleemi uudsus ja olulisus (max 10 p);
 • valitud teoreetilise ja metodoloogilise raamistiku põhjendatus ja seos ühiskonnateaduste instituudi teadus- ja arendustegevusega (max 10 p);
 • uurimisplaani selgus (max 10 p);
 • uurimuse teostatavus ühiskonnateaduste instituudis (max 10 p).

Intervjuu (60%) eest saab maksimaalselt 60 p. Intervjuu hindamiskriteeriumid:

 • kandidaadi orienteerumine sotsiaaltöö põhiseisukohtades/aktuaalsetes probleemides (max 10 p);
 • motivatsioon doktoriõpinguteks/lõpetamiseks (max 10 p);
 • valmisolek tööks ülikoolis nooremteadurina (max 10 p);
 • varasema õppe- ja töökogemuse seotus sotsiaaltöö teadus-arendusprojektiga (max 10 p);
 • suutlikkus põhjendada doktoritöö kavandis tehtud valikuid (max 10 p);
 • suhtlemis- ja väljendusoskus (max 10 p).

Juhendajate kontaktid on leitavad: https://www.tlu.ee/yti/kontaktid

Juhendajate uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda: https://www.etis.ee

Miks tulla meile õppima?

Õpingud annavad teadmisi ühiskonnast ja inimesest: sotsiaalpoliitikast, klienditööst, sotsiaalteenuste korraldamisest, õpetavad analüüsima oma tööd ja sotsiaalseid probleeme, toetamaks kõigi elanikkonnakihtide toimetulekut nii üksikisiku, perekonna kui ka ühiskonna tasandil. Saad kaasa aidata ühiskonna hoolivamaks muutmisele. 

Eriala omandamist toetav õpikeskkond

Tallinna Ülikoolis on kaasaegsed tingimused õppimiseks - meil on uued ja kaasaegsed õppekorpused, õpperaamatukogu ja akadeemiline raamatukogu. Meie üliõpilastel on ligipääs ka online-raamatukogule.

Ülikool pakub erinevaid võimalusi huvitegevusega tegelemiseks. Üliõpilasi toetavad tugispetsialistid ning instituudi üliõpilasnõukogu.

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Praktiline info doktorandile

Üldised dokumendid, juhendid, vormid jms on leitavad SIIN ja SIIN.

Võta ühendust!

Õppenõustaja: 

Triin Vendik

E-post: yti-ope@tlu.ee
Telefon: 6409 452

Eriala kuraator: Merike Sisask
E-post: merike.sisask@tlu.ee

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee