Organisatsioonikäitumine

Organisatsioonikäitumine, MA

Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise õppekava on Eestis ainus õppekava, mis on mõeldud neile, kelle tööks on inimeste ​motiveerimine ja juhtimine, organisatsiooni tegevuse korraldamine ning selle tulemuslikkuse tagamine.

Õppetase Magistriõpe

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 35

Õppevorm Sessioonõpe

Õppekoormus Osakoormus

Maksumus semestris ainepunktitasu, juhendamistasu ning lõputöö tasu alusel

 

Õpingute jooksul läbitakse õppeaineid mis aitavad nii juhi kui spetsialisti vaatevinklist mõista inimeste tööalase käitumise psühholoogilisi mehhanisme, organisatsioonide ja inimeste juhtimise ning arendamise põhimõtteid. Lisaks käsitletakse tervishoiuorganisatsioonides töötavatele spetsialistidele olulisi teemasid, näiteks tervishoiukorraldus, nõustamise alused, kriisiabi jms. Magistritöö raames uuritakse mõnda olulist organisatsioonikäitumise valdkonna probleemi süvitsi. 

Organisatsioonikäitumise põhieriala jaguneb kolmeks suunaks:

 • Organisatsioonikäitumise üldsuund
 • Organisatsioonikäitumise spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele
 • Organisatsioonikäitumise spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele

Keda ootame õppima?

 • Organisatsioonikäitumise üldsuunale ootame õppima vähemalt bakalaureusekraadiga või selle­le vastava haridusega huvilisi, kes soovivad endas välja kujundada­ organisat­siooni analüüsiks ja arendamiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja käitumis­norme. Tihti tullakse õppima seetõttu, et oma erialal on saavutatud tunnustus ning erialalisele tööle on lisandunud juhi roll, ent erialaõpingutes pole organisatsiooni toimimiseks vajalikke teadmisi omandatud. Õppekava on suunitletud nii era- kui avalike organisatsioonide ­arenguvajadusi silmas pidades.
 • Organisatsioonikäitumise suunale, kus spetsialiseerutakse tervishoiuorganisatsioonidele, ootame õppima tervishoiuorganisatsioonide (haiglad, perearstikeskused, ravimifirmad, apteegid vms) töökogemusega, bakalaureusekraadi või sellele vastava haridusega huvilisi, kes soovivad omandada organisatsiooni arendamiseks ja inimressursside juhtimiseks vajalikke kutseoskusi ning kompetentsi­ tööks eriolukordades või terviseprobleemidega inimestega.
 • Organisatsioonikäitumise suunale, kus spetsialiseerutakse militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele, ootame õppima militaarsete ja paramilitaarsete organisatsioonide (kaitseväe-, politsei-, päästeteenistuse, tolli-, maksu-, turva- ja vanglaametniku vms) töökogemusega ja bakalaureusekraadi või sellele vastava haridustasemega huvilisi, kelle sooviks on kujundada endas välja ­organisatsiooni arendamiseks ja inimressursside juhtimiseks vajalikud kutseoskused ning kompe­tents tööks äärmuslikes olukordades ja äärmuslikult käituvate inimestega.

Miks tulla meile õppima?

Õppekava võimaldab süvendada teoreetilisi teadmisi inimkäitumise seaduspärasustest ja tendentsidest organisatsiooni arendamise ja inimressursside juhtimise kontekstis nii indiviidi, grupi kui ka organisatsiooni tasandil, samuti­ teadmisi organisatsiooni ning selle raames toimuva käitumise hindamiseks, mõjutamiseks ning seireks.
Õppekava läbinud saavad magistrikraadi sotsiaalteadustes (organisatsioonikäitumine).

Mida osakoormusõppes õppimine finantsiliselt tähendab?

Osakoormusega õppes kogub üliõpilane iga õppeaasta lõpuks kumulatiivselt õppekavajärgseid õppeaineid 15-22 EAP-d iga õppetöös osavõetud semestri kohta. Tasuda tuleb semestri õpingukavasse registreeritud õppeainete mahu ja senati kehtestatud ainepunktitasu, juhendamistasu ning lõputöö/lõpueksami tasu alusel. Kui üliõpilane õpib osakoormusega õpperühmas, hüvitab ta õppekulud kogu õppeaja vältel, ka siis kui õppimisel on saavutatud täiskoormusega võrdväärne õppemaht.

2024/2025 õppeaasta ainepunktitasu loodus- ja terviseteaduste instituudis on 60 eurot. 2025/2026 õppeaastal ainepunktitasud eeldatavasti tõusevad 10%. 

Näiteks: õppides esimesel semestril (2024 september - 2025 jaanuar) maksimaalses mahus ainepunkte (22 EAP) ning eeldades, et ainepunkti tasu on 60 eurot, tuleks igakuiseks õppimise tasuks arvestada 264 eurot. 

Ainepunktitasu tuleb maksta kõigi ainete eest. Lisanduvad juhendamis- ja lõputöötasu. Viimaste hind kehtestatakse üleülikooliliselt. Mõlemad tasud on üle 300 euro ning tasutakse õpingute lõpuperioodis. 

Täpsemad hinnakirjad leitavad õppeinfosüsteemis (ÕIS).

NB! Organisatsioonikäitumise erialal õppima asumisel on hea teada, et õppeteenustasude soodustus määratakse kolmele organisatsioonikäitumise eriala üldsuunal, kolmele miliraaria suunal ning kolmele tervishoiu suunal õppijale 30% ulatuses. Kokku saab soodustust 9 õppijat 40-st, ehk pea veerand õppijatest! Soodustuse saamise ettepanek tehakse esimesel semestril vastuvõtueksami tulemuste ning edaspidi kõrgema keskmise hinde alusel. 

Soodustuse saamisel tehakse ettepanek sõlmida sellekohane õppelepingu lisa. Oluline on üliõpilasstaatus, 2023 või 2024. aasta versioonil osakoormusõppes õppimine ja õppelepinguga seotud arvete õigeaegne tasumine. 

Eriala omandamist toetav õppekeskkond 

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones hubane raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Õppekava ja -ained

Õppekava ja õppevormi kirjeldus

 • Õppevorm: sessioonõpe
 • Õppekoormus: osakoormus

Osakoormusega õppes kogub üliõpilane semestris õppekavajärgseid õppeaineid 15-22 EAPd. Osakoormsuel õppimine on tasuline. Tasuda tuleb semestri õpingukavasse registreeritud õppeainete mahu ja senati kehtestatud ainepunktitasu, juhendamistasu ning lõputöö/lõpueksami tasu alusel.

Õppetöö toimub iganädalaselt, neljatunniste loengutsüklite kaupa. Erialane õppetöö toimub neljapäeva ja reede õhtuti, alates kell 17.00. Laupäeval algavad loengud kell 10.00 ja/või 14.00. Keeleõppe loengud ning vabaained võivad toimuda ka tavapärase õppetsükli välisel ajal.

 

Organisatsioonikäitumise põhieriala jaguneb kolmeks suunaks:
 • üldsuund;
 • spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele;
 • spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele.

Kõigil kolmel suunal on ühised kohustuslikud erialaained ning eriala valikained, näiteks:
 • Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis
 • Organisatsiooniteooriad
 • Juhtimise alused
 • Personalijuhtimine
 • Motivatsioon ja heaolu organisatsioonis
 • Karjääri planeerimine ja juhtimine
 • Organisatsiooni ressursside arvestamise erikursus
 • Mõjustamispsühholoogia
 • Tööalane heaolu
Lisaks eriala kohustuslikele ja valikainetele leiab õppekavas kohustusliku spetsialiseerumise mooduli, 
kuhu on kursused valitud vastavalt spetsialiseerumise suuna eripära arvesse võttes. 

Organisatsioonikäitumise üldsuund:

 • Läbirääkimised
 • Reklaamipsühholoogia
 • Organisatsiooni suhtes sidusrühmadega
 • Tööturg ja tööhõive
 • Sotsiaalse kompetentsuse eriseminar

Spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele:

 • Hälbiv käitumine ja kriisiabi
 • Nõustamise alused
 • Tervishoiukorraldus

Spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele:

 • Hälbiv käitumine ja kriisiabi
 • Antisotsiaalne käitumine
 • Juurdluspsühholoogia
 • Militaar- ja paramilitaarpsühholoogia

 

Õppekavaga saad põhjalikumalt tutvuda SIIN

 

Vastuvõtutingimused

Üldised kandideerimise eeldused organisatsioonikäitumise MA õppekavale:

 • bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

 • inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (inglise keel minimaalselt tasemel B2);

Kandideerimise eelduseks on ka korrektselt täidetud avaldus SAISis. 

Koos avaldusega palume SAISi lisada:
 • pildiga CV
  
 • varasemalt läbitud haridust tõendav diplom (dokumentide koopia või hea kvaliteediga foto)
 • varasemalt läbitud haridust tõendav akadeemiline õiend (dokumentide koopia või hea kvaliteediga foto)

Kandideerimisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mis koosneb kahest osas: kirjalikust ülesandest ning individuaalsest vestlusest vastuvõtu komisjoniga. 

Kirjaliku ülesande sisuks on eksamil etteantud organisatsioonikäitumise teemal uurimisprojekti koostamine (näitab oskust koostada uurimistöö projekti). 

Suulises osas arutletakse ka magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandi­daadi motivatsiooni. Hinnatakse kandidaadi valmisolekut õpinguteks ja sobivust erialale.

Vastuvõtu katse koondtulemus esitatakse 100-punktilisel skaalal. Mõlema eksamiosa tulemus peab olema vähemalt 51%. Koondskoorist moodustab proportsionaalselt kirjalik ülesanne 30% ning vestlus 70%. 
Vastuvõtulävend on 70 punkti.

Kirjaliku ülesandega hinnatakse valmisolekut uurimuste mõistmiseks ja läbiviimseks. Suulises osas hinnatakse motivatsiooni selgust ja seotust õppekavaga,  arutlus- ja väljendusoskust, enese ja teiste käitumise reflekteerimist.

Kirjalikku tööd hindavad sõltumatult mitu komisjoni liiget, arvesse läheb keskmine hinnang 100-punkti skaalal. Vestlusel hindab iga komisjoni liige kandidaati hindamiskriteeriumite alusel. Lõpphinnang vestlusele on konsensuslik (100-punkti skaalal). 

Soovitav on tutvuda õppekavaga ning varem erialal kaitstud magistritöödega.

 

Õppejõud

Aleksander Pulver

Uurimise ja õpetamise valdkond on isiksusepsühholoogia ja psühhomeetria.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


 

Antek Kasemaa

Uurimise ja õpetamise valdkond on  juhtimispsühholoogia ja militaarpsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Arno Baltin

Uurimise ja õpetamise valdkond on  läbirääkimiste psühholoogia ja grupiprotsessid.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Kadi Liik

Uurimise ja õpetamise valdkond on  organisatsioonipsühholoogia ja uurimismeetodid.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Katrin Kullasepp

Uurimise ja õpetamise valdkond on suhtlemispsühholoogia ja identiteedi kujunemine.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Kristiina Uriko

Uurimise ja õpetamise valdkond on tervisepsühholoogia ja nõustamispsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS


Kristjan Kask

Uurimise ja õpetamise valdkond on juriidiline psühholoogia ja kriminaalpsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Kristjan Port

Uurimise ja õpetamise valdkond on spordibioloogia ja tervislik eluviis.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Mati Heidmets

Uurimise ja õpetamise valdkond on sotsiaalpsühholoogia ja keskkonnapsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Piret Jamnes

Uurimise ja õpetamise valdkond on juhtimispsühholoogia ja karjäärinõustamine.


Tiina Hiob

Uurimise ja õpetamise valdkond on reklaamiteooria ja reklaamipsühholoogia.

Vaata Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Mittekoosseisuliste õppejõududena

Aleksei Gaidajenko - uurimise ja õpetamise valdkond on tervishoiukorraldus.

Maria Kütt - uurimise ja õpetamise valdkond on personalijuhtimine.

Tõnu Lehtsaar - õpetamise valdkond on avalik esinemine.

Jaana Susanna Liigand-Juhkam - õpetamise valdkond on kehtestamine.

Tiiu Meres - uurimise ja õpetamise valdkond on kriisiabi ja hälbiva käitumise psühholoogia.

Siim Sarapuu - õpetamise valdkond on tööturg ja tööhõive.

Kaja Sepp - õpetamise valdkond on organisatsiooni suhted sidusrühmadega.

Margus Tinits - õpetamise valdkond on organisatsiooni ressursside arvestamine.

 

 

 

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Ülle Matt

Personalijuht, Swedbank AS

„Õppides töötava praktikuna organisatsioonikäitumist aitas see mul laiendada oma teadmisi ning luua olulist suhtevõrgustikku personalijuhtide ja juhtidega."

 


 

Liina Põld

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler,                                                                    endine aselinnapea, Haapsalu Linnavalitsus

„Organisatsioonikäitumise eriala andis mulle laialdaselt teadmisi inimeste juhtimisest ning oskusi mõista organisatsioonis töötavate inimeste käitumist ja hoiakuid, et toetada nende professionaalset arengut ja koostöövõimet organisatsiooni paremaks toimimiseks.“

 


 

Karmen Paul

Viimsi Kooli direktor

"Organisatsioonikäitumise õpingud andsid mulle teoreetilise tausta ja kasulikke praktilisi nõuandeid haridusasutuse juhtimiseks. Organisatsiooni jätkusuutlikkuse tingimus on teadlik areng. Õpingud on andnud mulle teadmisi ja oskusi seda protsessi juhtida arvestades inimkäitumise seaduspärasusi ja eripärasid."

 


 

Aleksei Gaidajenko

Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusjuht                                                                                                                               

"Organisatsioonikäitumise magistriõpingud aitasid teadmiste ja oskuste „pusledest“ saada kokku süsteemse „suure pildi“. Õpingud olid värvikad  ja saadud teadmised kõnetavad senini. Oluline roll oli kogemuste vahetamisel, sest koos õppisid väga erinevate töösektorite esindajad. Magistritöö kirjutamine oli nagu „kirss tordi peal“, sest see pigistas tõsiselt tühjaks. Ja oh seda vabadustunnet, kui ka see kadalipp sai läbitud ja kaitsmisel rohketele küsimustele vastatud."

 


Millistel erialadel võib tööd leida?

Organisatsioonikäitumise magistriõppekava vilistlased töötavad juhtivatel või võtmeametikohtadel ja ekpertidena nii avalikus kui erasektoris, samuti õppejõududena erinevates ülikoolides ja kõrgkoolides.

Akadeemilised töötajad ja haridusjuhid – TLÜ, TalTech, Sisekaitseakadeemia, Tervishoiukõrgkool, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tallinna Tehnikakõrgkool, Haridus ja Noorteamet, Viimsi Keskkool, Pirita Gümnaasium jne.

Tippjuhid ja tippspetsialistid

 • Äriorganisatsioonides –Swedbank AS, LHV, Valio Eesti AS, Telia, Coca-Cola Eesti, Rasa Trading Company, Saybolt Eesti, CVO,  Fontes PMP, HR Factory, GoWorkaBit jpm.
 • Riigi- ja valitsusasutustes – Euroopa Komisjoni esindus, Riigikantselei, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Tööinspektsioon, Eesti Töötukassa, erinevad linnavalitsused, Maksu- ja Tolliamet, Maanteeamet, Tallinna Linnakantselei jpm.
 • Militaar- ja paramilitaarsed organisatsioonides – Eesti Kaitseväe peastaap, Eesti Kaitseatašee, Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinna Vangla, Päästeamet jpm.
 • Tervishoiuorganisatsioonides – Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi, Verekeskus, Roche Eesti, Semetron jpm.

Edasiõppimisvõimalused

Teadustööst huvitatud ja edukamatel lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes avatud doktoriõppe õppekavadel. Näiteks tervisekäitumine ja heaolu doktriõppekaval.

 

Õppekaval kaitstud magistritööd, olulised uuringud ja õppejõudude lühiloengud

Organisatsioonikäitumise kaitstud tööde nimekiri

Vaata kaitstud magistritööde nimekirja SIIN (pdf)

EXU Akadeemia saated:

Vaata EXU Akadeemia seminaride kohta SIIT

Ekspert eetris:

Saatesari "Ekspert eetris" teised osad SIIN

Ühe minuti loengud:

Terve eluviis Tallinna Ülikooliga:

Huvitavaid artikleid ja taskuhäälinguid:

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

 • Kasemaa, Antek; Liik, Kadi; Meerits, Artur (2016). Research Report: The Initial Results of Adopting the Transformational-Transactional Leadership Inventory in the Estonian Context. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 1, 74−95. 
 • Liivamägi-Hitrov, A. & Kask, K. (2016). Lapse küsitlemise käsiraamat. Tallinn: Justiitsministeerium.
 • Lauri, Liia; Heidmets, Mati; Virkus, Sirje (2016). The information culture of higher education institutions: the Estonian case. Information Research, 21 (3), 722
 • Kattai, Karel; Kask, Kristjan (2016). Ajateenistuse keskkond kohanemise toetajana. Sõjateadlane, 1, 133−164.

Eriala õppejõudude ja teadurite publikatsioonide ning saadud teadus- ja rakendusprojektide täisviited on kättesaadavad andmebaasis ETIS.

Võta ühendust!

Õppekava kuraator: kadi liik
Õppenõustaja-spetsialist: greete horn

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 5620 4478

Sarnased erialad

Heaolu ja tervisekäitumine, MA

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Kas sind huvitavad inimesed ja see, kuidas nad end tunnevad? Kas tahaksid teada, kuidas inimese heaolule läheneda ja seda teaduspõhiselt mõõta? Kas oled valmis tulevikus leidma lahendusi, et inimesed elaksid kauem tervislikku elu ja väldiksid enneaegset haigestumist? Kas sa oled valmis tegutsema inimõiguste tagamisel ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel nii praegu kui tulevikus? Loodus- ja terviseteaduste instituudi esimene rahvusvaheline ingliskeelne õppekava ootab uusi huvilisi enda sekka!

Magistriõpe
Inglise keel
20
Sessioonõpe
2000 €
Vaata eriala

Psühholoogia, MA

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Õppekava kujundab üliõpilases kutseoskused, mis on vajalikud, et töötada psühholoogi, nõustajana või muudel psühholoogilist abi andvatel ametikohtadel. Magistriõppes saab spetsialiseeruda organisatsiooni-, nõustamis- ja koolipsühholoogiale. Kindlale valdkonnale keskenduva suuna avamine otsustatakse igal aastal eraldi.

Magistriõpe
Eesti keel
12 üldsuund, 12 koolipsühholoogia suund
Sessioonõpe
Tasuta
Vaata eriala