Filmi- ja meediablogi

Intervjuu BFMi uue direktori Birgit Vilgatsiga

Tallinna Ülikooli Balti fimi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi juhina alustab septembrist Birgit Vilgats.

Birgit Vilgats direktorikandidaatide debatil

Oled BFMis juba viis aastat töötanud. Milliseid arenguid oled näinud ja kogenud ning millised plaanid on sul BFMi tuleviku jaoks?

Praegune BFM on kujunenud kolme instituudi (BFM, kunstide ja kommunikatsiooni instituut) liitumise tulemusena, kus valdkondi ühendavaks lüliks võiks minu nägemusel olla audiovisuaalkunst. BFM on oma olemuselt interdistsiplinaarne ja innovatsiooniks nii õppe-, teadus-, arendus- kui loometegevuses tuleb leida võimalused kunstide ning meedia ja kommunikatsiooni integreerimiseks. Suurem erialade lõimumine õppetegevuses võimaldab üliõpilastel omandada unikaalseid teadmisi ja oskusi näiteks tantsufilmide, filmimuusika, filmi tegevkunstnike, audiovisuaalkunsti toodete turundamise valdkonnas. Teiselt poolt võimaldab lõimumine loome- ja teadustöös uusi innovaatilisi lähenemisi.

"BFM peab olema koht, kus diskussioonid olulistel teemadel alguse saavad."

Mis peaks olema BFMi positsioon ühiskonnas?

BFMil on oluline roll rahvuskultuuri (filmi-, tele-, tantsu(peo)kultuuri) arendajana ja digiajastu meediamuutuste eestvedajana. Meist ja meie juures tehtavast teadus- ja loometööst sõltub selle kvaliteet tulevikus ja see paneb BFM-ile suure vastutuse. Loovus/loomingulisus on üks kõige olulisemaid 21.sajandi oskusi ja just BFM peaks olema siin eestvedaja rollis.

BFM peab olema koht, kus diskussioonid olulistel teemadel alguse saavad ning see eeldab süsteemset koostööd erialaliitudega ja esindusorganisatsioonidega, valdkonna ettevõtjate, tööandjate, vilistlaste ning teiste partneritega. Läbi interdistsiplinaarsete projektide tuleb rääkida kaasa ühiskonnas olulistel teemadel, pakkuda üliõpilastele reaalseid töökogemusi ja eduelamust. BFM peab oma koostöö tulemused muutma nähtavamaks, leides vormid, vahendid ja võimalused, kuidas neid tutvustada tulevastele õppijatele, tööandjatele, koostööpartneritele, sh välispartneritele. 

Räägi veidi oma taustast: mis teed, tööd ja huvid sind BFMi tõid?

BFMi tõi mind juhuste kokkulangemine, teadmised kõrghariduse kvaliteedikindlustamisest ning teletöö kogemus. Viis aastat tagasi avanes mul võimalus asuda BFMi õppejuhi ametikohale. Läbi aktiivse BFMi õppekavade arenduses osalemise olen saanud hea sissevaate erinevatesse valdkondadesse, erialade baasteadmistesse ja -oskustesse, õppinud märkama arenguvajadusi ja võimalusi erialade lõimimiseks. Sageli on erialavälisel inimesel lihtsam küsida kriitilisi küsimusi, mis panevad ka eriala spetsialiste mõtlema asjadele teise nurga alt. 

Kuna olen hariduselt kasvatusteaduste taustaga, on praegu minu suureks huviks loovainete integreeritud õppimine ja õpetamine ning sellealane uurimistöö, mida ühelt poolt vajab BFM ise, kuid mis teiselt poolt võimaldab päriselt muuta midagi üldhariduses. Kuidas toetada loovuse avanemist ja täieliku potentsiaali kasutamist, on üks võtmeküsimusi. Samavõrd oluline on meediapädevuse tõstmine. Paratamatu on, et tänapäeval on meedial üha olulisem roll, mistõttu on BFM-i ülesanne aidata kasvatada kriitilisi tarbijaid ja meediasisu (kaas)loojaid. 

"Hindan enda kõrval tarku inimesi,  valdkonna professionaale. Juhi ülesanne on luua nendele parimad võimalikud tingimused,  meeldiv keskkond, kuhu nad tahavad tulla ja kutsuda ka teisi oma eriala asjatundjaid."

Kuidas kirjeldad end juhina - mida oluliseks pead?

Minu jaoks on kõige olulisem koostöö. See eeldab vastastikkust austust, mõistmist ja ideedele avatud olemist. BFMi tegevusala on lai ja ma annan endale aru, et juhina ei saavuta ma ekspertsust kõigis valdkondades. Seetõttu hindan enda kõrval tarku inimesi,  valdkonna professionaale. Juhi ülesanne on luua nendele parimad võimalikud tingimused,  meeldiv keskkond, kuhu nad tahavad tulla ja kutsuda ka teisi oma eriala asjatundjaid. Just meie õppejõudude, vilistlaste ja üliõpilaste tegevus suurendab BFMi väärtust ning juhi roll on pakkuda selleks igakülgseid võimalusi. 

Milline koht saab BFM tulevikus olema üliõpilastele?

Eriala õppimise ning teadus- ja loometöö kogemuse kõrval on BFM oma üliõpilastele oluline koht kontaktide loomiseks. Meie õppejõud mõistavad hästi, et nad koolitavad kolleege tulevikuks ning kujundavad seeläbi otseselt ka oma eriala arengut. Seetõttu on ka praegu paljudel erialadel vastastikune konstruktiivne tagasiside hinnatud õppeprotsessi osa, kuid see võiks juurduda kõigil õppekavadel.

Tulevikus on veelgi suurem roll õppetöö osana koostöös ülikooliväliste partneritega elluviidavatel projektidel, mis võimaldavad üliõpilastel saada praktilised töökogemused ja luua olulisi kontakte. 

Kindlasti peaks tulevikus olema üliõpilastel suuremad võimalused rahvusvaheliste õpikogemuste saamiseks. Ka praegu on võimalused BFMis selleks üsna head. Kuid oluline on leida kõigile õppekavadele rahvusvahelised strateegilised partnerid, kus vastastikku võimaldatakse üliõpilasvahetust või viiakse ellu ühismooduleid. 

BFMi doktorantuur peaks olema esimene valik audiovisuaalkunstide valdkonna loovisikutele, kes soovivad ennast teostada.