Dokumentides sisalduvate isikuandmete kaitse

Teie isikuandmeid sisaldav teave on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

Isikuandmete kogumine

Eraisikuga peetav kirjavahetus registreeritakse ülikooli dokumendiregistris. Dokumendiregistris ei avalikustata isikuandmeid sisaldavaid dokumente. Registri avalikus vaates on näha saatja/saaja initsiaalid ning dokumendi pealkiri kujul, mis ei võimalda aimata täpsemat sisu. Kirjavahetus eraisikuga on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi esitab teabenõude Teie kirjavahetusega tutvumiseks, siis hindame, kas Teie poolt saadetu osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab see muud juurdepääsupiiranguga teavet.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks ning teistele ei väljastata. Kui Teile vastamiseks tuleb saata järelepärimisi teistele asutustele või isikutele, ei avaldata neile Teie isikuandmeid rohkem, kui vastamiseks vaja. Kui Teie pöördumisele vastamine on teise asutuse pädevuses, teavitame Teid sellest ja edastame pöördumise vastamiseks.

Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastab ülikool dokumente avaliku teabe seaduse alusel asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenevalt vastava dokumendi väljanõudmise õigus (kohtud, kohtutäiturid, politseiametnikud jt vastava pädevusega isikud).

Ülikooli tööle kandideerijad esitavad oma andmed, mis on vajalikud kandideerimiseks. Konkursile mittelubatute dokumente säilitatakse personaliosakonnas kuus kuud arvates dokumentide esitamise tähtajast.

Õigus oma andmetega tutvuda, nõuda ebaõigete andmete parandamist või andmete töötlemise lõpetamist

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida ülikoolis Teie kohta on kogutud ning õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks ei ole enam seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist, kustutamist või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist.

Kogutud isikuandmetega tutvumiseks, ebaõigete andmete parandamiseks või andmete töötlemise lõpetamiseks esitage palun omakäeliselt või digiallkirjastatud taotlus. Teie taotluse võib jätta rahuldamata ainult seaduses ettenähtud erijuhtudel.

Kogutud andmete säilitamine

Kirjavahetuses sisalduvaid andmeid säilitatakse viis aastat alates pöördumise esitamisest.

Ülikooli töötajate isikuandmeid säilitatakse kümme aastat alates töösuhte lõppemisest.

Üliõpilaste isikuandmeid säilitatakse viiskümmend aastat alates ülikooli lõpetamisest või eksmatrikuleerimisest.

Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse.

Videojälgimine

Turvameetmena võõraste isikuta põhjuseta tööruumidesse sisenemise takistamiseks ja ülikooli vara kaitseks kasutatakse ülikooli territooriumil ja hoonetes ööpäevaringselt töötavat jälgimisseadmestikku. Juurdepääs jälgimisseadmestikule on reaalajas infohalduritel ja turvatöötajatel, salvestistele haldusosakonna tehnikaspetsialistil. Salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva.