Educational Innovation and Leadership

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Haridusinnovatsiooni juhtimise magistriõppekava eesmärk on muuta paremaks see, mis kõige olulisem – haridus – tuginedes teadusele, mitte kõhutundele. Me usume, et haridus on alus heaks kodanikuks olemisele, majandusele ja riigikorraldusele. Tulevastelt üliõpilastelt ootame ise oma õpitee kujundamist ja juhtimist – ootame 21. sajandi juhte!

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppekohtade arv Lävendipõhine

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 2100 € semestris

Ootame õppima tõelisi tähti, sest ainult parimad sobivad juhtima haridust. Tegemist on avatud magistriprogrammiga, mis tähendab, et eelneva hariduse valdkond ei ole oluline. Oluline on, et tudengi (tulevane) töö oleks haridusega seotud – koolijuhid, õpetajad, poliitikakujundajad, mitteformaalõppe esindajad jne. Kõige olulisem on tahe midagi muuta, tahe muuta hariduse hetkeolukorda paremaks.

Miks tulla meile õppima?

Eestil on 25 aastaga õnnestunud tõusta üheks maailma parimaks haridusriigiks – vaadake või PISA 2018 ja 2022 tulemusi! Kuidas sai selline muutus toimuda? Mida see tähendab? Kas ja mida saavad teised riigid meilt õppida?

Pole kahtlustki, et Eesti on tõeline hariduse lipulaev ning Tallinna Ülikooli on juhtiv õpetajahariduse keskus Eestis. Liida need kokku ja saadki põhjuse, miks just siia õppima tulla! Siin kohtuvad teadus haridusest, innovatsioon ja õpetamiskompetents.

Me teeme koostööd nii teiste instituutidega TLÜ-s kui ka haridusvaldkonna ekspertidega Helsingi ja Amsterdami ülikoolidest.

Tutvu õppekavaga Esita avaldus SAISis

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õpe haridusinnovatsiooni juhtimise magistriõppekaval toimub vastavalt tunniplaanile ning on semestrite lõikes erinevalt korraldatud. Esimesel kahel semestril eeldame kõigi tudengite pidevat viibimist Eestis, kuna programm näeb ette palju kontaktloenguid ning seminare. Teisel aastal on programm tsüklilise olemusega, kolmandal semestril rakendab üliõpilane oma haridusprojekti ning soovi korral võib ta seda teha välisriigis. Viimasel, neljandal semestril valmistub tudeng oma magistritöö esitamiseks ja kaitsmiseks. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava ained on jagatud kolme valdkonda – haridusinnovatsioon, uurimismetodoloogia, hariduse juhtimine. Suur rõhk on hariduspsühholoogial ning -tehnoloogial. Tudengeid juhitakse läbi haridusliku sekkumise kujunemisloogika selle hindamisvõimalusteni. Kuna tulevikku kujundab ettevõtlik mõtteviis, kannavad õppes fookust kaasaegsed juhtimistrendid (õpetaja kui juht jpt).

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained;
 • valikained;
 • hariduse juhtimine;
 • haridusinnovatsioon;
 • uurimismetodoloogia;
 • praktika
 • vabaained;
 • magistritöö.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse  probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti – olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Hariduse juhtimise moodul loob võimalused analüüsida õppimis- ja juhtimiskultuuri ning juhtida innovatsiooni eri tasanditel; omandada teadmisi ja oskusi haridusorganisatsioonide juhtimiseks ning arendus- ja tegevusuuringute kavandamiseks. 

Haridusinnovatsiooni moodulis analüüsitakse haridusmuutusi, õpitakse tundma innovaatilisi õppimiskäsitusi jpm. Sellesse moodulisse kuuluvad näiteks ained "Globaalne hariduslik muutus", "Innovatsioon koolis ja klassiruumis" jne. 

Uurimismetodoloogia mooduli ained aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, korraldada, koostada ja kaitsta oma töö edukalt? Suurt tähelepanu pööratakse ka magistrandi kui iseseisva ja eetilise uurija arengule.

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa, see aitab õpitut kinnistada ning oma oskusi ja teadmisi igakülgselt arendada ja proovile panna. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused.

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Professor Eve Eisenschmidt on õppekava kuraator. Ta on töötanud nii õpetaja, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži direktor kui ka Tallinna Ülikooli prorektor. Täna töötab prof Eisenschmidt hariduskorralduse professorina TLÜ haridusteaduste instituudis. Tema uurimisvaldkondade alla kuuluvad õpetajaharidus, juhtimine ja kvaliteedihindamine. Ta on tunnustatud kõrghariduseekspert kõikjal Euroopas ning hariduspoliitika nõuandja Eestis. 

Eve Eisenschmidt Eesti Teadusinfosüsteemis


Professor Mati Heidmets on kõrghariduse valdkonnas töötanud juba 1979. aastast, olles tegev sotsiaalteaduste, psühholoogia ja hariduse alal. Prof Heidmets on olnud peaministri nõuandja ja pälvinud Valgetähe IV klassi ja Riigivapi IV klassi teenetemärgid. Täna on ta haridusinnovatsiooni keskuse juhataja ning sotsiaalpsühholoogia professor Tallinna Ülikoolis. 

Mati Heidmets Eesti Teadusinfosüsteemis


Anneli Veispak on noor ja inspireeriv teadlane, kes on spetsialiseerunud eripedagoogikale. Veispak omandas magistrikraadi kognitiivse neuroteaduse erialal Amsterdami ülikoolis ning doktorikraadi haridusteaduste erialal Leuveni ülikoolis. Täna töötab Veispak külalislektorina TLÜ haridusteaduste instituudis ning kureerib eripedagoogika bakalaureuseõppekava. 

Anneli Veispak Eesti Teadusinfosüsteemis


Tobias Ley on Tallinna Ülikooli õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor ning TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse juhataja. Grazi ülikoolis Austrias doktorikraadi omandanud Ley juhib meeskonda, kelle ülesandeks on koostöös koolidega moodustada living lab´e ning tuua rohkem teaduspõhisust õpetaja igapäevatöösse. Prof Ley on seotud ka mitmete mainekate teadusajakirjadega. 

Tobias Ley Eesti Teadusinfosüsteemis

 


Terje Väljataga on Tallinna Ülikooli õpikeskkonna uuringute vanemteadur. Terje kaitses doktorikraadi Tampere Tehnikaülikoolis, Soomest. Ta on loodusteaduste õpetajakoolituse taustaga (magistrikraad, Tallinna Pedagoogikaülikool). Terje on olnud alates 2004. aastast seotud mitmete haridusuuenduste, teadus- ja arendusprojektidega nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tema projektid on alati olnud ühel või teisel viisil seotud uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste ja strateegiatega.

Terje Väljataga Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 


Anna-Liisa Jõgi on Tallinna Ülikooli uurimismeetodite dotsent. Ta alustas oma akadeemilist karjääri keskkooli bioloogia- ja psühholoogiaõpetajana. Tema doktoriõpingud keskendusid õpilaste motivatsioonile ja õppimisele algkooli matemaatikatundides. Tema järeldoktorantuuri uurimissuundadeks Jyväskylä ülikoolis Soomes olid õpetajate ja õpilaste heaolu koolis ning ennekõike füsioloogiliste andmete kasutamine haridusuuringutes. Nüüd keskendub Anna-Liisa peamiselt uurimismeetodite kursuste kavandamisele ja õpetamisele ning osaleb erinevates uuringutes rekreatsiooni- ja spordipsühholoogiast eripedagoogika ja kasvatusjuhtimises, kus vastutab keerukamate kvantitatiivsete andmeanalüüside eest.

Anna-Liisa Jõgi Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Samuti eeldame sisseastujalt väga head inglise keele oskust (B2 tase), sest õppetöö toimub inglise keeles. 

Vastuvõtueksam (100%, vastuvõtulävend on 70 palli) koosneb kolmest osast.

 • Essee (50%). Essee põhineb kandidaadi eelneval isiklikul kogemusel, kus innovaatilise lähenemise kasutamine aitas haridusalase probleemi lahendada. Vähemalt korra peab viitama Eesti haridusstrateegiale 2021-2035 (kasutada APA viitamist). Essee peab olema inglise keeles, selle pikkus ei tohi olla rohkem kui kolm lehekülge. Essee esitatakse avalduse esitamise keskkonnas.
 • Vestlus (50%). Vestluse eesmärk on selgitada välja kandidaadi õpimotivatsioon, täpsustada esseest tekkinud küsimusi, testida kandidaadi inglise keele, kriitiline mõtlemine, analüüsi- ja suhtlemis oskusja. Vestlused toimuvad veebis umbes nädala jooksul pärast kandideerimistähtaega (link saadetakse eraldi). Kandidaadi identsifitseerimise eesmärgil on vastuvõtukomisjonil õigus eksami suulist osa lindistada või teha ekraanipilte.

Sisseastumiseksamile on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Eksamiosade kirjeldused ja nõuded

Kuhu edasi?

Me julgustame tudengeid jätkama oma igapäevatööle teadusliku pilguga vaatamist. On mitmeid vilistlasi, kes on huvitatud õpingute jätkamisest doktorantuuris ning ka neid, kes tänu mitmekülgsele ettevalmistusele (õppekavas on palju seoseid psühholoogia ning haridustehnoloogiaga) on otsustanud jätkata õpinguid mõnel teisel magistriõppekaval. 

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteadused, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise- ja innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 19 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Lisaks võimaldab ülikool end proovile panna erinevates praktilistes koostööprojektides. Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma lapsed päevaste loengute ajaks lastetuppa. 

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - KÜN ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Sarnased erialad

Hariduse juhtimine

Haridusteaduste instituut

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Magistriõpe
Eesti keel
18
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Kasvatusteadused

Haridusteaduste instituut

NB! Õppekava 2024. aastal ei avata! Kas tahaksid omada sügavamat arusaamist võimaldavat laiaulatuslikumat vaadet haridus- ja kasvatusprotsessidele ühiskonnas ja kultuuris? Kas tahaksid tänapäeval maailmas toimuva mõtestamiseks süveneda ka haridus- ja kasvatusvaldkonna ajalukku, et mitte hakata leiutama jalgratast? Kas tahaksid teadlikumalt mõista iseennast kui individuaalselt eripärast inimest, end kui õppijat, kui haridusvaldkonnas tegutsejat? Kas tunned, et tahaksid olla hariduse alal selleks värskeks ning mitmekülgsete teadmistega jõuks, kes loob Eesti tulevikku? Kui jah, siis on kasvatusteaduste magistriõppekava just sulle!

Magistriõpe
Eesti keel
18
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Eripedagoogika

Haridusteaduste instituut

Eripedagoogika aitab arendada igaühe potentsiaali olemaks iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik!

Magistriõpe
Eesti keel
42
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala