Haridusblogi

Kaasava hariduse magistriõppekava juba töötavale õpetajale

Kui töötad juba õpetajana, aga soovid omandada rohkem teadmisi ja oskusi, kuidas kaasava hariduse tingimustes otstarbekamalt korraldada õppetööd nii kooli kui klassi tasandil ja kuidas aidata kaasa iga lapse tõhusale õppimisele, siis on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis õpetatav kaasava hariduse magistriastme õppekava just sulle.

Kaasav haridus

Vajadus kvalifitseeritud ja värskete ideedega õpetajate järele on püsiv. Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Kaasava hariduse õppekavale ootamegi just töötavaid kooliõpetajaid, kes on huvitatud tuge vajavate õppijate keskkonna ja materjalide kohandamisest, kes on aktiivsed ja avatud uutele ideedele. 

Õppekava on põnevaks väljakutseks neile õpetajatele, kes lisaks klassi tasandil tegutsemisele soovivad oma kooli arengusse ka laiemalt panustada. Praegused õppijad on rõhutanud, et omavahel jagatud praktilised kogemused on andnud väga palju inspiratsiooni oma töö tõhustamiseks.

Kaasava hariduse õppekava kuraator Tiiu Tammemäe

Erinevalt levinud magistriõppekavadest on kaasava hariduse õppekava maht 60 EAP-d, mis läbitakse osakoormusega kolme semestri jooksul (1,5 õppeaastat). Osakoormusega õpe on oluline, et vältida õpetajate liiga suurt koormust olukorras, kus neil tuleb täita töökohustusi ning olla samal ajal ülikoolis magistrandi rollis. Lisaks sellele on õpingud korraldatud sessioonõppena neljapäeviti ja reedeti. Seminaride vahepealsel ajal on õppijatel iseseisev töö, mis on toetatud e-õppega.

Kaasava hariduse õppekava kuraator Tiiu Tammemäe toob välja: “Õppekava on põnevaks väljakutseks neile õpetajatele, kes lisaks klassi tasandil tegutsemisele soovivad oma kooli arengusse laiemalt panustada. Praegused õppijad on rõhutanud, et omavahel jagatud praktilised kogemused on andnud väga palju inspiratsiooni oma töö tõhustamiseks.”

Õppekava arendamisel on lähtutud arusaamast, et kaasav haridus on laiem mõiste kui vaid haridusliku erivajadusega õpilasele keskendumine. Sellest tulenevalt käsitletakse õppekava raames kaasavat haridust nii hariduskorralduse kui ka praktilisest õpetajatöö vaatenurgast. Õppeainetes korratakse olulisi lapse arengu ja õppimise põhimõtteid, pööratakse tähelepanu õpikeskkonna ja -materjalide kohandamisele, et tagada kõikidele lastele vajalik õpitugi ning eduelamus. 

Kaasava hariduse kontekstis mängib väga olulist rolli ka emotsionaalselt ja sotsiaalselt turvalise õpikeskkonna kujundamine. Lisaks sellele õpivad tulevased üliõpilased tundma peamisi koostöövõrgustikke ning oma rolli nii kolleegide kui ka lapsevanemate juhendamisel ja nõustamisel. Läbivalt pööratakse õpingute jooksul tähelepanu õppijate enda professionaalsele arengule, selle analüüsimisele ja kavandamisele. 

Sisseastumine 15.–29. juuni 2023.

Kaasav haridus (MA)

Kaasav haridus