Ülikooli teated

Doktoritöö uuris rahvusvaheliste eesti perekondade keelepoliitikat

Humanitaarteaduste instituudi doktorant Colm James Doyle kaitses oma väitekirja, milles ta uuris Tallinnas elavate kaks- ja mitmekeelsete rahvusvaheliste perekondade keelepoliitikat. Uurimuses osalenud perekondades oli üks vanem eestlane ja teine välismaalane.

pere

Doyle selgitab, et perekonna keelepoliitikat võib mõista, kui pereliikmete keeleideoloogia ja veendumuste, nende keelekasutuse ning keeleoskuse haldamise kombinatsiooni – pereliikme püüdu ja pingutust kontrollida teiste liikmete keelekasutust.

Autor uuris 19 erineva keeletaustaga perekonda, keskendudes noorukitele ja noortele täiskasvanutele ning nende perede kogemusele, kus isa on välismaalane. Doyle'i väitekirjast selgus, et keele, mis ei ole ühiskonnas igapäevaselt kasutusel, ülekannet ja säilitamist soodustab keelepoliitika, mis väärtustab mitteühiskondlikku keelt ning tagab sellesse järjepideva sisendi. Samal ajal aga ei tohi see koormata lapsi ülemääraste vanemate ootuste ja nõudmistega.

Lisaks toetab keele ülekannet ja säilitamist sotsiolingvistiline keskkond. „Näiteks toetab mitte-eestlasest vanemat sama kultuuri ja keele kogukond või sotsiolingvistiline kontekst, kus tema emakeel on prestiižne ja kus selle kasutamist toetab haridussüsteem või atraktiivne meedia ja sotsiaalmeedia,“ kinnitab Doyle.

Uurimistööst selgus, et nii eesti keel kui ka võõrkeel ja kakskeelsus üldisemalt on peredes väärtustatud nii vanemate kui ka laste poolt ning perekonna keelepoliitikat kujundavad pigem kõik liikmed ehk see pole vanemate poolt lastele dikteeritud.

Doyle'i doktoritöö tulemused viitavad sellele, et Eesti sotsiolingvistiline keskkond sobib hästi Eestis ja mujal maailmas prestiižse võõrkeele ülekandeks. „Võib oletada, et (perekonna) keelepoliitika ja (sotsiolingvistilise) keskkonna koostoime oli ülitähtis selleks, et keelt, mida ühiskonnas igapäevaselt ei kõneleta, saaks edasi anda ja säilitada,“ lisab Doyle.

Colm James Doyle'i doktoritöö on üks vähestest Eestis ilmunud uurimustest, mis käsitleb rahvusvaheliste perekondade keelepoliitikat.

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorandi Colm James Doyle'i doktoritöö pealkiri on „Poliitika ja koht: Tallinnas elavate rahvusvaheliste eesti perekondade keelepoliitika“. Avalik kaitsmine toimus 9. juunil algusega kell 16. 

Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi professor Anna Verschik. Oponendid on Vilniuse Ülikooli professor Meilutė Ramonienė ja Memphise Ülikooli dotsent Lyn Wright. Väitekiri on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu veebikeskkonnas ETERA.