Tallinna Ülikoolile seadusega pandud ülesanne on edendada teadusi ja kultuuri, osutada ühiskonnale vajalikke õppe- ja teadus- ning muul loometegevusel põhinevaid teenuseid. Avalik-õigusliku juriidilise isikuna on ülikool avaliku teabe valdajaks kogu oma tegevuse ulatuses. Meie dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on Teil võimalik tutvuda elektrooniliste dokumentidega, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

Teenuseid pakkudes koguneb meile ka isikuandmeid. Näiteks kui kirjutate meile, kandideerite meile tööle või tulete õppima. Teie kirjas/avalduses sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks ning teistele neid ei edasta. Meie üliõpilaste, õppurite, töötajate ja teiste lepingupartnerite isikuandmeid töötleme (sh edastame) vaid oma avaliku ülesande täitmise raames ja meiega sõlmitud lepingu ning ülikoolile pandud juriidilise kohustuse täitmiseks.

Teie isikuandmeid sisaldav teave, millele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt Teie eraelu, on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks ning sellele on kehtestatud juurdepääsupiirang. Oma sisemise töökorraldusega püüame tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Seepärast töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on eesmärgi saavutamiseks vajalikud ning võimaldame ligipääsu andmetele vaid neile ülikooli töötajatele, kes neid oma tööülesannete täitmiseks vajavad.
 
Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastab ülikool dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenevalt vastava dokumendi väljanõudmise õigus (kohtud, kohtutäiturid, politseiametnikud jt vastava pädevusega isikud).
Teil on õigus tutvuda andmetega, mida ülikoolis Teie kohta on kogutud ja õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Juhul, kui meil Teie andmete töötlemiseks enam seaduslikku alust ei ole, siis on Teil õigus nõuda ka andmete kasutamise piiramist ja kustutamist. Selleks esitage palun omakäeliselt või digiallkirjastatud taotlus (e-posti aadressile tlu@tlu.ee või postiaadressile Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, 10120 Tallinn). Taotlusele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul. Andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Teie taotluse võib jätta rahuldamata ainult seaduses ettenähtud erijuhtudel.

Kui Teil on küsimusi, palun saatke kiri meie andmekaitsespetsialistile aadressil  andmekaitsespetsialist@tlu.ee.

Meid külastades palume arvestada sellega, et ülikooli territooriumil ja hoonetes viibivate isikute ja ülikooli vara kaitseks kasutatakse ööpäevaringselt töötavat jälgimisseadmestikku. Andmeid säilitatakse 30 kalendripäeva ning õigustatud huvi korral saab nendega tutvuda, esitades taotluse e-postiaadressile tlu@tlu.ee.

 Kui leiate, et rikume isikuandmete töötlemisel Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 Tutvuge ka meie andmekaitsetingimustega.