Tutvustav seminar

Akadeemia+ on üleülikooliline interdistsiplinaarne algatus, mille eesmärk on pakkuda üliõpilastele täiendavaid arenguvõimalusi ning õppejõududele võimalust ühendada õppetööd oma teadustöö selle osaga, mille konkreetne sisu jääb väljapoole õppekavades pakutavat raamistikku.

Lisaks Akadeemia+ korraldatavatele loengukursustele ja seminaridele ühendab Akadeemia+ interdistsiplinaarseteks terviksarjadeks ka jooksvalt korraldatavad külalisloengud. Kursused võivad olla nii eesti kui inglise keeles.  Akadeemia+ annab võimaluse integreerida õppeprotsessi ka ülikooli lühiajalist külastavate välismaiste õpetlaste panust ja algatab ülikooli rahvusvaheliste koostööpartnerite osavõtul ka online-loengukursuseid. 

Akadeemia+ õppetöö ei pea sisalduma instituutide poolt pakutavates õppekavades, kuid õppekavajuhtidel on õigus asendada oma õppekavade kursuseid Akadeemia+ poolt pakutavate terviklike kursustega. 

Akadeemia+ tegevust juhib rektori poolt nimetatud juht ja seda koordineerib Nõukoda, mille liikmed kutsutakse Akadeemia+ juhi poolt ning kinnitatakse rektori poolt viieks aastaks. Nõukogu liikmeskond peegeldab ülikooli tugevusi ning interdistiplinaarsust. Nõukogu ülesannete hulka kuulub Akadeemia + tegevuskava kinnitamine igaks õppeaastaks, kursuste kinnitamine Akadeemia+ õppeplaani ning tehtud töö monitoorimine. 

Akadeemia+ Nõukogu koosseis on järgnev:

 • Rein Raud, humanitaarteaduste instituudi Aasia uuringute professor - juht;
 • Peeter Selg, ühiskonnateaduste instituudi poliitikateooria professor;
 • Rain Mikser, haridusteaduste instituudi vanemteadur;
 • Elen Lotman, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti lektor;
 • Tõnu Viik, humanitaarteaduste instituudi filosoofia professor; 
 • Mart Laanpere, digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadur;
 • Priit Reiska, loodus- ja terviseteaduste instituudi loodusteaduste didaktika teenekas professor.

 

Akadeemia+ põhimõtted

 

 • uued võimalused neile, kes soovivad rohkemat: Akadeemia+ loob akadeemiliselt uudishimulikele üliõpilastele võimaluse avardada oma silmaringi, lisada õpitavatele baasteadmistele erialaüleseid perspektiive ja viia ennast kurssi uuemate, veel mitte tavatõdedeks kujunenud seisukohtadega;

 • teaduse põimimise võimalus õppetöösse: õppekavade raamid jäävad sageli liiga kitsaks, et tuua õppejõudude parasjaguse uurimistöö tulemusi üliõpilaste ette, küll aga aitab seda teha Akadeemia+;

 • interdistsiplinaarsus: tänapäeva maailma ees seisvad keerulised küsimused nõuavad sageli suuremat, kui vaid ühe eriala vaatepunktist avanevat pilti - Akadeemia+ lubab tulla kokku erinevate alade esindajatel ja arutada probleeme mitmest perspektiivist korraga;

 • rahvusvahelisus: eriti praegusel ajal, kui reisimine piiratud, aga ka muidu, kui tudengitel pole alati võimalik pikemaks mujale siirduda, aitab Akadeemia+ korraldada hübriidseid ja virtuaalseid kursusi, kus lisaks koduülikoolile astuvad üles ka õppejõud partnerülikoolidest;

 • vabatahtlikkus: Akadeemia+ kursused ei ole kohustuslikud kellelegi, aga on vabade kohtade olemasolul ligipääsetavad kõigile huvilistele, sõltumata nende õppekavast;

 • seonduvus õppetööga: kus iganes langeb Akadeemia+ kursus sisuliselt piisavas mahus kokku mõnes õppekavas leiduva ainega, on õppekava juhil võimalus lasta sellega olemasolevat ainet asendada - ja õppejõud saavad mahutada Akadeemia+ raames loetud kursused igal juhul oma koormusesse!

 

Õppejõule

Kaks korda aastas nõukogu poolt kinnitatud kuupäevadeks võivad kõik ülikooli õppejõud pakkuda üksi või soovitatavalt erinevate akadeemiliste suundade koostöös välja töötatud kursuseid. Nõukogu otsustab, millised kursused avatakse õppetööks järgmisel semestril. Kursused võivad olla nii eesti kui inglise keeles. Õigus registreerda on kõigil ülikoolis õppivatel üliõpilastel. Kursusest osavõtjad ja nende arvu kinnitab vastutav õppejõud. 

Akadeemia+ õppetöös osalevate õppejõudude töö arvestatakse nende koormusesse. 

Kevadsemestriks esitatavate kursuspakkumiste voor on lõppenud. Sügissemestri taotluste tähtaja kuulutame välja aprillis 2022.

 

Üliõpilasele

Akadeemia+ pakub üliõpilastele võimaluse omandada interdistsiplinaarseid teadmisi väljaspool õppekavas pakutavat raamistikku. Võimalus on osaleda nii Tallinna Ülikooli õppejõudude kui rahvusvaheliste koostööpartnerite poolt pakutavatel kursustel.  

Kursustele on oodatud bakalaureuse- ja/või magistriõppe üliõpilased vastavalt ainekaardis määratule. 

Akadeemia+ poolt pakutavaid kursuseid on võimalik üle kanda vabaainena või õppekava kuraatori nõusolekul valikaine sooritusena. 

Loe 2021/2022 kevadsemestri kursuste ülevaadet (allpool) ja tutvu Akadeemia+ kursuste ainekaartidega ÕIS-is ning tunniplaanidega ASIO-s.

 

 

2021/22 õa kevadsemestri Akadeemia+ kursused

A+ kursus A+ kursuse lühikirjeldus Vastutav õppejõud Kursuse maht/ keel

YID6018.YM 
Eetika praegu

 

Seminaris arutletakse meie tänapäevases elus olulisi eetilisi otsustusi nõudvate probleemide üle klassikaliste ja kaasaegsete filosoofiliste tekstide toel. Käsitlemist leiavad näiteks sellised teemad nagu õigus oma keha üle otsustada ning sellega seonduvalt abordi ja vaktsineerimise temaatika, sõnavabadus ja selle piirid (vihakõne keelustamine), küsimus loomade õigustest, inimese ja tema loomingu eristamine (nn tühistamiskultuur jne).

Rein Raud 6 EAP /
eesti keel
YID6019.YM 
Rahvusluse sõnastamata tahud representeerituna eesti balletis
Kursuse raames vaadatakse salvestisi eesti erinevate koreograafide loomingust, võimalusel täispikki ballette ja analüüsitakse neid rahvuslikust vaatepunktist, kuidas neis on rahvus ja ühiskond representeeritud ning kuidas see kaudselt mõjutab seda, kuidas me rahvust ja ühiskonda mõtestame. Heili Einasto 6 EAP /
eesti ja inglise keel
YID6020.YM
Kultuuridevaheline dialoog: mitmekesisus praktikas
Mitmekeelne kaasav kursus põhineb Juri Lotmani teostel semiootikast ja kultuuridevahelisest dialoogist. Selle eesmärk on integreerida õppekavasse semiootikaõpetus ja Lotmani pärand, õpetades õpilasi analüüsima erinevaid kultuurinähtusi semiootiliste objektidena ja praktiseerima tegelikku kultuuridevahelist akadeemilist suhtlust: õppetöös kasutame kõiki 3 keelt, aga osalemiseks piisab ainult ühe keele oskamisest. See koosneb kolmest temaatilisest jaotisest: Lotmani elulugu kui multikultuurse kogemuse juhtum; igapäevaelu ja kultuuri vastastikune mõju; dialoog erinevate kultuuride vahel. Tatjana Kuzovkina 6 EAP /
eesti, inglise ja vene keel
YID6021.YM
Rahvausund tänapäeval

Kursus annab võrdleva sissevaate Eesti ja naaberrahvaste rahvausundisse (soome-ugri, balti, slaavi ja skandinaavia rahvad), rahvausundiliste motiivde/tegelaste kasutamisest kirjanduses (nt Kivirähk, Hargla jt), kunstis (Kaljo Põllu, Jüri Arrak jt), muusikas (Tubin, Tormis jt). Samuti käsitleme ülevaatlikult rahvausundil baseeruvaid praktikaid (rahvapärane tervendamine, mh ka Covidi-ajal) ning usundeid ja mõttevoole nn tõejärgsel ajastul.  

Marju Kõivupuu 4 EAP /
eesti keel
       

 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn