Doctoral studies

Doktoritöö: Euroopa Liidu ja India koostöö on tingitud vajadusest kohaneda rahvusvaheliste muutustega konkurentsivõime kasvatamiseks

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Madli Vain kaitses väitekirja, milles uuris Euroopa Liidu ja India strateegilist partnerlust, osapoolte huvisid ning seda, kuidas teineteist vastastikku täiendatakse. Fookuses on kaubandus ja terrorismi tõkestamine.

EL

Euroopa Liidu jaoks on India suurriikidest USA, Venemaa ja Hiina kõrval üks olulisemaid koostööpartnereid. EL ambitsioon on saavutada rahvusvahelisel areenil suuremat poliitilist mõjuvõimu, India eesmärgiks on aga suurjõu staatus.

 

EL ja India näevad ühelt poolt teineteist loomulike partneritena, kuid teisalt jäetakse vahele tippkohtumisi ning peatatakse pikale veninud vabakaubanduslepingu läbirääkimised. Eelneva taustal kerkib küsimus, milliseid eesmärke teenib EL ja India jaoks pooltevaheline strateegiline partnerlus.

Madli Vainu väitekiri analüüsib eelkõige ELi ja India huve ning vastastikust täiendavust kaubanduses ja terrorismivastases koostöös. Lisaks selgitab doktoritöö strateegilise partnerluse rolli välispoliitiliste ambitsioonide taustal. Doktoritöö autor jõudis oma uurimuses kolmele järeldusele.

Kuigi teineteise vastastikune täiendamine on kahe suurjõu ühistegevustes tähtis, mängib see Vainu sõnul peamist rolli algfaasis, kui valitakse spetsiifilisi teemasid. Näiteks turu suurus ja mitmekesisus või kogemused terrorismivastases koostöös mängivad olulist rolli selles, kas ja millistes valdkondades otsustatakse ühiselt tegutseda. 

„Veelgi olulisem osa on individuaalsetel huvidel. Näiteks kodanike majandusliku heaolu säilitamine, selle tõstmine või rahvusvahelise konkurentsivõime säilitamine,“ selgitab Vain. Individuaalsed huvid domineerivad ning määravad läbirääkimiste ja partnerluse edasise suuna.

Väitekirja autor jõudis oma töös järeldusele, et strateegiline partnerlus (SP) on ELi ja India jaoks pikaajaline pühendumus, kus mõlemad püüdlevad rahvusvahelises süsteemis individuaalse ellujäämise ja enda positsiooni tugevdamise poole. Koostöö lähtub vajadusest olla võimeline kohanema rahvusvahelises süsteemis toimuvate muutustega.

Vain toob välja, et vastupidiselt laialt levinud kriitikale vastab EL ja India SP oma eesmärkidelt ja tunnustelt senisele SP kontseptsioonilisele lähenemisele. „Seega, kui varasemalt on peetud küsitavaks „strateegilise“ osa olemasolu EL ja India strateegilises partnerluses, siis doktoritöö valguses kerkib küsimus, et kas just „strateegilise“ osa olemasolu ja olulisus võivad mängida rolli partnerite vastuolulises suhtes,“ leiab Vain.

Madli Vainu väitekiri aitab muu hulgas lahti seletada EL ja India individuaalseid välispoliitilisi huve ja ambitsioone. Samuti aitab doktoritöö mõista globaalseid sündmuseid ja rahvusvahelisel areenil olevaid väljakutseid.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Madli Vainu doktoritöö pealkiri on “Probleemne partnerlus. Huvide ja vastastikuse täiendavuse roll Euroopa Liidu ja India strateegilises partnerluses perioodil 2004-2015” („Troublesome Partnership. The Role of Interests and Complementarities in the EU-India Strategic Partnership in 2004-2015“). Avalik kaitsmine toimus 14. novembril Tallinna Ülikoolis.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Mika Aaltola ning Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Jyrki Käkönen. Oponendid on Soome Välispoliitika Instituudi vanemteadur ja Helsingi Ülikooli dotsent Bart Gaens ning Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses ja Turu Ülikooli dotsent Kristi Raik. Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.