dude with vr-glases

Inimese ja arvuti interaktsioon

Inimese-arvuti interaktsiooni programm on multidistsiplinaarne õppekava, mis keskendub inimese heaolule suunatud tehnoloogiale.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 1250 €/semester, 1750 €/semester mitte EL/EMP kodanikele

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekava ühendab infotehnoloogiat, disaini ja kognitiivset psühholoogiat, pakkudes teaduspõhist lähenemist kasutajaliideste disainile, tarkvaraarendusele ja tehnilistele süsteemidele.

Saadud oskused võimaldavad sul oma disaini kaudu maailma kujundada.

 

Keda ootame õppima?

Oodatud on väga laia taustaga tudengid. Eelistame neid, kes on huvitatud inimlähedasema tehnoloogia loomisest ja lahenduste paremast sidumisest kasutajatega. Ootame:

 • arendajaid
 • disainereid
 • antropolooge
 • psühholooge

Õppekava ja -ained

Õppekava

Õppekava eesmärk on valmistada ette spetsialiste, kes mõistavad ja suudavad interdistsiplinaarse uurimistegevuse, disaini-, informaatika- või sotsiaalteadusliku hariduse põhjalt luua kasutajasõbralikke tarkvalahendusi ning luua tehnoloogiaid, mis parendavad sotsiaalseid keskkondi või harmoneeruvad nendega. 

Vaata õppekava

Õppekava nominaaljaotus

Õppevormi kirjeldus

 • Õppetöö toimub inglise keeles
 • Õppe kestus 2 aastat
 • Tasulised õppekohad. EL kodanikust sisseastujale, kes on õpinguid alustanud aastal 2020 või hiljem, kehtib õppemaks 1250 €/semestris.
 • Täiskoormusega õppivatel tudengitel on võimalus taotleda erialastipendiumit suuruses 160 eurot kuus. Uuri lisa.

Millal toimub õppetöö?

Meie loengud ja seminarid toimuvad alates 2019/20 õppeaastast üle nädala kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti. Instituudi laborid on aga igapäevaseks kasutamiseks avatud.

Osade ainete läbimine on korraldatud lühikeste ja intensiivsete õppetsüklitena ning vahel toimub õppetöö veebipõhiste kursustena.

 

Õppekeskkond

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

ELU kohta saab lisaks lugeda siit.

Tarkvara

Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta alla laadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ digitehnoloogia instituudi aineid. 

Vastuvõtt

Sisseastujal peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Kasuks tulevad oskused või kogemused ühes järgmistest valdkondadest: informaatika, disain või sotsiaalteadused.

Sisseastujad, kelle emakeel ei ole inglise keel, on kohustatud esitama inglise keele oskust tõendava dokumendi vähemalt B2 tasemel.

Eestis gümnaasiumi või bakalaureuseõppe lõpetanuna saad keeleoskust tõendada järgnevaga:

 • inglise keele riigieksamil saadud 80 punkti või rohkem
 • bakalaureuseõppes läbitud B2 taseme inglise keele õpe
 • vastuvõtulävend on 70 palli

Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Esitada tuleb sisseastumisavaldus, motivatsioonikiri ja portfoolio ning läbida intervjuu.

Lisainfo täiendava vastuvõtu kohta

1. Inglise keelne motivatsioonikiri

Ühe lehekülje pikkuses motivatsioonikirjas selgita, miks erialale kandideerid, milline on Sinu uurimuse fookus ning kirjelda oma tulevast magistritöö teemat. Motivatsioonikiri lisatakse SAISis kandideerimise avaldusele.

2. Inglise keelne portfoolio

Portfoolio peaks andma ülevaate kandidaadi varasematest kogemustest ja oskustest akadeemilisel ja professionaalsel tasemel. Portfoolio võib sisaldada videoid, pilte, visandeid, 3D-visuaale ja graafilisi või interaktiivseid esitlusi.

Ootame kuni viit tööd koos lühikirjeldustega. Individuaalsete tööde kaudu peaks kandidaat andma ülevaate oma parimatest oskustest ja tugevamatest külgedest. Meeskonnatööna valminud tööde kirjelduses ootame lühikokkuvõtet ning taustainfot. Kui töö on osa meeskonnatööst, peaks kandidaat selgelt välja tooma oma panuse. 

Portfooliot ootame Google Esitlustabelite lingina aadressile hci-studies@tlu.ee.

3. Vestlus – toimub inglise keeles

Intervjuu toimub vastuvõtukomisjoniga inglise keeles. Igal kandidaadil on vestluseks 20 minutit. Vestluse toimumise kellaajad saadetakse kandidaatidele e-kirjaga. Vestluse käigus peaks kandidaat:

 • ennast tutvustama ja andma ülevaate oma eelmistest õpingutest ja töökogemusest, sidudes neid inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnaga (3 minutit);
 • tutvustama ühte portfooliosse kuuluvat projekti, reflekteerides põhjalikult projekti loomise protsessi, tuues välja projekti tugevused ja nõrkused (10 minutit); 
 • kirjeldama motivatsiooni tulla õppima inimese ja arvuti interaktsiooni erialale ning tutvustama võimaliku magistritöö teemat (7 minutit).

Võta meiega ühendust!

Kristi Oikimus

Õppenõustaja ja -spetsialist

RuumNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon(+372) 640 9384

Sarnased erialad

Digitaalsed õpimängud

Digitehnoloogiate instituut

Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada mängudisainereid, kes oskavad lõimida haridusvaldkonda, IKT-vahendeid ja kunstialaseid teadmisi.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
1250 €/semester, 1750 €/semester mitte EL/EMP kodanikele
Vaata eriala

Infotehnoloogia juhtimine

Digitehnoloogiate instituut

Õppekava eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine: analüüsida ettevõtte IT-protsesse ja hinnata muudatuste mõju ettevõtte põhiprotsessidele, kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid IT strateegiate kavandamisel ja realiseerimisel, juhtida ettevõtte IT arendus- ja haldustegevust ning kavandada ja juhtida erialaprojekte.

Magistriõpe
Eesti keel
22
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala