Teated

TLÜ tagab sügisel õpinguid alustavatele doktorantidele Eesti keskmise palga

Alates 2019/2020. õppeaastast Tallinna Ülikooli (TLÜ) sisse astunud doktorandid saavad taotleda TLÜ doktorandistipendiumit, mille suurus on 500 eurot kuus. Riikliku doktoranditoetuse määr on praegu 660 eurot. Koos TLÜ stipendiumiga tagab seega ülikool doktorandile sissetuleku vähemalt Eesti keskmise netopalga ulatuses ehk umbes 1160 eurot.

TLÜ

Sarnaselt riiklikule doktoranditoetusele makstakse stipendiumi vaid nominaalsel õppeajal (kokku kuni nelja aasta mahus ehk 48 kuud) ning doktorant peab ülikooli stipendiumi saamiseks õppima täiskoormusel.

TLÜ otsustas kehtestada stipendiumi, et doktorant ei peaks õpingute kõrvalt käima tööl ning saaks pühenduda doktoritööle. „Tallinna Ülikooli eelistus on pakkuda doktorantidele nooremteaduri ametikohta, et doktorante varasemast enam siduda ülikooli teadustöö ja uurimisrühmadega, kuid alati ei ole see võimalik, mistõttu pakume alternatiivina ka stipendiumi võimalust,“ täpsustab Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas.

Seega doktorant, kes töötab õpingute ajal ülikoolis nooremteadurina, TLÜ doktorandistipendiumit taotleda ei saa, sest ülikool maksab talle võrreldavas mahus palka doktoritööga seotud teadustööks. Kolmanda alternatiivse võimalusena näeme koostöölepingute alusel välja kuulutatavaid doktoriõppe kohti, kus vastavas mahus sissetuleku doktoritöö tegemiseks tagavad ülikoolivälised partnerid, lisab Niglas.

Keskmise palga muutumist arvesse võttes võib TLÜ järgnevatel aastatel stipendiumi korda uuendada ning summat tõsta, kuid mitte rohkem kui ühel korral aastas. Kui riik otsustab tõsta doktoranditoetuse määra Eesti keskmise palga tasemele või eraldada täiendavaid vahendeid kõigile doktorantidele nooremteaduri töökohtade pakkumiseks, pole ülikoolil täiendava stipendiumi maksmiseks enam vajadust.

Uue süsteemi käivitumine tuleneb 2018. aasta lõpul ülikooli senatis heaks kiidetud teadus- ja arendustegevuse strateegiast. Täiendavaid vahendeid selle meetme rakendamiseks on TLÜ planeerinud doktorantide suurema teadusprojektidesse kaasatuse ja teaduse baasfinantseerimise kasvu arvelt.

Stipendiumi maksmisega hakkab tegelema akadeemiline üksus, kellel on kohustus määrata doktorandistipendium kõigile doktorantidele, kes vastavad stipendiumi taotlemise tingimustele. Stipendiumi saavad taotleda ainult need doktorandid, kes astuvad Tallinna Ülikooli sisse alates 2019/2020. õppeaastast ning vastuvõtukomisjonidel lasub vastutus välja selgitada, kas doktoriõppe kandidaat on motiveeritud pühenduma täielikult doktoriõpingutele ja teadustööle. 

Tallinna Ülikooli 500 euro suuruse doktorandistipendiumi väljamaksmine toimub hiljemalt 25. kuupäeval sama kalendrikuu eest. Riiklik 660 euro suurune toetus makstakse samuti välja hiljemalt 25. kuupäeval. See annab doktorandile kindluse, et hiljemalt 25. kuupäevaks on talle laekunud kuu sissetulek.

TLÜ doktoriõppega saab tutvuda siin