Lektor (täiskoormusega)
Avaliku õiguse dotsent 

Akadeemilised kraadid: Õigusteaduste kandidaat (PhD).

Uurimisvaldkonnad: Euroopa Liidu õiguse mõju Eesti avalikule õigusele, sh põhiseadusõigusele ja põhiseaduslikele institutsioonidele; Põhiseaduslikkuse järelevalve ja -kohtumenetluse probleemid Euroopa Liidus; Euroopa Liidu õiguse mõju Eesti haldusõigusele ja -menetlusele; Eesti Panga õiguslik seisund Euroopa Liidus.

Kursused: Õppimine kõrgkoolis; Õigusteaduslik uurimistöö; Põhiseaduslikkuse järelevalve; Õigusteooria ja meetodiõpetus; Õigusfilosoofia ja õiguspoliitika kaasaegsed probleemid.

Olulisemad publikatsioonid:

 • Dr. iur. Klaus-Jürgen Kuss (Freie Universität Berlin) doktoritöö monograafia „Gerichtliche Verwaltungskontrolle in Osteuropa“ („Halduse kohtulik kontroll Ida-Euroopas“) retsensioon ja avaldamine (1.2. eelretsenseeritavas rahvusvahelises teadusajakirjas „Recht in Ost und West“, Heft 7, 1992). 
 • Eesti Panga määrusandlusõiguse kooskõla Eesti põhiseaduse ja EL õigusega puudutav uurimus avaldatud RiTo 21, 2010; Die Vereinbarkeit des Verordnungsrechts der Estnischen Bank mit der Verfassung und dem Gemeinschaftsrecht. Osteuropa Recht, 57.Jahrgang (1), 26−35 (rahvusvahelises teadusajakirjas „Osteuropa-Recht“   Nr 1, 2011 (Universität Köln Institut für Ostrecht Dr. C. Schmidt) ja inglise keeles „EAST-WEST STUDIES” Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School Nr 4(43) 2011; 
 • Euroopa stabiilsusmehhanismi lepingu kooskõla Eesti Vabariigi põhiseadusega (Die Entscheidung des estnischen Staatsgerichts zum ESM-Vertrag) „Osteuropa-Recht“, Nr 4, 2012; 
 • Kontroll põhiõiguste ja vabaduste piiramise üle sotsiaalhoolekande valdkonnas Eestis ja teistes Euroopa riikides „Osteuropa-Recht“ Nr 1, 2013 ja inglise keeles „EAST-WEST STUDIES” Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School Nr 5(44) 2013 (koos TLÜ Sotsiaaltöö Instituudi doktorant Eve Liblikuga);
 • Ettevõtlusvabadus vedelkütuse valdkonnas Eestis ja teistes Euroopa riikides (Unternehmerische Freiheit im Bereich der flüssigen Brennstoffe in Estland und in anderen europäischen Staaten)  „EAST-WEST STUDIES” Tallinn University School of Governance, Law and Society Nr 10 (2019); Jahrbuch für Ostrecht 2020. (251−266). München: Verlag C.H.Beck.

Olulisemad projektid: 

 • "Riigi ja kohaliku omavalitsuse uurimisvaldkonna tugevdamine ning selle raames kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Loomine ja areng” koostamine " (1.05.2018−31.12.2018); Vastutav täitja: Sulev Lääne; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut; Finantseerija: Tallinna Ülikool; Eraldatud summa: 1 000 EUR.
 • "Õigusnõuniku 7 taseme kutse andmise regulatsiooni väljatöötamine ja rakendamine Eesti Juristide Liidu kutsekomisjoni koosseisus" (1.01.2009−31.12.2016); Vastutav täitja: Ilmar Selge; Tallinna Ülikool (partner), Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia (partner); Finantseerija: Eesti Juristide Liit; Eraldatud summa: 0 EUR.
 • "Inimõiguste areng ja kaitse globaliseeruvas maailmas ning koostoime siseriikliku õigusega (1.09.2010−31.12.2015)", , Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia.
 • "Inimõiguste areng ja kaitse globaliseeruvas maailmas ning koostoime siseriikliku õigusega (1.09.2010−31.12.2015)", Ilmar Selge, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia.
 • "Riigile finantskohustuste võtmise majandus- ja õigusteoreetilised alused ning vastastikune toime rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu õiguse ja siseriikliku õigusega" (1.09.2011−31.12.2012); Vastutav täitja: Ilmar Selge; Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia; Finantseerija: Riigikohus; Eraldatud summa: 0 EUR.
 • "Õigusnõunik (tase 7) kutsestandardi väljatöötamine" (1.01.2009−31.05.2011); Vastutav täitja: Aare Kruuser; Tallinna Ülikool (partner), Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia (partner); Finantseerija: Euroopa Sotsiaalfond; Eraldatud summa: 0 EUR.