Saksa keele ja kultuuri kõrvalerialal õpid saksa keelt ja saad võimaluse avastada uut saksakeelsete riikide kultuuri kohta. Eestil on aina tugevnevad majandussidemed Saksamaaga ja meie üliõpilased paljudes ettevõtetes oodatud tööjõud. Kuid saksa keele oskamine ei võimalda sul mitte ainult tugevdada oma positsiooni tööturul ja tundma õppida Saksamaa, Austria ja Šveitsi ajalugu ja kultuuri, vaid aitab ka oluliselt kaasa eesti ajaloo, kultuuri ja keele mõistmisele. Kuna Eesti vanemad ajalooallikad on valdavalt saksakeelsed, on saksa keele oskus ajaloolaste, juristide, aga ka eesti varase kirjanduse ja kirjakeele uurijate hulgas väga hinnas.

Õppekava ja -ained

Saksa keel B1.1 ja B1.2, B2.1 ja B2.2.

Meie keeleõpe on tihedalt lõimitud teiste erialaainetega. Lisaks keele omandamisele iseseisva keelekasutaja tasemel saad palju teada saksakeelsete riikide ühiskonna, kultuuri ja kommete kohta.

Saksakeelse kirjanduse ajalugu

Sellel kursusel saad ülevaate peamistest saksakeelse kirjandusloo võtmeperioodidest. Erilise tähelepanu all on ajalooline ja kultuuriline kontekst. Loeme palju ja arutleme tekstide üle üheskoos. Kursus annab läbi kirjanduse esmase ülevaate saksa kultuuri jaoks olulistest momentidest ning paneb seega aluse järgnevatele kursustele. Kursus on eestikeelne.

Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond

Sellel kursusel käsitleme tänapäevaste saksakeelsete riikide ühiskonna kujunemise jaoks võtmelise tähtsusega perioode ja nende mõju antud riikidele tänapäeval. Lisaks Saksamaale jõuame rääkida ka Austriast, Šveitsist ja saksakeelse kultuuriruumi mõjust Eestile. Kursuse raames on saanud traditsiooniks külastada ka saatkondi ja olulisemaid asutusi, mis on seotud kultuuri- või majandussuhete vahendamisega Eesti ja Saksamaa või saksakeelsete riikide vahel. Kursuse loengud on eesti keeles, loeme ka saksakeelseid tekste, õppekäikudel osaliselt saksakeelne.

Teksti lingvistiline ja kirjanduslik analüüs

Sellel kursusel süveneme juba saksa keelt õppekeelena kasutades tekstianalüüsi, vahendame mõisteid ja proovime kätt nii kirjanduslikus kui ka lingvistilises tekstianalüüsis. Kursus arendab oluliselt nii sinu suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust, samuti suuliselt argumenteerimisoskusele, toetades seega oluliselt keele omandamist.

Saksa keele struktuur 1

Sellel kursusel kasutame õppekeelena saksa keelt, anname ülevaate saksa keele
ülesehitusest, hääldus- ja sõnamoodustuse seaduspäradest ning õpime analüüsima saksa keele lausestruktuuri. Kursuse käigus laiendad keelekursustel õpitud grammatikateadmisi ühe järgneva astme võrra. Saksa keeles toimuv kursus toetab oluliselt sinu keele omandamist, pakkudes tuge nii kirjaliku kui ka suulise väljendusoskuse arendamisel.

Õppejõud

Maris Saagpakk on saksa kultuuriloo ja kirjanduse dotsent ja võõrkeeleõpetaja magistriõppekava kuraator. Tema akadeemiline karjäär on olnud seotud Tallinna ülikooliga, kus ta lõpetas algul saksa ja inglise keele õpetaja õppekava ning hiljem kaitses doktoritöö baltisaksa autobiograafiatest. Arvukate stipendiumide ja vahetusprogrammide raames on Saagpakul olnud võimalus ennast täiendada Hamburgi, Kieli, Erfurti, Würzburgi, Leipzigi ja mitmetes teistes Saksamaa ülikoolides ning Marburgis asuvas Herderi Instituudis. Erasmuse programmi raames on Saagpakk õpetanud Saksamaal, Tšehhis, Itaalias, Lätis ja Soomes. 

Teadustöö keskmes on tal alati olnud baltisaksa kultuurilugu ja kirjandus, eriti autobiograafiakirjandus, samuti Baltikumiga seotud saksa autori August von Kotzebue looming ja selle retseptsioon Eestis. Maris Saagpakk on vaadelnud baltisaksa kirjandust postkolonialistliku ideevälja kontekstis ning on juhtinud ETF grantiprojekti "Baltisaksa (kultuuri)tekstid ja postkoloniaalne diskursus" (2010-2012). Viimasel ajal on Saagpakk tegelenud linguistic landscape'i temaatikaga (võõr)keelte populariseerimise ja (ajaloolise) mitmekeelsuse teadvustamise eesmärgil. Lisaks teadustööle on Saagpakk tegev tõlkijana.


Merle Jung on saksa keele didaktika ja lingvistika dotsent. Ta töötab Tallinna ülikoolis alates 1996. aastast ja on kaitsnud doktorikraadi rakenduslingvistikas. Ta on end täiendanud mitmete Saksa ülikoolide juures, sh Kieli, Erfurdi ja Würzburgi ülikoolis. Ta viib peamiselt läbi võõrkeeledidaktika ja saksa keele lingvistika alaseid kursusi, samuti juhendab ta üliõpilaste pedagoogilist praktikat ning viib läbi täienduskoolitusi saksa keele õpetajatele koostöös Goethe Instituudiga.

Merle Jungi uurimisvaldkonnad on seotud eelkõige saksa keele õpetamise metoodika ja didaktikaga. Ta on uurinud kirjutamisprotsessi ja loovkirjutamist võõrkeeles, praegu on uurimisteemadeks varajane võõrkeeleõpe ning lõimitud aine- ja keeleõpe.


Õie Kirs on saksa keele lektor Lääne-Euroopa uuringute suunal, vabakutselise tõlk ja giid. Magistrikraadi omandas ta Saksamaal, uurides kommunikatiivse grammatika põhimõtete refleksiooni õppematerjalides ja nende rakendamisvõimalusi saksa keele õpetamisel. Järjepidev kontakt saksakeelse kultuuriruumiga jätkub arvukate koolituste, konverentsikülastuste ja -ettekannete ning oma eriala kolleegidega suheldes.

Õie Kirs on kauaaegne Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi liige, kuuludes 10 aastat seltsi juhatusse. Tema tihe side üldharidussüsteemiga on aidanud kaasa üliõpilastes huvi äratamisele koolielu ja õpetajakutse vastu. Õie Kirs on korduvalt ette valmistanud ja läbi viinud üleriigilist saksa keele olümpiaadi, olles mitmeid kordi selle žürii esimees. Saksa keele maastikul toimuvaga seob teda ka kauaaegne kuulumine ajakirja DiE (Deutsch in Estland) toimetusse, olles nimetatud ajakirja ilmumise peakoordinaator.

Töös lektorina viib Õie Kirs läbi eelkõige praktilist keeleõpet, tuginedes Euroopa Keelemapis fikseeritud võõrkeeleoskuste tasemetele. Eriti huvitub ta õpetamise metoodikast ja didaktikast ning kultuurilisest ja kultuuridevahelisest õppimisest.


Andine Frick on DAAD (Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus) lektor. Andine Frick on pärit Põhja-Saksamaalt. Tema haridustee algas logopeediks õppimisest, hiljem järgnesid BA-õpingud kõneteaduse alal, mille keskmes on foneetika, retoorika ja kõnekunst. Magistrikraadi sai Andine Frick Leipzigi ülikoolis, lõpetades eriala saksa keel võõrkeelena. Alates 2014. aastast on Frick tegev õppejõuna, 2014-2015 Bergenis (Norras) DAAD saksa keele õpetajana ja alates 2015. aastast juba lektorina Tallinna ülikoolis.

Andine Frick on tegelenud foneetika ja retoorika küsimustega, poliitilise retoorika teemal on Frick viinud läbi ka eriseminare. Ta viib läbi praktilisi ja teoreetilisi seminare saksa keele ja keeleteaduse vallas, korraldab saksa keele eriala ühisüritusi ja on panustanud Saksa Kevade kultuuriprogrammi.