stardipauk

Stardipauk toimub 23.–29. augustini 2021. Sellel nädalal saab vastne tudeng teavet ja toetust ülikooliõpingute alustamiseks. 1. septembril kell 12 oled oodatud sisehoovis toimuvale avaaktusele (rohkem infot augustis).

Tutvu kindlasti ka esmakursuslastele mõeldud lehega, kuhu oleme koondanud kokku nimekirja erinevatest tegevustest, mida pead kindlasti semestri esimeste nädalate jooksul tegema! 

NB! Ajakavas võib tulla ette muudatusi, palun jälgi kodulehte!

Stardipaugu nädalal toimuvad infotunnid

Eriala infotund on vastse tudengi jaoks kõige olulisem ning osalemine on vajalik. Infotunnis saab ülevaate õppekavast ja konkreetse õppekava õppekorraldusest. Kui akadeemiline üksus ei korralda oma infotundi, siis selgitatakse eriala infotunnis ka ülikooli õppekorralduse olulisemaid põhimõtteid. Juhul kui eriala infotundi ei toimu, siis jagatakse vajalikku infot akadeemilise üksuse infotunnis või vastupidi. Toimumisajad ja ruumid leiad lehekülje lõpus olevast menüüst. 

Akadeemilise üksuse infotunnis selgitatakse Tallinna Ülikooli ja konkreetse akadeemilise üksuse õppekorralduslikke põhimõtteid. Toimumisajad ja ruumid leiad samuti lehekülje lõpus olevast menüüst. 

Välisõppe infoüritus. 25.08.2021 kell 17 toimub ruumis A-222 välisõppe infotund, kus tutvustatakse erinevaid välismaal õppimise ja praktika sooritamise võimalusi nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Infotunnis räägitakse võimalustest, kandideerimisest, stipendiumist jne. Kohe pärast infotundi ehk kell 18 ruumis A-046 avaneb värsketel tudengitel võimalus kohtuda vabamas õhustikus juba välisõppes käinud üliõpilastega, kes heal meelel oma kogemusi jagavad. NB! Kohtumine juba välisõppes käinud tudengitega toimub eelregistreerimisega (infotundi registreerima ei pea) – palun registreeri hiljemalt 22.08 SIIN

Infotund erivajadustega üliõpilastele toimub 24.08.2021 kell 12.00 ruumis M-131. Infotund on suunatud erivajadustega üliõpilastele ning annab ülevaate tugiteenustest kõrgkooli õppe ajal, erivajadustega õppijate stipendiumitest, kohandustest õppes ja füüsilisest ligipääsust linnakus. Küsimuste korral pöördu erivajadustega üliõpilaste nõustaja Maarja Jõgioja poole. 

26.08.2021 kell 9.30–14.00 toimub Zoomis kõikidele õpetajakoolituse erialadele õpetajakoolituse infopäev. Vastav märge on toodud erialati ka allolevas instituutide ja erialade infotundide ajagraafikus. Infopäeva eesmärk on anda arusaam õpetajaks õppimisest; selgitada praktilist õpetajakoolitust ja praktika korraldust; tutvuda kaasüliõpilaste ja õppejõududega ja anda ülevaade e-Didaktikumist. Infopäeva kontaktiks on Tiina Anspal

Vene emakeelega üliõpilaste sujuvamaks ülikoolieluga kohanemiseks oleme koostanud vene keelsed õppekorraldust puudutavad infoslaidid. Slaidid annavad ülevaate TLÜ õppekorralduslikest põhimõtetest. 

Keelenõuded õppimise ajal

Inglise keel

Inglise keele paigutustesti peavad sooritama esmakursuslased, kelle õppekava näeb ette erialase inglise keele kursuse läbimise.

Inglise keele paigutustesti eesmärk on määrata ära inglise keele rühm, mis sobib üliõpilase keeletasemega. Paigutustesti sooritab üliõpilane ettenähtud ajavahemikus endale sobival ajal ja kohas. Paigutustest on elektrooniline ja üliõpilane saab testi teha üks kord (testi ei saa vahepeal salvestada ega selle juurde tagasi pöörduda), seega tuleb tagada testi tegemiseks stabiilne internetiühendus. 

Testi tulemust kasutatakse ainult sobiva keelerühma kindlakstegemiseks, seega tuleb test teha ilma kõrvalise abita, et edasised õpingud oleksid sobiva raskusastmega.

Testi tulemusena näeb üliõpilane inglise keele rühma, kuhu ta peab end ÕISis kuulajaks registreerima. Juhul kui üliõpilane peab alustama inglise keele õpinguid tasemevahemikus A2–B1.2, siis peab ta alustama inglise keele õpet kohe. Erialase inglise keele kursused on kajastatud üliõpilase tunniplaanis.  

NB! Paigutustestil ei pea osalema järgmiste õppekavade üliõpilased:

  • ingliskeelsete õppekavade üliõpilased;
  • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja kutseõpetaja õppekava üliõpilastel on võõrkeele läbimine õppekavas kohustuslik ning nad peavad osalema paigutustestil. Teiste õpetajakoolituse õppekavade üliõpilased ehk kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga); muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga); informaatikaõpetaja; matemaatikaõpetaja; mitme aine õpetaja; ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja; vene keele ja kirjanduse õpetaja; gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja; tehnoloogivaldkonna ainete õpetaja, võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja) ja kehakultuuri õpetaja õppekava üliõpilastele kohustuslikku keeletaseme tõstmise nõuet õpingute jooksul ei ole, kuid kui on soovi õpingute jooksul oma võõrkeelt vabaainena õppida ning taset parandada võib soovi korral testimisel osaleda.  
  • Ajaloo (BA), Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride, eesti filoloogia (eesti keele ja kirjanduse peaeriala), vene filoloogia, kirjaliku tõlke, slaavi keelte ja kultuuride ning Aasia uuringute õppekava erialase võõrkeele nõue on täpsemalt kajastatud õppekavas. 
  • Riigiteaduste (BA) ja õigusteaduse (BA) õppekavade üliõpilaste võõrkeele taseme kontroll toimus vastuvõtu käigus ning uuesti inglise keele testi sooritama ei pea.
  • üliõpilased, kes on viimase kahe aasta jooksul sooritanud inglise keele rahvusvahelise tasemeeksami (CAE, IELTS, TOEFEL) – keelerühma taseme teadasaamiseks tuleb saata rahvusvahelise tasemeeksami tunnistus e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 27.08.2021. Õpperühm määratakse dokumendil märgitud taseme alusel ning üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusele ta peab end kuulajaks registreerima.
  • üliõpilased, kes on eelmisel õppeaastal lõpetanud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse- või magistriõppe ja läbinud selle käigus erialase inglise keele kursuse –  keelerühma taseme teadasaamiseks tuleb saata akadeemiline õiend e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 27.08.2021. Õpperühm määratakse dokumendil märgitud taseme alusel ning üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusele ta peab end kuulajaks registreerima.
OLULINE INFO: PAIGUTUSTESTID 

Testid toimuvad järgmistel päevadel:
Neljapäev, 19.08.2021 kell 08.00–14.00 – sessioonõppe üliõpilased, kelle õppetöö algab 23.08.2021.
Esmaspäev, 23.08.2021 kell 08.00 – kolmapäev, 25.08.2021 kell 14.00 – kõik ülejäänud üliõpilased, kellel õppekava näeb ette erialase inglise keele läbimise.
Paigutustestiks on vaja kehtivat Moodle’i kontot. Uue konto saab luua siin. Test asub aadressil https://moodle.edu.ee/mod/quiz/view.php?id=1714758. Test on kaitstud parooliga, mis saadetakse üliõpilaste SAIS-is kajastatud e-posti aadressile. 
Testi tegemiseks kulub 60 minutit. Testi tegemist ei tasu jätta viimasele hetkele, muidu ei jää piisavalt aega võimalike tehniliste probleemide lahendamiseks.

Paigutusteste puudutavate lisaküsimuste korral pöörduge: keeletase@tlu.ee  

Eesti keel

Eesti keele paigutustest toimub 23.08.2021 kell 10.00 auditooriumis A-222. Paigutustesti peavad sooritama kõik TLÜ eestikeelsele õppekavale astunud üliõpilased, kes ei ole sooritanud eesti keel teise keelena või eesti keele riigieksamit ning on lõpetanud kooli, mille õppekeel ei olnud eesti keel või kus toimus õpe mitmes keeles. Vastavalt ülikoolis kehtivale korrale on ülikooli lõpetamisel kohustus tõendada oma eesti keele oskust vähemalt Euroopa keelemapi tasemel C1. Testi eesmärk on määrata üliõpilase eesti keele oskuse tase ning soovitada üliõpilasele õpingute jätkamist talle sobivalt tasemelt. Täpsem info eesti keele süvaõpingute kohta on leitav siit.

Paigutusteste puudutavate lisaküsimuste korral pöörduge: keeletase@tlu.ee  

Ülikooli kasutajakonto

Üliõpilased, kellel on ID-kaart või mobiil-ID saavad al 23.08.2021 endale ise kasutajakonto luua keskkonnas: passwd.tlu.ee(kohandatud ka mobiilivaatesse). Kasutajakonto loomise kohta saad täpsemalt lugeda ülikooli kodulehelt: https://www.tlu.ee/kasutajakonto

PS!  Kes on varem õppinud/töötanud Tallinna Ülikoolis, nende konto on arhiivis olemas ja selle taastamiseks ei ole vaja kohale tulla vaid piisab e-kirjast, kontaktiks Kaili Muru (kaili.muru@tlu.ee). Kui konto on taastatud, peab parooli uuendamiseks logima kasutajakonto keskkonda (ID-kaardi või mobiil-ID-ga): passwd.tlu.ee. Kui tekib probleeme, saab vajadusel abi ka kohapeal:

25.08.2021 kell 10.00–16.00 Astra maja garderoobi alal
26.08.2021 kell 10.00–16.00 Astra maja garderoobi alal
27.08.2021 kell 10.00–16.00 Astra maja garderoobi alal

Õppeaasta avaaktus

Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril. Haapsalu Kolledži avaaktus toimub 26.08 kell 10.00–10.30. Rohkem infot peagi tulekul!

Õppekava õppenõustaja

Kui Sul on eriala puudutavaid küsimusi, millele sellelt lehelt vastust ei leia, siis palun pöördu oma õppekava õppenõustaja  poole!  

Õppekorraldust puudutavad infotunnid

Õppeaasta alguses toimuvad lisaks Stardipaugu nädalal toimuvatele akadeemiliste üksuste ja eriala infotundidele ka eestikeelsed õppekorraldust puudutavad infotunnid, kus on võimalus küsida õpingukavade koostamise, õppekoormuse ja õppekulude hüvitamise kohta. Infotunnid toimuvad järgmistel aegadel: 30.08 kl 15–16 või 02.09 kl 16–17. Registreeri ennast SIIN!

Ülikooli linnak

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti

Astra ja Silva majaplaan

Vita majaplaan

Covid-19 ja ülikool

Hoia silm peal ka infol, mis puudutab õppekorraldust seoses koroonaviirusega. Uute piirangute võimalikul ilmnemisel on just see leht, mis on abiks õppekorraldusega seotud muutuste ja/või erisustega kursis olemiseks. Soovitame kõigil üliõpilastel end vaktsineerida, et tagada turvalisem õpikeskkond. 

Vaata oma akadeemilise üksuse ja eriala infotundide aegu (info täienemisel): 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Ajakirjandus

Eriala infotund 25.08 kl 11.00 ruumis A-121

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Eriala infotund 30.08 kl 11.00–13.00 ruumis V-402

Audiovisuaalne meedia  Eriala infotund 24.08 ruumis V-402A, kellaaeg täpsustamisel
Ristmeedia  Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis N-207
Reklaam ja suhtekorraldus

Eriala infotund 25.08 kl 14.00 ruumis A-121

Magistriõpe    Sündmus, aeg, koht
Kommunikatsioonijuhtimine Eriala infotund 24.08 kl 15.00 ruumis N-315
Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kell 15.00 Eesti Kunstiakadeemias, ruum täpsustamisel

Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 15.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, ruum A-207

Koreograafia Eriala infotund 30.08 kl 12.15 ruumis M-227
Nüüdismeedia (meediauuringud ja televisioon) Eriala infotund 02.09, kellaaeg ja ruum täpsustamisel
Ekraanimeedia ja innovatsioon Eriala infotund 27.08 kell 12 ruumis N-315

Digitehnoloogiate instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Informaatika

Eriala infotund 23.08. kl 11.30 ruumis A-543

Infoteadus

Eriala infotund 26.08. kl 10.00 ruumis A-402

Matemaatika, majandusmatemaatika ja

andmeanalüüs

Eriala infotund 23.08. kl 16.00 ruumis A-402
Magistriõpe   Sündmus, aeg, koht

Avatud ühiskonna tehnoloogiad

Eriala infotund 24.08 kl 16.00 ruumis A-402

Digitaalsed õpimängud

Eriala infotund 23.08 kell 14.00 ruumis A-402

Haridustehnoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 16.00 ruumis A-543/Zoomis
Eriala infotund 26.08 kl 17.30, ruum täpsustamisel

Informaatikaõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 16.00 ruumis A-543/Zoomis

Eriala infotund – info peagi tulekul

Infoteadus

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 16.00 ruumis A-543/Zoomis

Infotehnoloogia juhtimine

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 16.00 ruumis A-543/Zoomis

Eriala infotund – info peagi tulekul

Inimese ja arvuti interaktsioon

Eriala infotund 23.08 kell 14 ruumis A-402

Matemaatikaõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 16.00 ruumis A-543/Zoomis

Eriala infotund – info peagi tulekul

Interaktsioonidisain

Eriala infotund 25.08 Zoomis, kellaeg täpsustamisel

Haridusteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Päevaõpe

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 11.00 ruumis M-134 

Eriala infotund 25.08 kl 13 ruumis T-416

Sessioonõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 10.15 ruumis M-134

Eriala infotund 23.08 kl 14.15 ruumis M-342

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 10.15 ruumis M-134

Eriala infotund 23.08 kl 14.15 ruumis T-412

Eripedagoogika 

Päevaõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 25.08 kl 13.00 ruumis M-134

Sessioonõpe:

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 10.15 ruumis M-134

Eriala infotund 24.08 kl 10.15 ruumis M-134

Klassiõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 25.08. kl 13.00 ruumis S-422

Kutsepedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 10.15 ruumis M-134

Eriala infotund 23.08 kl 18.00 ruumis S-422

Noorsootöö 

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 10.15 ruumis M-134

Eriala infotund 23.08 kl 14.15 ruumis S-422

Pedagoogika

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 25.08 kl 13.00, ruum selgumisel

Sotsiaalpedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 10.15 ruumis M-134

Eriala infotund 23.08 kl 14.15 ruumis T-416

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 17.00 Zoomis

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 10.15 T-415

Eripedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 03.09 kl 15.00 M-134

Hariduse juhtimine

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 03.09 kl 15.00 Zoomis

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Eriala infotund 24.08 kl 15.00 T-412
Kasvatusteadused

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 12.15 Zoomis

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 18.00 Zoomis

Mitme aine õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kl 14.00 Zoomis

Noorsootöö korraldus

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 03.09 kl 10.15 ruumis T-415

Humanitaarteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht

Aasia-uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis M-225

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-412

Antropoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis M-224

Eesti filoloogia: Referent-toimetaja, Eesti keel ja kirjandus 

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-236

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: itaalia keel ja kultuur 

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-416

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: prantsuse keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-326

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: hispaania keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-232

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: inglise keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-428

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: saksa keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 23.08. kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-423

Filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-233

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales

Eriala infotund 24.08 kl 15.00 ruumis M-135

Kultuuriteadus

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis M-134

Vene filoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 14.00 ruumis S-333

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-226

Aasia uuringud: Jaapani uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-226

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kl 14.00 Zoomis

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 13.00 ruumis S-412

Antropoloogia Eriala infotund 23.08 kl 15.00 ruumis M-135
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja
 

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kl 14.00 Zoomis

Eesti uuringud Eriala infotund 25.08 kl 15.00 M-135
Keeleteadus ja keeletoimetamine

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 13.00 ruumis S-236

Kirjalik tõlge

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 13.00 ruumis S-428

Kirjandusteadus

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 12.00 ruumis S-235

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) Eriala infotund 26.08 kl 10.00 ruumis M-135
Kultuuriteooria ja filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 13.00 ruumis M-328

Slaavi keeled ja kultuurid

Akadeemilise üksuse infotund 23.08 kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 23.08 kl 13.00 ruumis S-333

Vene keele ja kirjanduse õpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kl 14.00 Zoomis

Vene keele kui võõrkeele õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kl 14.00 Zoomis

Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja)

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kl 14.00 Zoomis

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Bakalaureuseõpe

Sündmus, aeg, koht
Bioloogia (kõrvalerialaga) 

Akadeemilise üksuse infotund 27.08 kl 12.00 ruumis M-225

Eriala infotund 27.08 kl 13.00 ruumis A-544

Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geoökoloogia, jätkusuutlik areng ja infotehnoloogia loodusteadustes)

Akadeemilise üksuse infotund 27.08 kl 12.00 ruumis M-225

Eriala infotund 27.08 kl 13.00 ruumis T-202 

Kehakultuur

Päevaõpe: 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 30.08 kl 14.30 Rä-406 (Räägu 49)

Sessioonõpe: 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 23.08 kl 12.30 Rä-406 (Räägu 49)

Keskkonnakorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 27.08 kell 12.00 ruumis M-225

Eriala infotund 27.08 kell 13 ruumis S-116

Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 27.08 kl 10.00 ruumis M-225

Rekreatsioonikorraldus 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 30.08 kl 14.30–16.00 Rä-406 (Räägu 49)

 

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 26.08 kell 10.00–11.30 ruumis A-544
Magistriõpe Sündmus, aeg, koht

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kl 14.00 ruumis A-544

Heaolu ja tervsekäitumine

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 31.08 kl 13.00–14.00 ruumis A-121/Zoomis

Kehakultuuri õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kl 12.30 Rä-216 (Räägu 49)

Keskkonnakorraldus

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 27.08 kell 15 ruumis A-507/Zoomis

Kunstiteraapiad Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 24.08 kell 10.00–11.30 ruumis Rä-317 (Räägu 49)

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 26.08 kell 11.00 ruumis A-507

Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 26.08 kell 17.00–18.30 ruumis M-225
Psühholoogia

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 27.08 kell 10.00–11.30 ruumis M-225

Rekreatsioonikorraldus

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 03.09 kell 9.30–10.15 ruumis S-116

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08 kl 09.30–14.00 Zoomis

Eriala infotund 26.08 kl 14.00 Zoomis

Ühiskonnateaduste instituut

Bakalaureuseõpe Sündmus, aeg, koht
Haldus- ja ärikorraldus

Eriala infotund 26.08 kl 12.00 ruumis A-346

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (Liberal Arts in Social Sciences) Eriala infotund 25.08 kl 14.00 ruumis A-242
Poliitika ja valitsemine (Politics and Governance) Eriala infotund 26.08 kl 15.00 ruumis S-236
Riigiteadused Eriala infotund 23.08 kl 10.00 ruumis S-236
Sotsiaaltöö

Eriala infotund 23.08 kl 12.00 ruumis S-420

Sotsioloogia

Eriala infotund 25.08 kl 10.00 ruumis S-236

Õigusteadus  Eriala infotund 26.08 kl 14.00 ruumis A-242
Õigusteadus (Law)

Päevaõpe Tallinnas: 

Eriala infotund 25.08 kl 14.30 ruumis S-403

Sessioonõpe Helsingis: 

Eriala infotund 23.08 kl 10.15, ruum täpsustamisel

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (Human Rights in the Digital Society) Eriala infotund 24.08 kell 15.30 ruumis S-403
Politoloogia Eriala infotund 26.08 kl 16.00 ruumis S-403
Sotsioloogia Eriala infotund 02.09 kl 9.00 ruumis S-236
Rahvusvahelised suhted (International Relations) Eriala infotund 25.08 kl 15.30 ruumis A-242
Riigiteadused Eriala infotund 26.08 kl 16.00 ruumis S-403
Sotsiaalne ettevõtlus (Social Entrepreneurship) Eriala infotund 25.08 kl 15.00 ruumis S-236
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse  Eriala infotund 01.09 kl 10.00 ruumis A-242
Sotsiaaltöö  Eriala infotund 01.09 kl 10.00 ruumis A-242
Õigusteadus Eriala infotund 26.08 kl 15.30 ruumis A-242

Haapsalu Kolledž

Bakalaureuseõpe  
Käsitöötehnoloogiad ja disain

26.08.2021 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00–10.30 Aktus

10.30–11.40 Eriala infotund 

11.45–13.00 Arvutioskuste test 

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 Õppekorraldusest

15.30–16.45 Inglise keele paigutustest

17.00–18.15 IT-töötuba

Liiklusohutus

26.08.2021 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00–10.30 Aktus

10.30–11.40 Eriala infotund 

11.45–13.00 Õppekorraldusest

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 Arvutioskuste test

15.30–16.45 IT-töötuba

17.00–18.15 Inglise keele paigutustest

Rakendusinformaatika

26.08.2021 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00–10.30 Aktus

10.30–11.40 Eriala infotund 

11.45–13.00 Inglise keele paigutustest

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 IT-töötuba

15.30–16.45 Õppekorraldusest

17.00–18.15 Arvutioskuste test

Tervisejuht

26.08.2021 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00–10.30 Aktus

10.30–11.40 Eriala infotund 

11.45–13.00 IT-töötuba

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 Inglise keele paigutustest

15.30–16.45 Arvutioskuste test

17.00–18.15 Õppekorraldusest

Lisainfo:

Telefon: 640 9134
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: oppeosakond@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.0015.00.