tudengite töö arvutiga

Haridustehnoloogia

Õppekava valmistab ette haridustehnolooge, kes koostöös teiste osapooltega on võimelised erinevates asutustes korraldama digivahenditega õpitegevusi ja teadmushaldust.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Haridustehnoloog on loov ja innovaatiline amet. Haridustehnoloog osaleb tugevates erialavõrgustikes, tutvustab innovaatiliste tehnoloogiate rakendamise ideid oma asutuses, analüüsib organisatsiooni kitsaskohti ja õppimisvajadusi ning kavandab uusi digitoega õppimislahendusi. Samuti kuulab ära kolleegide ja õppijate ootused, toetab tehnoloogiliste rakenduste uudset rakendamist õppimisel ning uute organisatsiooni õpirakenduste juurutamist.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Kohustusliku mooduli "Innovaatilise õpiprotsessi disain" erialakursuste läbimine on võimalik valdavalt  e-õppe vormis uudsetes avatud õpikeskkondades, mida toetab auditoorne õppetöö sessioonõpe üle nädala reedest pühapäevani.

Eriala valikmoodulitest "Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes" saab õppida sessioonõppe nädalavahetustel ja valikmoodulit "Digitaalsete õpimängude disain" õpetatakse tööpäeva õhtuti, enamasti reedeti. Valikmoodulites kohtuvad õppijad ka teiste erialade üliõpilastega.

Haridustehnoloogia üliõpilane saab kasutada õppetöös Digitehnoloogiate instituudi erinevaid laboreid. Virtuaalse reaalsuse- ja mängulaboris saab läbida "Digitaalsete õpimängude disaini" valikmoodulit.

Õppetöös on suur rõhk iseseisval tööl.

Õppekava

Õppekava eesmärk on toetada haridustehnoloogiliste teadmiste ja pädevustega spetsialistide kujunemist, kes koostöös teiste osapooltega oma asutuses ning erialakogukondi kaasates juurutavad, loovad, arendavad ja toetavad digivahendite kaasamisel muutuvaid õppimise korraldamise visioone ning efektiivseid tehnoloogilisi lahendusi organisatsioonis ning kujundavad digiajastu loovat, innovaatilist, õppijakeskset ja kaasavat õppimiskultuuri, ise seda praktiseerides ja eest vedades.

Vaata õppekava

Õppekava nominaaljaotus

Keda ootame õppima?

Ootame õppima innovatsioonile ja uurivale lähenemisele avatud õppijaid, kes soovivad panustada IKT-põhiste õpimetoodikate ja -vahendite loomisse ja uudse­ tehnoloogia rakendamisse asutustes. Pakume tulevikus kaasalöömist innovatsiooniprojektide suunamisel ja tehnoloogiliselt toetatud õpikeskkonna kujundamisel ning uurimisel.

Ootame ka juba varem õpetajakutse omandanuid, kes soovivad õpetada IKT-alaseid uuendusi, kasutades täiskasvanukoolitajaid; noorsootöötajaid, kes on huvitatud digilahendustest; erinevate riigiasutuste ja eraettevõtete õppimise korraldajaid ja teisi, keda haridustehnoloogia valdkond kõnetab. 

Õppekeskkond

Võta ette virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

 

  • Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskuse uuringud seonduvad innovaatilise digitaalsete õpiökosüsteemide teemaga. Magistritöid tehakse arendusuuringute metoodikaga erinevate organisatsioonide vajaduste kontekstis. Magistritöid saab teha ka teadus-arendus projektidega koostöös.
  • Ülikoolil on vajaliku tarkvara ja tehnikaga varustatud arvutiklassid ja laborid.

Vastuvõtt

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või rakenduskõrghariduse diplom.­
  • Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja -vestlusest. Motivatsioonikirjas anda ülevaade oma senisest haridustehnoloogiaga seonduvast tegevusest, viidata oma loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAISi kaudu.
  • Inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel, sest osa õppetööst viiakse läbi inglise keeles.

Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vastuvõtueksami kuupäev ja lisainfo

Kuhu edasi?

Haridustehnoloogia õppekava lõpetanud saavad töötada üldharidus-, kõrg- või kutsekoolis, koolitusfirmas, aga ka teistes elukestvat tööpaigal õppimist toetavates asutustes. Haridustehnoloog on Euroopa Liidu raames mobiilne, tema haridus on kooskõlas teiste EL-i riikide praktikaga, võimaldades tal praktiseerida teistes Euroopa riikides.

Edasiõppimisvõimalused

Järelkasvu vajab ka haridustehnoloogia valdkonna­ arendajate ja uurijate pere. IKT arendustööst ja teadusest huvitatud saavad­ ­jätkata õpinguid doktoriõppes.

Vilistlased

Vaata ja kuula kuhu mie vilistlaste teed neid viinud on:

 

Võta meiega ühendust!

Merilin Tohver

õppenõustaja ja -spetsialist

AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon(+372) 640 9482

Sarnased erialad

Digitaalsed õpimängud

Digitehnoloogiate instituut

Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada mängudisainereid, kes oskavad lõimida haridusvaldkonda, IKT-vahendeid ja kunstialaseid teadmisi.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
1280 €/semester, 2200 €/semester mitte EL/EMP kodanikele
Vaata eriala

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Haridusteaduste instituut

Haridusinnovatsiooni juhtimise magistriõppekava eesmärk on muuta paremaks see, mis kõige olulisem – haridus – tuginedes teadusele, mitte kõhutundele. Me usume, et haridus on alus heaks kodanikuks olemisele, majandusele ja riigikorraldusele. Tulevastelt üliõpilastelt ootame ise oma õpitee kujundamist ja juhtimist – ootame 21. sajandi juhte!

Magistriõpe
Inglise keel
Lävendipõhine
Sessioonõpe
2400 € semestris
Vaata eriala