Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks (viieks kuuks) ning selle suurus on 100 eurot kuus. Stipendiumi makstakse sügissemestril septembrist jaanuarini ning kevadsemestril veebruarist juunini.

  • Stipendiumi määratakse hiljemalt 20. oktoobriks sügissemestril ja 20. märtsiks kevadsemestril.
  • Stipendium makstakse iga kuu 30. kuupäevaks vastava õppekuu eest, v.a septembrikuu stipendium, mis makstakse oktoobrikuu jooksul ning veebruarikuu stipendium, mis makstakse märtsikuu jooksul.

Tulemusstipendiumi on õigus taotleda üliõpilasel, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks; 
  • õpib kõrghariduse esimesel või teisel astmel; 
  • õpib täiskoormusega ja täidab õppekava täismahus (30 EAPd semestri kohta); 
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
  • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.
Tulemusstipendiumi määramise aluseks on tulemusstipendiumi kord.
Tulemusstipendiumi taotlemine
 
Stipendiumite taotlemine toimub kaks korda õppeaastas. Taotlus esitatakse ÕISis, sügissemestril toimub taotlemine 15. septembrist 1. oktoobrini ja kevadsemestril 15. veebruarist 1. märtsini. Stipendiumi saab taotleda alates teisest semestrist.
 
Enne taotluse esitamist kontrolli, kas sinu õpingukaardil on olemas kõik vajalikud õppetulemused. Kui märkad probleeme, siis pöördu õppenõustaja poole enne taotlemistähtaja lõppu. 
 
Stipendiumite määramine toimub akadeemilise üksuse üliõpilastest moodustatud pingerea alusel. Pingerida moodustatakse järgmiste näitajate alusel:
 
  • kumulatiivne õppekava täismahus täitmine (30 EAPd semestri kohta). Pingereas käsitletakse võrdselt 30 EAPd ning 31 ja enam EAPd tätinud üliõpilasi, õppekava täismahus täitmise sisse ei arvestata VÕTA ga ülekantud sooritusi;
  • kaalutud keskmine hinne (KKH), milles arvestatakse ka negatiivseid tulemusi (hinnet F); kuna väga kõrge KKH on paljudel üliõpilastel, siis üliõpilased KKHga 3,0 ja alla selle ei pea taotlust esitama, sest ei mahu stipendiumi saajate pingeritta; 
  • kui tulemus on eelnevate näitajate poolest võrdne, siis arvestatakse rohkema kõrgema positiivse tulemusega soorituste osakaalu kõigist õppetulemustest.

Vaata ka jooniselt, milline on stipendiumite taotlemise ja määramise protsess.