sotsioloogia

Sotsioloogia PhD

Sotsioloogia tegeleb ühiskonnaga, inimeste tegude ja nende tagajärgedega. Ootame õppima inimesi, kel on huvi ümbritseva maailma vastu ja kes soovivad omandada teadmisi, et osata mõista ja analüüsida inimestevahelisi suhteid ning kultuuri ja ühiskonnastruktuure.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 1 doktorant-nooremteadur; 1 doktorant üliõpilane

 

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)
Õppeteenustasu: tasuta õpe
Õppetöö keel: eesti keel, inglise keel
Vastuvõtu valdkond: sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Antav kraad: filosoofiadoktor (sotsioloogia)

Tutvu õppekavaga

Õppekava eesmärgid:

 • luua eeldused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks sotsioloogia erialal;
 • toetada teadmiste ja oskuste omandamist tegutsemaks iseseisva erialase eksperdina;
 • luua eeldused iseseisvaks rahvusvahelise väljundiga akadeemiliseks tööks õppejõu ja teadustöötajana ülikoolis või teadusasutuses.

Õppekava õpiväljundid:

 • omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet sotsioloogia uurimissuundadest, -meetoditest ja teoreetilistest alustest;
 • orienteerub sotsioloogia-alases teaduskirjanduses, oskab leida vajalikku informatsiooni, oskab seda kriitiliselt hinnata, analüüsida, sünteesida;
 • oskab planeerida ja korraldada rahvusvahelist erialast teadus- ja arendustegevust lähtuvalt ISA (International Sociological Assocciation) eetikakoodi põhimõtetest ning kriitiliselt analüüsida ja hinnata selle tulemusi;
 • suudab osaleda rahvusvahelises erialases ja ühiskondlikus diskussioonis, esitada oma teadustulemusi argumenteeritult ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse;
 • oskab ühiskonnakriitiliselt analüüsida valitsevaid norme;
 • omab pädevusi töötamiseks teadurina, õppejõuna, eksperdina.

Keda ootame õppima?

Eeldame magistrikraadi sotsiaalteadustes või sellele vastava ülikoolidiplomi olemasolu. Kasuks tulevad eelnevad sotsioloogiaõpingud ja uurimismeetodite valdamine või huvi nende vastu.

Doktoriõppe konkursid on avatud täiskoormusega õppeks. Et tagada võimalus doktoritööle pühendumiseks, eeldame kõigilt 2024/25 õppeaastal vastuvõetud doktorantidelt nooremteadurina tööleasumist 1,0 koormusega Ühiskonnateaduste instituudis.

 

Miks tulla meile õppima?

 • Õppekava tugineb Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi akadeemilisele personalile, võimaldades kaasata juhendajate ja konsultantidena kõrge kvalifikatsiooniga sotsioloogia valdkonna teadlasi.
 • Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudis on kolm rahvusvaheliselt evalveeritud teadussuunda, doktorandid on kaasatud teadusgrantide ja rahvusvaheliste projektide täitmisse.
 • RASI on uurinud Eesti ühiskonna mitmesuguseid valdkondi nagu näiteks elustiilid või sotsiaalne kihistumine ja osalenud rahvusvahelistes uuringutes koos maailma teiste teadusasutustega, kasutades uurimuste tegemisel nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid uurimismeetodeid.
 • Valdkonna teadlastel on laialdased rahvusvahelised sidemed, teadustöö kogemuste omandamiseks on võimalik osaleda konverentsidel, seminaridel, suvekoolides ning õppida Erasmus programmi raames välisülikoolides.
 • Õppekava on paindlik ja võimaldab igal doktorandil koostöös juhendajaga korraldada oma õpinguid ning valida uurimistemaatikaga sobiv ettevalmistus.
 • Doktoriõppekava alusel koostatakse igale doktorandile individuaalplaan, mis arvestab ka töölkäimise vajadust;
 • Teistelt erialadelt tulnutele on loodud tasandusmoodul, mis võimaldab sujuvat sisseelamist;
 • Õppekava on akrediteeritud.

Karjäärivõimalused

Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel teadlastena, õppejõududena ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides.

Vastuvõtutingimused

Ootame kandidaate, keda huvitab ühiskonna uurimine, mis haakub sotsioloogiliste teemadega laiemas tähenduses. Uurimisplaanid võivad seostuda sotsiaalse õigluse, jätkusuutlikkuse, ebavõrdsuse, kultuuriliste erinevuste, soo ja seksuaalse, rahvuse ning teiste teemadega.  

Oodatud on doktoritöö kavandid erinevatel teemadel, mis kasutavad kvalitatiivseid, kvantitatiivseid või kombineeritud meetodeid. Esitada võib ka teoreetilisele analüüsile keskenduvaid kavandeid. 

Kandidaate hinnatakse alltoodud kriteeriumitest lähtuvalt, kuid samade näitajate puhul võib komisjon eelistada prioriteetsetel teemadel planeeritavaid uurimusi. Hindamisel võetakse arvesse kandidaatide potentsiaali panustada sotsioloogia suuna õppetöösse.

2024/25. õppeaasta vastuvõtu prioriteetsed teemad:

1. Töö ja haridus

2. Elutee uuringud

3. Eristumine ja kaasamine

Loe teemade kohta lähemalt

Sisseastumiste ajakava

Sotsioloogia õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

 • Kandideerimiseks on vajalik potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud ja juhendaja poolt allkirjastatud doktoritöö kava.
 • Vastuvõtueksam on intervjuu doktoritöö kava teemadel, doktoriõppe kandidaadi ilmunud publikatsioonide hindamine, doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taseme hindamine. 

Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu):   

 • doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada        
 • töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid  
 • lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega
 • andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted
 • tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid
 • doktoritöö kavandi tööplaanis tuleks kirjeldada ka oma vöimalikku panust sotsioloogia suuna õppetöösse

Hindamiskriteeriumid:

Doktoritöö kavandi (40%) eest on võimalik saada maksimaalselt 40 p, mis jagunevad järgnevalt:

 • teema aktuaalsus, uurimisprobleemi uudsus ja olulisus (max 10 p);
 • valitud teoreetilise ja metodoloogilise raamistiku põhjendatus ja seos ühiskonnateaduste instituudi teadus- ja arendustegevusega (max 10 p);
 • uurimisplaani selgus (max 10 p);
 • uurimuse teostatavus ühiskonnateaduste instituudis (max 10 p).

Intervjuu (60%) eest saab maksimaalselt 60 p. Intervjuu hindamiskriteeriumid:

 • kandidaadi orienteerumine sotsioloogia põhiseisukohtades/aktuaalsetes probleemides (max 10 p);
 • motivatsioon doktoriõpinguteks/lõpetamiseks (max 10 p);
 • valmisolek tööks ülikoolis nooremteadurina (max 10 p);
 • varasema õppe- ja töökogemuse seotus sotsioloogia teadus-arendusprojektiga (max 10 p);
 • suutlikkus põhjendada doktoritöö kavandis tehtud valikuid (max 10 p);
 • suhtlemis- ja väljendusoskus (max 10 p).

Juhendajate kontaktid on leitavad: https://www.tlu.ee/yti/kontaktid

Juhendajate uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda: https://www.etis.ee

Võta ühendust!

Õppenõustaja:

Triin Vendik

E-post: yti-ope@tlu.ee
Telefon: 6409 452

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee