Hariduse juhtimise magistriõppekava

Hariduse juhtimine

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise uuenenud õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Hariduse juhtimise magistriõppekava on mõeldud neile, kes juba kas töötavad või plaanivad töötada haridusasutuse juhinaharidusametnikuna või sotsiaalse ettevõtjana ja soovivad haridussüsteemis olla muutuste eestvedajaks. Süvendatud teadmised õppimisest ning juhtimisest annavad ka tegevõpetajatele uusi võimalusi eneseteostuseks.

Miks tulla meile õppima?

 • Õppe käigus kujunevad teadmised ja oskused, kuidas õppija arenguvajadustest lähtuvalt kujundada õppekeskkonda, õppeprotsessi ja töökorraldust haridusasutuses. 
 • Magistriõppekava läbinutel kujuneb valmidus töötada erinevate haridus- ja koolitusasutuste (üld-, kutse- ja kõrgkoolid, alusharidus- ja koolituskeskused) juhtidena ning haridusametnikuna omavalitsustes, riigiasutustes ja teistes haridusvaldkonna organisatsioonides, et toetada tõenduspõhist haridusvaldkonna juhtimist. 
 • Samuti on iga õpetaja juht – juhtides õppeprotsessi, õpetajate töörühmi, osaledes õpetajate koostöövõrgustikes ja mõjutades sel moel hariduselus toimuvat.
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud.

Õppekava ja -ained

Magistriõppe aluseks on õppijat toetav õpikäsitus ja koostöine õppimiskultuur. Õpe hariduse juhtimise õppekaval toimub aktiivsete ja suhtlemiskesksete õppevormidena – olulisel kohal on iseseisev töö kirjandusega, praktiliste probleemide lahendamine, lahenduse teaduslik põhjendamine ning enda tegevuse analüüs.

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes on korraldatud nii, et õppes on võimalik osaleda töötaval inimesel. Õpe toimub valdavalt kaks-kolm korda kuus (neljapäev, reede, laupäev).

Õppekava ülesehitus

Hariduse juhtimise õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 6 EAP;
 • õppimine ja õppija arengu toetamine 36 EAP;
 • uurimispädevuse alusmoodul 18 EAP;
 • eriala valikmoodul 24 EAP;
 • praktika 6 EAP;
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
 • magistritöö 24 EAP.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Õppimise ja õppija arengu toetamise moodul moodustab eriala tuuma. Moodulisse kuuluvad muuhulgas sellised ained nagu "Õppimise alusprotsessid ja nende toetamine", "Õppimiskultuur ja juhtimine" ning "Täiskasvanud õppija ja õpikeskkonnad". Selle mooduli ainete eesmärk on luua magistrandile võimalused õppija arengu ja õppimisprotsessi teaduspõhiseks analüüsimiseks ning õppimist toetava keskkonna loomiseks. Lisaks pööratakse suurt tähelepanu kriitilise meele ja professionaalse arengu toetamisele. 

Uurimispädevuste alusmoodul aitab mõista teadustöö põhimõtteid, teadusparadigmasid ja uurimistöö protsessi loogikat. Selle mooduli ained, näiteks magistritöö seminarid ja "Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid", loovad tugeva põhja iseseisva uurimistöö (näiteks magistritöö) edukaks koostamiseks ja kaitsmiseks. 

Eriala valikmoodulis on võimalik valida kolme suuna vahel: individuaalsus ja õppimine, analüütika või haridusasutuse juhtimine.

 • Individuaalsuse ja õppimise valikmoodul aitab rakendada kasvatusteaduslikke teadmisi haridussüsteemi erinevates valdkondades, samuti mõtestada ja uuendada iseenda õppimist. 
 • Analüütika valikmoodul toetab tõenduspõhiste juhtimisotsuste tegemist.
 • Haridusasutuse juhtimise moodulis käsitletakse organisatsiooni strateegilise juhtimise ja haridusasutuste juhtimise teemasid. Õppe käigus mõtestatakse hariduspoliitilisi suundumusi ja nende mõju haridusasutusele.

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa. Mooduli eesmärk on luua võimalusi omandatud oskuste ja teadmiste rakendamiseks praktikas, sh rahvusvahelises kontekstis.

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate kaitstud magistritöödega:

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

"Õpetan haridusasutuse juhtimisega seotud aineid. Minu uurimisteemadeks on õpetajate professionaalne areng, koolikultuur ja selle mõju õpetajate tööle. Olen olnud Tallinna Ülikooliga juba pikalt seotud, töötanud näiteks arendusprorektorina ja mitmete arendusprogrammide juhina. Hindan õppijat, kes on valmis praktiliselt võimalikke lahendusi testima ja neid tõenduspõhiselt hindama."

Eve Eisenschmidt Eesti Teadusinfosüsteemis


"Olen õppimispsühholoogiaga seotud ainete üldmooduli õppejõud. Minu uurimistöö keskendub mõtlemise arengu teemadele seotuna eneseregulatsiooni, õppimisega seotud metakognitsiooni, aga ka loodusteaduslike mõistetega. Lisaks olen olnud ka hariduse juhtimise õppekava (õppimispsühholoogia mooduli) arendusmeeskonnas. Hindan õppijaid, kes peavad lugu järjekindlast arutlemisest teadmiste üle ja intellektuaalsetest väljakutsetest väljaspool mugavustsooni. Nalja peab muidugi ka saama."

Grete Arro Eesti Teadusinfosüsteemis


"Olen õppimispsühholoogiaga seotud ainete üldmooduli õppejõud. Minu uurimisteemadeks on peamiselt õppimisprotsessiga seotud uskumused ja arusaamad, kuid lisaks ka õpimotivatsioon ja eneseregulatsioon prokrastineerimise näitel. Mul on praktiline kogemus õppejõu, õpetajahariduse programmide arendaja ja lapsevanemana. Töötan eriti meelsasti koos õppijatega, kes hindavad kognitiivset pingutust ja selle läbi tekkivaid ahhaa-elamusi, lustakus ei tule samuti kahjuks."

Kati Aus Eesti Teadusinfosüsteemis


 

"Mina annan hariduspoliitika ainet. Minu uurimisteemade hulka kuuluvad koolivalik, hariduslik kihistumine, kvaliteedihindamine ja haridusvalitsemine. Minu peamine kogemus on uurijana ja lapsevanemana, kuid põgusalt olen töötanud ka põhikooli õpetajana ja kõrghariduse administraatorina. Hindan eelkõige uudishimulikku ja avatud meelega õppurit."

Triin Lauri Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Vastuvõtutingimused

Magistriõppesse sisseastumisel tuleb kasuks töö- ja juhtimiskogemus hariduse valdkonnas.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb kolmest osast:

 • Akadeemiline test (25% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
 • Teadusallikatel põhinev kirjalik analüütiline ülesanne (25%). Ülesanne tugineb kohapeal etteantud eesti- ja ingliskeelsetele teadusallikatele ja seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust.
 • Kutsesobivusvestlus (50%). Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaadi teadmisi ja kogemusi hariduse juhtimise valdkonnas (vastavalt valdkonnale, milles on varasem kogemus), kursis olemist haridusvaldkonna aktuaalsete probleemidega ja motivatsiooni õpinguteks aega planeerida. NB! Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil saada vastuvõtueksamil positiivset tulemust (70 palli) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Inglise keele oskus

Kandidaadil peab olema inglise keele oskus A2 tasemel. Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Vastuvõtueksamite ajakava

Kuhu edasi?

Magistriõppekava läbinutel kujuneb valmidus töötada erinevate haridus- ja koolitusasutuste (näiteks lasteaedade, üldkoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide) juhtidena ja haridusametnikuna omavalitsustes, riigiasutustes ning teistes haridusvaldkonna organisatsioonides, et toetada tõenduspõhist haridusvaldkonna juhtimist.

Edasiõppimisvõimalused

Magistriõppekava võimaldab lõpetanutel jätkata õpinguid doktoriõppes.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 18 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Õppeprotsessi raames toimub tihe koostöö välisülikoolidega (Holland, Soome jt), näiteks käivad kõik üliõpilased ühes välisriigis vaatluspraktikal ja töövarjuks mõnele sama eriala üliõpilasele. Õppe käigus on võimalus iga üliõpilasel tegeleda ühe praktilise projektiga, esmalt seda koos kaasüliõpilastega planeerides, siis rakendada ja hinnata selle tulemuslikkust ning sellest võibki saada õpinguid lõpetav magistritöö.

Lisaks on õpingute käigus koos õppejõududega võimalik osaleda koolikultuuri uuringute läbiviimisel, koolide arendusprojektide seires ja kaardistada Eestis ja välisriikides kasutusel olevaid uuenduslikke koolikorralduse mudeleid.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus! 

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 6199 700

Sarnased erialad

Kasvatusteadused

Haridusteaduste instituut

Kas tahaksid omada sügavamat arusaamist võimaldavat laiaulatuslikumat vaadet haridus- ja kasvatusprotsessidele ühiskonnas ja kultuuris? Kas tahaksid tänapäeval maailmas toimuva mõtestamiseks süveneda ka haridus- ja kasvatusvaldkonna ajalukku, et mitte hakata leiutama n-ö jalgratast? Kas tahaksid teadlikumalt mõista iseennast kui individuaalselt eripärast inimest, end kui õppijat, kui haridusalal töötajat? Kas tunned, et tahaksid olla hariduse alal selleks värskeks ning mitmekülgsete teadmistega jõuks, kes loob Eesti tulevikku? Kui jah, siis on kasvatusteaduste magistriõppekava just Sulle!

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Vaata eriala

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Haridusteaduste instituut

Haridusinnovatsiooni juhtimise magistriõppekava eesmärk on muuta paremaks see, mis kõige olulisem – haridus – tuginedes teadusele, mitte kõhutundele. Me usume, et haridus on alus heaks kodanikuks olemisele, majandusele ja riigikorraldusele. Tulevastelt üliõpilastelt ootame ise oma õpitee kujundamist ja juhtimist – ootame 21. sajandi juhte!

Magistriõpe
Inglise keel
Lävendipõhine
Sessioonõpe
2250€ semestris
Vaata eriala

Noorsootöö korraldus

Haridusteaduste instituut

Noorsootöö eriala annab magistriõppe tasemel hea ettevalmistuse noorsootöö valdkonna juhtidele ja arendajatele ning valmistab õppijaid ette noorsootöötaja kutsestandardi 7. taseme omandamiseks. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaalteaduste kontekstis mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõpe
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Vaata eriala