Hariduse juhtimise magistriõppekava

Hariduse juhtimine

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise uuenenud õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Hariduse juhtimise magistriõppekava on mõeldud neile kes soovivad olla haridussüsteemis muutuste eestvedajad. 

Õppima on oodatud need, kes juba kas töötavad või plaanivad töötada haridusasutuse juhina, haridusametnikuna, haridusspetsialistina või sotsiaalse ettevõtjana. Süvendatud teadmised õppimisest ning juhtimisest annavad ka tegevõpetajatele uusi võimalusi eneseteostuseks.

Miks tulla meile õppima?

 • Õppe käigus kujunevad teadmised ja oskused, kuidas õppija arenguvajadustest lähtuvalt kujundada õppekeskkonda, õppeprotsessi ja töökorraldust haridusasutuses. 
 • Magistriõppekava läbinutel kujuneb valmidus töötada erinevate haridus- ja koolitusasutuste juhtidena (alus-, põhi-, üld-, kutse-, huvi- ja kõrgharidus, mitteformaalne õpe) ning haridusametnike, -spetsialistidena omavalitsustes, riigiasutustes ja teistes haridusvaldkonna organisatsioonides, et toetada tõenduspõhist haridusvaldkonna juhtimist. 
 • Samuti on iga õpetaja juht – juhtides õppeprotsessi, õpetajate töörühmi, osaledes õpetajate koostöövõrgustikes ja mõjutades sel moel hariduselus toimuvat.
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud.

Loe ka artiklit, miks õppida hariduse juhtimist.

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Magistriõppe aluseks on õppijat toetav õpikäsitus ja koostöine õppimiskultuur. Õpe hariduse juhtimise õppekaval toimub aktiivsete ja suhtlemiskesksete õppevormidena – olulisel kohal on iseseisev töö kirjandusega, praktiliste probleemide lahendamine, lahenduse teaduslik põhjendamine ning enda tegevuse analüüs.

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes on korraldatud nii, et õppes on võimalik osaleda töötaval inimesel. Üldjuhul toimub õpe kolmel nädalavahetusel kuus (neljapäev, reede, laupäev). Viimane semester on eeskätt magistritöö kirjutamise aeg. 

Õppekava ülesehitus

Hariduse juhtimise õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

 • üleülikoolilised ained 6 EAP;
 • hariduskorraldus ja juhtimine 30 EAP;
 • õppimine ja õppija arengu toetamine 24 EAP;
 • uurimispädevuse ainemoodul 18 EAP;
 • praktika 6 EAP;
 • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
 • vabaained 6 EAP;
 • magistritöö 24 EAP.

Üleülikooliliste ainete mooduli eesmärk on toetada üliõpilaste üldpädevuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist. Mooduli aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis haridusuuenduse piloteerimine, samblaseina loomine või lasteaialastele keskkonnakampaania väljatöötamine. 

Hariduskorralduse- ja -juhtimise mooduli ainete eesmärk on luua võimalused hariduspoliitika ja -korralduse kujunemise, organisatsiooniteooriate ning juhtimismudelite eripära võrdlevaks analüüsimiseks haridussüsteemides. Mooduli erinevad ained nagu “Tõenduspõhine juhtimine” ja “Haridusasutuse juhtimine” annavad võimaluse oskuse kujunemiseks kavandada, viia ellu ja hinnata tõenduspõhiselt muutusi haridusasutuse põhiprotsessides.

Õppimise ja arengu toetamise mooduli ainete eesmärk on luua magistrandile võimalused õppija arengu ja õppimisprotsessi teaduspõhiseks analüüsimiseks ning õppimist toetava keskkonna loomiseks. Moodulisse kuuluvad muuhulgas sellised ained nagu "Õppimine ja individuaalsed erinevused", "Õppimist toetavad keskkonnad" ning "Andragoogika". Lisaks pööratakse suurt tähelepanu kriitilise meele ja professionaalse arengu toetamisele. 

Uurimispädevuste alusmoodul aitab mõista teadustöö põhimõtteid, teadusparadigmasid ja uurimistöö protsessi loogikat. Selle mooduli ained, näiteks magistritöö seminarid ja "Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid", loovad tugeva põhja iseseisva uurimistöö (näiteks magistritöö) edukaks koostamiseks ja kaitsmiseks. 

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa. Mooduli eesmärk on luua võimalusi omandatud oskuste ja teadmiste rakendamiseks praktikas, sh rahvusvahelises kontekstis.

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist – tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate kaitstud magistritöödega:

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

"Õpetan haridusasutuse juhtimisega seotud aineid. Minu uurimisteemadeks on õpetajate professionaalne areng, koolikultuur ja selle mõju õpetajate tööle. Olen olnud Tallinna Ülikooliga juba pikalt seotud, töötanud näiteks arendusprorektorina ja mitmete arendusprogrammide juhina. Hindan õppijat, kes on valmis praktiliselt võimalikke lahendusi testima ja neid tõenduspõhiselt hindama."

Eve Eisenschmidt Eesti Teadusinfosüsteemis


"Olen õppimispsühholoogiaga seotud ainete üldmooduli õppejõud. Minu uurimistöö keskendub mõtlemise arengu teemadele seotuna eneseregulatsiooni, õppimisega seotud metakognitsiooni, aga ka loodusteaduslike mõistetega. Lisaks olen olnud ka hariduse juhtimise õppekava (õppimispsühholoogia mooduli) arendusmeeskonnas. Hindan õppijaid, kes peavad lugu järjekindlast arutlemisest teadmiste üle ja intellektuaalsetest väljakutsetest väljaspool mugavustsooni. Nalja peab muidugi ka saama."

Grete Arro Eesti Teadusinfosüsteemis


"Olen õppimispsühholoogiaga seotud ainete üldmooduli õppejõud. Minu uurimisteemadeks on peamiselt õppimisprotsessiga seotud uskumused ja arusaamad, kuid lisaks ka õpimotivatsioon ja eneseregulatsioon prokrastineerimise näitel. Mul on praktiline kogemus õppejõu, õpetajahariduse programmide arendaja ja lapsevanemana. Töötan eriti meelsasti koos õppijatega, kes hindavad kognitiivset pingutust ja selle läbi tekkivaid ahhaa-elamusi, lustakus ei tule samuti kahjuks."

Kati Aus Eesti Teadusinfosüsteemis


 

"Õpetan hariduse juhtimisega seotud aineid. Minu uurimishuvi on eelkõige seotud tõenduspõhise kooliarendusega ning selle erinevate avaldumisvormidega nagu arengukava, õppeasutuse enesehindamine, andmete kasutamine juhtimisotsuste tegemisel jne. Tallinna Ülikoolis töötan Haridusinnovatsiooni keskuse juhina, kuid varasemast oman praktilist juhtimiskogemust erinevatest kõrgkoolidest nii õppeprotsessi kvaliteedi kui strateegilise planeerimise valdkondades. Väärtustan õppijate küsimusi, sest need panevad ka mind pingutama selgemate ja sisukamate vastuste andmise nimel." 

Kätlin Vanari Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Vastuvõtutingimused

Magistriõppesse sisseastumisel tuleb kasuks töö- ja juhtimiskogemus hariduse valdkonnas. Kandidaadil peab olema inglise keele oskus A2 tasemel.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb alljärgnevatest osadest:

 • Akadeemiline test (50%) koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded; lisainfo;
 • Kutsesobivusvestlusel (50%) hinnatakse kandidaadi teadmisi ja kogemusi hariduse juhtimise valdkonnas (vastavalt valdkonnale, milles on varasem kogemus), kursisolemist haridusvaldkonna aktuaalsete probleemidega ja motivatsiooni õpinguteks aega planeerida, tehes ümberkorraldusi praeguses ajagraafikus. Kutsesobivusvestluseks palume kandidaadil kirjalikult (1 lk trükitult) avada ühte aktuaalset probleemi hariduses, milles kandidaat toetub oma arvamuses vähemalt kolmele allikale (vt juhend). Kaasa võtta väljaprinditult kutsesobivusvestlusele või saata päev enne kutsesobivusvestlust e-postiaadressile vastuvott.haridus@tlu.ee.

Tutvu varasemate aastate akadeemilise testi näidisküsimustega siin.

Kõik vastuvõtueksamil osalevad kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 palli) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 50 esimest kandidaati.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda: vastuvott.haridus@tlu.ee.

Tutvu vastuvõtuga seotud korduma kippuvate küsimuste ja vastustega siin.

Inglise keele oskus

Inglise keele oskus Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel. 

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksami suulisele osale (kutsesobivusvestlusele) paberkandjal kaasa võtta ja samal päeval edastada e-postiaadressile vastuvott.haridus@tlu.ee täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Vabatahtliku töö eest saadud punktid arvestatakse vastuvõtueksami suulise osa punktide hulka.

Kuhu edasi?

MMagistriõppekava läbinutel kujuneb valmidus töötada haridus- ja koolitusasutuste juhtidena (alus-, põhi-, üld-, kutse-, huvi- ja kõrgharidus, mitteformaalne õpe) ning haridusametnike ja -spetsialistidena omavalitsustes, riigiasutustes ja teistes haridusvaldkonna organisatsioonides, et toetada tõenduspõhist haridusvaldkonna juhtimist. 

Edasiõppimisvõimalused

Magistriõppekava võimaldab lõpetanutel jätkata õpinguid doktoriõppes.

Miks haridusteaduste instituut?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ja kasvatusteaduse, elukestva ja mitteformaalõppe, kaasava hariduse ning haridusjuhtimise ja -innovatsiooni, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?

 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis – õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis on 18 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda – meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitlusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Õppeprotsessi raames toimub tihe koostöö välisülikoolidega (Holland, Soome jt), näiteks käivad kõik üliõpilased ühes välisriigis vaatluspraktikal ja töövarjuks mõnele sama eriala üliõpilasele. Õppe käigus on võimalus iga üliõpilasel tegeleda ühe praktilise projektiga, esmalt seda koos kaasüliõpilastega planeerides, siis rakendada ja hinnata selle tulemuslikkust ning sellest võibki saada õpinguid lõpetav magistritöö.

Lisaks on õpingute käigus koos õppejõududega võimalik osaleda koolikultuuri uuringute läbiviimisel, koolide arendusprojektide seires ja kaardistada Eestis ja välisriikides kasutusel olevaid uuenduslikke koolikorralduse mudeleid.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus! 

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 619 9796

Sarnased erialad

Kasvatusteadused

Haridusteaduste instituut

Kas tahaksid omada sügavamat arusaamist võimaldavat laiaulatuslikumat vaadet haridus- ja kasvatusprotsessidele ühiskonnas ja kultuuris? Kas tahaksid tänapäeval maailmas toimuva mõtestamiseks süveneda ka haridus- ja kasvatusvaldkonna ajalukku, et mitte hakata leiutama n-ö jalgratast? Kas tahaksid teadlikumalt mõista iseennast kui individuaalselt eripärast inimest, end kui õppijat, kui haridusalal töötajat? Kas tunned, et tahaksid olla hariduse alal selleks värskeks ning mitmekülgsete teadmistega jõuks, kes loob Eesti tulevikku? Kui jah, siis on kasvatusteaduste magistriõppekava just sulle!

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Haridusteaduste instituut

Haridusinnovatsiooni juhtimise magistriõppekava eesmärk on muuta paremaks see, mis kõige olulisem – haridus – tuginedes teadusele, mitte kõhutundele. Me usume, et haridus on alus heaks kodanikuks olemisele, majandusele ja riigikorraldusele. Tulevastelt üliõpilastelt ootame ise oma õpitee kujundamist ja juhtimist – ootame 21. sajandi juhte!

Magistriõpe
Inglise keel
Lävendipõhine
Sessioonõpe
2250€ semestris
Vaata eriala

Noorsootöö korraldus

Haridusteaduste instituut

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse alates 2020. aastast noorsootöötaja 7. taseme kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõpe
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala