Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine on välishindamine, mis viiakse läbi kas (1) korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse konkreetse valdkonna taseme hindamiseks või (2) sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.  Evalveerimist viib läbi Eesti Teadusagentuur (ETAG).

Korraline evalveerimine

Korralise evalveerimise käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taset võttes aluseks selle valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumid.

2017. aastal toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud teadus- ja arendustegevuse korraline evalveerimine TLÜ teadus- ja arendustegevuste valdkondade taseme hindamiseks. Evalveeriti lähtuvalt OECD Frascati Manuali teadusvaldkondade klassifikaatoritest, mille kuuest valdkonnast on TLÜs mahukalt esindatud  kolm: loodusteadused, sotsiaalteadused ning humanitaarteadused ja kunstid. Nimetatud valdkonnad evalveeriti 2017. a positiivselt seitsmeks aastaks. Vt haridus- ja teadusministri käskkiri; hindamiskomisjoni evalveerimisraport TLÜ loodusteadused; hindamiskomisjoni evalveerimisraport  TLÜ sotsiaalteadused; hindamiskomisjoni evalveerimisraport TLÜ humanitaarteadused ja kunstid.

 

Sihtevalveerimine

Sihtevalveerimisi korraldatakse kas teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks; või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks.  Sihtevalveerimise teema, osalejad, läbiviijad, täpsem korraldus ja oodatavad tulemused võivad olla erinevad iga sihtevalveerimise puhul ja need kinnitab haridus- ja teadusminister iga kord eraldi käskkirjaga.

Sihtevalveerimine on Tallinna Ülikooli valdkondadest toimunud: kasvatusteadustes 2013. aastal (vt kasvatusteaduste sihtevalveerimise raportit), õigusteadustes 2015. aastal (vt õigusteaduse sihtevalveerimise raportit) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogias 2015. aastal (vt IKT teaduste sihtevalveerimise raportit)