ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja

euTallinna Ülikooli arengukava eesmärkide elluviimist toetab Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (ASTRA) meede, mille tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega nr 17  8. aprillil 2015
(seletuskiri).

Projekti "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja" põhieesmärgiks on tagada läbi fokusseerumise ülikooli konkurentsivõime kasv ning võimekus kujundada tarka eluviisi Eestis.

Eesmärkide saavutamiseks ülikool:

1.    suurendab teadus-, arendus- ja loometegevuse võimekust läbi teaduspõhistesse interdistsiplinaarsetesse fookusvaldkondadesse koondumise, struktuursete muudatuste ja juhtimismudeli muutmise;
2.    tagab kvaliteetse ning kaasaja väljakutsetele vastava kõrghariduse pakkumise, sealhulgas suurendab doktoriõppe efektiivsust ja kvaliteeti;
3.    teeb süsteemset koostööd avaliku, era- ja vabasektoriga, vastates seeläbi ühiskonna vajadustele ning kohandades organisatsioonina toimimist lähtuvalt vajadustest.

Tallinna Ülikool, kui targa eluviisi eestvedaja Eestis, koondab kompetentse viies fookusfaldkonnas ning arendab seeläbi teaduspõhiseid otsuseid tegevat ühiskonda ja suurendab teadustegevuse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Olulisel kohal on etteõtete ja organisatsioonidega koostöö arendamine, ülikooli strateegiline juhtimine ja head töökultuuri toetava juhtimismudeli juurutamine.Tagamaks tuleviku tööturule suunatud kõrgharidus on õppetegevuses suurendatud interdistsiplinaarsust (nt ELU ehk erialasid lõimiv uuendus) ning õppijate üldpädevuste arendamist.

Projekti periood on 01.01.2016-31.08.2023 ning projekti üldeelarve 6 407 771,48 eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi ning Eesti riigi toetus moodustab 6 087 381,99 eurot ja ülikooli omafinantseering 320 389,49 eurot.

Projektiga seotud küsimustele vastab ning lisainfot jagab strateegiabüroo arendusprojektide koordinaator Kairi Märk: kairi.mark@tlu.ee.

 Projekti rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.