TLÜ erivajadusega üliõpilase stipendium on mõeldud raske või sügava puudega liikumis-, nägemis- või kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilastele. Stipendiumi saab taotleda üks kord õppeaastas, 15. veebruarist 1. märtsini.

Stipendiumi eesmärk on toetada nimetatud sihtrühma üliõpilaste õppimist tasemeõppes, lisaks juba olemasolevale võimalusele olla toetatud kohanduste ja eritingimuste kaudu.  

Erivajadus võib üliõpilasele kaasa tuua lisakulusid õpingutele ligipääsetavuses nii vaimselt kui füüsiliselt. Näiteks võid vajada mõnda tasulist teenus, abivahendit, õppekirjanduse kohandamist või spetsiaalset programmi, soovid minna õpirändele, vajad tasulist kursust või lisaõpet jms.

Taotlusvormil selgita, kuidas stipendium toetab Sinu õppimist. Lisakulusid tõendama ei pea.

Erivajadusega üliõpilase stipendiumi aluseks on vastav kord.

Stipendiumi on õigus taotleda alates esimesest õppeaastast üliõpilasel, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • omab SKA kehtivat tõendit raske ja sügava raskusastmega liikumis-, nägemis- või kuulmise kõrvalekalde kohta;
  • õpib kõrghariduse esimesel või teisel tasemel ning taotleb õppekava nominaalkestuse jooksul nominaalkestuse aastatele vastaval arvul kordadel. Näiteks õppides magistriõppekaval, mille nominaalkestus on 2 aastat, saab õppija stipendiumi taotleda ja saada kahel korral.
  • kelle kaalutud keskmise hinde (KKH) väärtus on vähemalt 2,000.

Stipendiumi määramine:

Esmane pingerida moodustub õppetulemuste alusel, võttes arvesse positivsele tulemuse sooritatud õppekava täitmise mahtu ja KKH. Pingerida moodustatakse nimetatud andmete korrutise alusel.

Enne taotluse esitamist kontrolli, kas sinu õpingukaardil on olemas kõik vajalikud õppetulemused. Kui märkad probleeme, siis pöördu õppenõustaja poole enne taotlemistähtaja lõppu.

Juhul kui õppetulemused jäävad võrdseks moodustatakse pingerida järgmisi kriteeriume arvestades:

  • õpingutele ligipääs nõuab pidevaid lisakulusid;
  • üliõpilane on koostöös erivajadusega üliõpilaste nõustajaga õppe eesmärkide saavutamiseks vajalikud kohandused läbi rääkinud;
  • üliõpilane on kogukondlikult või ühiskondlikult aktiivne

Kõikide andmete põhjal koostatud hinnangulehed vaatab üle komisjon ja määrab stipendiumi saajad hiljemalt 20. märtsiks. Väljamakse toimub märtsi jooksul.

Stipendiumi taotlemise protsessi vaata skeemilt.

Küsimuste korral pöördu erivajadusega üliõpilaste nõustaja poole.