Teadus

Tallinna Ülikooli teadlased olid edukad Euroopa Komisjoni rahastusvoorus

Veebruari alguses avaldati Euroopa Komisjoni Twinning meetme teadusprojektide tulemused, kus selgus, et kokku sajast rahastuse saanud projektist kolm pälvisid Tallinna Ülikooli teadlased Marek Tamm, Jaana Taar ja Birgit Poopuu.

Tallinna Ülikool

Kultuuriajaloo professor Marek Tamm hakkab juhtima DIGHT-Neti projekti, mille eesmärk on suurendada Tallinna Ülikooli nähtavust ja atraktiivsust digitaalse kultuuripärandi uurimise valdkonnas. Projekt on tihedalt seotud Tallinna Ülikooli Juri Lotmani semiootikavaramuga ja seab eesmärgiks Lotmani loomepärandi digiteermise. Marek Tamme sõnul luuakse TLÜ humanitaarteaduste instituudi juurde digitaalse kultuuripärandi uurimise koostöökeskus (DIGHT-Hub) ning töötatakse välja Juri Lotmani ja Umberto Eco ühise digiarhiivi prototüüp.

SHAREE ehk „STE(A)M for Home Economics and Research ExchangeE” projekti eesmärk on arendada vastloodud Teadusköök üleeuroopaliseks teadus- ja innovatsioonikeskuseks. SHAREE projekti veab eest kodundusõppe dotsent Jaana Taar, kes juhib ka loodus- ja terviseteaduste instituuti kuuluvat Teaduskööki. „Teadusköök on uus keskkond, mis ühendab endas nii klassiruumi, õppeköögi kui labori,” tutvustab Taar, „see seob oma tegevuste kaudu erinevad valdkonnad ja aitab kaasa uute koostöövõimaluste tekkele.”

Projekti CEE Security Hub, mida juhib rahvusvaheliste suhete dotsent Birgit Poopuu, eesmärk on kujundada Tallinna Ülikoolist Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni juhtiv julgeolekualaste teadmiste keskus. „Venemaa algatatud sõda Ukrainas on näidanud, et regionaalne julgeolekualane ekspertiis ja poliitika on hädavajalikud nii praeguste kui ka tulevaste probleemide lahendamiseks,” selgitab Poopuu. Ta rõhutab ka, et julgeolekule tuleb läheneda tervikliku, põimitud ja rahvusvahelisi suhteid arvestava nurga alt. Nii saab kokku tervikliku nägemuse julgeoleku kontekstide ja küsimuste vahel, mis aitavad viia rahumeelse, õiglase ja jätkusuutliku tulevikuni.

Twinning meetme eesmärk on toetada ülikoolide teadus- ja arendussuutlikkust. DIGHT-Neti partnerite (Bologna Ülikool, Amsterdami Ülikool ja Turu Ülikool) kogemused ja teadmised arhiivi- ja pärandi-, digikultuuri- ja mäluuuringute valdkonnas annavad Tallinna Ülikoolile võimaluse tõsta oma teaduslikku taset, suurendada rahvusvahelist silmapaistvust ja meelitada ülikooli andekaid noori. SHAREE projekt võimaldab koostöös rahvusvaheliste projektipartneritega tõsta kodundusõppe uuringute kvaliteeti ja mahtu nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Samuti suurendada selle mõju kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, keskendudes eelkõige hariduspoliitilisele vaatele. Kesk- ja Ida-Euroopa julgeolekukeskus CEE Security Hub koondab koostöös Tampere Ülikooli ja Kopenhaageni Ülikooliga akadeemiliste ringkondade, poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna julgeolekualased teadmised. Läbi erinevate foorumite – uurimisseminarid, töötoad, konverentsid ja teiste teadmiste vahetamise viisidega – edendab see julgeolekualaseid teadmisi.

Kõik kolm projekti on osa Twinning meetmest, mis keskendub osaluse laiendamisele peamiselt Ida-Euroopas, kuid mitte ainult. Teadus- ja arendusprojektide nõustaja Xavier Dubois sõnul rahastati meetmest kokku ligikaudu 100 projekti üle Euroopa, millest kolm on Tallinna Ülikooli teadlaste juhitud. „Seega pälvisid meie teadlased 3% kogu Euroopas välja antud Twinning projektidest, mis on väga hea tulemus. Kolme eduka projekti saamiseks tuli esitada sellesse vooru 13 projektiettepanekut.”

Teadus- ja arendusprojektide vanemnõustaja Stéphane Lobbedey rõhutas, et enamik esitatud projekte, ka need, mis seekord rahastamata jäid, ületasid nõutud lävendi. „Aeg, mis teadlaste rühmal on ettepaneku ettevalmistamiseks, võib sellistel puhkudel osutuda otsustavaks,” toob Lobbedey välja ühe eduka projektitaotlus komponendi.

Kõigi Tallinna Ülikooli teadlaste poolt esitatud edukate projektiettepanekute koostamist toetas teadmussiirde ja projekti keskuse tugimeeskond. Projektitoetus on soovi korral avatud kõigile teadlastele kui täita vorm SIIN LINGIL