Õppeleping ehk Learning Agreement for Studies on vorm, milles kolm osapoolt – tudeng, koduülikool ja välisülikool – lepivad kokku välisõppe tingimustes ning ainekursuste plaanis.

NB! Õppeleping tuleb kolmepoolselt sõlmida enne välisõppesse siirdumist, ilma selleta ei ole võimalik sõlmida tudengiga stipendiumilepingut ning kanda üle Erasmus+ stipendiumit. Õppelepingu puhul on aktsepteeritud skaneeritud allkirjad (mitte digiallkiri), seega võib dokumenti saata e-posti teel. 

Õppelepingu vorm; Juhend õppelepingu täitmiseks

UUS! Õppelepingu vorm BFM

Abiks õppelepingu täitmisel

1. lk

Tudengi andmed

Study cycle - märkida BA, MA või PhD

Field of Education – õppevaldkond. Valdkondi ja koode saab otsida siit. Küsimuste korral pöörduda TLÜ välisõppe peaspetsialisti poole. 

Before the Mobility - kokkulepped ainekursuste ja välisõppe kestuse kohta

Õppeperioodi pikkus peaks olema võimalikult täpne, kuna selle põhjal arvutatakse tudengi stipendium. Välisõppe lõppedes kontrollitakse, kas need kuupäevad vastasid ka tegelikkusele.

Tabel A. Siia tuleb kirja panna need ained, mida plaanitakse välisülikoolis võtta

Tabel B. Siia tuleb kirja panna need Tallinna Ülikooli ained, mis plaanitakse asendada välisülikoolis võetavate ainetega.
NB! Ülejäänud välisülikoolis õpitavate ainekursuste mahus, mida ei kanta üle konkreetsete ainekursuste asendamiseks oma õppekavas, tuleb Tabelisse B kirjutada "Free elective subjects".

NB! Mõlemad tabelid tuleb hoolikalt läbi arutada oma instituudi õppekava kuraatoriga veendumaks, et välisülikoolis õpitavaid aineid arvestatakse hiljem tudengi õppekava täitmise osana Tallinna Ülikoolis.

Component code - ainekursuse kood
Component title - ainekursuse nimetus 

Commitment. Esialgsele õppelepingule on vaja (1) tudengi enda ning  (2) TLÜ instituudi Erasmus koordinaatori (osade instituutide puhul peab tudeng küsima lisaks allkirja ka oma õppekava kuraatorilt) allkirja. Pärast edukat kandideerimist on lisaks vaja juurde küsida allkiri (3) välisülikooli vastutavalt isikult. 
Lõplikult allkirjastatult tuleb see "Before the Mobility" osa saata ka TLÜ välisõppe peaspetsialistile. 

2. lk

During the Mobility

Tabelid A2 ja B2. Neeb tabelid tuleb ära täita siis kui esialgne ainekursuste plaan, mis enne välisõppesse siirdumist koostati, muutub. 
Teisisõnu: täidetakse ainult tabel A2, kui muutused toimusid vaid tabelis A (s.o tagasi TLÜ-s olles kantakse välisülikoolis võetud ained üle ainult vabaainete moodulisse) või täidetakse ka tabel B2, seega kui muutused toimusid ka tabelis B (tagasi olles kantakse välisülikoolis sooritatud ained üle konkreetsete kohutuslike või erialaainete asendustena).

Commitment. Allkirjad nii (1) tudengilt, (2) TLÜ instituudi Erasmus koordinaatorilt (osade instituutide puhul peab tudeng küsima lisaks allkirja ka oma õppekava kuraatorilt), (3) välisülikooli vastutavalt isikult. Lõplikult allkirjastatult tuleb see "During the Mobility" osa saata kaTLÜ välisõppe peaspetsialistile.  

After the Mobility

Tabel C. Selle osa edastab tudengile ja TLÜ välisõppe peaspetsialistile välisülikool. Sellega kinnitab välisülikool tudengi õpingute algus- ja lõpukuupäeva ning läbitud ainekursused ja nende tulemused. 

Tabel D. See osa jääb TLÜ poolt täitmata. TLÜ-s asendab seda osa ainepunktide ülekandmise protsess ÕIS-is, mille teeb ära tudeng ise, kui on tagasi Eestis.

3. lk

See lehekülg selgitab tekstisiseste terminite tähendust ja juhendab, mida erinevatesse lünkadesse kirjutada tuleb.

NB! Kõikidesse ainekursuste tabelitesse (A ja B / A2 ja B2 / C) tuleb ise vajadusel ridu lisada.