Tervisejuht

Tervisejuht

Õppetase Rakenduskõrgharidus

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 22

Õppevorm Sessioonõpe

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tervisejuhi õppekaval saab omandada rakenduskõrghariduse, mille tulemusel saavutatakse head teoreetilised lähtekohad ja praktilised oskused. Praktika osakaal õppekavas on mahus 30 EAP-d, mis enamasti viiakse ellu kolledži praktika partnerite juures (näiteks Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, omavalitsused). Õppekava eesmärk on tagada tervisedenduse spetsialistidele vajalik haridus, võimaldamaks edukalt täita ülesandeid rahvatervise ja tervisepoliitika valdkonnas. Õppekava läbides on võimalik valida toitumisnõustamise suund, mis oma olemuselt tähendab, et 30 EAP raames läbitakse aineid, mis toetavad otseselt toitumisnõustamisega seonduvate pädevuste omandamist, sh toitumisnõustaja kutseeksami edukat sooritamist.

Keda ootame õppima?

Tervisejuhi õppekavale ootame kandideerima kõiki, kel on huvi toitumisnõustamise, üksikisiku, organisatsiooni, paikkonna või riigi tasemel tervisedenduse korraldamise ja juhtimise vastu. Tänu tsükliõppe vormile, on õppimine Haapsalu kolledži tervisejuhi õppekaval sobilik töötavale täiskasvanule - üldjuhul toimub õppetöö neljapäevast laupäevani üle nädala ning paindlik lähenemine toetab praktika läbimist.

Miks tulla meile õppima?

Eesti tervisedenduse valdkonna areng eeldab positiivseid muutusi keskkonnas, et tervislikud valikud oleksid lihtsamini kättesaadavad. Muutusi on võimalik suunata nii enda isikliku kui organisatsioonide tervisekäitumise ja terviseprogrammide juhtimise kaudu. Õppeprotsess on tihedalt seotud kolledži allüksusena tegutseva Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega, olles üheks praktikabaasiks. Lisaks saab praktikat läbida erinevates tervisedendusega tegelevates riiklikes või erasektori asutustes. Soovijatel on võimalus sooritada osa õppetööst ja/või praktikast välisriikide kõrgkoolide juures.

Rakenduskõrgharidusega tervisedenduse spetsialistidel on võimalus suunduda tööle avalike või erasektori organisatsioonidesse. Muuhulgas on mitmed tervisejuhi õppekava vilistlased loonud eraettevõtteid, pakkudes tervisedenduslikke teenuseid, sh toitumise ja liikumise alast nõustamist.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Kolledži erialade rakenduslik iseloom toetab õppetöö rikastamiseks osalemist erinevates projektides, sh välisprojektides. Kuna tervisedenduse valdkond on Eestis pidevas muutumises, seab see tingimused ka kolledžile, olemaks õppekava arenduses kursis ühiskonnas nähtuvate valdkondlike muutmisvajadustega. Nii on tervisejuhi õppekava arenduseks rakendatud koos Soome kõrgkooli Metropolia ja Haapsalu Kutsehariduskeskusega Interreg Central Baltic programmi 4-aastane suurprojekt, uuendamaks õppekava kümne kursuse võrra. Projekt lõpeb aastal 2020, mis tähendab, et veel mitmete kursuste üliõpilased saavad projektitegevustest osa.

TLÜ Haapsalu kolledž on Safe Community võrgustiku liige ning 2015. aastal kinnitati kolledžile tugikeskuse staatus, mille roll on nõustada kogukondi, maakondi, organisatsioone, ettevõtteid vigastuste ennetamise valdkonnas. Igal kevadel toimub Haapsalus koos üliõpilastega korraldatud tervisekonverents, kuhu on kaasatud mitmed välisülikoolide partnerid (Tjumeni Riiklik Ülikool, Norra ülikool Nord).

Õppekava- ja ained

Tervisedendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. Tervisejuhi õppekava annab sisseastujale üldteadmised tervisedenduse alustest, tervist mõjutavatest protsessidest ning õpetab oskusi töötamaks rahvatervise valdkonnas.

Tervisedenduse baaskompetentsuse mooduli peamiseks eesmärgiks on anda üliõpilasele ülevaade rahvatervise organisatoorsest korraldusest Eestis ja Euroopa Liidus ning oskusi orienteeruda lokaalsetes ja rahvusvahelistes tervisestruktuurides.

Rakenduslikus tervisedenduse moodulis saab üliõpilane selgeks inimorganismi ehituse, talitluse ja organsüsteemide tegevust reguleerivad mehhanismid. Moodul annab näiteks ülevaate narko-, alkoholi- ja tubakasõltuvuse ning seksuaaltervise alastest nõustamisteenustest ja paljust muust.

Toitumisnõustamise mooduli peamiseks eesmärgiks on anda praktilisi toitumisnõustamisega seotud oskusi ning kujundada kutse- ja ametialaseid hoiakuid ning väärtushinnanguid.

Tervisejuhi õppekava praktilise poole eesmärgiks on luua eeldused erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning kogemuste saamiseks terviseprogrammide läbiviimisel, organisatsioonide ja ettevõtete terviseprotsesside juhtimisel ja ennetustegevuste korraldamisel.

Tutvu õppekavaga

Olulised erialaained

 • Esmaabi
 • Toitumise ealised eripärad
 • Toiduohutus
 • Dietoloogia
 • Toitumise biokeemia
 • Tervisedenduslikud strateegiad ja poliitikad
 • Rahvastiku tervis globaalselt
 • Sõltuvusainete olemus ja riskeeriva käitumise ennetamine
 • Nõustamispsühholoogia alused
 • Rehabilitatsiooni alused
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia
 • Liikumisfüsioloogia ja toitumine
 • Toitumisõpetus
 • Toitumuse ja terviseseisundi hindamise meetodid

Eriala aineid toetavad kohustuslikud üldained: õppimine kõrgkoolis, üld- ja sotsiaalpsühholoogia ning erialasid lõimiv uuendus (ELU) mis toetab erialade vaheliste meeskonnatööoskust ja koostöökogemust probleemide lahendamisel. Rakenduskõrghariduses läbib üliõpilane erialase praktika 30 EAP mahus.

Õppevormi kirjeldus

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)

Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Tervisejuhi õppekava kestus on 3 aastat. Õppe maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Tervisejuhi õppekava läbimiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma lõputöö.

Tsükliõpe (õppetöö valdavalt N-L, kahel kuni kolmel päeval üle nädala). Erandjuhtudel ja etteteatamisega toimub õppetöö ka kolmapäeviti.

Tsükliõppe puhul on iseseisva töö osakaal võrreldes päevaõppega suurem ning kontaktõpet toimub vähem.

Õppejõud

Hele Leek-Ambur on tervisejuhi õppekava kuraator ja õppejõud, kelle erialase pädevuse aluseks on sotsiaalteadustemagistrikraad ja tervisedenduse IV kutsekvalifikatsioon. Helel on kümne aasta pikkune praktiline töökogemus rahvatervise valdkonnas nii riigi tasandil kui Lääne maakonnas ja omavalitsuses. Hele juhendab tudengeid praktikate läbiviimisel, lõputööde koostamisel, koolitab maakondade tervisedendajaid ja avaliku sektori võtmeisikuid rahvastiku tervisepoliitika olukorrast ja võimalustest.

 

 

 

 

 

Heli on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli bioloogia erialal (populatsioonigeneetika teemal) ning lõpetanud Eesti Diplomaatide Kooli, kuid kogu oma elu on ta töötanud tervise valdkonnas. Heli on töötanud seitse aastat Sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juhina, mitu aastat Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik-projektijuhina. Kuni 2016. aasta lõpuni töötas ta Eesti E-tervise SA projektide ja teenuste halduse juhina. 2017. aasta põhitegevuseks on Helil Sotsiaalministeeriumis Eesti EL Nõukogu eesistumise ettevalmistamine ja läbiviimine. 

Heli suur huvi on tervise valdkonna korraldus nii Eestis kui mujal maailmas.

 

 

 

 

Kädi Lepp on tervisekäitumise lektor. Tal on Tallinna Ülikoolist saadud õpetajakutse ja magistrikraad tervise valdkonnas. Kädi on töötanud koolis kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetajana ning Tervise Arengu Instituudis peaspetsialistina. Ta on juhtinud ja algatanud mitmeid laste tervisele suunatud projekte, rahvusvahelisi liikumisi, teadusuuringuid nii riiklikul kui kohaliku omavalitsuse tasandil. Alates 2010. aastast on Kädi vastutada Tallinna kooliõdede töö tervise edendamise, haiguste ennetamise ja tervisliku koolikeskkonna loomise valdkonnas. Üliõpilaste juhendamine ja õppetöö läbiviimise protsess pakuvad talle nauditavat tegevust ning samas võimalust osaleda elukestvas õppes.

 

 

 

Ene Hiiepuu kursused tervisejuhi eralal on õppimise ja õpetamise alused ning suhtlemine õppeprotsessis. Õpetajakutse omandas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mis on Tallinna Ülikooli eelkäija. Tal on haridusteaduse magistrikraad. Ene on töötanud 24 aastat üldhariduskoolis õpetajana ja õppealajuhatajana, õpetajakoolitajana; koostanud I kooliastme eesti keele õppematerjale. Kolledžis alustas ta klassiõpetaja erialal emakeeledidaktika lektorina ja töötab siin alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on ta läbi viinud erinevaid õpetajakoolituse kursusi, alustades didaktika ainetest ja lõpetades loovusega. Koolitamisel meeldib talle kasutada erinevaid suhtelmisel põhinevaid aktiivõppemeetodeid.  Õpetamine tervusejuhi erialal on talle uus ja huvitav väljakutse.

 

 

Konsultatsiooniajad:

Kuupäev

Päev

Kell

18.09.2018

T

10.00-12.00

2.10.2018

T

10.00-12.00

19.10.2018

R

15.00-17.00

30.10.2018

T

10.00-12.00

8.11.2018

N

15.00-17.00

20.11.2018

T

15.00-17.00

4.12.2018

T

15.00-17.00

13.12.2018

N

15.00-17.00

 

 

 

Konsultatsiooniajad:

Kuupäev

Päev

Kell

24.09.2018

E

09.00-10.00

22.10.2018

E

09.00-10.00

1.11.2018

N

09.00-10.00

15.11.2018

N

09.00-10.00

29.11.2018

N

09.00-10.00

13.12.2018

N

09.00-10.00

17.12.2018

E

09.00-10.00

04.01.2019

R

09.00-10.00

14.01.2019 E 09.00-10.00

Vastuvõtutingimused

Sisseastumiseks tuleb kolledžile esitada keskharidust tõendav dokument - gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:

 • kutsesobivustestist, mis aitab hinnata üliõpilaskandidaadi seniseid teadmisi ja kokkupuudet tervisedenduse ja toitumisnõustamise valdkonnaga; 

 • vestlusest, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks. 

Vastuvõtulävend on 65 palli.

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased:

Nähes tervisejuhi eriala tutvustavat voldikut, vaimustusin kohe, kui palju head kraami ühe õppekava alla koondatud on. Õpingud olidki igati huvitavad ning õppejõud suures osas pädevad praktikud (või säravad teoreetikud), kes teemasid väga eluliselt edasi andsid. Väga meeldis ka see, et kodutööd olid sageli reaalsest vajadusest lähtuvad – nö pastakast neid välja ei imetud, vaid oma koolitööga saigi panustada tegelike probleemide lahendamisele või oluliste tegevuste elluviimisele (nt terviseprofiilide koostamine). Loomulikult sai laiendada kontaktvõrgustikku ning tundma õppida tervise valdkonna olulisemaid tegijaid nii isikute kui organisatsioonide tasandil. Eriti rõõmustavaks pean aga seda, et mul õnnestus varasemast ajast omandatud rahvusvahelise ärijuhtimise kraadi terviseteadmistega kombineerida ning seega olen saanud juhtida nii Eesti siseseid kui rahvusvahelisi terviseprojekte. 

 

 

 

 

Tervisejuhi eriala andis mulle praktilised oskused ja teoreetilised teadmised sekkuda tervisega seonduvasse väga laiapõhjaliselt. Minu eelnevatele põhjalikele teadmistele inimeste füüsilisest tervisest andis tervisejuhi õpe uusi teadmisi vaimse ja mentaalse tervise teemadel. Praegu on minu igapäevases töös olnud väga vajalikud teadmised tervishoiupoliitikast, rahastusmudelitest ja valdkonna võtmeorganisatsioonidest. Kolme õpinguaastat Haapsalus meenutan sooja tundega paljude inimeste, särasilmsete kohtumiste ja suhtluste tõttu.

 

 

 

 

 

Millistel erialadel võib tööd leida?

Tervisejuhi õppekaval pööratakse erilist tähelepanu toitumisnõustamisele, mis annab lõpetanule võimaluse jätkata toitumis- või liikumisnõustajana. Suurt rõhku pööratakse ka tervisedenduse üldteadmiste omandamisele ja silmaringi üldisele laiendamisele, mis annab lõpetajatele valmiduse töötada nii kaudselt kui otseselt tervisedendusega seotud valdkondades.

Rakenduskõrgharidusega tervisejuhi eriala spetsialisti või projektijuhina on võimalus suunduda tööle nii kohalike omavalitsuste juurde, MTÜ-desse, kui ka teistesse tervisedenduslikesse avaliku (näiteks Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa; Sotsiaalministeerium) või erasektori organisatsioonidesse. Mitmed tervisejuhi õppekava vilistlased on loonud oma eraettevõtte, pakkudes tervisedenduslikke teenuseid, sh toitumise ja liikumise alast nõustamist.

Edasiõppimisvõimalused

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes, näiteks Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli rahvatervise valdkonna magistriõppekavadel või teistes avatud magistriõppe programmides nii Eesti kui ka välisülikoolides.