Hiljemalt nominaalkestuse eelviimasel semestril (osakoormusega õppes planeeritavale lõpetamisele eelneval semestril) kinnitatakse lõputöö teema ja juhendaja (sh kaasjuhendajad) ning juhendaja ja üliõpilane lepivad kokku lõputöö koostamise ajakava. Uuri oma instituudi kodulehelt või õppenõustajalt, millised on sinu eriala uurimisvaldkonnad ja -teemad ning juhendajad, kes antud teemadel üliõpilasi juhendavad. Kui õppejõu õpetamiskoormus on täidetud või lõputöö teema ei kattu õppejõu uurimisvaldkonnaga, on õppejõul õigus juhendamisest keelduda. 

Üliõpilase ülesanded lõputöö koostamisel on:
  • koostada uurimistöö tegevuskava, otsida ja läbi töötada teemakohane kirjandus ning vormistada uurimistöö tulemused korrektseks lõputööks;
  • esitada lõputöö osad juhendajale lugemiseks ja kommenteerimiseks vastavalt kokkulepitud tegevuskavale;
  • esitada üksuse poolt määratud tähtajaks nõuetekohaselt vormistatud lõputöö.
Juhendaja ülesanded on:
  • abistada üliõpilast teema valikul, uurimisprobleemi sõnastamisel, meetodite valikul, teemakohase kirjanduse ja muude allikate valikul ning teadusliku usaldusväärsuse tagamisel;
  • kooskõlastada uurimistöö tegevuskava, nõustada, juhendada ja konsulteerida üliõpilast uurimistöö tegemise protsessis selle kõikidel etappidel;
  • kontrollida uurimistöö vastavust sisulistele ja vormilistele nõuetele ning kinnitada allkirjaga nõuetele vastava lõputöö kaitsmisele lubamist.

 

Iga akadeemilise üksuse siseselt on määratud tähtaeg ja viis, kuidas üliõpilane oma lõputöö teema ja juhendaja kinnitama peab. Kuidas on kord sinu instituudis, saad uurida oma üksuse kodulehelt või õppenõustajalt. Akadeemilises kalendris määratud tähtajaks kinnitab instituudi  direktor korraldusega lõputöö teemad ja juhendajad ning üliõpilane saab korralduse kohta ÕISi teate ning näeb korraldust oma ÕISi töölaual Minu andmete all. 

 

Lõputöö teema ja juhendaja määratakse ühel õppetasemel üks kord. Kui üliõpilane langeb osakoormusesse ja hakkab oma õpingute eest tasuma, väljastatakse üliõpilasele juhendamistasu arve üks kord kahe semestri jooksul.

 

Kui juhendaja ja üliõpilase koostöös tekivad erimeelsused, on õigus koostöö lõpetada, esitades põhjendatud avaldus õppejuhile. 

 

Lõputöö kaitsmisele või lõpueksamile registreerimise tähtajad kuulutatakse välja akadeemilise üksuse poolt. Üliõpilane esitab enda ja juhendaja poolt (digi)allkirjastatud lõputöö ja registreerib end ÕISis lõputöö kaitsjaks või vastavalt instituudis kehtestatud korrale.

 

Vaata ÕIS-i juhendit lõputöö kaitsmisele/lõpueksami sooritamisele registreerimise kohta. 

 

Pärast lõputöö kaitsmiseks registreerimist on üliõpilasel võimalik taotleda enda nimekirjast kustutamist kuni üks päev enne lõputöö kaitsmise kuupäeva ainult põhjendatud erakorralisel juhul.

 

Kõik lõputööd esitatakse elektrooniliselt pdf-formaadis ning akadeemilise üksuse nõudel ka paberkandjal. Üliõpilane tõendab oma allkirjaga uurimistöö vastavust eetikanõuetele ning annab loa lõputöö reprodutseerimiseks, üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks plagiaadituvastussüsteemis andmeallikana. 

 

 

Üliõpilasel on lõputöö koostamise käigus võimalus kasutada viitamise korrektsuse kontrollimiseks plagiaadituvastussüsteemi. Kontrollimiseks laetakse lõputöö plagiaadituvastussüsteemi. OURIGINAL (eelnevalt URKUND) on plagiaadituvastusprogramm, mida õppejõud saavad kasutada nii iseenda kui tudengite tööde kontrollimiseks. Üliõpilane esitab töö õppejõule, kes saab selle plagiaadi kontrollimiseks OURIGINALi üles laadida. Plagiaadituvastusprogrammi kasutamise korraldust oma erialal kontrolli eriala lõputööde koostamise ja vormistamise juhendist. 

 

 

NB! Vaata oma instituudi kodulehelt eriala lõputööde koostamise ja vormistamise juhendeid

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut 
Digitehnoloogiate instituut

Haridusteaduste instituut

Humanitaarteaduste instituut

Loodus- ja terviseteaduste instituut
Ühiskonnateaduste instituut
Haapsalu Kolledž

 

Lõputöö kaitsmist ja lõpueksami sooritamist reguleerib õppekorralduseeskirja 7. peatükk. Loe lisa õppekorralduse eeskirjast!

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus
Kust ma näen, kelle poole võin juhendamisega seonduvalt oma üksuses pöörduda? Kõigis õppetegevusega seotud küsimustes pöördu alati esimesena oma õppenõustaja poole. Üldiselt on instituudi kodulehel välja toodud eriala uurimisvaldkonnad ja juhendajad, kes antud teemadel üliõpilasi juhendavad.