ELU projektides toimub õppimistegevus 6-8 liikmelistes meeskondades. ELU õppeaine peamiseks eesmärgiks on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja koostööoskuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist. Õppijad ei ole passiivsed vastuvõtjad, vaid õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse. ELU õppeaine loob üliõpilaste vahel sideme, kuna uute teadmiste loomine ja vastutus projekti edukuse ees lasub õppijatel. ELU projekti õppimistegevuste hulka kuulub: küsimuste küsimine, teistega arutamine, informatsiooni otsimine, millegi uue proovimine, tegevuste analüüsimine, reflekteerimine. Seega on projekti sisu kõrval oluline õppida probleemide lahendamise oskust, põhjendamisoskust, kriitilise mõtlemise oskust. 

ELU projektis osalemine on üliõpilasele võimalus:

 • katsetada uutmoodi ja ambitsioonikaid ideid;
 • teha koostööd erinevate ettevõtetega;
 • siduda erialaseid teadmisi erinevate valdkondadega;
 • otsida koos inspireerivate meeskonnakaaslastega lahendusi ühiskondlikele ideedele, probleemidele;
 • siduda ELU projekt lõputööga;
 • viia ellu oma projekti idee;
 • leida ELU kaaslased kogu eluks!

ELU õppeaine annab üliõpilasele päris projektitöö kogemuse ning laiapõhjalisemad teadmised tööturul läbi löömiseks. Lisaks teooriale annab ELU praktilised üldpädevused nagu meeskonnas töötamine, oskuslik ajaplaneerimine, ettevõtlikkus, sotsiaalne pädevus, loomingulisus jne. Lisaks meeskonna- ja projektitöökogemusele annab ELU kursus võimaluse uurida ja tegeleda ühiskondlike probleemidega ning seeläbi muuta oma kogukonda. Võimalus teha uurimistööd, mida saad siduda ka oma bakalaureuse- või magistritööga. 

Koostöise õppimise tähendus

Koostöine õppimine tähendab (Tamm, 2018):

 • positiivset vastastikust sõltumist: õppijad tajuvad oma seotust ning mõistavad, et eesmärkide saavutamiseks on oluline teha koostööd. Üks õppija ei saa saavutada oma eesmärke ilma, et teised õppijad oma eesmärgid saavutaksid.

 • individuaalset vastutust: koostööks on vaja iga grupiliikme panust. Iga õppija sooritust hinnatakse ka eraldi, kuid selle eesmärgiks on teada saada, keda on vaja rohkem õppimisel toetada ja julgustada. Oluline on kõikide õppijate edasijõudmine.

 • koostöö üle reflekteerimist: grupil tuleb analüüsida, kui efektiivsed oma tegevustes ja eesmärkide saavutamises oldi. Reflekteerimine soodustab edasist koostööd õppimisel.

Tamm, 2018 - https://sisu.ut.ee/opikasitus/õpetajakesksest-õppijakeskse-õpetamiseni

disainmõtlemine.jpeg

ELU projekti teostamise kohustuslikud tööd ja ajaline raamistik

ELU õppeaines on kuus kohustuslikku tööd, millele lisanduvad juhendaja(te) poolt määratud ülesanded. Kohustuslike tööde hulka kuuluvad:

 • Meeskonnatööna: (1) ELU projektile kursuseprogrammi koostamine; (2) projekti vahekokkuvõtte koostamine ja esitamine, (3) semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil osalemine, (4) ELU projekti postri koostamine, (5) ELU projekti tulemuste esitlemine.

 • Iseseisvatööna: (6) eneserefleksiooni koostamine meeskonna rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti.

ELU projekti teostamise ajaline raamistik: Screen Shot 2019-02-26 at 9.56.30.png

Kursuse olulised kuupäevad leiad ELU veebilehel olevast ELU kalendrist.

ELU õppeaine hindamine ja õpiväljundid

ELU õppeaine hindamine on mitteeristav ning arvestuse saamise eelduseks on kokkulepitud mahus ELU ainekaardil väljatoodud kohustuslike tööde ja projekti sisuliste tegevuste elluviimiseks vajalike tööde täitmine. Järgneval joonisel on väljatoodud kohustuslike tööde (KT) seos ELU õpiväljunditega (joonis 2). Neile lisanduvad juhendaja poolt antavad hindamisülesanded. ELU õppeaine kohustuslike tööde hindamiskriteeriumid on välja toodud kursuseprogrammis.

ELU kohustuslikud tööd ja nende vastavuse ELU õpiväljundite saavutamisele:

Screen Shot 2019-02-26 at 10.16.33.png

Üliõpilane:

 • ÕV 1. oskab luua seoseid ja analüüsida ELU projektis seatud eesmärke ja nende lahendusvõimalusi nii enda kui teiste erialade perspektiividest lähtudes;
 • ÕV 2. kasutab ELU projekti elluviimise käigus omandatud uusi erialaseid ja erialade vahelisi teadmisi ning tunneb ära nende rakendamisvõimalused;
 • ÕV 3. teab ja oskab rakendada projekti- ja meeskonnatöö toimimise põhimõtteid, sh rollide jaotamine, vastutuse võtmine, panustamine grupitöösse ning on omandanud ajajuhtimise oskused;
 • ÕV 4. analüüsib projekti edenemist ja selle tulemuslikkust, hinnates oma tegevusi kriitiliselt ja kavandades parendusmeetmeid;
 • ÕV 5. oskab eneserefleksioonis analüüsida oma ja teiste rolli ja vastutust projekti tegevuste ja eesmärkide elluviimisel.