inimesed arutavad

Infotehnoloogia juhtimine

Õppekava eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine: analüüsida ettevõtte IT-protsesse ja hinnata muudatuste mõju ettevõtte põhiprotsessidele, kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid IT strateegiate kavandamisel ja realiseerimisel, juhtida ettevõtte IT arendus- ja haldustegevust ning kavandada ja juhtida erialaprojekte.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Õppekava tugineb infotehnoloogiajuhi kutsestandardile ja on loodud koostöös mitmete Eesti juhtivate infotehnoloogia ettevõtetega. Õppekava eristub teistest ülikooli õppekavadest selle poolest, et tagamaks õppuritele tööks juhi ja infotehnoloogia arendajana vajalik tipptasemel asjatundlikkus, on õppetöösse kaasatud ka mitmeid oma ala tunnustatud eksperte Eesti juhtivatest ettevõtetest. Koostöö nendega ning erinevates valdkondades töötavate kursusekaaslastega võimaldab üliõpilasel juba õpingute ajal üles ehitada tema edasist professionaalset tegevust toetav koostöövõrgustik. Vähetähtis pole ehk seegi, et IT-juhtide palgatase on palgauuringute kohaselt üks Eesti kõrgemaid, olles mitmekordselt suurem Eesti keskmisest. 

 

Õppekava ja -ained

Õppekava

Õppekava eesmärk on valmistada ette spetsialiste, kes suudavad ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt:

 • kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine;
 • toetada teaduspõhise ja uuendustele avatud/suunatud lähenemise kujunemist kvalifikatsioonikohastel ametikohtadel töötamisel;
 • kujundada valmisolekut pidevaks professionaalseks enesearendamiseks;  
 • kujundada pädevusi töötamiseks IT-juhtimisega seonduvatel ametikohtadel (IT-juht, IT-projektide juht, IT osakonna juhataja jne) ning luua eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Vaata õppekava

Õppekava nominaaljaotus

Õppevormi kirjeldus

Erialaainete õppetöö toimub sessioonõpe vormis üle nädala reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti. Valik- ja vabaainete auditoorne õppetöö võib toimuda ka tööpäevadel ehk vajadusel võib aineid õppida koos päevaõppega. See võimaldab üliõpilastel õppetööd nendele sobival viisil ühitada professionaalse tegevusega.

Olulised erialaained

Kohustuslikud õppeained võimaldavad üliõpilastel omandada baasteadmised ja –oskused. Valik- ja vabaained võimaldavad üliõpilastel kujundada sisuliselt individuaalse õppekava, lähtudes nende huvidest, vajadustest ning magistritöö teemast. 

Keda ootame õppima?

Infotehnoloogia juhtimise magistriõppesse ootame õppima uuendustele avatud ning aktiivse ellusuhtumisega noori, kes soovivad olla osalised Eesti kui eduka IT-riigi kuvandi tugevdamisel. Eeldame, et üliõpilased on teadmishimulised, on valmis tegema meeskonnatööd ega karda enda kanda võtta liidri rolli ja vastutust.

Õppekeskkond

Auditoorne õpe toimub Eesti ühes kõige kaasaegsemas ülikoolihoones, mis projekteeriti Ignar Fjuki arhitektuuribüroos ning valmis 2013. aastal. Üliõpilastel on kasutada Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ammendamatud inforessursid (sealhulgas elektroonilised).  

Vastuvõtt

 • Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon;
 • Vastuvõtulävend 70 palli

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja intervjuust. Kirjalik motivatsioonikiri (2000 – 4000 tähemärki) ja individuaalne vestlus. Motivatsioonikiri 30%; intervjuu 70%. Vestluse eesmärk on selgitada välja kandidaadi IT kompetents, ootused õpingutele, magistritöö võimalik teema ja professionaalse karjääri plaanid. Lisaks on vestlusel osa ingliskeelse erialase teksti tõlkimisest. Nõutav on vähemalt üheaastane töökogemus IT valdkonnas – kas IT-ettevõttes, mistahes ettevõttes IT-üksuses või IT-alaseid ülesandeid täitva spetsialistina.

Motivatsioonikirja hindamiskriteeriumid:

 • IT, juhtimise või IT-juhtimise alane kogemus;
 • magistritöö soovitav valdkond või problemaatika läbimõeldus;
 • IT-juhtimise alase hariduse vajadus praegust või perspektiivset ametikohta silmas pidades.

Motivatsioonikirja hinnatakse 5-pallisel skaalal, ka inglise keele oskust. Intervjuu muud osa 10-pallisel skaalal. Liidetakse kahe komisjoniliikme punktid kokku ning teisendatakse 100-punktisele skaalale.

Intervjuu hindamiskriteeriumid:

 • inglise keele oskus;
 • võime ja valmidus kanda magistriõppe koormust.

Näidisküsimused või muu info, mis aitab eksamiks valmistuda: Miks kandideerib nimetatud erialale, millistest allikatest sai eriala kohta informatsiooni? Millised on õpingute suhtes põhilised ootused, millise kompetentsi osas on täiendõppe vajadus olulisim? Kellena ja kus näete end töötamas peale magistriõpingute lõppu?

SAISi poolt genereeritud intervjuu kellaaega on võimalik vajadusel muuta kirjutades ingrid.sander@tlu.ee hiljemalt 02.07.2024.

Tagasisidet intervjuu tulemustele on võimalik saada e-kirja teel ingrid.sander@tlu.ee.

Vastuvõtueksami kuupäevad ja lisainfo

Kuhu edasi?

Eriala lõpetanud juhivad terve ettevõtte infotehnoloogiat või asutuse infotehnoloogiaüksust. Samuti töötavad eriala lõpetanud vastutavate projektijuhtidena, IT-konsultantidena ning paljudel teistel IT-ga seotud vastutavatel ametikohtadel.

Edasiõppimisvõimalused

Teadustööst huvitatud lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes Eestis (sh TLÜ doktoriõppekaval „Infoühiskonna tehnoloogiad“) või välismaal. 

Võta meiega ühendust!

Ingrid Sander

õppenõustaja ja -spetsialist

AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon (+372) 640 9420

Sarnased erialad

Organisatsioonikäitumine, MA

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise õppekava on Eestis ainus õppekava, mis on mõeldud neile, kelle tööks on inimeste ​motiveerimine ja juhtimine, organisatsiooni tegevuse korraldamine ning selle tulemuslikkuse tagamine.

Magistriõpe
Eesti keel
35
Sessioonõpe
Osakoormus
ainepunktitasu, juhendamistasu ning lõputöö tasu alusel
Vaata eriala

Kommunikatsioonijuhtimine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava pakub erinevaid kursuseid, mis on fokusseeritud eri kommunikatsioonijuhtimise valdkonna tahkudele. Kaval pakutakse süstematiseeritud teadmisi kaasaegsetest kommunikatsiooniteooriatest, meetoditest ja kommunikatsiooni erinevatest käsitlustest.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2200
Vaata eriala

Inimese ja arvuti interaktsioon

Digitehnoloogiate instituut

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekaval keskendutakse tehnoloogiale, mille abil on võimalik inimeste heaolu suurendada.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)
Vaata eriala