Haridusblogi

Tallinna Ülikooli teadlased töötasid välja rahatarkuse õpiväljundid

Septembri alguses jõudis edukalt lõpule Tallinna Ülikooli projekt „Rahatarkuse õpiväljundid vanuseastmete kaupa Rahandusministeeriumile“, kus Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste koostöös töötati välja koolides kasutamiseks õpiväljundid erinevatele vanuseastmetele ning juhendmaterjalid õpetajatele, mis on abiks lastega rahatarkuse käsitlemisel.

rahatarkus

Õpiväljundid sisaldavad tulemusi selle kohta, mida peaks õppetöö tulemusena teadma ja oskama laps või nooruk rahatarkuse erinevatest tahkudest nii alushariduse, I, II ja III kooliastme lõpuks kui ka gümnaasiumiastme või kutsekeskhariduse lõppedes. Projekt viidi ellu arendusuuringuna ning olulise panuse andsid Eesti lasteaedade, koolide ja kutsekoolide õpetajad. 

Esimese sammuna sõnastati eelnevatest uuringutest ja definitsioonidest lähtudes rahatarkuse mõiste. Rahatarkus on teadmiste, oskuste ja käitumise kogum, mis on vajalik, et teha rahaasjades arukaid otsuseid, mis tagavad isikliku ja ühiskondliku heaolu. Projektis välja töötatud õpiväljundid avavad rahatarkuse eri tahke ning sisaldavad teadmisi rahast, rahatargast käitumisest, rahaasjade haldamisest ja finantsmaailmast, finantshoiakuid, oskusi raha kasutada ja rahaasju planeerida. 

Valminud õpiväljundid on uuenevate riiklike õppekavade valguses Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel õppeprotsesside kirjelduste koostamisel juba töösse võetud. 

Lisaks õpiväljunditele valmisid praktilised juhendmaterjalid õpetajatele:

Juhendmaterjalidest leiavad kasulikke soovitusi ka lapsevanemad ja teised huvilised.  

Õpetajate sõnul on rahaga seotud teemade õpetamine õpilaste jaoks huvitav, sest kõigil on rahaga mingi kokkupuude ja omad kogemused, mis muudab teema kaasahaaravamaks.

Mida õpetajad oluliseks pidasid?

Tallinna Ülikooli projektis osalenud õpetajate tagasiside põhjal saab öelda, et valminud õpiväljundeid ning juhendmaterjale väärtustatakse kõrgelt.

Uurimuses osalenud lasteaiaõpetajate hinnangul tuli õpiväljundite rakendamine välja loomulikult ning muutis rahatarkusega tegelemise lihtsaks. Lasteaiaõpetajate arvates andis õpiväljundite tabel võimaluse rahatarkuse mõtestamiseks tervikuna, sest kuigi varasemalt on teemaga küll tegeletud, ei ole seda siiski piisavalt teadvustatud ega eesmärgistatud.

I–III kooliastme õpetajad lisasid, et oluline on erinevate teemade lõimimine õppetöösse nii, et see oleks loomulik ja lastele eakohaselt arusaadav. Õpetajate sõnul on rahaga seotud teemade õpetamine õpilaste jaoks huvitav, sest kõigil on rahaga mingi kokkupuude ja omad kogemused, mis muudab teema kaasahaaravamaks.

Gümnaasiumi- ja kutsehariduse õpetajate sõnul panustatakse õpiväljundite saavutamisse hetkel üsna vähesel määral ning see jääb peeamiselt matemaatika ja ühiskonnaõpetuse tundidesse. Küll aga nägid uurimuses osalenud mitmete valdkondade õpetajad lisaks matemaatikale ja ühiskonnaõpetusele võimalusi õpiväljundite integreerimiseks ainekavadesse ning tõid välja, et teema järele on suur vajadus ning pidasid oluliseks, kui see saaks olema gümnaasiumiõppe ettevalmistuse üheks eesmärgiks.

Uuringu lõppraporti leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt


Projekti viis ellu Tallinna Ülikooli ja TalTechi ühismeeskond. Projekti juhtis Kairit Tammets (TLÜ DTI). Tallinna Ülikooli meeskonda kuulusid lisaks alushariduse valdkonnas Kaire Kollom (HTI), Kerstin Kööp (HTI) ja Evelyn Neudorf (HTI), põhihariduse valdkonnas Kaja Mädamürk (LTI, projekti analüütik-ekspert), Maile Käsper (HTI) ja Tiina Anspal (HTI) ning gümnaasiumi- ja kutsekeskhariduse valdkonnas Kadi Georg (HTI), Tiina Anspal, Sirje Rekkor (HTI) ja Krista Loogma (HTI). Rahatarkuse ekspertidena osalesid projektis Tallinna Tehnikaülikoolist Tõnn Talpsepp, Kristjan Liivamägi  ja Tarvo Vaarmets.

Mida projekt meeskonnaliikmetele andis?

"Eelnevalt olin rahatarkuse teemaga kursis läbi ajakirjanduse, kuid nüüd andis projektis osalemine rohkem mõtestatud teadmist ja avas rahatarkuse olemuse mitmetahulisemalt. Projekt võimaldas luua sisendit ning mõelda rohkem, et mida saaks ja peaks hariduses raha teemal käsitlema, et tulev põlvkond oleks veelgi enam “rahatark” kui eelnevad."
Evelyn Neudorf, Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika nooremlektor

"Mulle andis projekt suurepärase kogemuse teha kolleegida kahest ülikoolist koostööd haridustasemete üleselt ning õppisin seeläbi palju. Ja rahatargemaks sain ka!"
Kaire Kollom, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia lektor

"Tänu projektile sain teha koostööd toredate kolleegidega, kellega ma muidu igapäevaselt kokku ei puutu. Kuigi rahatarkusega seotud õppematerjale oli juba eelnevalt väga palju, siis loodud õpiväljundid ja nende sidumine õppematerjalidega aitavad loodetavasti kaasa rahatarkuse õpetamisele koolides. Kindlasti sain ka ise rahatargemaks ja õpin selle kohta veel edasi!"
Kaja Mädamürk, Tallinna Ülikooli käitumisteaduste andmeanalüüsi vanemteadur