Eestis võivad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgkoolid. Kõrgkoolid, millel on õppe läbiviimise õigus, saavad tagasisidet kõrgkooli juhtimisele, toimimisele, õppe- ja teadustegevusele läbi institutsionaalse akrediteerimise ja temaatiliste hindamiste. Kuni 2019. aasta septembrini kuulus välishindamise süsteemi ka õppekavagruppide kvaliteedi hindamine.  

Kõrghariduse välishindamist  viib läbi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

EKKA andmebaasis on kajastatud kõigi kutse- ja kõrghariduses läbi viidud hindamiste tulemused.

Tallinna Ülikoolis läbi viidud hindamiste tulemused.

Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale.  Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul.

Tallinna Ülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2014. aastal. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu kinnitas otsuse Tallinna Ülikooli institutsionaalse akrediteerimise kohta järgnevaks seitsmeks aastaks 9. juunil 2014.

Vt EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsust

2019. aasta septembrist rakendus uus kõrghariduse välishindamise süsteem.  Kõrgkoole hinnatakse kaheteistkümne standardi lõikes. Hindamise keskmes on ülikooli põhiprotsessid – õppetegevus, teadus-, arendus- ja loometegevus ning ressursside juhtimine. Akrediteerimise raames hinnatakse valimipõhiselt ka teatud arvu õppekavasid.

TLÜ institutsionaalne akrediteerimine uue süsteemi järgi toimus 2021.aasta kevadel. Hindamise läbiviimiseks moodustas EKKA 12-liikmelise rahvusvahelise hindamiskomisjoni. Tulenevalt SARS-CoV-2 tingimustest toimus ülikooli hindamiskülastus virtuaalselt 15. -19.03.2021. Ekspertkomisjoni hindamisaruande põhjal otsustas EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 7. juunil 2021 akrediteerida Tallinna Ülikool seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega. 

Vt EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsust, TLÜ eneseanalüüsi aruannet ja hindamiskomisjoni aruannet siin.

 

Temaatiline hindamine

Temaatiline hindamine on osa uuest kõrghariduse välishindamise süsteemist. Hindamise eesmärk on arengute toetamine seniste hindamistulemuste põhjal ilmnenud parendusvaldkondades.

Tallinna Ülikool osales 2018. aastal läbi viidud piloothindamises “Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides”.