Filmi- ja meediablogi

HOLM2023: Teine päev

Kodukeele säilitamise ja arendamise sotsiaalsete ja afektiivsete tegurite uurimise konverents (HOLM2023) jätkus reedel, 15. detsembril, 2023. aastal.

HOLM2023

HOLM2023 konverentsi teist päeva alustati professor Natalia Gagarina (Leibniz-Centre General Linguistics (ZAS), Saksamaa) võtmekõnega teemal: "Mitmekesisus ja ühtsus kodukeelte ehituskivides: tegurite omavaheline mõju". Professor Gagarina rääkis sellest, kuidas kodukeelte oluliste komponentide, nagu sõnavara, grammatika ja jutustamine, erinevus või sarnasus mõjutab mitmekeelsete laste keeleõpet. Ta arutles kahe põhiküsimuse üle: 1) “Mis on tavaline kodukeelte arengus?” ja 2) “Mida on erilist selles arengus?”. Sõnavara ja grammatika kohta võttis Natalia kokku mitmest suurest uuringust saadud tulemused, mis keskendusid kakskeelsete kõnelejate saksa keele õppele (K2) ja erinevatele emakeeltele (K1). Suulise jutustamise kohta rääkis ta mitmest erinumbrist, mis käsitlesid MAIN-nimelist (mitmekeelse jutustamise hindamise instrument) hindamisvahendit jutustuste jaoks.

Professor Natalia Gagarina
Professor Natalia Gagarina

Päev jätkus nelja sessiooniga, kus esinejad selgitasid, kuidas perekonna keelepoliitika, päranddialektide (või -keelte) edasiandmine või mitte-edasiandmine ning keeled rahvusvahelistes peredes toimivad. Keeleline dünaamika kajastab vanemate vaatenurkasid keeleideoloogiast, mis kujundab keelemaastiku koduses keskkonnas. Süvenemine hariduse valdkonda näitab, kuidas vanemate mitmekeelne jutustamine koolikeskkonnas kerkib esile olulise faktorina, mõjutades perekonna keelepoliitikat. Selle mõju hindamine toob esile keeruka koosmõju kodu- ja koolikeskkonna vahel, mis kujundab keelevalikuid. Lisaks tuleb esile laste roll perekonna keelepoliitika kujundamisel nende koolitee alguses. Arusaamine sellest, kuidas lapsed aktiivselt panustavad keeleotsustesse perekonnas, annab olulisi teadmisi keelepraktikate arengust. Viimaks, rahvusvahelise pere kontekstis avastades nende mitmekeelset repertuaari, keelepraktikaid ning laste rolli, selguvad keelelise mitmekesisuse hoidmise keerukused üleilmastunud maailmas. Need erinevad aspektid aitavad üheskoos mõista perekonna keelepoliitika laiemat pilti erinevates sotsiaal-kultuurilistes kontekstides.

Päev lõppes ühisüritusega, kus osalejatel oli võimalus koostööks, loomaks ühiselt potentsiaalseid uurimisprojekte ja taotlusi rahastuse saamiseks.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust konverentsi HOLM2023 esimees professor Anastassia Zabrodskajaga. Temaga saate ühendust võtta aadressil anastassia.zabrodskaja@tlu.ee.