Haridusblogi

Teel ennastjuhtiva õppija õpetamisel

Pelgulinna Gümnaasium soovib muuta õppimise põhimõtteid ja toetada õppijate oskust õppida, ning õpetajate oskust üha enam pöörata tähelepanu õpioskuste arendamisele ja õpetamisele.

Kirjutamine

Osaleme oma õpetajatega Tallinna Ülikooli poolt pakutavates sekkumisprogrammide koolitustes. Koolituspäev ülikoolis algas õpipädevustestide analüüsimise tutvustamisega. Saime ülevaate, kuidas õpilase uskumused, motivatsioon, mõtlemine ja tähelepanu mõjutavad õppimist. Samuti annavad õpipädevustestid õpetajale hea sisendi õppija jaoks õige ning ea- ja jõukohase õpistrateegia valimiseks ning kasutamiseks. Olulise mõttena minu enda jaoks jäi kõlama tavamõiste ja teadusmõiste vale kasutamine ja sellega seoses sageli õppijas õpihuvi vähenemine, kuna ei mõisteta asja sisu. Mõistmisega õppimine vajab aega ning õpetaja ülesandeks ongi eelkõige struktureeritud teadmistepagasi eesmärgipärane kasvatamine.

Pelgulinna Gümnaasiumi õpetajad tulid koolituspäevalt tagasi innustunult. Mõnedki neist (enamjaolt klassiõpetajad) kinnitasid, et sai meelde tuletatud vanu asju, mida praeguses õpetamisprotsessis kiputakse unustama või siis ei osata seda oma tunni üles ehitamisel ja eesmärgistamisel selgesõnaliselt välja tuua.

Mõlemad sekkumisprogrammid, "Me loeme" ja "Õpime mõttega", on tugevalt ennastjuhtivat õppijat toetavad. Mõlemas programmis on oluline osa õppijale oma tegevuste selgesõnalisel lahti seletamisel. Programm "Õpime mõttega" toetab teekonda efektiivsemaks õppimiseks. Toodi välja see, et õppija võiks olla aktiivne. Selleks tuleb teda motiveerida ning ei tohi kustutada tema uudishimust tulenevaid küsimusi. Õppija peab saama ise uurida, omandada eelteadmisi ning ei saa seejuures unustada õppimise motiive. Õppimine võiks olla mõnus pingutus.

Programm "Me loeme" pöörab tähelepanu funktsionaalse lugemisoskuse toetamisele ja eelkõige teksti mõistmisele, lähtudes neljast erinevast strateegiast. Oluline on õppijale õige meetodi valimine kas selgitamise, ennustamise, kokkuvõtte tegemise ja küsimuste moodustamise abil. Kuigi klassiõpetaja rakendab sageli erinevaid strateegiaid, siis sageli ei teadvustata seda süsteemselt ja ei räägita õppijale neid nn tavamõisteliselt lahti. Oleme optimistlikud ja loodame oma õppimise oskusi muuta!

Autor: Tiina Tiit, Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht