Nii üliõpilasel, lõpetanutel kui ka õpingud katkestanud isikul on võimalik ülikoolist saada erinevaid dokumente õpingute kohta. Ülikool väljastab nii lõpudokumente kui nende duplikaate, tõendeid õppimise kohta või väljavõtet õpingutest. Vaata altpoolt täpsemalt, mida soovitud dokumendi saamiseks tegema peab.

Küsimuste korral pöördu oppeosakond@tlu.ee või 6409 131.

Üliõpilasele

Kui sul on vaja dokumenti, mis tõendaks, et sa oled Tallinna Ülikooli üliõpilane, siis selle saamiseks on kolm võimalust:

  • kui asutusele, kuhu sa soovid tõendi esitada, sobib digiallkirjastatud tõend, siis saad selle ise ÕISist digitempliga alla laadida. Tõendi leiad õppetulemuste juurest ja sinna on võimalik lisada ka õppetulemused ning õpiväljundid;
  • digitempliga tõendit on võimalik alla laadida ka edu.ee portaalist. Sellele tõendile kuvatakse ka finantseerimise, akadeemilise puhkuse, õppekava vahetamise ja nominaalse õppeaja lõpu kuupäeva info;
  • kui tõend peab olema paberkandjal pitsati ja allkirjaga või selle peale on vaja lisainfot, mida sul ise ÕISis tõendile lisada ei ole võimalik, siis väljastab tõendi õppenõustaja.

Lõpetanule

Lõpetanu saab lõpudokumendid (diplom ning eesti- ja ingliskeelne akadeemiline õiend) kätte kord aastas toimuval lõpuaktusel. Kui sul ei ole võimalik aktusel osaleda, siis

  • talvine lõpetaja saab ühe kuu jooksul lõpetamisest dokumendid kätte akadeemilisest üksusest, pärast kuu möödumist saab diplomi kätte õppeosakonnast;
  • suvine lõpetaja saab suve jooksul dokumendid kätte instituudist, õppeaasta alguses viiakse need lõpetajatele väljastamiseks õppeosakonda.

Diplom antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel. Diplomi saatmist on võimalik tellida ka tähitud kirjaga (hinnakirja ja avalduse vormi leiad altpoolt).

 

Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus haridustasemetele ja kõrgharidusastmetele Eesti Vabariigi haridussüsteemis määrusega saab tutvuda siin. Ülikool selle kohta tõendit ei väljasta, vajadusel võib pöörduda ENIC/NARIC Keskuse poole.

Enne 2004. aastat lõpetatud hariduse haridusportaalis kajastamiseks tuleb alates 20.08.1991 lõpetatud hariduse korral saata vabas vormis allkirjastatud avaldus oppeosakond@tlu.ee. Enne seda lõpetatud hariduste sisestamise ja hindamisega tegeleb ENIC/NARIC Keskus. Pärast info sisestamist on seda võimalik näha edu.ee portaalis.

Duplikaadi taotlemine

Kui diplom või akadeemiline õiend on hävinud või kadunud, siis tuleb taotleda duplikaati. Duplikaadi taotleja esitab Tallinna Ülikooli rektorile (oppeosakond@tlu.ee või ruumi T-213) taotluse, kirjeldades ära taotluse põhjuse. Duplikaadi taotlusele tuleb lisada algdokument, kui see on olemas, kuid rikutud. Duplikaadi väljaandmise kulud õppeasutuse määratud summa ulatuses kannab duplikaadi taotleja, v.a. juhul, kui algdokument on vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt.

Diplomi duplikaat vormistatakse kehtival diplomi plangil, mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna “DUPLIKAAT”. Enne 1. juunit 2002. a Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi duplikaat vormistatkse A4-formaadis hallile turvaelementidega duplikaadi plangile. Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, algdokumendi number, väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. 

Avalduse dokumendi duplikaadi taotlemiseks leiat siit. Palume märkida avaldusele, kas soovite diplomit, eestikeelset akadeemilist õiendit või ingliskeelset diploma supplementi (kui see originaalis on väljastatud).

Ülikooli poolt kehtestatud tasumäärad leiad siit. Lisaks ülikooli kehtestatud tasudele tuleb duplikaadi taotlemisel tasuda riigilõiv. Arved saadetakse avalduses esitatud e-mailile.

Avalduse dokumentide postiga saatmiseks leiad siit.

Lõpudokumentide kinnitamine

Kui sa kandideerid asutusse (ülikooli, töökohale vms), mis nõuab diplomi kinnitatud koopiat, siis saada lõpudokumentide skännid meilile oppeosakond@tlu.ee. Soovi korral võid koopiad kohale tuua (T-213). Ülikoolil ei ole lõpudokumentide koopiaid.

Koopiaid (skänne) on võimalik kinnitada digiallkirjaga (sobib esitamiseks Eestis) või pitsatiga paberkandjal, mis sobib välismaale saatmiseks. Ülikool saab kinnitatud dokumendid lihtpostiga vajalikku asutusse edasi saata.

Eksmatrikuleeritule

Kui sul on õpingud pooleli jäänud ning sa vajad väljavõtet õpingute kohta, siis sellise dokumendi väljastab õppeosakond. Tõendi saamiseks kirjuta oppeosakond@tlu.ee, kindlasti märgi ära nimi (õpingute ajal) ja eriala. Tõendit on võimalik saada digiallkirjaga või paberkandjal eesti või inglise keeles.