1. Tallinna Ülikoolis on kohustus üle kanda välisõppes läbitud ainekursused, tuginedes üliõpilase Learning Agreementi viimases versioonis kokku lepitud välisõppe õppeplaanile.

2. Kui üliõpilane on lõpetanud välisõpingud ning esitanud välisõppe peaspetsialistile aruandlusdokumendid (sh hinnetelehe), tuleb üliõpilasel kahe nädala jooksul ÕIS-is ära täita olemasolev VÕTA-avaldus ning lisada koopia õppetulemustest välisülikoolis (Transcript of Records) ning kui õppetulemused ei ole eesti ega inglise keeles, siis ka kinnitatud tõlge. (NB! VÕTA-avaldus algatatakse ÕIS-is juba välisõppesse siirdumisel, seega tuleb täita juba olemasolevat avaldust, mille leiad ÕIS-ist dokumentide alt: Avaldused > VÕTA-välisaine.)  Õppetulemuste originaali esitab üliõpilane oma akadeemilisse üksusesse. Vt juhend VÕTA taotluse esitamine ÕIS-is (välisaine ülekandmine, lk 2, alates punkt 3)

3. Ainepunktide ülekandmise avaldus tuleb täita ÕIS-is kahe nädala jooksul pärast aruandlusdokumentide esitamist, kuid mitte hiljem kui kuu aega enne sügis- või kevadsemestri vahenädala algust. Kui välismaal läbitud ainekursus lõppes enne Tallinna Ülikooli semestri lõppu, siis kantakse õppetulemus üle samasse semestrisse. Kui välisülikooli ainekursus lõppes peale Tallinna Ülikooli semestri lõppu, kantakse õppetulemus üle järgmisesse, st algavasse semestrisse. 

4. Juhul, kui üliõpilane tuleb välisõpingutelt tagasi peale kevadsemestrit ning õppetulemused ei ole välisülikoolist TLÜ-sse saabunud sügissemestri eelnädalaks, tuleb üliõpilasel ühendust võtta õppenõustajaga ja paluda pikendust õppekoormuse määramisel, vastasel juhul võib üliõpilane langeda osakoormusesse või peab hakkama õppekulusid hüvitama.

5. Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra (kahe välisõppes viibitud semestri ja vähemalt 30 EAP mahus õppekavajärgse aine ülekandmise puhul pikeneb nominaalõpingute kestus ühe aasta võrra). Nominaalaja pikendamiseks/nominaalaja pikenduse saamise aluseks on ainepunktide ülekandmise avaldus, mis on esitatud ÕIS-is hiljemalt välisõpingutele järgneva semestri vahenädalaks. 

6. Välisõppes õpitud ainekursuste tulemuseks märgitakse ÕIS-is arvestatud ehk P, st kantakse üle ainepunktid, aga mitte hinded. Seega ei mõjuta välisõppe tulemused üliõpilase kaalutud keskmist hinnet.