E-õppeleping ehk OLA (Online Learning Agreement)

Üliõpilased, kes soovivad alates 2021 kevadsemestrist minna Erasmus+ programmiga programmiriikidesse õppima, peavad paberlepingu asemel täitma SoleMove'is OLA (online learning agreement).

OLA on kolmepoolne õppeleping, mille allkirjastavad üliõpilane, Tallinna Ülikool ja vastuvõttev ülikool. Õppeleping sisaldab kursuseid, mida üliõpilane välismaal õppima asub. Dokument tuleb allkirjastada enne välismaale õppima siirdumist. Tallinna Ülikoolis kinnitab üliõpilase õppelepingu tema üksuse Erasmus+ koordinaator. 

Minimaalne ainepunktide arv, mille üliõpilane välisõpingute jooksul saama peab, on lühiajalisel õpirändel 3 EAP-d ja pikaajalisel õpirändel 1 EAP (vastasel juhul tekib kohustus saadud Erasmus+ toetus tagasi maksta). Siiski on pikaajalistel väliõpingutel soovituslik saada 15–30 ainepunkti. Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra (kahe välisõppes viibitud semestri ja vähemalt 30 EAP mahus õppekavajärgse aine ülekandmise puhul pikeneb nominaalõpingute kestus ühe aasta võrra).

Kui dokumendil on olemas kõik vajalikud allkirjad, tuleks see süsteemist alla laadida ja saata enne stipendiumilepingu allkirjastamist saata:

 • pikaajalise õpirände korral välisõppe spetsialistile aadressil outgoing@tlu.ee.
 • lühiajalise õpirände korral välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus@tlu.ee

Õppelepingu muudatusi on lubatud teha ühe kuu jooksul peale välisõpingute algust. Selleks tuleb ära täita "During Mobility" osa ning selle peavad allkirjastama tudeng, üksuse Erasmus+ koordinaator Tallinna Ülikoolis ja vastuvõttev ülikool (NB! Vastuvõttev ülikool ei allkirjasta dokumenti SoleMove'is, vaid enda süsteemis). Lõplikult allkirjastatult tuleb see saata:

 • pikaajalise õpirände korral välisõppe spetsialistile aadressil outgoing@tlu.ee.
 • lühiajalise õpirände korral välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus@tlu.ee.

Kuidas OLA töötab?

 1. Üliõpilane saab avaldust täitma asuda SoleMove'is. Tallinna Ülikooli üliõpilane saab süsteemi siseneda oma TLÜ kasutajakonto ja parooliga.
 2.  Avaldus tuleb avada pliiatsi ikooniga. Acceptance menüü alt leiab õppelepingu (learning agreement) lisamise võimaluse. Kui õppeleping loodud on, siis saab sellele hiljem ligi ka vasaku menüü kaudu.

 3. Üliõpilane peab täitma avalduses nõutud väljad. Välisülikooli puudutavad andmed saab küsida välisülikoolist.
 4. Seejärel tuleb õppelepingusse lisada välisülikoolis õpitavad ained. NB! Nii tabel A kui ka tabel B peavad olema täidetud ning ainepunktide lõplik arv mõlema tabeli lõpus peab olema sama.
 5. Üliõpilane allkirjastab õppelepingu (kasutades selleks näiteks hiirt või puuteplaati) ning saadab dokumendi kinnitamiseks. Üliõpilase üksuse Erasmus+ koordinaator kas kinnitab või lükkab esitatud õppelepingu koos kommentaaridega parandamiseks tagasi. Viimasena allkirjastab õppelepingu välisülikooli esindaja.
 6. Kõikide allkirjadega õppeleping tuleb süsteemist alla laadida ning saata:
 • pikaajalise õpirände korral välisõppe spetsialistile aadressil outgoing@tlu.ee.
 • lühiajalise õpirände korral välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus@tlu.ee.

Õppeleping paberkandjal

Partnerriikidesse ja Ühendkuningriiki minejatele

Õppeleping ehk Learning Agreement for Studies on vorm, milles kolm osapoolt – tudeng, koduülikool ja välisülikool – lepivad kokku välisõppe tingimustes ning ainekursuste plaanis.

NB! Õppeleping tuleb kolmepoolselt sõlmida enne välisõppesse siirdumist, ilma selleta ei ole võimalik sõlmida tudengiga stipendiumilepingut ning kanda üle Erasmus+ stipendiumit. Õppelepingu puhul on aktsepteeritud skaneeritud allkirjad (mitte digiallkiri), seega võib dokumenti saata e-posti teel. 

Õppelepingu vorm; Juhend õppelepingu täitmiseks

Abiks õppelepingu täitmisel

1. lk

Tudengi andmed

Study cycle - märkida BA, MA või PhD

Field of Education – õppevaldkond. Valdkondi ja koode saab otsida siit. Küsimuste korral pöörduda TLÜ välisõppe peaspetsialisti poole. 

Before the Mobility - kokkulepped ainekursuste ja välisõppe kestuse kohta

Õppeperioodi pikkus peaks olema võimalikult täpne, kuna selle põhjal arvutatakse tudengi stipendium. Välisõppe lõppedes kontrollitakse, kas need kuupäevad vastasid ka tegelikkusele.

Tabel A. Siia tuleb kirja panna need ained, mida plaanitakse välisülikoolis võtta

Tabel B. Siia tuleb kirja panna need Tallinna Ülikooli ained, mis plaanitakse asendada välisülikoolis võetavate ainetega.
NB! Ülejäänud välisülikoolis õpitavate ainekursuste mahus, mida ei kanta üle konkreetsete ainekursuste asendamiseks oma õppekavas, tuleb Tabelisse B kirjutada "Free elective subjects".

NB! Mõlemad tabelid tuleb hoolikalt läbi arutada oma instituudi õppekava kuraatoriga veendumaks, et välisülikoolis õpitavaid aineid arvestatakse hiljem tudengi õppekava täitmise osana Tallinna Ülikoolis.

Component code - ainekursuse kood
Component title - ainekursuse nimetus 

Commitment. Esialgsele õppelepingule on vaja (1) tudengi enda ning (2) TLÜ instituudi Erasmus koordinaatori allkirja. Pärast edukat kandideerimist on lisaks vaja juurde küsida allkiri (3) välisülikooli vastutavalt isikult. 
Lõplikult allkirjastatult tuleb see "Before the Mobility" osa saata ka TLÜ välisõppe peaspetsialistile. 

2. lk

During the Mobility

Tabelid A2 ja B2. Need tabelid tuleb ära täita siis kui esialgne ainekursuste plaan, mis enne välisõppesse siirdumist koostati, muutub. 
Teisisõnu: täidetakse ainult tabel A2, kui muutused toimusid vaid tabelis A (s.o tagasi TLÜ-s olles kantakse välisülikoolis võetud ained üle ainult vabaainete moodulisse) või täidetakse ka tabel B2, seega kui muutused toimusid ka tabelis B (tagasi olles kantakse välisülikoolis sooritatud ained üle konkreetsete kohutuslike või erialaainete asendustena).

Commitment. Allkirjad nii (1) tudengilt, (2) TLÜ instituudi Erasmus koordinaatorilt (osade instituutide puhul peab tudeng küsima lisaks allkirja ka oma õppekava kuraatorilt), (3) välisülikooli vastutavalt isikult. Lõplikult allkirjastatult tuleb see "During the Mobility" osa saata ka TLÜ välisõppe peaspetsialistile.  

After the Mobility

Tabel C. Selle osa edastab tudengile ja TLÜ välisõppe peaspetsialistile välisülikool. Sellega kinnitab välisülikool tudengi õpingute algus- ja lõpukuupäeva ning läbitud ainekursused ja nende tulemused. 

Tabel D. See osa jääb TLÜ poolt täitmata. TLÜ-s asendab seda osa ainepunktide ülekandmise protsess ÕIS-is, mille teeb ära tudeng ise, kui on tagasi Eestis.

3. lk

See lehekülg selgitab tekstisiseste terminite tähendust ja juhendab, mida erinevatesse lünkadesse kirjutada tuleb.

NB! Kõikidesse ainekursuste tabelitesse (A ja B / A2 ja B2 / C) tuleb ise vajadusel ridu lisada.