tlü vastuvõtueksamid 2020

Siit lehelt leiad kõikide 2. astme erialade vastuvõtueksamite sisu ja ajakava. Tutvu ka "Oluline teada" jaotusega, sest sealt võib leida vastuvõtu jaoks väga olulist infot ja vastuse nii mõnelegi küsimusele.

NB! Vastuvõtueksamites võib ette tulla muudatusi.

Oluline teada

 • Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel on 70 punkti.
 • Magistriõppe eestikeelsele kavale kandideerides peab sul olema inglise keel vähemalt A2 tasemel. Avalduse esitamisega kinnitad, et sul on see tase olemas.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Test toimub 5. juulil kell 8.00 ruumis M-225.
 • Eelneva haridustaseme tingimusi vaata eriala lehelt. Kui eriala juures on kirjas, et kandideerimiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus, siis ei ole eelneva hariduse valdkond oluline ja oodatud on kõikide erialade lõpetajad.
 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument.
 • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja või mobiili ID. Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead, mis su PIN 1 on. Pangad enam uusi paroole ei väljasta.
 • Kui sul on meditsiiniline seisund, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta maarja.jogioja@tlu.ee.
 • Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel B1 test. Test toimub 5. juulil kell 8.00 ruumis A-325. Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada ning kes peavad testil osalema.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Kommunikatsioonijuhtimine

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
motivatsioonikiri (50%),
vestlus 50%.
Nõuetekohane motivatsioonikiri (juhised leiad siit) tuleb lisada SAISis avaldusele.
Vestlused toimuvad 9. juulil ruumis N-315, ajagraafik saadetakse meilile.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Koreograafia Intervjuu 6. juulil alates kell 10.00 ruumis N-315. Avaldusele tuleb lisada motivatsioonikiri, loominguline CV ja portfoolio. 
Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) Avaldusele tuleb lisada ühes PDF-failis CV, motivatsioonikiri, magistritöö kavand ja loominguline portfoolio. Portfoolio võib olla ka viitena kodulehele. Magistritöö kavand sisaldab teema kirjeldust, uurimisprobleemi ja -eesmärki ning peamisi allikaid.
Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, mis toimub 5. juulil kell 10.00. Vestlus toimub kell 11.30 ruumis V-402. Täpne vestluse aeg saadetakse kandidaatidele meilile. Hinnatakse eelnevat loomingulist tegevust, arusaama haridusest ja kunstist, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil ning valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse. Vestlus toimub kandidaadiga vahetult mitte Skype'i vms elektroonilise kanali vahendusel.
Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, mis toimub 5. juulil kell 10. Vastuvõtueksam toimub 6. juulil alates kell 11.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13). Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne eksami kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks päev enne vestlust meilile.
Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil:

 • esitada omal valikul laul a cappella;
 • esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga;
 • komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
 • instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
 • muusikateoreetiliste teadmiste eksam;
 • suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Täpsem informatsioon:
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristikiilu@ema.edu.ee)

Nüüdismeedia

Avaldusele tuleb lisada magistritöö uurimishuvi kirjeldus ning CV. Vestlused toimuvad 9. ja 10. juulil. Vestluse graafik saadetakse kandidaatide e-mailile hiljemalt 5. juulil kell 12.00.

Ekraanimeedia ja innovatsioon

Avaldusele tuleb lisada CV ja motivatsioonikiri (maht maksimaalselt 1000 sõna, Times New Roman 12, 1,5 reavahe). Motivatsioonikirja kirjutades lähtu kodulehel välja toodud juhistest.
Vestlused toimuvad 7. juulil ruumis N-315, täpne vestluse ajakava saadetakse meilile.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Avatud ühiskonna tehnoloogiad    

9. juulil, täpne aeg ja ruum teatatakse kandidaadile e-kirja teel.
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, CV-st ja vestlusest. SAISi avaldusele tuleb lisada CV ja kuni 2-leheküljeline ingliskeelne motivatsioonikiri, mis peab sisaldama järgmist:

 • tööalase tausta tutvustus (seotud töökohad, ettevõtlus, koolitused);
 • kirjeldus, miks olete huvitatud avatud ühiskonna tehnoloogiate õppimisest ja kuidas näete karjääri pärast kooli lõpetamist;
 • tehnilise probleemi / probleemi / väljakutse kirjeldus avatud ühiskonnast, mida te sooviks magistriõppes uurida.

Motivatsioonikirja tuleb toetada viidetega kirjandusele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Digitaalsed õpimängud

9. juulil ruumis A-421
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, portfooliost (pole kohustuslik) ja vestlusest.

1) Motivatsioonikirjaga (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaate senisest mängude- ja haridusalastest tegevustest ning tulevikuplaanidest:

 • Miks oled huvitatud digitaalsete õpimängude õppekavast?
 • Millist rolli kujutad end täitmas digitaalse õpimängu arendusmeeskonnas (disainer, arendaja, kunstnik, animaator, õpidisainer, helilooja, helirežissöör, projektijuht, produtsent, muu - täpsusta)? Miks?
 • Milliseid oskuseid ja pädevusi soovid omandada õpingute kaudu?
 • Tutvusta oma uurimisalaseid huvisid ja/või ideed õpimängust, mida soovid arendada õpingute käigus?
 • Millised on su karjääriplaanid ning kuidas õpingud digitaalsete õpimängude õppekaval nendele kaasa aitavad?
 • Millised on seosed mängude ja õppimise vahel?

Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele.

2) Portfoolio peaks sisaldama varem loodud olulisemate mängudega haakuvate loomingulisi töid (mängud, mängu elemendid, animatsioonid, graafika, filmid, fotod, jutustused, kursused ja muud loomingulised tööd). Sobivad formaadid on veebilink ja PDF (ZIP kaustad portfoolioks ei sobi). Tööd esitada olulisuse järjekorras (paremad esimesena). Portofoolio tuleb saata aadressile dlg@tlu.ee.

3) 20-minutilise vastuvõtuvestluse käigus korratakse üle sisseastuja poolt motivatsioonikirjas ja portfoolios esile tõstetud teemad ning esitatakse käesoleva õppekava seisukohast olulisi küsimusi (nt mis on sinu järgmise digitaalse õpimängu idee jne). Vestlus toimub inglise keeles.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Haridustehnoloogia

8. juulil ruumides A-428 ja A-447
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000-4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest haridustehnoloogiaga seonduvast tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele või tehnoloogiaga toetamise ja kaasamise näidetele, mis tõendavad kandidaadi pikemaajalist motivatsiooni hariduse digitaalsete muutustega tegeleda. Motivatsioonikirjas tuuakse välja enesearengu eesmärk, mida soovitakse saavutada magistriõpinugute lõppedes. Kirjeldatakse huvipakkuva magistritöö teemat põhjendades, miks selline töö on vajalik. Motivatsioonikiri tuleb lisada avaldusele.
Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja. Igale inimesele arvestatakse 20 minutit, korraga töötab 2 komisjoni. Vestlusel käsitletakse järgmisi teemasid: motivatsioon töötada haridustehnoloogina erinevates asutustes (50%), näidetega tõendatud haridustehnoloogia alased varasemad kogemused (20%), erialase võõrkeele teksti mõistmise oskus (30%).

Informaatikaõpetaja

Akadeemiline test 5. juulil digitaalselt.
Vestlus 7. juulil kell 9.00 ruumis A-428.

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, akadeemilisest testist ja vestlusest.

Motivatsioonikirjas (2000-4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest informaatika ja/või õpetamisega seonduvast tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele või näidetele, mis tõendavad kandidaadi pikemaajalist motivatsiooni hariduse digitaalsete muutustega tegeleda. Motivatsioonikirjas tuuakse välja erialavaliku põhjendus, otsus valikmooduli osas (haridustehnoloogia või matemaatika õpetaja) ning enesearengu eesmärk magistriõpinuguteks. Kirjeldatakse huvipakkuvat magistritöö teemat koos teema eelistamise põhjendusega. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele.

Õpetajakoolituse erialadele ühiselt läbi viidav akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.

Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja. Igale inimesele arvestatakse vestluseks 15 minutit. Vestlusel käsitletakse järgmisi teemasid: motivatsioon ja konkreetsed plaanid töötada informaatikaõpetajana, näidetega tõendatud informaatika ja/või õpetamise alased varasemad kogemused.

Akadeemiline test moodustab 25% vastuvõtueksami koondpunktidest, motivatsioonikiri 25% ja vestlus 50%.

Infoteadus

5. või 6. juulil videokõne vahendusel (Zoom keskkonnas)
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirja (3000–4000 tähemärki) eesmärk on analüüsida ja põhjendada oma õpingute eesmärki infoteaduse valdkonnas magistritasemel. Motivatsioonikiri tuleb lisada avaldusele. Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis valida individuaalse vestluse aja. Vestlus eksamikomisjoniga kestab 20 minutit iga sisseastuja kohta. Vestlus sisaldab sisseastuja enesetutvustust, milles ta põhjendab oma valmisolekut ja motivatsiooni magistriprogrammi edukaks läbimiseks, ning sisseastuja ja eksamikomisjoni vahelist diskussiooni infoteadusega seonduvatel teemadel.

Infotehnoloogia juhtimine

8. juulil ruumides A-445, A-440 ja A-402
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade sellest, kuivõrd on sisseastuja seni puutunud kokku IT valdkonnaga ning millised on sisseastuja magistriõppega seonduvad ootused. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele. Suuline vestlus koosneb sisseastuja enesetutvustusest, ingliskeelse erialase teksti tõlkimisest ja diskussioonist erialaga seonduvatel teemadel (sh magistritöö võimalikku teemat ja eesmärki). Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja, igale inimesele arvestatakse 15 minutit. Eksamiosade osakaalud hindes: motivatsioonikiri - 25%, ingliskeelse teksti tõlkimine - 25%, diskussioon - 50%.

Inimese ja arvuti interaktsioon

6. ja 7. juulil ruumis A-434, täpne aeg saadetakse meilile.
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. motivatsioonikiri (kuni 1 lk, tuleb lisada SAISi avaldusele) peaks andma selge ülevaate kandidaadi motivatsioonist, keskendudes võimalikule magistritöö teemale ja sisule;
2.1. disaini/kunsti või sotsiaalteaduste/käitumisteduste taustaga kandidaadid peavad esitama disaini- või uurimisportfoolio, mis peaks andma ülevaate kandidaadi kogemustest ja oskustest nii akadeemilisel kui professionaalsel tasemel. Portfoolio võib sisaldada videoid, pilte, jooniseid, 3D mudeleid ja muid graafilisi ja interaktiivseid elemente. Portfoolios võib tutvustada kuni 5 parimat tööd koos lühikirjeldustega. Valitud tööd peaksid välja tooma kandidaadi parimad oskused. Töö kirjeldus peaks sisaldama lühikokkuvõtte ja muu asjakohase taustainfo. Kandidaat peaks selgelt kirjeldama oma panust, juhul, kui töö on valminud meeskonnatöö tulemusena.
Portfoolio peab olema saadetud esitluse lingina aadressile hci-studies@tlu.ee;
2.2. tehnilise taustaga kandidaadid peavad sooritama tehnilise eksami (programmeerimisülesannete lahendamine), mida neile saadetakse vestluse toimumise päeval.
3. vestlus vastuvõtukomisjoniga toimub inglise keeles.
Vestluse käigus peab kandidaat tutvustama ennast ja andma ülevaate oma eelmisest õpingutest ja töökogemusest, sidudes neid inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnaga (5 minutit); tutvustama ühte portfooliosse kuuluvat projekti, reflekteerides põhjalikult projekti loomise protsessi, tuues välja projekti tugevused ja nõrkused (15 minutit); kirjeldama motivatsiooni tulla õppima inimese ja arvuti interaktsiooni erialale; tutvustama võimaliku magistritöö teemat (10 minutit).

Kandidaate hinnatakse vastavalt:
eelmiste õpingute asjakohasusele ja kvaliteedile;
töökogemuse ja professionaalsete õpingute asjakohasusele;
uurimistöö kirjeldusele;
tehnilistele ja/või disaini- ja/või uurimisoskustele;
inglise keele tasemele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Interaktsioonidisain

8. juulil videokõne teel, täpne aeg saadetakse meilile
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. Elulookirjeldus (kuni 2 lk) peaks andma ülevaate kandidaadi varasematest kogemustest ja oskustest akadeemilisel ja professionaalsel tasemel. Elulookirjeldusega samasse dokumenti tuleb lisada varasemate tööde portfoolio, mis sisaldab kuni 5 iseseisvat tööd koos lühikirjeldusega. Lisatud tööd peavad esindama kandidaadi parimaid oskusi. Portfoolios esitatud töö kirjeldus peab sisaldama lühikest kokkuvõtet ja asjakohast taustteavet. Juhul kui mõni töö on loodud meeskonna poolt, peaks kandidaat oma panuse selgelt välja tooma.
2. Motivatsioonikiri (kuni 1 lk) peab selgelt näitama kandidaadi motivatsiooni õppekavale kandideerimiseks. Motivatsioonikiri peab keskenduma sellele, miks kandidaat soovib interaktsioonidisaini magistriõppes õppida, millised on tema teadusalased huvid ning mida ta loodab oma õpingutega saavutada. Kandidaat võib osutada konkreetsetele akadeemiliste ja teadustööga seotud huvipakkuvatele valdkondadele ning varasemale kogemusele, mis on olulised. Ruumi kokkuhoiuks on võimalik viidata CV-le.
3. Vastuvõtuvestlus toimub inglise keeles. Vestluse käigus peab kandidaat tutvustama ennast ja andma lühikese ülevaate oma eelnevatest õpingutest ja töökogemusest seoses interaktsioonidisaini valdkonnaga, esitlema oma portfooliot, kirjeldama motivatsiooni tulla õppima interaktsioonidisaini erialale ning tutvustama võimaliku magistritöö teemat.
Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri tuleb lisada SAISi avaldusele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Matemaatikaõpetaja

5. juulil kell 10.00
Sisseastumisel tuleb sooritada akadeemiline test ja kutsesobivuseksam.
Akadeemiline test koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Kutsesobivuseksamil tuleb lahendada paar koolimatemaatika ülesannet ning selgitada, kuidas õpetaksite õpilasi neid ülesandeid lahendama ja analüüsida ühte pedagoogilist situatsiooni. Eksam toimub ettevalmistusajale järgneva vestluse vormis.

Arvestatakse ka bakalaureuseõppe keskmist hinnet, seepärast tuleb akadeemiline õiend (hinneteleht) kindlasti kaasa võtta.

 

Haridusteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Alushariduse pedagoog

5. juulil akadeemiline test
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (40%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (60%) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, orienteerumist haridus- ja kasvatusküsimustes, oma seisukohtade argumenteerimise oskust ja sobivust õpetaja tööks.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.
Alushariduse pedagoogi 1. õppeastme õppekava cum laude lõpetanud peavad esitama SAISis avalduse, kuid vastuvõtueksamil osalema ei pea (kandidaadile pakutakse õppekohta pärast tulemuste ja pingerea avalikustamist).

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test 3. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 16.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Andragoogika

5. juulil akadeemiline test
7. juulil inividuaalne vestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (40%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
vestlus (60%) - hinnatakse õppimisorientatsiooni, kogemusi ja/või orientatsiooni õppekavaga seotud valdkondades (20%); motivatsiooni (20%); eesmärke ja perspektiive andragoogina, sh suhtlemist (20%). Kandidaat peab olema tutvunud andragoogika magistriõppe õppekavaga.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test 3. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Eripedagoog-nõustaja

Kandideerijal peab olema bakalaureusekraad eripedagoogikas või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandidaadid, kes on bakalaureusetasemel lõpetanud mõne muu eriala, saavad tõendada oma eripedagoogilist pädevust, kui sooritavad positiivsele tulemusele eripedagoogika bakalaureuseõppe lõpueksami. Eksam toimub 1. juunil kell 9.00. Informatsioon eksami kohta on leitav siin.

5. juulil akadeemiline test
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (50%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (50%) - eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja eripedagoogika päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud eripedagoogika õppekavaga. Motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuleb välja tuua varasem haridustee, rahvusvaheline õpi- või töökogemus, eelnev kokkupuude eripedagoogika valdkonnaga, eriala valiku põhjendus, võtta kaasa kutsesobivusvestlusele.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 50 esimest kandidaati.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test 3. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 16.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
essee (25%) - maksimum 6000 tähemärki, põhineb kandidaadi eelneval isiklikul kogemusel, kus innovaatilise lähenemise kasutamine aitas haridusalase probleemi lahendada. Viitamisel peab kindlasti kasutama  Eesti elukestva õppe strateegiat;
analüütiline arutlusülesanne (25%) - kandidaadile antakse väide, millega nõustuda või mitte nõustuda, kasutades viiteid antud tekstidest ja graafikutest. Ülesande lahendamiseks on piiratud aeg, selle lahendamiseks saadetakse kandidaadile link, kus ülesanne asub;
vestlus (5%) - intervjuu viiakse läbi õppekava juhtiva professoriga. Intervjuu eesmärk on täpsustada esseest ning analüütilisest arutlusülesandest tekkinud küsimusi, testida inglise keele oskust ning selgitada välja kandidaadi motivatsioon õppida ning õppekaval lõpetada. Vestlused toimuvad veebi teel (Skype) umbes nädala jooksul pärast kandideerimistähtaega.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Hariduse juhtimine

5. juulil akadeemiline test
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (50%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi teadmisi ja kogemusi hariduse juhtimise valdkonnas (vastavalt valdkonnale, milles on varasem kogemus), kursisolemist haridusvaldkonna aktuaalsete probleemidega ja motivatsiooni õpinguteks aega planeerida, tehes ümberkorraldusi praeguses ajagraafikus. Kutsesobivusvestluseks palume kandidaadil kirjalikult (1 lk trükitult) avada ühte aktuaalset probleemi hariduses, milles kandidaat toetub oma arvamuses vähemalt kolmele allikale (juhend). Kaasa võtta väljaprinditult kutsesobivusvestlusele või saata päev enne kutsesobivusvestlust e-postiaadressile vastuvott.haridus@tlu.ee.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 50 esimest kandidaati.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test 3. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 16.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kasvatusteadused

5. juulil akadeemiline test
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (40%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (60%) - hinnatakse õpingutega seotud motivatsiooni ning mõtteid ja plaane ühenduses tulevase magistritööga.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test 3. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 16.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

5. juulil akadeemiline test
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (40%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (60%) - hinnatakse kandidaadi ettevalmistust erialavaldkonnas, aktiivsust erialavaldkonnas ja ühiskonnas, motiive kutseõpetaja õpinguteks, kutseõpetaja rolli tajumist ning valmisolekut uurimistööks kutsehariduse valdkonnas. Enne kutsesobivusvestlust palume kandidaatidel tutvuda kutseõpetaja õppekavaga.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test 3. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 16.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Mitme aine õpetaja

5. juulil akadeemiline test ja teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
7. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi esinemis- ja eneseväljendusoskust, arusaama õppimisest ja õpetamisest, motivatsiooni õpetajakoolituse läbimiseks ning õpetajatööks.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel. Kandidaatidel, kes on sisseastumise tingimused täitnud väljaspool Tallinna Ülikooli, palume esitada SAISis diplomi ja akadeemilise õiendi koopia.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesane. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja arutlusülesande tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test ja arutlusülesanne 3. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Noorsootöö korraldus

5. juulil akadeemiline test
6. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (40%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (60%) - kaasa võtta kavandatava magistritöö esilagne uurimisplaan kahes eksemplaris (teema, uurimisprobleemi aktuaalsus, uurimuse eesmärk, ca 1 lk). Vestlusel tutvustab kandidaat uuringu esialgset teemat ja eesmärki (uurimuse minikavand), teadmisi ja kogemust noorsootöös, kirjeldab oma motivatsiooni asuda õppima õppekaval ja vastab Eesti noortepoliitika- ja noorsootööteemalistele küsimustele.
Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test ja kutsesobivusvestlus 3. juulil hiljemalt kell 16.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad 5. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. Vastuvõtueksami kellaaeg teatatakse kandidaadile pärast avalduse esitamist.
Aasia uuringud: Jaapani uuringud

5. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal ja muu hulgas hinnatakse ka kandidaadi teadmisi jaapani kultuuri põhialuste kohta. Vastuvõtueksami kellaaeg teatatakse kandidaadile pärast avalduse esitamist.

Kandidaadi jaapani keele oskus peab olema vähemalt B1-tasemel. Kui jaapani keele oskuse kohta puudub dokument, hinnatakse kandidaadi jaapani keele oskust vastuvõtueksamil.

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast.
1. Kandidaadi motivatsioonikiri, mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis. Motivatsioonikiri peab kajastama kandidaadi soovi saada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, arusaama õpetajaameti võimalustest ja vastutusest, oma missiooni õpetajana, ülevaade varasemast tööst noortega, kui see kuulub kogemuste hulka.
2. 5. juulil akadeemiline test. Test on elektrooniline ja seda saab sooritada endale sobivas kohas. Testi lisainfo on leitav ülikooli kodulehelt maiskuust.
3. 6. juulil kell 10.00 toimub ruumis S-417 suuline eksamiosa, mis koosneb arutelust hariduse valdkonna aktuaalsetel teemadel ja individuaalsest vestlusest. Arutelule järgneb individuaalne vestlus. Üliõpilased, kelle õpingud bakalaureusetasemel ei sisaldanud ajalooõpet, sooritavad lisaks ajalooteadmiste testi, mille põhjal otsustatakse vastastikusel kokkuleppel nende täiendavate õpingute vajadus.

Ajalugu 5. juulil kell 10.00 ruumis S-417. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandidaadi magistritöö kavand, mis tuleb kaasa võtta vastuvõtueksamile, kus kandidaat tutvustab seda vastuvõtukomisjonile. Vestluse käigus hinnatakse lisaks kandidaadi seniseid õpinguid, töökogemust ning motivatsiooni. Lisaks peab kandidaat esitama SAISis koos avaldusega oma bakalaureusetöö, mille alusel hinnatakse akadeemilise kirjutamise oskust. Kui kandidaat on lõpetanud varasemad õpingud bakalaureuseeksamiga, siis peab ta esitama oma bakalaureuseõpingute käigus koostatud uurimistöö. Seega on oodatud kandideerima nii bakalaureusetööga kui ka -eksamiga lõpetanud.
Antropoloogia

6. juulil ruumis M-135. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse motivatsioonikiri ja magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja esialgset kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles ja esitatakse koos avaldusega SAISis. Vastuvõtueksamil kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) ühel kolmest etteantud teemast, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust. Essee kirjutamise aeg lepitakse kokku individuaalselt, essee kirjutatakse elektroonilises keskkonnas. Vestlusele kutsutakse teise vooru pääsenud kandidaadid. Vestlus on inglise keeles ja räägitakse kandidaadi magistritöö kavast, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu. Huvilistel on võimalik end erialaga täiendavalt kurssi viia lugedes põhitekste, mida magistriõpingute käigus käsitletakse.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast.
1. 5. juulil akadeemiline test. Test on elektrooniline ja seda saab sooritada endale sobivas kohas. Testi lisainfo on leitav ülikooli kodulehelt alates maiskuust.
2.-3. 6. juulil algusega kell 09.00 ruumis S-240.
Teises kirjalikus osas kontrollitakse oskusi ja teadmisi eesti keele alal (kirjutusoskus, sõnavara ja grammatika tundmine jms). Eesti keele kui teise keele ja kultuuri õpetaja peaerialal kontrollitakse testiga ka eesti kultuuri teadmisi; eesti keele ja kirjanduse õpetaja peaeriala eesti kirjanduse teadmisi.
Suuline osa (vestlus) koosneb kahest osast.

 • Sisseastuja valib enne eksamile tulekut ühe teadusajakirjas ilmunud artikli. Vestlusel tuleb põhjendada valikut ja tutvustada artikli põhilisi seisukohti ning avastusi. Valitav ajakiri võib olla eesti- või võõrkeelne väljaanne, mis keskendub esimese ja/või teise keele õppimisele või haridusele ja õppimisprotsessile laiemalt (näiteks EHA, ERÜ aastaraamat, L1 Studies, TESOL ajakirjad vms).
 • Vestluse teise poole keskmes on neli teemaderingi: sisseastuja huvi eriala vastu ja selle omandamise motiivid; magistritööga seotud esialgsed plaanid ja mõtted; üliõpilase positsioon ja tööprotsess akadeemilises ruumis; keele- ja kultuurialased teadmised laiemalt.

Kui kandidaatide õpingud bakalaureusetasemel ei sisaldanud eesti keele ja kirjanduse õpet, võimaldatakse vajalikke lisaaineid võtta eesti filoloogia bakalaureusekavalt. Ained valitakse vastastikusel kokkuleppel, võttes arvesse üliõpilase varasemaid õpinguid, teadmisi ja vajadusi. Suulise vestluse individuaalsed kellaajad teatatakse kirjaliku eksami lõpul. Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide hulgast.

Eesti uuringud

9. juulil ruumis S-415. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse motivatsioonikiri (1 lk) ja uurimistöö ettepanek (800-1000 sõna) koos avaldusega SAISis. Suuline osa on vestlus, mille toimumise kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel. Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad spetsialiseeruda eesti kirjanduse tõlkimise erialale, peavad esitama lisaks eelnevale ka tõlkekatkendi eesti keelest oma emakeelde koos eestikeelse originaaliga (2 lk).

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Keeleteadus ja keeletoimetamine 8. juulil kell 10.00 ruumis M-225. Esimeses osas kirjutab kandidaat umbes 1,5 lehekülje pikkuse arutluse, mille teema sõltub valitud suunast. Täpsem teema antakse vastuvõtueksamil. Arutluse kirjutab kandidaat vastuvõtueksamil kohapeal, kirjutamiseks on aega 45 minutit. Teises osas vestlevad keeleteaduse suuna valinud kandidaadid eksamikomisjoniga valitud suuna teemadel. Keeletoimetaja suuna valinud kandidaadid teevad kirjaliku sõnavara- ja õigekeelsusülesande (umbes 45 minutit).
Kirjalik tõlge 7.-8. juulil ruumis S-243. Vastuvõtueksami käigus hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust (emakeelena või vähemalt C1-tasemel), analüüsioskust, loogilist mõtlemist, üldteadmisi ja motivatsiooni. Eelnevat tõlkekogemust ega -oskust ei eeldata. Samas eeldame head inglise keele oskust (vähemalt B2-tasemel), kuna osa kursusi toimub inglise keele baasil. Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on tõlkeanalüüs. Analüüsitakse inglise keelest eesti keelde tõlgitud teksti (lisatud on ka lähtetekst). Analüüsiks saab kandidaat valida kas tarbe- või ilukirjandusliku teksti. Tõlkeanalüüsi ettevalmistamiseks on umbes 20 minutit ja lubatud on abimaterjalide (sh elektrooniliste) kasutamine. Kohapeal on olemas paberkandjal sõnaraamatud (ÕS, inglise-eesti, eesti-inglise), aga soovi korral võib kaasa võtta ka oma sõnaraamatu(d). Suuline osa ehk vestlus toimub kohe pärast tõlgitud teksti analüüsi ettevalmistamist. Kuulatakse ära kandidaadi tõlkeanalüüs ja arutatakse selle üle. Lisaks palub eksamikomisjon kandidaadil lühidalt põhjendada, miks teda huvitab kirjaliku tõlke magistriõpe. Kasuks tuleb ka see, kui kandidaat teab, mis teemal ta soovib oma magistritöö kirjutada.
Kirjandusteadus 8. juulil ruumis S-415. Kandidaat peab saatma hiljemalt 1. juuliks elektrooniliselt aadressile piret.viires@tlu.ee kirjaliku teksti, kus ta põhjendab erialavalikut ja kirjutab esialgse visiooni oma magistritöö teemast (1-2 lk). Eksamil toimub vestlus, mille jooksul arutletakse erinevate kirjandusküsimuste üle ja vesteldakse plaanitava magistritöö teemal. Vestluse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAISis.
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

7. juulil ruumis M-136. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikus ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse kandidaadi koostatud vähemalt 10-leheküljeline ingliskeelne uurimistöö (nt väljavõte bakalaureusetööst või akadeemiline essee) ja võimalikud uurimisteemad koos avaldusega SAISis. Kui kandidaadi bakalaureuseõpingud ei lõppenud bakalaureusetööga, aktsepteeritakse kirjatöö näidisena ka akadeemilisi ingliskeelseid esseesid ja ilmunud teadusartikleid. Kui kirjatöö näidis ei ole inglise, saksa, vene, itaalia või soome keeles, tuleb originaaltekstile lisada tõlge inglise keelde. Tõlke inglise keelde võib teha ise, see ei pea olema notariseeritud.
Suuline osa on vestlus. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamipäeva.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Kultuuriteooria ja filosoofia 9. juulil ruumis M-328. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2−3 lehekülge), mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis. Magistritöö kava peab sisaldama uurimistöö teema esialgset sõnastust, selle sisulist põhjendust (miks sellise teema uurimine on oluline), lühikest ja esialgset ülevaadet uurimistöö ainesest (mida uuritakse) ja uurimistöö metoodikast (kuidas uuritaks); samuti peab magistritöö kava sisaldama esialgset loetelu töös eelduspäraselt kasutatavast erialasest kirjandusest. Magistritöö kava peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi.
Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit ja lisaks hinnatakse tema huvi eriala vastu. Vestluse kellaaja saab kandidaat teada SAISis avalduse esitamisel.
Slaavi keeled ja kultuurid 7. juulil kell 10.00 ruumis S-403. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas kirjutatakse kohapeal essee-motivatsioonikiri (umbes 200 sõna). Seejärel toimub vestlus, mille alguskellaaja saab kandidaat teada pärast essee kirjutamist. Vestluseks peab kandidaat lugema teadusliku teksti, nimekirja tekstidest leiab siit.

Vene keele ja kirjanduse õpetaja:
Vene keele ja kirjanduse õpetaja
Vene keele kui võõrkeele õpetaja

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast.
1. 5. juulil akadeemiline test. Test on elektrooniline ja seda saab sooritada endale sobivas kohas. Testi lisainfo on leitav ülikooli kodulehelt alates maiskuust.
2.-3. 7. juulil kell 10.00 ruumis S-428 essee kirjutamine. Pärast essee kirjutamist toimub kandidaadiga vestlus, kus keskendutakse eelkõige õpetajaametile ja -karjäärile suunatud küsimustele.
Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja) Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjaliku osana esitavad kandidaadid koos avaldusega SAISis motivatsioonikirja. Motivatsioonikirja pikkus on u 3500 tähemärki, faili nimi sisaldab kandidaadi nime. Motivatsioonikiri on valitud peaeriala keeles ja näitab kandidadi sügavat huvi valitud eriala vastu (varasem õppimis- ja õpetamiskogemus, erialavaliku põhjendus, teadmised haridusvaldkonna praegusest olukorrast). Tsiteeritud allikatele tuleb korrektselt viidata.
5. juulil toimub akadeemiline test. Test on elektrooniline ja seda saab sooritada endale sobivas kohas. Testi lisainfo on leitav ülikooli kodulehelt alates maiskuust.
6. juulil toimuv eksamiosa kesksendub kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele. Juhul kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, siis kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus. Suulise osa kellaajad vastavalt kandidaadi peaeriala(de) valikule (kui kandidaat on valinud kahe keele õpetaja peaeriala, siis tuleb osaleda mõlemal vastaval eksamiosal):
inglise keele õpetaja kell 09.00 ruumis S-428,
saksa keele õpetaja kell 12.00 ruumis S-403,
prantsuse keele õpetaja kell 13.00 ruumis S-428,
soome keele õpetaja kell 14.00 ruumis S-403,
eesti/vene keele õpetaja kell 15.00 ruumis S-428.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja  (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad) Vastuvõtueksam toimub 5. juulil kell 10.00 ruumis A-544 ning koosneb akadeemilisest testist ja vestlusest.
Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Pärast akadeemilist testi toimub vestlus komisjoniga. Vestluste ajakava määratakse vahetult enne akadeemilise võimekuse testi. Igale kandidaadile arvestatakse 10 minutit. Palume vastuvõtueksamile kindlasti kaasa võtta eelnevate õpingute akadeemilised õiendid.
Avaldusele tuleb SAISis lisada motivatsioonikiri, mis on sisendiks vestlusele.
Heaolu ja tervisekäitumine

12.-13. juulil kell 10.00 ruumis S-219. Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, kus hinnatakse ka esitatud CVd ja motivatsioonikirja, mille osana soovime ülevaadet varasema uurimistöö läbiviimise kogemusest ning magistritöö esmane kavand või teema lühikirjeldus. Vestluse aja saab kandidaat teada SAISis pärast avalduse esitamist, kandidaadile arvestatakse 20 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Kehakultuuri õpetaja 5. juulil kell 10.00 aadressil Räägu 49 ruumis 307 ja 406 akadeemiline test ja motivatsioonitest.
5. juulil kell 12.00 Räägu 49 võimlas õpetamise ülesanne.
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
akadeemilisest test (25%) - hinnatakse üliõpilaskandidaadi akadeemilist võimekust õppida ülikoolis. See sisaldab näiteks: matemaatilis-loogilisi ülesandeid, kognitiivse võimekuse hindamist, lingvistilisi ülesandeid jmt;
motivatsioonitest (35%) - küsimused on suunatud erialasele tööle (ehk soovile/motivatsioonile teha erialast tööd) ja saavutusmotivatsioonile;
õpetamise ülesanne (40%) - läbi on vaja viia nn tunniosa, kus õpetatakse ühte etteantud (loosi teel saadud) elementi. Õpetamise ülesande sooritamise käigus hinnatakse õppimise juhtimist, „õpilase“ arengu toetamist ja sotsiaalseid oskusi ning omadusi.
Keskkonnakorraldus

Vastuvõtueksam toimub motivatsioonikirja põhjal, mille eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ja motivatsiooni alustatud õpingute lõpetamiseks.

Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, kandidaadi nimi faili alguses ja faili nimes.

Motivatsioonikirja sisuosas oodatakse vastuseid järgmistele küsimustele:

 • olles tutvunud õppekava ja õppeainetega, miks soovid asuda õppima antud magistriõppekavale Tallinna Ülikoolis (kuni 100 sõna);
 • mis on sinu eesmärk (sh karjäärieesmärk) õppima asumisel (kuni 100 sõna);
 • kuidas toetab sinu varasem haridus, töö- ja elukogemus antud magistriõppekaval hakkama saamist (kuni 150 sõna);
 • olles tutvunud erialase teaduskirjandusega, millised on tuleviku suurimad väljakutsed antud eriala valdkonnas sinu arvates (kuni 300 sõna);
 • millised on sinu valdkondlikud erihuvid? Millise probleemi lahendamisesse soovid tulevikus panustada ja miks (kuni 150 sõna);
 • meie õppekava koondab erineva tausta ja kogemustepagasiga õppijaid, kes aitavad luua väärtusliku kontaktivõrgustiku, mille abil saame õpet mitmekesistada (nt projektid, ekskursioonid, töötoad). Mida saaksid omalt poolt õppekavale pakkuda (kuni 100 sõna)?

Motivatsioonikirja juures hinnatakse kandideerimise põhjuseid/eesmärki, varasemaid teadmisi ja kogemusi, intellektuaalset küpsust, laia silmaringi, keele- ja väljendusoskust, analüüsi-, argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning valmisolekut pühenduda õppetööle.  Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele. Komisjon kinnitab tulemused 7. juulil. Vaata täpsemalt kodulehelt.

Kunstiteraapiad

6. ja 7. juulil aadressil Räägu 49, ruumid 310, 311 ja 317.
6. juuli kell 10.00 ülevaade eksami korraldusest ja ajakavast,
kell 10.15-11.15. akadeemiline test,
alates kell 11.15 kutsesobivusvestlus ja kunstialaste teadmiste vestlus.
7. juuli kell 10.00 kutsesobivusvestlus ja kunsti alaste teadmiste vestlus.

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test ja kunstiteraapia alased teadmised (25%) - koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded, kultuuriliste teadmistega seotud ülesanded; akadeemilise testi lisana kunstiteraapia alased teadmised;
kutsesobivusvestlus rühmaintervjuu vormis (45%) - hinnatakse kirjalikult etteantud küsimuste alusel kandidaadi kunstiterapeudiks õppimise ja erialal töötamise tugevusi, ressursse, probleemidega toimetulekut, motivatsiooni;
magistritöö kavand (15%) - hinnatakse kandidaadi teemakohast lugemust, probleemi ja eesmärgi püstitust, kavandatava meetodi kirjeldust;
kunsti alased teadmised (15%) - hinnatakse komisjoni liikmega vestluses tema  poolt esitatud küsimuste alusel.

SAISis lisab kandidaat avalduse PDF-formaadis:
1. CV (vorm);
2. haridust ja täiendkoolitusi tõendavad dokumendid: diplomid ja akadeemilised õiendid, täiendkoolituste tunnistused (vajalik eelduspädevuste omandamise kinnituseks) NB! Kui kandideerimiseks vajalik haridus SAISis ei kajastu, tuleb diplom kooli kohale tuua (avaldusele skänni lisamine ei ole piisav, sellega tõendatakse ainult pädevusi);
3. motivatsiooni kiri (maht 1 lk);
4. magistritöö kavand (vorm);
5. eeldusainete vorm. Kui kandidaat ei oma bakalaureusekraadi kunstiteraapias, siis  tuleb esitada täidetult eeldusainete arvestamise vorm ja eeldusainete omandamist tõendavad dokumendid (diplomi akadeemiline õiend, täiendkoolituste tunnistused jmt.). Sisseastumisel puuduvate eeldusainete sooritamise maht ei tohi ületada 16 EAP.
Erandkorras on võimalik kandideerida ka neil huvilistel, kes ei ole läbinud visuaalkunstiteraapia algkursust, kuid on lugenud erialakirjandust, osalenud erinevatel TLÜ poolt korraldatud visuaalkunstiteraapia lühikursustel ning omavad nõustamis- ja/või teraapiatöö kogemust (esitada CVs).

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia Vastuvõtueksam toimub 5. juulil kell 10.00 ruumis A-509.  Vestluse aja saab teada avalduselt, kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Eksam toimub vestlusvormis, kus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, õpingute alustamise suuremat eesmärki. Kaardistatakse spetsiifilisi valdkondlikke huvisid, eelnevalt omandatud eksperimentaalseid ja analüütilisi võtteid. Oluline on üliõpilase valmidus töötada ingliskeelsete materjalidega. SAISi tuleb lisada eelmise kõrgharidusastme akadeemiline õiend. Vestluse sisu:
 • kaitstud lõputöö pealkiri ja juhendaja;
 • loetlege, milliste laboriseadmete ja analüüsimeetoditega olete kokku puutunud;
 • millised uurimisvaldkonnad pakuvad teile enim huvi? Millisel teemal sooviksite kirjutada magistritöö;
 • milliste teemade puhul tunnete, et peate tegema tavapärasest rohkem tööd nende paremaks mõistmiseks;
 • miks soovite õppima asuda just antud erialale? Kust saite infot selle eriala kohta;
 • hinnake inglise keele oskust skaalal A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) Sisseastumisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mis koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Mõlema osa tulemus peab olema vähemalt 51%.
Kirjalik osa toimub 6. juulil kell 14.00 ruumides M-225 (spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele; spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) ja M-218 (ülduund). Kirjaliku ülesande sisuks on eksamil etteantud organisatsioonikäitumise teemal uurimisprojekti koostamine (näitab oskust koostada uurimistöö projekti).
Vestlused toimuvad 7. ja 8. juulil. Vestluse ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi kodulehel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades. Suulises osas arutletakse ka magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandi­daadi motivatsiooni. Vestluse pikkus umbes 15 min.
Kui kandidaadil on erisoov vestluse aja osas (nt kindlal vestluse kuupäeval ei ole võimalik osaleda), siis palume sellest teada anda e-posti teel (greete.horn@tlu.ee), et saaksime ajakava koostades seda arvesse võtta. Pärast ajakava avalikustamist vestluse aega muuta ei ole võimalik.
Koos avaldusega palume SAISis esitada pildiga CV, varasemalt läbitud haridust tõendav diplom ning akadeemilise õiendi koopia.
Psühholoogia

5. juulil kell 9.00
Kandideerimisel tuleb lisada avaldusele:
- elulookirjeldus (CV)
- esialgse magistritöö projekt (ca 4lk) koos juhendaja allkirjaga
- bakalaureuseõpingute diplom ja akadeemiline õiend
- motivatsioonikiri

Vastuvõtueksam koosneb:
1) kirjalikust osast;
2) vestlusest, kuhu palume kaasa võtta viimane kaitstud bakalaureuse- või seminaritöö. Vestluse ajakava avalikustatakse kodulehel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda arvestades.

Rekreatsioonikorraldus 7. juulil kell 10.00 ruumides 215, 216, 217 (aadressil Räägu 49) vestlus, mis tugineb osaliselt magistritöö kavandile ja motivatsioonikirjale, selgitatakse põhjendusi eriala valikul, eeldusi magistriõpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlus kestab ca 15 minutit nimekirja alusel, vestluse ajakava saadetakse meilile.
Avaldusele tuleb lisada esmane magistritöö kavand või teema lühikirjeldus ja motivatsioonikiri, mille osana soovime ülevaadet varasema uurimistöö ja rekreatsiooni valdkonna kogemusest. Täpsemad juhised leiab siit.
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

9. juulil kell 13.00 akadeemiline test, kell 14.00 kutsesobivusvestlus ruumides 309 ja 407 (Räägu 49).
Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded sh erialase inglisekeelse teksti mõistmine;
kutsesobivusvestlus (75%) - hinnatakse üliõpilaskandidaadi valmisolekut ja motivatsiooni õpetajakoolituse edukaks läbimiseks ning õpetajakutse omandamiseks

Avaldusele tuleb lisada motivatsioonikiri, mis on aluseks vestlusele.

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Inimõigused digitaalses ühiskonnas

9. juulil algusega kell 11.00 ruumis M-214. Täpse vestluse aja saab teada pärast SAISis avalduse esitamist.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (850-1000 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:
- The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this programme? What courses of the programme are you most interested in?
- Previous experience and studies: What is your first degree in? Why did you choose field of study? How does it relate to our MA programme?
- Your plans after MA studies: Where do you see yourself in three years? How will the MA studies help your career?
- Knowledge of the field: Briefly discuss one issue regarding human rights and digitalization.
- How do you plan to finance your studies?

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Politoloogia 9. juulil kell 10.00 ruumis A-354. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust vormist ning vestlusest.
Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus spetsialiseeruda võiks. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest.
Vestlus põhineb kirjalikul vormil, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud).
Sotsioloogia

6. juulil kell 10.00 ruumis A-346. Sisseastumiseksam koosneb kahest osast: motivatsioonikiri (40%) ja vestlus (60%). Motivatsioonikiri lisatakse SAISis avaldusele.

Motivatsioonikirjas oodatakse üliõpilaskandidaadilt lühikest enesetutvustust (sh erialaga seotud varasemad tegevused/huvialad, kui on), erialavaliku põhjendust, infot võimaliku lõputöö teema kohta või
kui see ei ole veel selge, siis üldisemalt selle kohta, millised  teemad/probleemid huvitavad. Motivatsioonikirja juurde võib ka lisada (sobib ka veebilingina) mõne enda varasema uurimuslik-analüütilise kirjatöö näidise (nt bakalaureusetöö, uurimisraport, publikatsioon jms).

Vestlus põhineb motivatsioonikirjal. Vestluse pikkus on u 15 minutit, täpse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist.

Rahvusvahelised suhted

8. juulil algusega kell 10.00 ruumis M-224. Täpse vestluse aja saab teada pärast SAIS-is avalduse esitamist.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (intervjuu komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (850-1000 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:
- The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why IR programme? What courses and modules interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
- Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it.
- Having read the text (see below), what do you agree and disagree with and why? What are the two main points the author made?
- In what ways is this text relevant to studying international relations? If not, elaborate. How did you find reading this text? What were the positives and the challenges? Why did you choose this specific text?

Choose one of these four articles to read. These articles do not represent the views of Tallinn university, they were simply chosen for discussion.
1. Sacred Struggles: How Islam Shapes Politics in Mali
2. EU Strategic Autonom
3. China’s Strategic Objectives in a Post COVID-19 World
4. Globalizing Political Theory and the Role of the Particular

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Riigiteadused 8. juulil kell 10.00 ruumis A-354. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust osast ning vestlusest.
Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus spetsialiseeruda võiks. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest. Vastused tuleb lisada SAISis avaldusele.
Vestlus põhineb kirjalikul osal, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud). Arvestatakse 15 minutit kahe inimese kohta.
Sotsiaalne ettevõtlus

8. juulil algusega kell 10.00 Zoomis (nõutav veebikaamera olemasolu). Täpse vestluse aja saab teada pärast SAIS-is avalduse esitamist ning Zoom link saadetakse kandidaadile e-mailile.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).

Kirjalik osa on inglisekeelne projektiplaan (850-1000 sõna) teemal: "Sotsiaalse ettevõtte projektiidee, mida arendatakse sotsiaalse ettevõtluse programmi projektipõhise õppe meetodi raames". Projektiplaan koosneb järgnevatest osadest:

 • Introduction of a social enterprise idea that you may develop during the Social Entrepreneurship programme. It can be a working enterprise or a completely new idea.
 • Clarification of the problem you want to address.
 • The target group.
 • The expected impact.
 • The plan for a revenue stream.
 • Your motivation for the project.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse 7.-8. juulil kell 9.00 ruumis A-346. Sisseastujatega vesteldakse kahekaupa, igale paarile on ette nähtud 15 min. Täpse vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist. Vastuvõtt koosneb kolmest osast:
1) CV (40%);
2) magistritöö kavand (40%) - peab sisaldama uurimisprobleemi, -meetodi ning töö eesmärgi tutvustust;
3) intervjuu (20%) - selgitab kandidaadi motivatsiooni, väärtushoiakuid, maailmapilti ning inglise keele oskust.
CV ja magistritöö kavand tuleb vestlusele kaasa võtta (paberil).
Vastuvõtul on eeliseks varasem erialane haridus; erialane töökogemus, sh erialane vabatahtlik töö; valdkonna tundmine – kandidaat peab teadma, millega tegelevad nii lastekaitsja kui sotsiaalpedagoog.
Sotsiaaltöö

13. juulil kell 10.00 ruumis A-447 ja 14. juulil kell 10.00 ruumis A-346. Sisseastujatega vesteldakse kahekaupa, igale paarile on ette nähtud 15 min. Täpse vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist. Vastuvõtueksam on vestlus komisjoniga, kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta CV ja motivatsioonikiri.
Vastuvõtuvestlusel komisjoniga on oluline näidata oma motivatsiooni, analüüsioskust, esinemisoskust, adekvaatset arusaamist sotsiaaltöö erialast kui sellisest ja varasemaid kokkupuuteid erialaga, kui need on olemas, samuti asjatundlikkust maailma laiematest protsessidest ja sotsiaalprobleemidest ühiskonnas, oskust lahendada erinevaid olukordi, eetilisi väärtusi, mis on sobilikud sotsiaaltöö valdkonna professionaalile jm.
CV maht on 1-2 lehekülge, font Times New Roman, kirjasuurus 12. CVs tuleb anda lühiülevaade:

 • haridusteest, sh ERASMUS programmi üliõpilasvahetuses osalemisest (kui on see kogemus);
 • sotsiaaltöö erialaga seonduvatest täiendkoolitustest;
 • töökogemusest;
 • projektitööst ja/või vabatahtlikust tegevusest sotsiaalhoolekande valdkonnas;
 • keelteoskusest (Euroopa keelemapi alusel).

Motivatsioonikirja mahuks on üks lehekülg, font Times New Roman, kirjasuurus 12. Motivatsioonikiri peaks kajastama põhjendust, mis motiveerib sotsiaaltöö erialale õppima tulemist, varasemat kokkupuudet sotsiaaltöö erialaga ja uurimistöö läbiviimise kogemust ning teemat, milles plaanitakse kirjutada magistritöö, samuti magistriõpingute seost praeguse tööga, kui see on olemas.

Õigusteadus 8. juulil kell 9.00 kirjalik osa ruumis A-222. Intervjuud algusega kell 11.00 ruumides M-133, M-136, M-226. Intervjuude ajakava antakse teada pärast kirjalikku eksamit.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist (50%) ja vestlusest (50%). Kirjalik valikvastustega test koosneb küsimustest, mis põhinevad TLÜ õigusteaduse bakalaureuse õppekava kohustuslike ainete baasteadmistel. Vestluse aluseks on magistritöö kava (2-4 lk), mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis. SAISi tuleb üles laadida ka eelneva õppe akadeemiline(sed) õiend(id). Intervjuu käigus hinnatakse ka erialast motiveeritust, arusaamist juristi tööst ning analüüsioskust.

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti