Teade

Üliõpilaste teadustööde konkursil said tunnustatud ka TLÜ üliõpilased

15. detsembril autasustati Eesti teaduste akadeemias 2021. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppeastmel ja kuues teadusvaldkonnas. Lisaks anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat ja mitmeid eripreemiaid.

TLÜ

Preemiavääriliseks tunnistati 75 tööd kolmes õppeastmes (rakendus- ja bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe) ja kuues teadusvaldkonnas (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid). Komisjonipoolse äramärkimise riikliku tänukirjaga sai 28 autorit.

Lisaks riiklikele auhindadele tunnustati eripreemiaga 20 autori tööd. Eripreemia andsid välja Eesti teaduste akadeemia president ja  akadeemia riigiõiguse sihtkapital, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium, Riigikogu Kantselei, Muinsuskaitseamet ning Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus. Samuti tunnustati parimate tööde juhendajaid.

Tallinna Ülikoolist said tunnustused:

 • Ära märgitud Signe Liblikmann’i (Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut) konkursitöö „STEAM-oskusi toetav metoodiline materjal haridusrobotile Dash 6–7aastaste laste õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks“ (Preemia loodusteaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes)
 • Ära märgitud Anna-Helena Purre (Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut) konkursitöö „Süsinikdioksiidi voogude dünaamika ja taimkatte taastulek taastuvatel turbaaladel“ (Preemia loodusteaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes)
 • 2. preemia (1300 eurot) Eve Järve’le (Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut) konkursitöö „Kunstiterapeutiline sekkumine sportlase enesekindluse mõjutamiseks“ eest (Preemiad arsti- ja terviseteaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes)
 • 3. preemia (700 eurot) Karina Vabson’ile (Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut) konkursitöö „Peidetud narratiivid Kurepõllu tühermaal Lasnamäel“ eest (Preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes)
 • Ära märgitud Joanna Burgess’i (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut) konkursitöö „Maa, kus minust sai mina: autoetnograafia läbipõimunud suhetest inimeseüleses maailmas“ (Preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes)
 • 2. preemia (1300 eurot) Kersti Kriisk’ile (Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut) konkursitöö „Kohalike sotsiaalpoliitiliste meetmete kättesaadavus lähtuvalt valitsemistasandite vahelistest suhetest ja territoriaalsetest eripäradest: Eesti-sisene uuring“ eest (Preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes)
 • Ära märgitud Anna Simagina (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut) konkursitöö „„Eesti salakuulajate kohtuasi“ kui osa Vladimir Nabokov-Sirini romaani „Kangelastegu“ ajaloolisest taustast“ (Preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes) 
 • 1. preemia (1600 eurot) Sara Arumetsa’le (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut) konkursitöö „Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole“ eest (Preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes)
 • Ära märgitud Sarah Kruusmaa (Särav) (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut) konkursitöö „Jahindus Nõukogude Eestis 1960–1980“ (Preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes)
 • Ära märgitud Marju Meschin’i (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut) konkursitöö „Riikliku Propaganda Talitus eestlaste ajaloomälu kujundajana vaikival ajastul“ (Preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes)
 • Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemia „Lootustandvate sähvatuste eest“ (πx250=785,40 eurot) Paul Johannes Raud’ile (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut) konkursitöö „Aatomi kõrvalekalle mõttevihmas. Clinamen'i mõiste Lucretiusel ja Gilles Deleuze'il“ eest (Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes) 
 •  magistriõppe üliõpilasele (900 eurot) Anton Arvik’ule (Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut) konkursitöö „Uimastisõltuvuse ja tööhõivevõime diskursused uimastisõltlaste ja Eesti Töötukassa juhtumikorraldajate tõlgendustes“ eest (Sotsiaalministeeriumi eripreemiad) 
 • magistriõppe üliõpilasele (900 eurot) Hannes Nagel’ile (Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut) konkursitöö „Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis – juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel“ eest (Sotsiaalministeeriumi eripreemiad) 
 • magistriõppe üliõpilasele (750 eurot) Anita Jaanson’ile (Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut) konkursitöö „Poliitiline õppimine erakondade tegevuses“ eest (Riigikogu Kantselei eripreemia)
 • Tänukiri 2021. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajale: Margus Vihalem’ile (Tallinna Ülikool) Sara Arumetsa konkursitöö „Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Tutvu kõigi preemia ja tunnustuse pälvinutega siin

Mõlemad peapreemiad (3600 eurot) läksid Tartu Ülikooli. Peapreemia vääriliseks hinnati Sander Ratso uurimus „Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine mitteväärismetallkatalüsaatoritel“ ning Juhan Saharovi töö „Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades „isemajandamist“ Eesti NSV-s“ eest.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.