Itaalia keele ja kultuuri kõrvaleriala võimaldab sul süvendatult tutvuda ühe Euroopa Liidu olulise maaga. Omandad teadmisi ja oskusi, mis on kasuks töötamisel mitmes valdkonnas, kus vajatakse hea võõrkeelte ja kultuuride vahendamise oskust.

Kõrvaleriala läbides õpid itaalia keelt paindlikult, valides täpselt need tasemed, mis on sinule sobivad. Lisaks saad hea ülevaate Itaalia ajaloost ja kultuuri eri valdkondadest: kirjandus, film ja kunst. Suurt tähelepanu pööratakse tänapäeva Itaalia ühiskonna põhiküsimustele ja nende ajaloolistele põhjustele.  

Kõrvaleriala valides õpid itaalia keelt kolm korda nädalas ja neli semestrit. Itaalia keele kursustel järgitakse aktiivõppe põhimõtteid. Õpetatakse nii suhtlus- kui ka akadeemilist keelt ning juba esimestest tasemetest alates arendad nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust eri registrites. Keelekursustel lähtutakse ülikooli kontekstist, grammatika on nii vahendiks korrektsele keelekasutusele kui ka uurimisobjektiks. Keelekursuse lahutamatuteks osadeks on itaalia klassikaline ja kerge muusika, kirjandus, maalikunst ning film.

Õppekava ja -ained

Kõrvaleriala valides õpid itaalia keelt kolm korda nädalas ja neli semestrit. Itaalia keele kursustel järgitakse aktiivõppe põhimõtteid. Õpetatakse nii suhtlus- kui ka akadeemilist keelt ning juba esimestest tasemetest alates arendad nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust eri registrites. Keelekursustel lähtutakse ülikooli kontekstist, grammatika on nii vahendiks korrektsele keelekasutusele kui ka uurimisobjektiks. Keelekursuse lahutamatuteks osadeks on itaalia klassikaline ja kerge muusika, kirjandus, maalikunst ning film.

Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur

Kursus koosneb 14 loengust ja umbes 7 seminarist. Alguses tutvud põgusalt rahvaste ja kultuuridega Itaalias enne Rooma aega ja Rooma riigi ajal (kreeka kolooniad, etruskid, itaalikud jt rahvad). Kursuse teine osa tegeleb lühidalt Itaalia ajaloo ja kultuuriga Rooma riigi langemisest kuni umbes aastani 1000. Kursuse kolmas osa keskendub Itaalia riikide ajaloo, ühiskonna ja kultuuriloo periodiseerimisele ja nende perioodide eristamisele ja mõistmisele alates 11. sajandist kuni Viini kongressini 1815.  

Itaalia filmikunst

Kursus koosneb 14 loengust ja 8–9 tippfilmi vaatamisest väljaspool loenguaega. Kursusel käsitletakse Itaalia kino ajalugu ja arenguid, eriti selle kõrgaega 20. sajandi alguses (cinema kolossal) ja 1940.–1980. aastatel (neorealism ja itaalia autorikino). Spetsiifilisemalt keskendutakse reaalsuse ja müüdi vahekorrale Itaalia kinokunstis, samuti pööratakse tähelepanu esteetilisele kujundile.

Itaalia kirjanduse suured raamatud

Kursus koosneb 14 loengust ja lugemisseminaridest (7), mis keskenduvad itaalia suurte autorite olulistele teostele alatest keskajast kuni 20. sajandini, keskendudes iga kord konkreetsele teemale (nt metamorfoos, ruum, jutustamine, tegelane). Käsitletavate autorite ja teoste loend võib teemale vastavalt muutuda, kuid hõlmab siiski alati kõige tuntumaid teoseid (nt Dante "Jumalik komöödia", Petrarca "Laulude raamat", Boccaccio "Dekameron", Manzoni "Kihlatud", Leopardi "Laulud").

Tänapäeva Itaalia kujunemine

Kursus koosneb 14 loengust ja 6–7 kursusel käsitletud perioodide ja sündmustega seotud filmide vaatamisest. Kursus tegeleb Itaalia ajaloo ja ühiskonnaga 19. ja 20. sajandil, pöörates erilise tähelepanu teisele maailmasõjale järgnenud kümnenditele. Mitu loengut pühendatakse ka tänapäeva Itaalia kujunemist oluliselt mõjutanud nähtustele ja institutsioonidele, nagu katoliku kirik, maffia ja terrorism, emigratsioon ja immigratsioon.

Õppejõud

Daniele Monticelli on itaalia uuringute ja semiootika professor. Ta on õppinud, õpetanud ja teadurina töötanud Itaalias, Saksamaal, USAs ja Eestis nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Ta õpetab eesti, itaalia ja inglise keeles kursusi tänapäeva itaalia ühiskonnast, kultuurist ja poliitikast, keelefilosoofiast, võrdlevast kirjandusteadusest, tõlkimisest ning kureerib mitu uurimisseminari nii BA-, MA- kui ka doktoriõppe tasemel. Ta on osalenud ja osaleb mitme nõukogu ja komisjoni töös nii Eesti ülikoolides kui ka ühiskonnas ning on oluliselt panustanud romanistika ja tõlke programmide arengusse Tallinna ülikoolis. Ta on aktiivne ka ilukirjanduse tõlkijana eesti-itaalia suunal ning panustab kultuurilisse ja poliitilisse arutelusse Eesti meedias ja ühiskonnas. 

Daniele Monticelli teadustegevust iseloomustab lai interdistsiplinaarne haare. Ta uurib tõlkimise ja tõlgete kultuurilist ja ideoloogilist aspekti, eriti seoses rahvusliku identiteedi kujunemise, sotsiaalsete muutuste ning totalitaarsete režiimide ja tsensuuriga. Tema teoreetilised huvid seostuvad kõigepealt kultuurisemiootika, poststrukturalismi ning kriitilise teooriaga, eriti Giorgio Agambeni, Jacques Rancière’i ja Alain Badiou poliitiliste kontseptsioonidega. Ta on analüüsinud poliitilisi kujutelmaid ehk utoopiaid ja düstoopiaid ning tunnete, kirede ja aistingute konstrueerimist ilukirjanduses. Ta esindab Eestit Euroopa teadusvõrgustiku HERA (Humanities in the European Research Area) juhatuses. Ta on juhtinud ja koordineerinud mitut uurimisrühma ja teadusprojekti tõlke ja lingvistika valdkonnas.


Ülar Ploom on kirjandusteadlane ja tõlkeuurija. Ta on süvendatult tegelenud hiliskeskaja ja vararenessansi (eriti itaalia) kirjanduse ja kultuuriga ning itaalia XX sajandi kirjandusega, samuti itaalia kirjanduse retseptsiooniga Eestis. Ta on kommenteerinud Dante Alighieri "Põrgu" ja "Purgatooriumi" ja on lõpetamas (koos I. Venega) "Paradiisi" tõlget. Ülar Ploom on tõlkinud eesti keelde Petrarca, Moravia, Bassani, Calvino ja Eco teoseid. Ta on avaldanud lühiproosat ja kolm luulekogu.

  • Loe Ülar Ploomi artiklit itaalia ja prantsuse luule kajastustest eesti poeedi Villem Ridala luules
  • Kuula raadiosaadet Dante Alighieri  "Purgatooriumist"
  • Loe kommentaari Umberto Eco teosele "Foucault pendel"

Ülo Siirak on romanistika lektor. Ta on läbi aastate andnud loenguid, mis puudutavad romanistika üldküsimusi ja romaani keelte eelset aega, nagu ladina keel, Rooma tsivilisatsioon ja Rooma kirjandus, sissejuhatus romanistikasse. 2016/2017. õppeaasta kevadest annab ta ka prantsuse keele ajalugu ning maailmakirjanduse kursuse raames loengut ja seminari Apuleiuse "Kuldse eesli" kohta. Prantsuse keele eriala ainetest on ta andnud prantsuse keele morfoloogiat ja süntaksi, prantsuse keele leksikoloogiat ja fonoloogiat, erikursusena ka seminari Prantsuse humanistidest. Läbi aastate on ta andnud kursust Prantsusmaa ajalugu ja ühiskond pärast Prantsuse revolutsiooni.

Ülo Siiraku teaduslikud huvid puudutavad eelkõige Rooma kirjandust ja selle retseptsiooni Prantsuse ja Itaalia humanistide poolt, sellega seoses ka Prantsuse humanismi tervikuna ning humanistide tegevuse mõjul tänapäeva prantsuse keele väljakujunemist. Tema huvide hulka kuulub ka uuem ladinakeelne kirjandus, mille üheks näiteks on Einhardi "Karl Suure eluloo" tõlke ilmumine "Keskaja kirjanduse antoloogias".

Ülo Siirak on olnud aastaid tegev leksikograafina ja teeb aktiivselt kaastööd „Suure eesti-prantsuse sõnaraamatu“ koostamisel. Tegemist on rahvusvahelise projektiga, mille üheks eestipoolseks partneriks on Eesti Keele Instituut. Ta kuulub ka sõnaraamatu projekti elluviimiseks loodud Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühingu juhatusse.


Kristiina Rebane

Prantsuse ja itaalia keele lektor

Kristiina Rebane on prantsuse ja itaalia keele lektor. Ta on õppinud ja elanud Itaalias, samuti täiendanud end vahetusprogrammide raames Prantsusmaal. Keeleõppes peab ta oluliseks nii keele kommunikatiivset kui ka tunnetuslikku aspekti, tasakaalu igapäevase suhtluskeele ja keele kunstilise kasutuse vahel erinevates kultuurikontekstides.

Teaduslikud huvid: oma teadustöös keskendub ta tegelase kõne ja mõtte refereerimise viisidele kirjanduslikes tekstides, pöörates erilist tähelepanu teadvuse voolule ja siirdkõnele 20. sajandi itaalia modernses romaanis.

  • 2018. aasta kevadel kaitses Kristiina Rebane esiletõstmisega oma doktoritöö, mis on esimene Eestis kaitstud italianistika doktoritöö, mis on kirjutatud ja mida kaitsti itaalia keeles. Loe lähemalt siit.
  • Loe arvustust Kristiina Rebase itaalia keelest tõlgitud Tommaso Campanella “Päikeselinnale”.
  • Loe artiklit keeleõppest.

Miriam Rossi on itaalia keele õpetaja, nooremteadur ja Tallinna ülikooli kultuuride uuringute doktorant. Ta on õppinud keeli ja kultuure Pavia ülikoolis, keskendudes vene ja inglise kultuuridele. Tema bakalaureuse- ja magistritöö uurisid kirjaliku tõlke protsessi inglise keelest vene keelde. Miriam Rossi on osalenud itaalia keele projektides Venemaa Riiklikus humanitaarülikoolis Moskvas ja Tallinna ülikoolis, kus ta omandas võõrkeele õpetamise oskused. Praegu õpetab ta itaalia keelt C1-tasemel ning korraldab üritusi, mis tutvustavad Itaalia filmikunsti, muusikat ja kultuuri.

Miriam Rossi doktoritöö uurib luuletõlke osatähtsust Nõukogude Liidu hilisperioodil. Tema uurimisvaldkonnad on luule tõlkimine, tõlkimine Nõukogude võimu perioodil, kultuuriülekanne  ja võrdlev kirjandus.