Ühiskonnateaduste blogi

Tallinna Ülikooli tudengid töötavad Vinni valla kultuuripärandi säilitamise ELU projektiga

pilt

2020. aasta kevadel on Vinni vallal koostöös Tallinna Ülikooliga käsil ELU projekt „Ainelise ja vaimse kultuuripärandi säilitamine ja kasutamine Vinni valla näitel”. ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv õppeaine Tallinna Ülikoolis (TLÜ), mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. ELU projektiga liitunud üliõpilastel tuleb erinevate erialade teadmisi omavahel siduda, mis omakorda nõuab ühise aja leidmist, eesmärkides ja tegevustes kokkuleppimist ning realistliku ajakava koostamist.

pilt

Roela käbikuivati-muuseumis. Foto: Triin Rait

Käimasoleva projekti puhul on tegemist TLÜ ja Vinni Vallavalitsuse vahelise jätkuprojektiga Vinni vallamuuseumi jaoks. Vinni vallas on mitmeid erineva tasandi kogusid, muuseume – koolimuuseumid, mitmed eraisikute algatatud kogud, käbimuuseum jt, mis kõik on valla kultuuripärand. Säilitamaks kultuuripärandit, on vaja neid süstematiseerida, täiendavalt uurida ja pakkuda välja lahendusi. Mitmed Lääne-Virumaalt TLÜ-s õppivad tudengid tegid oma valiku osaleda just sellest Vinni valla projektis, et panustada oma kodukandi arengusse. Projektis on kolm töörühma, esimese rühma ülesanne on „Viru-Jaagupi muuseumi klassituba“, teisel rühmal „Viru-Jaagupi kihelkonna rahvariided. Koduloolised DVD-d pärandkultuuripildid“ ning ELU projekti 3. töörühma, kus on esindatud TLÜ haldus- ja ärikorralduse, ajaloo ning riigiteaduse tudengid, ülesanne on „Viru-Jaagupi kihelkonnaga kultuuritegelased ning ajaloosündmustega seotud paigad”.

Kolmanda rühma üliõpilaste ideeks on kasutada olemasolevat keskkonda - Google Maps ning täiendada seda Viru-Jaagupi kihelkonna kultuuritegelaste ja ajaloosündmustega seotud paikade äramärkimise ning tutvustamisega. Kaardile kohaliku elu ja ajalugu puudutavate materjalide lisamisega tuuakse info rakenduse kasutajatele lähemale ning loodetavasti  kasvab inimeste teadlikkus piirkonna kohta. Rakenduse kasutamisel täiendava info leidmisel on sellest abi nii kohalikel kui ka õppetöö eesmärgil või juhuslikult piirkonda sattunud inimestel. Eesmärk on kaardile lisada huvitavat infot kihelkonna ajaloost ning kultuurist.

 Põllutööriistade muuseum Roelas, pildil muuseumi asutaja Maret Tralla. Foto: Triin Rait.

Projekti juhendavad ülikooli õppejõud Mare Oja, Sulev Lääne ning Aare Kruuser. Projekti ettevalmistamisel külastasid TLÜ üliõpilased ja õppejõud Sulev Lääne 6. märtsil sel kevadel Vinni valda, kohtuti vallavalitsuses vallavanema Rauno Võrno ja valla kultuuri- ja hariduskomisjoniga ning kultuurinõuniku Hilje Pakkeneniga, kelle juhendamisel tutvuti olulisemate kultuuriobjektide, muuseumide, kogude ja vaatamisväärsustega. Sulev Lääne on seisukohal, et Vinni valla muuseumide jätkuprojekti tuleb väga oluliseks pidada mitmest aspektist. Kõigepealt on tegemist haldusreformi järgse olukorraga vallas, kus seniste kohalike omavalitsuste mitmed muuseumid on jäänud „peremeheta“ ning sellega kaasneb väga tõsine risk, et paljud museaalid, samuti kultuuri- ja ajalooväärtused kas hävivad või ei leia enam eesmärgipärast kasutamist. Lääne rõhutas, et õnneks on vallajuhid, nii vallavanem Rauno Võrno kui ka volikogu esindajad jt olnud koostööst Tallinna Ülikooli ning meie ELU projekti tiimiga väga huvitatatud ning mitmed möödunud aasta ettepanekud on juba kas realiseeritud või realiseerimisel. Samuti on hea koostöö jätkunud sellel aastal ning üliõpilastele avaldas  valla külastus väga suurt muljet. Jätkame koostööd ning loodame, et selle tulemusena võiks Vinni valla kogemuste baasil tekkida nn pilootprojekt, mida võiks kasutada ka teiste Eesti samade probleemide ees seisvate kohalike omavalitsuste väljakutsete lahendamiseks.  

Tudengid viljapeksumasina juures. Foto: Sulev Lääne

Vallavanem Rauno Võrno sõnas, et tal on hea meel, et Vinni vald valiti selle suurepärase projekti nö sihtmärgiks. Eelmise projekti puhul toimus Tallinna Ülikooli ja Vinni valla vahel väga hea koostöö ja meie uute piiridega valla ajalooväärtuslikud asukohad said kaardistatud. Võrno avaldas lootust, et jätkuprojekti lõppedes saame olla eeskujuks teistele ühinenud valdadele, et ühegi Eestimaa piirkonna ajaloolised väärtused ei läheks kaotsi.

Üliõpilastel on üleskutse Vinni valla elanikele: palun andke teada kultuuritegelastest ja ajaloolistest objektidest, nendega seotud isikutest, mis on olulised ning peaks olema käimasolevasse projekti kaasatud. Info palume saata e-maili aadressile vinnimuuseum@gmail.com hiljemalt 24. maiks 2020.

Fotogalerii

TLÜ tudengid:


Jaanika Liivak (bakalaureuseõpe, kutsepedagoogika)


Triin Rait (magistriõpe, riigiteadused)