1. Tallinna Ülikoolil on kohustus üle kanda välisõppes läbitud ainekursused tuginedes üliõpilase Learning Agreement'i viimases versioonis kokku lepitud välisõppe õppeplaanile.

2. Ainepunktide ülekandmiseks esitab üliõpilane ÕIS-is avalduse. ÕIS-i avaldusele lisab üliõpilane koopia välisõpingute õppetulemustest (Transcript of Records) ning kui õppetulemused ei ole eesti ega inglise keeles, siis ka kinnitatud tõlke. Õppetulemuste originaali esitab üliõpilane oma akadeemilisse üksusesse. Vt juhend VÕTA taotluse esitamine ÕIS-is (välisaine ülekandmine, lk 2)

3. Ainepunktide ülekandmise avaldus tuleb esitada ÕIS-is hiljemalt kuu aega enne sügis- või kevadsemestri vahenädala algust. Kui välismaal läbitud ainekursus lõppes enne Tallinna Ülikooli semestri lõppu, siis kantakse õppetulemus üle samasse semestrisse. Kui välisülikooli ainekursus lõppes peale Tallinna Ülikooli semestri lõppu, kantakse õppetulemus üle järgmisesse, st algavasse semestrisse. 

4. Juhul, kui üliõpilane tuleb välisõpingutelt tagasi peale kevadsemestrit ning õppetulemused ei ole välisülikoolist TLÜ-sse saabunud sügissemestri eelnädalaks, tuleb üliõpilasel ühendust võtta õppenõustajaga ja paluda pikendust õppekoormuse määramisel, vastasel juhul võib üliõpilane langeda osakoormusesse või peab hakkama õppekulusid hüvitama.

5. Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra (kahe välisõppes viibitud semestri ja vähemalt 30 EAP mahus õppekavajärgse aine ülekandmise puhul pikeneb nominaalõpingute kestus ühe aasta võrra). Nominaalaja pikendamiseks/nominaalaja pikenduse saamise aluseks on ainepunktide ülekandmise avaldus, mis on esitatud ÕIS-is hiljemalt välisõpingutele järgneva semestri vahenädalaks. 

6. Välisõppes õpitud ainekursuste tulemuseks märgitakse ÕIS-is arvestatud ehk P, st kantakse üle ainepunktid, aga mitte hinded. Seega ei mõjuta välisõppe tulemused üliõpilase kaalutud keskmist hinnet. 

NB!  Alates 2020/2021 kevadsemestrist ei ole VÕTA-avalduse tegemine üliõpilase ülesanne.