1. Kas avatud akadeemiasse peab kandideerima? Kas avatud akadeemia kaudu õppimiseks peab olema keskharidus?

Avatud õpe on küll tasemeõppeaine õppimine täiendusõppe eesmärgil, aga õppimiseks pole vaja kandideerida ega sooritada sisseastumiseksameid. Piiranguks võib olla õpperühma suurus või konkreetse õppeaine eeltingimuste täitmine (näiteks informaatikas IFI koodiga praktilistes ainetes ja Lääne-Euroopa keeltes).

Keskharidus peaks olema bakalaureuse taseme aineid õppides, bakalaureusetase magistriõppe aineid õppides ning magistri tasemel haridus doktoriõppe aineid õppides. Avatud õppes õppimisele ei ole takistuseks, kui on sooritamata mingi riigieksam. Keelekursusustel võivad osaleda ka keskkooli õpilased.

2. Mida saab õppida?

Avatud õpe on hea võimalus mikrokraadi programmis osalemiseks, kõrvaleriala omandamiseks. Valida võib õppeaineid bakalaureuseõppe või magistriõppe õppekavast. Magistriõppe ainete valimiseks peab olema omandatud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Valida saab ka doktoriõppe aineid ja selleks peab olema omandatud magistrikraad või sellele vastav haridustase.

Kõrvaleriala (48 ainepunkti) läbimisel omandatud teadmisi ja oskusi saab rakendada sel erialal töötamiseks ja õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Kõrvaleriala omandamiseks läheb vähemalt 2 õppeaastat.

Lisaks võib otsida aineid õppeainete kataloogist, mille leiab õppeinfosüsteemist ÕIS, valides vasakust menüüst Õppeained ja sisestades otsingusse väärtuseks huvi pakkuva märksõna või õppeaine koodi.

Kaks nädalat semestri algusest on tähtaeg, mil kinnitatakse õppijate nimekirjad. Võib juhtuda, et mingis aines kustutatakse õppidasoovija nimekirjast. Põhjus võib olla õppijakohtade piirarvu ületamine (näiteks IFI, BF või LC koodiga ained), eeltingimuste mittetäitmine (eriti LC või BF koodiga ainetes). Sama kehtib ka PSP või PSO aga ka TSK, TST jt koodiga ainetes - kõigil juhtudel vaadatakse üle avalduses toodud õppimissoovid ja aktsepteerimine sõltub eelduste olemasolust, aine spetsiifikast, ruumi võimalustest lisaõppijaid kaasata või õpetamisvõimekusest. Kui ülikoolil ei ole võimalik võimaldada kursustel osalemist avatud akadeemia kaudu, antakse sellest taotlejate teada. Loodame mõistvale suhtumisele.

3. Kuidas leida õppeaine toimumise aega ja kohta?

Õppeained on tunniplaanis hiljemalt 2 nädalat enne semestri algust. Tunniplaanidega on võimalik tutvuda tunniplaanisüsteemis ASIO. Vaadata saab nii kõrvalainete ja kõrvalerialade tunniplaane kui ka sisestada otsingusse õppeaine nimetuse või koodi.

​​​​​​4. Mis dokumendid tuleb esitada?

Avatud õppes õppimiseks tuleb täita avaldus veebis (ÕIS2 avalehelt vasakus menüüs valides Esita avaldus avatud akadeemias õppimiseks). Seda tuleb teha enne iga semestri algust.

5. Mis toimub pärast avalduse saatmist?

Avaldus laekub avatud õppe peaspetsialistile ja selle kohta tuleb e-kiri. Kui õppeleping on sõlmitud, siis tuleb uus e-kiri, milles on juhis, kuidas õppeinfosüsteemi kasutajaks saada. Lähiõppesse (loengusse, tundi jmt) tuleb kohale minna vastavalt tunniplaanile juba enne arve saamist. Kuni kaks nädalat semestri algusest on võimalik teha valitud ainetes muutusi, st kustutada mingit valitud ainet või asendada teise ainega. Aineid lisada on võimalik ka hiljem, näiteks teise perioodi, st semestri keskel algavaid aineid. Selleks tuleb kirjutada oma soovist avatudope@tlu.ee

6. Kuidas toimub maksmine?

Maksta tuleb semestri kaupa: ainepunkti maht korrutatuna vastava ainepunkti hinnaga. Arve tekib kõigepealt õppeinfosüsteemi ja selle kohta tuleb teade e-kirjana. Arve saab saata e-postiga, kui õppeinfosüsteemist ise seda kätte ei saa. Arve tuleb tasuda sellel olevaks tähtajaks Tallinna Ülikooli arvelduskontole.

Kui otsustad õpingutest loobuda või sa ei saa muul põhjusel õppima asuda, siis tuleb sellest kindlasti teada anda aadressil avatudope@tlu.ee

7. Kas on võimalik õppelaenu või ravikindlustust taotleda?

Avatud õppes õppijal pole üliõpilase staatust (see tähendab, et õppija pole märgitud Eesti hariduse infosüsteemi EHIS) ja seetõttu ei saa õppelaenu ega ravikindlustust taotleda.

8. Kas avatud akadeemias õppides on õigus õppepuhkusele töölt?

Töötajal on õigus saada koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, sellest 20 kalendripäeva eest makstakse keskmist palka. Tõendi õppimise kohta on saab avatud akadeemiast, saates e-kirja avatudope@tlu.ee pärast seda, kui semestri õppeained on deklareeritud. 

9. Kelle käest saab nõu ja abi, kui õpingute jooksul tekib küsimusi?

Kui küsimusi tekitab õpingutega seotud asjaajamine (ainetesse ja eksamile registreerimine, arve maksmine, dokumentide saamine), siis tuleb pöörduda avatud õppe spetsialist poole e-kirjaga avatudope@tlu.ee või telefonitsi 6409139.

Kui küsimus on õpingute sisu ja eksamile registreerimise kohta, siis asjakohase vastuse saab kiiremini õppenõustaja poole pöördudes.