Kunstiõpetaja kaanefoto

Kunstiõpetaja

Ühisõppekava aitab kujundada loovust väärtustavat ühiskonda, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ja luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks. Kunstiõpetaja õppekava soodustab kultuuridevahelise dialoogi edendamist ja teenib ka ühise kultuuriruumi loomise eesmärki.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 13

Õppevorm Sessioonõpe

3. juunil 2024 toimub Kunstiõpetaja infotund. 

Kell 15.30 minituur EKAs -- TASE näitusest ja igapäevasest õppekeskkonnast. 

Kell 16.00 infotund Zoomis (https://zoom.us/j/98405234829?pwd=SDNOd01iMndzcStrQWVVVExTVW05UT09) ja kohapeal (D-413, EKA). Õppekava juhid Anneli Porri (EKA) ja Helen Arov (TLÜ) tutvustavad õppekava, sisseastumise tingimusi ja vastavad küsimustele.

 

Tulles vastu meie vilistlaste ja tudengite tagasisidele ja soovidele oleme õppe viinud üle osakoormusele ja kolmele õppeaastale. Soovime sellega toetada töötavate tudengite toimetulekut ning kujundada eeldused sisukamalt õppe läbimiseks ja pedagoogiliste pädevuste kujundamiseks.

2016. aastast on avatud Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühine kunstiõpetaja magistriõppekava.

Ühisõppekavas on eesmärkide saavutamiseks seotud olulised valdkonnad, nagu kaasaegsed kunsti- ja kultuuriprotsessid, uuendused hariduses, digipädevused, keskkonnatemaatika ja poliitika, mis, integreerituna ainetesse, kujundavad kaasaegse kunstiõpetaja teadmisi ja oskusi. Lisaks sisaldavad ained veel individuaalseks ja sotsiaalseks arenguks ning loovuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks vajalikke komponente. Praktilised kursused süvendatud kunstiainetes on valdavalt projektide vormis, mis soodustavad koostööd.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima otsiva vaimuga loomingulisi inimesi, kellel on valmisolek piire ületavateks väljakutseteks - kunstiprotsesside mõtestamiseks, seoste nägemiseks ja loomiseks, ideede genereerimiseks, erinevate kunstikeelte lugemiseks ja kommunikeerimiseks, moodsate tehnoloogiate kasutamiseks. Oluline on soov end tulevikus näha kunsti mõtestaja, tõlkija ning jagajana. Ootame ka praeguseid kunstiõpetajaid enesetäienduseks ja kutsestandardile vastava kvalifikatsiooni omandamiseks.

Miks tulla meile õppima?

Õppekava lõpetanu hakkab osalema olulises ühiskonna hoiakuid kujundavas protsessis, sealhulgas kunsti kui kõiki elu tahke peegeldava valdkonna osatähtsuse mõistmise ja tähtsustamise ning loovuse kui individuaalse edukuse alusepanija arendamise protsessis.

Õppija omandab avara valiku seostatud teadmisi ja oskusi kunstiteooriates ja -praktikas, psühholoogias, haridusteadustes, humanitaarias, kommunikatsioonis, IT-s.

Kunstiõpetaja ühisõppekavas on kombineeritud Tallinna Ülikoolile ja Eesti Kunstiakadeemiale omased tugevused - Tallinna Ülikooli uuenduslikud kasvatusteadused, erialadidaktika ja suure ülikooli mitmekesisus ning Eesti Kunstiakadeemia loominguline keskkond ja individuaalne lähenemine. Üliõpilane on mõlema kooli nimekirjas ja saab õppekava lõpetades mõlema ülikooli diplomi.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Meil on multifunktsionaalsed stuudiod, loominguline keskkond, kaasaegsed arvutiklassid. Lisaks läbitakse õppekava raames praktikaid nii üldhariduskooli erinevatel õppeastmetel kui ka huvikoolis ja muuseumis.  

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppe kestus on 3 aastat, mis tähendab tavapärasest 30 EAP-st väiksemat semestrikoormust ühes õppesemestris. Õpe toimub iganädalaselt neljapäevast laupäevani. Pikemad praktikaperioodid toimuvad individuaalse tunniplaani alusel.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Kunstiõpetuse didaktika I, II & III; Disaini- ja ruumiõppe didaktika; Jätkusuutlikkus praktikas; Kunstiajalugu ja -teooria; Aktuaalsed ja kriitilised küsimused kunstiõppes; Visuaalkultuur, kommunikatsioon ja digitaalsed tehnoloogiad kunstiõppes; Kunstididaktiline loovprojekt. 

Tutvu õppekavaga ÕISis

Vastuvõtt

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad kunstiõpetuse, kunsti või muul kunstiga seotud erialal või sellele vastav ettevalmistuse tase. Vastuvõtueksam koosneb digitaalsest sisseastumisportfooliost (sisaldab motivatsioonikirja, magistritöö kavandit, CVd, loomingulist portfooliot) ja vestlusest.

Vastuvõtueksamil hinnatakse kolme osa:

 • magistritöö projekti (25%), CV, motivatsioonikirja ja loomingulise portfoolio esitamist (25%);
 • vestlust (50%).

Sisseastumisportfoolio

Sisseastumisportfoolio on vormistatud ühe PDF-dokumendina, mis sisaldab:

 • motivatsioonikirja;
 • magistritöö projekti (kuni 2 lk, kavandatava töö teema kirjeldus, sõnastatud uurimisprobleem ja -eesmärk ning peamised allikad);
 • elulookirjeldust (CV);
 • loominguliste tööde näiteid või linki veebiportfooliole.

Sisseastumsiportfoolio (PDF) esitatakse koos avalduse ja muude dokumentidega SAISis.

Motivatsioonikirjast saab vastuvõtukomisjon esmase pildi kandidaadi motivatsioonist ja ootustest õppima asumisel ning senistest sisulistest kokkupuudetest kunstiharidusega. CV ja loominguline portfoolio aitab esile tuua kandidaadi varasemat hariduslikku tausta, pädevusi ja õpetamisega seotud kogemusi. Magistritöö projektis hinnatakse teema kirjelduse ja uurimisprobleemi avamise selgust ja põhjalikkust, uurimisküsimuse selgust ja asjakohasust ning peamiste allikate loetelu ammendavust. Oluline on näidata akadeemilise mõtlemise võimekust.

Intervjuu

Intervjuul hinnatakse sisseastuja arusaama haridusest ja kunstist, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil, eelnevat loomingulist tegevust, valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse ning sobivust kunstiõpetaja tööks. Vestlusel keskendume sisseastuja varasema õppimis- ja õpetamiskogemuse mõtestamisele, õpetajarolli avamisele, seosele kunstiga ning kaasaegse kunsti ja kultuuri tundmisele. Hea ettevalmistuse vestluseks annab erinevate haridusalaste käsiraamatute lugemine, magistriprojekti aitab arendada erialaste teadusartiklite läbitöötamine. Kunsti- ja kultuurimaailmas orienteerumist toetab näituste külastamine, kunsti- ja kultuurimeedia jälgimine.

Erioskused

Eeldame, et kandideerijal on eesti keeles vähemalt B1 tase ning ühes võõrkeeles (soovituslikult inglise keeles) A2 tase.
 

Eksamil on võimalik kokku saada 100 punkti: 

 1. magistritöö projekt 25 punkti; 
 2. CV, motivatsioonikiri ja loominguline portfoolio 25 punkti; 
 3. vestlus 50 punkti.

Täpse vestluse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami info

Kuhu edasi?

TLÜ ja EKA kunstiõpetaja ühisõppekava vilistlasi

Anna Kõuhkna, Krõõt Nõmmela-Mehide, Liina Oja, Carol Pahk, Liina Raidoja, Eva Liisa Sepp, Zhanna Toht, Kertu Tort, Ivo Visak, Merle Vingerfeld, Maris Valdmets jt. 

Varasemaid TLÜ kunstiõpetuse õppetooli vilistlasi

Aarne Vahtra, Hans Gabral, Jüri Kerem, Heiki Ernits, Rita Kroon, Tiina Meeri, Vadim Fomitšev, Jüri Mäemat, Kalle Toompere, Tõnu Talve, Mait Laas, Margus Tiitsmaa (Sorge), Edna Vahter, Andres Varustin, Alar Pikkorainen, Evar Riitsaar, Jaanika Peerna, Raul Keller, Priit Tender, Silver Pramann, Toomas Altnurme, Toomas Lihtmaa, Riina Degtjarenko, Risto Paju, Uku Küttis, Viljar Vissel, Tarmo Saaret jt.

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetaja saab tööd põhikoolis, gümnaasiumis ning kunstikoolis kunstiõpetajana; muuseumipedagoogina, kunstigaleriides haridusprogrammide läbiviijana, kunstiringide juhendajana.

Edasiõppimisvõimalused

Võimalus jätkata doktoriõppes.

Miks BFM?

 • BFMis on inspireeriv loomekeskkond ja mõnus õppekeskkond.
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt. 
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.
 • BFMis on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas.
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris.
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on võimalik liituda BFMi segakooriga.
 • Koostööd tehakse ülikoolisiseselt ka teiste instituutidega.
 • Võimalus on õppida kahe kõrgkooli parimate õppejõudude käe all!

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

 • Arov, H., Vahter, E., & Löfström, E. (2019). Supporting Students' Key Competences in Visual Art Classes: The Benefits of Planning. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.
 • Pilli, Einike; Köster, Annely; Porri, Anneli; Remm, Jane; Priilinn-Türk, Pille; Rehepapp, Merike (2013). Seoseid loov kunstiharidus: kogumik gümnaasiumi kunstiõpetajale. Tallinn: Sally Stuudio.
 • Treier, Heie Abiline, Sigrid (2017). Kunstiajalugu gümnaasiumile I kursus. Tallinn: Maurus.
 • Vahter, E. (2014). Looking for Possibilities to Improve the Visual Art Teaching in Primary School. (Tallinna Ülikool). Tallinna Ülikool.
 • Vahter, Edna (2019). Omasoodu kirjutama. Tallinn: Sõnatoa.
 • Valdmets, Maris (2021). Kunstitegevused kõneprobleemidega õpilaste suulise eneseväljendusoskuse toetajana. (Magistritöö). TLÜ & EKA kunstiõpetaja ühisõppekava.
 • Visak, Ivo. (2021). Koosdisainimisega toetatud õppiva organisatsiooni loomine ühe gümnaasiumi näitel. (Magistritöö). TLÜ & EKA kunstiõpetaja ühisõppekava.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

KUHI - “kunstihariduse ideed” igakevadine konverents. Õppejõudude osalus erinevates erialaliitudes, rahvusvahelistes võrgustikes (CAVIC, Balti-ja Põhjamaade fotohariduse võrgustik). Vestlusi kunstihariduse teemal saad jälgida KUHI Facebooki lehel.

Võta ühendust!

Julia Voinova

Õppenõustaja ja -spetsialist

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9930

 

Tutvu TLÜ ja EKA kunstiõpetaja ühisõppekavaga ka Eesti Kunstiakadeemia lehel.