Haridusblogi

Õpioskuste arendamisest – miks ja kuidas?

Tallinna Ülikool korraldab igal aastal üleriigilisi õpioskuste talguid, kus osalevad koolide 5. klasside viieliikmelised meeskonnad. Riiklik õpioskuste talgupäev toimus piirkondadest lähetatud õpilasrühmadele tänavu Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis, millele eelnesid eri maakondades toimunud piirkonnavoorud. Oma kogemusest õpitalgutel osalemisest ja õpioskustest laiemalt rääkis Tartu piirkonnavoorus osalenud piirkondlik koordinaator, õpioskuste talgute korraldaja ning Tartu Forseliuse Kooli inglise keele ja matemaatikaõpetaja Ingrit Tera.

Õpilased õppimas

Mida õpioskus Teie jaoks tähendab ja miks on oluline seda oskust lastes arendada? Kuidas seda teadlikult teha?

Minu jaoks on õpioskused nagu tööriistakast, kust õpilased saavad neile antud ülesannete lahendamise tarbeks valida sobilikud töövahendid. Selleks, et õpilane oskaks neid tööriistu teadlikult valida, tuleb nende kasutamist õpetada. Lisaks sellele, et lastele tuleb õpetada eesmärke seadma, oma tegevust kavandama ja analüüsima, on ka väga oluline harjutada konkreetsete õpistrateegiate kasutamist. See on nagu kõikide muude oskustega – nende kinnistamiseks tuleb harjutada.

Minu jaoks on õpioskused nagu tööriistakast, kust õpilased saavad neile antud ülesannete lahendamise tarbeks valida sobilikud töövahendid.

Millised on teie kooli (ja ka Teie kui õpetaja) kogemused laste õpioskuste arendamisega? Kui teadlikult ja pühendunult seda teete ning milliseid muutusi laste õppimises näete?

Tartu Forseliuse Koolis tegeleme tõesti juba mitu aastat teadlikult ja süsteemselt nii õpilaste ennastjuhtivuse arendamise kui ka konkreetsemalt teeme tööd õpistrateegiatega.

Me oleme kahe viimase aasta jooksul koostanud nii näitlike materjale (nt plakateid õpistrateegiate kohta) kui ka loonud klassijuhatajatunni mooduli. Viimases siis õpitakse klassijuhatajatunnis mingit olulist teemat (nt kuidas aju õpib) kasutades kindlaid tõhusaid õpistrateegiaid. Sellele tunnile järgneva paari nädala jooksul on need õpistrateegiad fookuses ka ainetundides, kus nende kasutamist teadlikult harjutatakse. Oleme loonud ka lastevanematele õpiampsud videotena, mis peaksid olema abiks koos lapsega õppides ja teda suunates. 

Oleme kaks aastat läbi küsimustiku nii sügisel kui ka kevadel. Sellest me näeme, et õpilased on tõesti teadlikumad just tõhusatest õpistrateegiatest ja oskavad valida mõjusaima viisi õppimiseks. Kindlasti tuleb meil teha veel tööd sellega, et nad ise õppides just tõhusamaid strateegiaid kasutaksid. Õpilased vaagivad pidevalt, kas sellise toimiva õpistrateegia kasutamine on ikka mõttekas, sest enamasti võtab see rohkem aega ja on pingutust nõudvam. 

Mida saab iga õpetaja ise selleks teha, et õpetada last tõhusalt õppima? Kuidas väikeste sammudega laste õppimist toetada?

Õpetaja roll oma ainetunnis on just see, et tõhusate õpistrateegiate kasutamiseks tunnis tuleks võtta aega. Esiteks nende kasutamise õpetamiseks ning selle harjutamiseks. Lisaks on väga oluline õpilastele selgitada ja nendega koos arutada, miks just selline õppimise viis on tõhus ja toimiv nende ülesannete lahendamisel. Nii väikestele kui ka suurematele õppijatele saab ju mudeldada ka kaudseid õpistrateegiaid, nt ajaplaneerimist või hajutatud õppimist. Samuti võib ju koduse töö alla panna soovituse, kuidas sel korral uut teemat õppida või korrata. 

Õpetaja roll oma ainetunnis on just see, et tõhusate õpistrateegiate kasutamiseks tunnis tuleks võtta aega. Esiteks nende kasutamise õpetamiseks ning selle harjutamiseks.

Mida on teie koolile (ja Teile kui õpetajale) andnud õpioskuste talgutel osalemise kogemus?

Õpioskuste talgute ettevalmistamine on aidanud kaasa õpetajate vahelisele koostööle, sest koostame ülesandeid ja tegeleme õpilaste juhendamisega tegelikult meeskonnana. Ka õpilased on saanud väärt kogemuse just koostöö teemal ning näinud, et hästi omandatud õpioskused on abiks igasuguste probleemülesannete lahendamisel. Mulle õpetajana on seda protsessi suunata ja õpilaste oskuste arengut märgata lihtsalt põnev. 

Loe õpioskuste talgutest lähemalt