Õpitulemuste kontrolli (eksami või arvestuse) eesmärk on hinnata, kas üliõpilane on saavutanud õppeaine õpiväljundid. Õpiväljundid on õppimise tulemusel omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud või nende kogumid (pädevused). Hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, millega hinnatakse õppija teadmiste ja oskuste omandatuse taset. Tallinna ülikoolis kasutatakse nii eristavat kui ka mitteeristavat hindamist.

Eksami puhul toimub hindamine 6-pallisel hindamisskaalal. Kõik teoreetilise iseloomuga õppeained lõpevad eksamiga. Kõik eksamid sisaldavad kirjalikku osa, välja arvatud juhul, kui see on erialaspetsiifikast tulenevalt võimatu. Eksam sooritatakse õppeaine õppimisele järgneval eksamisessioonil (semestri esimese perioodi ainete puhul ka semestri vahenädalal) või akadeemilise üksuse eksamipäeval.

Arvestuse eesmärgiks on õpingute käigus omandatud rakendusliku iseloomuga õpitulemuste hindamine skaalal arvestatud/mittearvestatud. Arvestus toimub semestri töö tulemuste põhjal. Arvestus sooritatakse või vormistatakse viimases kontakttunnis. Arvestusele määratakse üks järelarvestuse aeg, mis toimub akadeemilise üksuse poolt määratud kuupäeval.

See, kas aine lõpus toimub eksam või arvestus, on määratud õppekavas ning kursuseprogrammis. Sessioonõppes (tsükliõppes) toimuvad eksamid ja arvestused õppesessioonide aegadel või õppejõuga kokkulepitud tähtajal.

Eksamile ja arvestusele pääsemine

Õppejõul on õigus kehtestada nõudeid ja tingimusi eksamile või arvestusele pääsemiseks (nt iseseisva töö või kontrolltöö sooritamine, essee esitamine). Need nõuded on kirjas kursuseprogrammis. Kui tingimused ei ole täidetud, on õppejõul õigus üliõpilast eksamile/arvestusel mitte lubada või lugeda tema eksam/arvestus mittesooritatuks.

 • Üliõpilane, kes ei ole täitnud eksamile/arvestusele pääsemise nõudeid ja tingimusi ning ei pääse seetõttu eksamile/arvestusele, registreerib end õppeaine korduskuulajaks.
 • Õppejõul ei ole kohustust võimaldada üliõpilasel täita kursuseprogrammis kehtestatud eksamile pääsemise/arvestuse sooritamise nõudeid ja tingimusi individuaalse töö korras. Näiteks kui üheks eksamile pääsemise nõudeks on seminaril teistele üliõpilastele oma uurimistöö esitlemine, ei ole võimalik seda asendada iseseisva tööga  - vajalik on teiste üliõpilaste kohalolek ning seda on võimalik teha järgmisel korral kui konkreetset õppeainet loetakse.
 • Loengutest osavõtt ei saa olla eksamile või arvestusele lubamise tingimus ega hinde kujunemise alus. Seminaridest/praktikumidest osavõtu kohustuse määratleb õppejõud kursuseprogrammis.
Eksamite ja arvestuste sooritamise aeg

Eksameid ja arvestusi on üliõpilasel õigus sooritada semestri lõpuni. See tähendab, et kui kontaktõppe tunnid toimusid sügissemestril, on üliõpilasel õigus sooritada selle aine eksamit/arvestust kuni sügissemestri lõpuni. Kui selleks ajaks eksam/arvestus sooritatud ei ole, tuleb üliõpilasel sama aine täies mahus korrata. Kui õppeainet enam ei õpetata, määrab õppejuht asendusaine. Ühes aines saab eksamit/arvestust sooritada kuni kaks korda, kui üliõpilast ei eksmatrikuleerita. Ehk siis ühe korra on võimalik parandada negatiivset tulemust.

 • Õppejõud määrab eksamisessiooni ajale kaks eksami sooritamise kuupäeva, mille hulgast üliõpilane saab valida endale sobivama.
 • Täiendava eksami/arvestuse aja määrab õppejõud üliõpilasele, kes on kogu eksamisessiooni perioodi jooksul olnud haige ning esitab õppejõule arstitõendi.
 • Sessioonõppe puhul määrab õppejõud kaks eksami/arvestuse aega kokkuleppel õpperühmaga.

Õppeainet on võimalik läbida ka asenduskirjanduse baasil. Sellisel juhul on eksamit/arvestust võimalik sooritada akadeemilise üksuse eksamipäevadel. Iga akadeemiline üksus määrab igaks semestriks vähemalt kaks eksamipäeva.

 • Üliõpilane on kohustatud registreerima asenduskirjanduse baasil eksami sooritamiseks vähemalt 10 päeva enne eksamipäeva akadeemilise üksuse õppenõustaja juures.
Eksamitele registreerimine
 • Üliõpilased peavad end ÕISis igale eksamile (ja järeleksamile) registreerima. Registreeringuta üliõpilast eksamile ei lubata.
 • Kui selgub, et eksamil osaleda ei saa, siis tuleb registreerimine tühistada (seda saab teha 24 tundi enne eksami toimumist). Kui põhieksami registreerimist ei tühista, siis märgitakse tulemuseks "mitteilmunud" (MI) ning üliõpilane kaotab sellega ühe eksami tegemise võimaluse.
 • Üliõpilasele, kes kordagi eksamisessiooni jooksul eksamit/arvestust sooritama ei tule, märgitakse eksamisessiooni lõppedes tulemuseks „mitteilmunud“ (MI) ning sellega kaotab ta ka ühe eksami/arvestuse sooritamise korra.
 • Eksamile minnes peab üliõpilasel kaasas olema isikut tõendav dokument..
Tulemustest teavitamine
 • Eksami või arvestuse tulemusest teatatakse üliõpilasele 7-10 päeva jooksul pärast eksami/arvestuse sooritamist. Tulemused avalikustatakse ÕISis.
 • Üliõpilasel on õigus tutvuda oma eksami- või arvestustööga kümne tööpäeva jooksul alates eksami või arvestuse tulemuse väljakuulutamisest.
 • Tulemuse vaidlustamine toimub selleks ettenähtud ajal ning lähtuvalt õppekorralduse eeskirjas väljatoodud korrale.

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus
Mitu korda saan ma ühes aines eksamit/arvestust teha? Ühes aines saad eksamit/arvestust teha kaks korda. Kui sa esimesel korral said eksamil/arvestusel puuduliku hinde "F", siis saad seda tulemust parandada veel ühe korra. Kui sa teisel korral eksamil/arvestusel läbi kukud, pead seda ainet teist korda kuulama.
Mitu eksamiaega mulle välja pakutakse? Üldjuhul pakutakse kokku ühes aines välja kaks põhieksami aega ja üks järeleksami aeg. Järeleksami aeg toimub sama eksamisessiooni ajal. Vaata erisusi ÕKE § 21 lõige 2.
Kas ma pean end ise eksamile/arvestusele kirja panema? Jah, kõigile kordadele, mil soovid eksamit/arvestust teha, on registreerimine kohustuslik.  Registreerimine toimub õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu. 
NB! Juhul kui sa oled end registreerinud, kuid siiski eksamile/arvestusele minna ei saa, siis on oluline end üks tööpäev (24 tundi) enne eksami toimumist registreerimine tühistada.
Soovin registreerida eksamile/ tühistada eksami registreeringut, aga tähtaeg on selleks möödunud. Kuidas saan registreerida/ registreeringut tühistada? Registreerumine ÕIS-is lõpeb 24 tundi enne teadmiste kontrolli toimumise aega. Kuni registreerimisaja lõpuni saab üliõpilane oma registreeringut muuta või selle tühistada. Pärast märgitud aega saab erandkorras registreeringut muuta või tühistada ainet õpetav üksus.
Peale eksami/arvestuse toimumist registreerimist enam muuta ei saa.
Miks ma ei saa eksamile/arvestusele registreerida ÕIS-s? 

Põhjuseid selleks võib olla mitmeid:

 • õppeaine sooritustähtaeg on lõppenud; 
 • ÕIS-is ei ole välja kuulutatud eksamile/arvestusele aega; 
 • ÕIS-is väljakuulutatud eksami/arvestuse aeg on ainult põhi-või lisaeksami/arvestuse sooritajatele; 
 • eksamile/arvestusele registreerimise aeg on möödunud;
 • õppeteeustasu arve on tasumata (õpingute eest tasuvatel üliõpilastel);
 • aine läbi Avatud Akadeemia kuulamisel püüad ÕIS-s eksamile/arvestusele registreerida vales rollis
Kas õppejõul on õigus mind mitte eksamile lasta, kui ma olen jätnud mõne kontrolltöö aines tegemata? Kõik eksamile pääsemise ja arvestuse sooritamise tingimused on kirjas kursuseprogrammis ning programmi leiad ÕISist. Kui programmis kirjeldatud nõuded ei ole täidetud, eksamit/arvestust sooritada ei saa.
Nt Kui kontrolltöö tegemine oli üks eksamile pääsemise tingimustest ja see ei ole tehtud, siis on õppejõul tõesti õigus sind eksamile mitte lasta.
Kas mul on õigus positiivset tulemust parandada? Põhieksamil saadud positiivset tulemust on võimalik parandada kokkuleppel õppejõuga sooritusõiguse kehtivuse ajal järeleksami/-arvestuse toimumise kuupäeval, kusjuures arvestatakse viimase soorituse hinnet. Stipendiumite taotlemisel läheb arvesse nii esimese kui viimase soorituse hinne. Õppejõul ei ole kohustust võimaldada üliõpilasel täita kursuseprogrammis kehtestatud eksamile pääsemise/arvestuse sooritamise nõudeid ja tingimusi individuaalse töö korras.
Millal võin õppejõu poole pöörduda seoses õppeaine õppevõlgnevusega? Õppejõu poole võid pöörduda juhul, kui sul on vastavas õppeaines kehtiv sooritusõigus.
Sooritasin eksami, aga tulemust ÕIS-is ei ole. Kelle poole peaksin pöörduma? Pöördu õppejõu poole, aga arvesta, et õppejõul on pärast eksami/arvestuse toimumist aega 10 tööpäeva tulemuse ÕISi sisestamiseks.  
Mida teha, kui ma olen terve eksamisessiooni haige olnud? Üliõpilane, kes oli haige ning ei osalenud eksamitel/arvestustel, saab taotleda täiendavat soorituse aega. Selleks esitab üliõpilane ÕIS-is täiendava avalduse koos haigestumist tõendava meditsiiniasutuse tõendiga hiljemalt eksamisessiooni viimasel päeval. Täiendav eksam/arvestus toimub eksamisessioonile järgneva kahe nädala jooksul akadeemilise üksuse määratud ajal. Täiendaval eksamil/arvestusel mitteosalenud üliõpilane ei saa taotleda täiendavat eksami/arvestuse aega ja ta kohustub ainekursust korduskuulama. Täiendava eksami/arvestuse tulemus arvestatakse ainekursuse registreerimise semestri soorituste hulka.