Ühiskonnateaduste blogi

Inimvara kui kohaliku omavalitsuse arengu mootor - 31 aastat Eesti riikluse taastamisest

Traditsiooniline MTÜ POLIS suveseminar toimub juba 26. augustil 2022 Rae vallas Kindluse koolis Roheluse tee 4, Järveküla, Harju maakond.

pilt

Suveseminari keskseteks teemadeks on inimvara kui kohaliku omavalitsuse arengu mootor ning arengud regionaalvaldkonnas. Jätkatakse samuti Omavalitsuspäeva traditsiooniga seonduva ning teiste oluliste teemade lahtimõtestamist. MTÜ Polis tänab ja tunnustab uusi auliikmeid. Seminari käigus on võimalik tutvuda Eesti ühe kaasaegsema haridusasutuse, Kindluse Kooliga.

President Arnold Rüütli tervitus

Vaata sündmuse fotogaleriid

Suveseminari kava

Suveseminar on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 31. aastapäevale ning sellega märgitakse ära Omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva 5. aastapäev. Juba 29.-30. septembril toimub Viljandis Eesti VII Omavalitsuspäev (OVP), mille teemaks on „Elule aastaid ja aastatele elu“. Samuti on lõpusirgel Harjumaa II Omavalitsuspäeva korraldamine ning see toimub 21.10.2022 Viimsi vallas, teemaks on „Elukestev huviharidus ja -tegevus, toimekana teel“.

Seminaril arutatakse ka olukorda seonduvalt sõjaga Ukrainas.

MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne on seisukohal, et väga keerulises olukorras, mis on tekkinud seonduvalt Venemaa agressiooniga Ukrainas, on väga vajalik ühiskonnas erinevate huvigruppide mõttevahetuse arendamine. MTÜ Polis kui kodanikuühiskonna osa, püüab protsessi omalt poolt toestada, võttes päevakorda riigi ja kohaliku omavalitsuse arengu olulisi teemasid ning märkides ühiskonna arengu tähtsündmusi ning -isikuid, seejuures käsitledes neid võimalikult teaduspõhiselt. Lääne jätkas, et uueks võimaluseks on samuti koostöös Rae vallaga mikrokraadide väljatöötamine. Heaks koostöövormiks on kujunenud igal aastal toimuvad MTÜ Polis suvesenarid, traditsiooniks on saanud ka koostöövõrgustiku poolt omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva tähistamine. 

Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu KOV ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees, Jõgeva vallavolikogu liige alates 1989. aastast rõhutab, et riik kui tervik on kujunenud kohalikest omavalitsustest. Kohalikud omavalitsused on olnud riigi partneriteks nii majanduselu hoogustamisel kui ka poliitiliste suundumuste kujundamisel ja eesmärkide elluviimisel. Mul on hea meel, et omavalitsuspäeva muutmist riiklikuks tähtpäevaks toetas 2018. aastal enamus riigikogu liikmeid ning tänu sellele on olnud võimalus omavalitsuste rolli esile tõstmiseks ühiskonnas, aidates paremini sidustada valdkondlikku koostööd. See on sügav kummardus kõigile, kes on panustanud linnade ja valdade tegevusse ning selle eesmärk on tutvustada omavalitsuste olulist osa ja saavutusi Eesti arengus. Jõudu ja jaksu kõigile omavalitsustöötajatele ja volikogu liikmetele, sest just Teie otsustest sõltub Eestimaa inimeste heaolu.

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas märgib, et traditsiooniks saanud sisukad omavalitsuste arengu erinevatele aspektidele pühendatud seminarid ja omavalitsuspäevad on heaks näiteks laiapõhjalisest koostööst ning ülikoolide reaalsest panusest nn kolmanda missiooni täitmisel. Aina sagenevate kriiside kontekstis omandab teaduspõhine otsustamine ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisel senisest veelgi kriitilisema tähtsuse ning mõju.

Ulf Johansson, vanemkonsultant, arhitekt, säästva linnaarengu spetsialist (Sweco, Rootsi) on seisukohal, et  ajal, kui Ukraina tähistab oma iseseisvust, hävitab Venemaa Föderatsioon jõhkralt tema infrastruktuuri, linnu ja külasid. Ühel päeval on aga sõda läbi ja Ukraina rahvas saab hakata oma riiki üles ehitama. Kuigi see võib praegu tunduda kummaline, pakub see päev ainulaadse võimaluse Ukraina uueks muuta. Võimaluse ehitada üles tipptasemel infrastruktuur ja linnad, mis on eeskujuks ja inspireerivad ülejäänud maailma. Selle saavutamiseks tuleb Ukraina ülesehitamisel juhinduda säästva arengu põhimõtetest, kus majanduslik, sotsiaalne ja ökoloogiline mõõde on võrdselt olulised. Esimese sammuna tuleb Ukrainal välja töötada visioon, mis on ühtaegu julge ja jätkusuutlik. Seada oma tulevikule eesmärgid, mis on kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega ja Euroopa Liiduga ühinemisega. Hea valitsemistava ja tulevikule orienteeritud juhtimise abil saab seda teha. Kui need põhilised arengu alussambad on paigas - ja alles siis -, on aeg alustada planeerimist ja ehitamist. Vastasel juhul kujundab Ukraina üles ehitamist tavapärane praktika ja temast ei saa tulevikku pürgivat riiki.

Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, MTÜ Polis asepresident märgib, et viimastel aastatel on ülikoolides hakatud pakkuma mikrokraadiprogramme. Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Taoline programm loob võimaluse omandada erialast pädevust mõnes kitsamas valdkonnas.

Ka Tallinna Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist. Uuest õppeaastast alustatakse koostöös Rae vallaga mikrokraadi programmi, mille sisuks on kohaliku valitsemise korraldus ning moodulid on alates kohaliku omavalitsuse olemusest ja kohast ühiskonnas kuni kohaliku eelarve, finantsjuhtimise ja kontrolli ning ettevõtluseni. Programmi läbinud saavad täiendusõppe tunnistuse.

Andre Sepp, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor on seisukohal, et Eesti regionaalne tasakaalustatud areng on vajalik selleks, et riigis oleks igal pool ühtlaselt hea elada – seega vajame olemasoleva süsteemi kaasajastamist. Eelneva realiseerimiseks on aga vajalik leida läbimõeldud poliitilisi kokkuleppeid,  tagada asjakohane õiguslik alus ning kindlustada ressursid. 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul on ELVL huvitatud meie liikmete koolitusvajaduste analüüsimisest ja inimvara arendamisest läbi koolituste korraldamise. Kaasaegsed laiapindsed teadmised on väga oluline tööriist kohalike omavalitsuste juhtimisel ja teenuste korraldamisel: "Meie liit on kõige lähemal kohalikele omavalitsustele ja koostöös meie liidu liikmetega saame kujundada kaasaegsed ja sobilikud täiendkoolitusprogramme nii omavalitsusjuhtidele kui spetsialistidele. Näeme koolituste korraldamises meie tugevate partneritena ka ülikoole."

"Meie liit jätkab koostööd Euroopa Nõukogu Hea Valitsemise Ekspertiisikeskusega ning esitasime projekti 2022 aastaks ning oleme alustanud selle elluviimist: „ELVL suutlikkuse tõstmine läbi teenuste osutamise liikmetele“. ELVL-il on kaks teenuste valdkonda, mis pakuvad liidu liikmetele uusi pädevusi, mida soovitakse arendada. Need on liidu liikmetele mõeldud IKT-teenuste kompetentsikeskuse tugevdamine, nõustamaks ja toetamaks omavalitsuste infotehnoloogilist arengut. Teiseks on kohalike omavalitsuste koolituspädevuse arendamine ning võimekuse tõstmiseks koolitusteenuste portfelli loomisel, mis aitab kohalikel omavalitsustel koolitusi paremini teostada so luua võimekam omavalitsuse inimvara (koolitused, personalijuhtide võrgustiku loomine, parimate praktikate jagamine/õppimine jne). Mida targemalt on omavalitsused juhitud, seda tugevamad ja võimekamad nad on. Ja seda tugevam on ka meie riik ja omariiklus“, lisas Jan Trei.

 

MTÜ Polis, Tallinna Ülikool, ELVL ja HOL andsid augustis edasi ka omapoolse tänukirja Soome suursaadikule Timo Kantolale, tänades teda pikaaegse suure panuse eest ja koostöö eest omavalitsuste ja ülikoolidega. Kiitos paljon!

pilt

pilt