tudengite töö arvutiga

Haridustehnoloogia

Õppekava valmistab ette haridustehnolooge, kes koostöös teiste osapooltega on võimelised erinevates asutustes korraldama digivahenditega õpitegevusi ja teadmushaldust.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Haridustehnoloog on loov ja innovaatiline amet. Haridustehnoloog osaleb tugevates erialavõrgustikes, tutvustab innovaatiliste tehnoloogiate rakendamise ideid oma asutuses, analüüsib organisatsiooni kitsaskohti ja õppimisvajadusi ning kavandab uusi digitoega õppimislahendusi. Samuti kuulab ära kolleegide ja õppijate ootused, toetab tehnoloogiliste rakenduste uudset rakendamist õppimisel ning uute organisatsiooni õpirakenduste juurutamist.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Kohustusliku mooduli "Innovaatilise õpiprotsessi disain" erialakursuste läbimine on võimalik valdavalt e-õppe vormis uudsetes avatud õpikeskkondades, mida toetab auditoorne õppetöö sessioonõpe üle nädala reedest pühapäevani. "Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes" mooduli aineid loetakse sessioonõppe nädalavahetustel. Õppetöös on suur rõhk iseseisval tööl.

Haridustehnoloogia üliõpilane saab kasutada õppetöös Digitehnoloogiate instituudi erinevaid laboreid.

Õppekava

Õppekava eesmärk on toetada haridustehnoloogiliste teadmiste ja pädevustega spetsialistide kujunemist, kes koostöös teiste osapooltega oma asutuses ning erialakogukondi kaasates juurutavad, loovad, arendavad ja toetavad digivahendite kaasamisel muutuvaid õppimise korraldamise visioone ning efektiivseid tehnoloogilisi lahendusi organisatsioonis ning kujundavad digiajastu loovat, innovaatilist, õppijakeskset ja kaasavat õppimiskultuuri, ise seda praktiseerides ja eest vedades.

Vaata õppekava

Õppekava nominaaljaotus

Keda ootame õppima?

Ootame õppima innovatsioonile ja uurivale lähenemisele avatud õppijaid, kes soovivad panustada IKT-põhiste õpimetoodikate ja -vahendite loomisse ja uudse­ tehnoloogia rakendamisse asutustes. Pakume tulevikus kaasalöömist innovatsiooniprojektide suunamisel ja tehnoloogiliselt toetatud õpikeskkonna kujundamisel ning uurimisel.

Ootame ka juba varem õpetajakutse omandanuid, kes soovivad õpetada IKT-alaseid uuendusi, kasutades täiskasvanukoolitajaid; noorsootöötajaid, kes on huvitatud digilahendustest; erinevate riigiasutuste ja eraettevõtete õppimise korraldajaid ja teisi, keda haridustehnoloogia valdkond kõnetab. 

Õppekeskkond

Võta ette virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

 

  • Digitehnoloogiate Instituudi Haridustehnoloogia keskuse uuringud seonduvad innovaatilise digitaalsete õpiökosüsteemide teemaga. Magistritöid tehakse arendusuuringute metoodikaga erinevate organisatsioonide vajaduste kontekstis. Magistritöid saab teha ka teadus-arendus projektidega koostöös.
  • Ülikoolil on vajaliku tarkvara ja tehnikaga varustatud arvutiklassid ja laborid.

Vastuvõtt

  • Kandidaadil peab olema kaitstud bakalaureusekraad või lõpetatud rakenduskõrgharidus
  • Inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel, sest osa õppetööst viiakse läbi inglise keeles.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, vestlusest ja lühikesest ingliskeelsest ülesandest. Iga sisseastuja saab 20 minutit, et tutvustada ennast ja oma seniseid erialaga seotud kogemusi. Peale seda toimub ingliskeelne lühike temaatiline tõlkeülesanne. Viimasena tutvustatakse õppekava ja valikmooduleid, sisseastuja saab oma eelistuse valida ning tutvustab võimalikku lõputöö teemat. Kolme vastuvõtueksami osa eest on kumulatiivselt võimalik saada 100 punkti, millest kuni 40 p annab sisseastumise intervjuu, kuni 30 p annab inglise keele tõlkeülesanne ning kuni 30 p annab motivatsioonikiri.

Motivatsioonikirjas hinnatakse kandidaadi varasemat kogemust ja motivatsiooni haridustehnoloogia valdkonnas. Valmisolekut haridustehnoloogia valdkonnas õppimiseks, töötamiseks ja teadustöö tegemiseks. Intervjuu käigus hinnatakse kandidaadi õppekavaga seotud teadmiseid, sh valikmoodulid, kursused ning võimalik lõputöö uurimisteema. Ingliskeelse tõlkeülesandega hinnatakse inglise keele oskust, sh teadusteksti sisulist mõistmist. Näidisküsimused: Millised on viimase kolme aasta haridustehnoloogia valdkonna (uurimis)trendid Eestis ja välismaal? Milline on Teie varasem kogemus haridustehnoloogia valdkonnas? Miks pakub haridustehnoloogia valdkond Teile huvi?

SAISi poolt genereeritud intervjuu kellaaega on võimalik vajadusel muuta kirjutades aadressil teele.vill@tlu.ee teel hiljemalt 04.07.2024.

SAISI kaudu esitavad dokumendid: Motivatsioonikiri

Tagasisidet intervjuu tulemustele on võimalik saada e-kirja teel teele.vill@tlu.ee.

Vastuvõtueksami kuupäev ja lisainfo

Kuhu edasi?

Haridustehnoloogia õppekava lõpetanud saavad töötada üldharidus-, kõrg- või kutsekoolis, koolitusfirmas, aga ka teistes elukestvat tööpaigal õppimist toetavates asutustes. Haridustehnoloog on Euroopa Liidu raames mobiilne, tema haridus on kooskõlas teiste EL-i riikide praktikaga, võimaldades tal praktiseerida teistes Euroopa riikides.

Edasiõppimisvõimalused

Järelkasvu vajab ka haridustehnoloogia valdkonna­ arendajate ja uurijate pere. IKT arendustööst ja teadusest huvitatud saavad­ ­jätkata õpinguid doktoriõppes.

Vilistlased

"Õppekava annab väga hea teadmise ja oskuse mõista, kuidas organisatsioonis või ühiskonnas laiemalt igasugused uuendused, eelkõige digitehnoloogiaga seotult, toimivad. Ja oskuse ka seda muutust ise juhtida."


"Koheselt, kui Sa õpingutega alustad, kuulud ka haridustehnoloogide kogukonda. Sa ei ole mitte ainult tudeng, vaid koostööpartner. Sul on võimalus panustada haridusrakenduste loomisesse - oled muutuste looja ja Sul on võimalus suurelt ühiskonda panustada. "

 

 


"Haridustehnoloogia on läinud laiemaks, ei ole enam ainult koolikeskne. On nagu karjääriredel, kui olla oma ala tippspetsialist ja tajuda, et oleks vaja juurde raamistikku, kuidas pedagoogiliselt või andragoogiliselt võiks tehnoloogia tööga seotud olla. "

 

 

 

 

 

 

 "Mina soovitaks tulla õppima selleks, et saada paremini aru, kuidas õppimist ja õpetamist toetada ja kuidas tehnoloogia saaks õppimist hõlbustada, et kõigest terviklikumalt aru saada."

 

 

 


"Õppekava väga suur pluss on see, et üldiselt satuvad kokku inimesed erinevatelt elualadelt. Interdistsiplinaarsus ka kursuse sees on hästi arendav. Õpetab mõtlema hoopis teisiti. "

 

 

 

 

 

Vaata ja kuula kuhu meie vilistlaste teed neid viinud on:

Võta meiega ühendust!

Teele Vill

õppenõustaja ja -spetsialist

AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon+372 640 9434

Sarnased erialad

Digitaalsed õpimängud

Digitehnoloogiate instituut

Digitaalsed õpimängud on interdistsiplinaarne programm, mis ühendab mängude disaini kasvatusteaduste ja psühholoogiaga. DLG-s mõistame, et videomängud on kui meelelahutus: need pakuvad ka enamat viise haridus- ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Ootame õpetajaid, disainereid, arendajaid, kunstnikke ja kõiki teisi, kes on huvitatud uuenduslike mängude loomisest, mis võivad muuta maailma paremaks kohaks.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)
Vaata eriala

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Haridusteaduste instituut

Haridusinnovatsiooni juhtimise magistriõppekava eesmärk on muuta paremaks see, mis kõige olulisem – haridus – tuginedes teadusele, mitte kõhutundele. Me usume, et haridus on alus heaks kodanikuks olemisele, majandusele ja riigikorraldusele. Tulevastelt üliõpilastelt ootame ise oma õpitee kujundamist ja juhtimist – ootame 21. sajandi juhte!

Magistriõpe
Inglise keel
Lävendipõhine
Sessioonõpe
2100 € semestris
Vaata eriala